Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 2/1947, Kronika, s. 62-63

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej, u góry] Orędzie hołdownicze od narodu holenderskiego wręczył Papieżowi harcerz Marco Van Weeda, syn posła holend. przy Stolicy Apostolskiej. Orędzie przyniosła sztafeta harcerzy holenderskich, belgijskich, francuskich, szwajcarskich i włoskich [z prawej, u góry] W Jarosławiu przy poświęceniu parafii Bractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi ufundowało wotum w kształcie serca, w które 4.000 rodzin wrzuciło kartki ze swoimi nazwiskami, by usymbolizować oddanie serc Niepokalanej i pragnienie Jej opieki nad rodzinami. [w środku, u góry] 5-6.2.1945 r. 4. dyw. piechoty im. J. Kilińskiego wsławiła się brawurowym rozgromieniem Niemców na Wale Pomorskim, za co otrzymała nazwę "Pomorskiej" i odznaczona została Krzyżem Grunwaldu. Niemieccy żołnierze w niewoli u Polaków (1). [od lewej, na dole] W oswobodzonej Polsce na wszystkich odcinkach wre praca nad odbudową Kraju. Górnik z kopalni "Kleofas" (2) wydobywa czarne diamenty. Kopalnia węgla "Rokitnica" (3). Hala maszyn tkackich w Państw. Zakł. Przemysłu Bawełnianego w Łodzi (4). Motor napędowy produkcji Gliwickich Zakł. Budowy Maszyn na wystawie we Wrocławiu (5).


Na Pomorzu Zachodnim są dwa sławne miejsca kultu Matki Bożej: Rokitno i Skrzetusz.

W kościele skrzetuskim jest czczona łaskami słynąca Pieta (Matka Boża Bolesna), Której się polecał król Jan Sobieski przed wyprawą chocimską. Po 200 letniej okupacji niemieckiej ożywia się tu życie maryjne, osiedleńcy zza Buga piszą: "Pragniemy to nowe polskie życie, które budujemy, zbudować na prawie Jej Syna, pod Jej przemożną opieką pragniemy na nowo rozsławić Matkę Bożą Skrzetuską.

Komitet odbudowy figur w Rybnie Pomorskim wystawił pomnik Niepokalanego Serca Maryi z napisem: "Myśmy zostali. Niech wiek każdy Twoje imię chwali 1946".

W osadzie wojskowej Brunn k. Szczecina poświęcono kościół poewangelicki pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Męczenników. Osadnicy wojskowi tłumnie zamanifestowali swą wiarę i narodowość.

Zjazd duszpasterski w Poznaniu odbył się w dniach 26.11. - 28.11. Wybitni uczeni i duszpasterze wygłosili szereg odczytów, m.in.: bp Wyszyński "Chrystus społecznik", bp W. Kowalski "Chrystus kapłan", prof. Tatarkiewicz "Współczesne prądy filozoficzne", ks. Pastuszka "Materialistyczna a katolicka idea człowieka", ks. Umiński "Znaczenie katolicyzmu dla Państwa i Narodu", ks. Chojnacki "Poradnictwo psychologiczne a duszpasterstwo".

Prymas Polski A. Hlond z okazji 50 - lecia życia zakonnego otrzymał dyplom pamiątkowy od Zgromadzenia Chrystusowców jako ich założyciel.

Starania o kanonizację bł. Bronisławy rozpoczyna klasztor P.P. Norbertanek w Krakowie. Czciciele błogosławionej zgłosili tysiąc łask i 100 cudownych uzdrowień.

Kapituła SS. Felicjanek w Krakowie pod przewodnictwem kard. Sapiehy wybrała matką generalną S. Symplicitę Nehring, przełożoną prowincji warszawskiej.

"Caritas" w Zamościu zorganizował świetlicę dla dziatwy szkolnej i pozaszkolnej; pomaga się jej w odrabianiu lekcji lub uczy, urządza lekturę ciekawych i dobrych książek, biednym daje podwieczorek i w ten sposób odciąga od ulicy.

W Hrubieszowie, po latach niewoli teutońskiej i dzikiej hajdamaczyzny banderowców, odbyła się wizytacja biskupia; bp Wyszyński witany przez kilkunastotysięczny tłum wiernych, udzielił bierzmowania siu kilkudziesięciu żołnierzom i kilkuset . młodzieży.

Marianowo - taką nazwę dali wiosce Bambli (woj. białostockie) jej mieszkańcy po poświęceniu nowego kościoła pod wezw. Niepokalanego Serca Maryi (3.9.46). Poświęciwszy się Niepokalanej przyrzekli, że na wieczne czasy każda rodzina, w tej miejscowości, odrzeka się wódki.

W uroczystościach beatyfikacyjnych 26 męczenników chińskich wzięły udział dwie chińskie Franciszkanki Misjonarki Maryi, które były świadkami tortur męczenników, a jedna z nich była zmuszona pić ich krew.

Biskup prawosławny Metetien nawrócił się na wiarę katolicką w Rzymie.

Historyk żydowski prof. Salwator Attal przyjął w Rzymie Chrzest św. z rąk generała OO. Franciszkanów Bedy Hess. Ojcem chrzestnym był Pius Eugeniusz Zolii, dawny rabin żydowskiej gminy w Rzymie, który nawrócił się półtora roku temu.

Trzydniowy Kongres Kierowników Prasy Misyjnej obradujący w Rzymie przy końcu ub. r. powziął szereg ważnych rezolucji.

Narodowy Kongres Mariański odbył sic w Evora (Portugalia) pod przewodnictwem kard. Cerejeira.

W dniach od 30.11. do 8.12 ub.r. odbywała się w całej Francji uroczysta nowenna do "Niepokalanej w intencji odnowienia ducha w tym kraju.

W Anglii wstąpiło do seminariów duchownych wielu b[yłych] żołnierzy; w Belgii notuje się wielki spadek powołań kapłańskich i zakonnych.

W Pradze odbył się zjazd księży oswobodzonych z więzień hitlerowskich, pod przewodn. nowego biskupa praskiego Berana, długoletniego więźnia w Dachau.

Zebrani domagali się, by zawsze szanowano podstawowe prawa człowieka i postępowano sprawiedliwie i po ludzku. Nacisk położyli na to, by oskarżenia uwięzionych były badane i udowadniane, aby nikt nie był narażony na cierpienie bez winy.

Na interwencję biskupów węgierskich ok. 200 tys. Żydów na Węgrzech ocalało za okupacji hitlerowskiej.

"Zostaniemy ludem Chrystusowym" - oświadczyło w rezolucji 550 delegatów Kongresu mężów na Węgrzech, domagając się katolickich dzienników i zakończenia niesprawiedliwych oskarżeń.

Zbiera się materiały historyczne o życiu słynnego kaznodziei Węgier, bpa Tihamera Totha, celem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Prymas Polski dziękuje Polonii Amerykańskiej. - J. Em. Ks. Kardynał Prymas Dr A. Hlond wystosował na ręce prezesa Rady Polonii Amerykańskiej, p. Świetlika, list w którym dziękuje w imieniu Kraju za pomoc, udzielaną przez Polonię Amerykańską.

"Nie sposób - pisze Ks. Prymas - zliczyć i opisać te zniszczenia, te zgliszcza i rumowiska, te legiony sierot i bezdomnych, te miliony gruźlików i ludzi o złamanym zdrowiu. Kto tu z zagranicy przyjeżdża, staje osłupiały wobec ogromu ludzkiej niedoli, ale zarazem zdumiony niepohamowanym pędem życia. Bo nie gubimy się w skargach i ponurych wspomnieniach. Z uporem odbudowujemy się mimo najtrudniejszych warunków". Emigracja z poza oceanu, która dziś "pomaga Polakom w Kraju przetrwać najbliższe lata, dumna będzie z błogosławionych wyników swego poświęcenia".

80 lecie urodzin Jana Joergensena obchodziła Dania 6.11.46 r. Ten światowej sławy pisarz katolicki, nawrócony w Asyżu, zmienia postawę protestantów duńskich względem Kościoła katolickiego, choć nigdy nie usiłuje "dostosować" swej religii do smaku czytelników.

W urzędowym sprawozdaniu z doświadczeń na Bikini dwóch generałów amerykańskich oświadcza:

"Jesteśmy pewni, że olbrzymia większość widzów próby z bombą atomową modliła się, modliła się jak nigdy przedtem w życiu, bośmy czuli, że popełniamy świętokradztwo śmiąc uwalniać siły, które dotąd były zastrzeżone Wszechmocnemu".

Dwa największe strajki w St. Louis: 150-dniowy stalowni i 90-dniowy fabryk chemicznych, załagodził O. Leon Brown T.J.

"Sekret pokoju leży w godności człowieka... Twórcy pokoju muszą wpierw zrozumieć, że życie ludzkie jest święte i że wszyscy ludzie mają prawa" - oświadczyli biskupi amerykańscy.

25-lecie swego istnienia obchodzi Federacja Kanadyjskich Robotników Katolickich, skupiająca katolickie związki zawodowe niezależne od innych.

"Nie jestem katolikiem, lecz muszę złożyć hołd Kościołowi katolickiemu za dzielny opór" - oświadczył biskupowi Edis oficer amerykański, przeprowadzający denazyfikację w Niemczech.

Przed opuszczeniem Chin po 12 latach pracy delegat apost. bp Zanin nakreślił misjonarzom plan odbudowy duchowej i materialnej kraju, częściowo już wykonany: założenie Instytutu Apologetycznego, Sekretariatu Rolnictwa dla studiowania zagadnień rolnych, nowoczesne urządzenie działalności lekarskiej, szkolnictwo przemysłowe.

W komitecie, opracowującym konstytucję Indii, bierze udział m.in. 3 katolików: 1 kapłan i 2 adwokatów.

Do Tymczasowego Rządu Indii przesłał bp Roche z Tuticorin depeszę:

"Cieszę się, że wreszcie Hindusi doszli do progu wolności i że w tym czasie na czele spraw naszego kraju stoi Pandif Nehru. Jego widoczna szczerość i głębokie poczucie sprawiedliwości są dla mniejszości dowodem jego ducha równości". Nehru zapewnił chrześcijan, że wolność sumienia i apostolstwa będą uszanowane.

Nawrócenia w Australii stale wzrastają, zwłaszcza wśród inteligencji i młodzieży - oświadczył arcybp Simonds z Melbourne.

Zmarł król murzyński Józef Gwansa w Uha (część Tanganiki). Po Chrzcie św. był wzorem pobożności i sprawiedliwości.

Nowy ks. Bosko. W Rzymie działa ostatnio Ks. Antoni Rivolta, który zbiera bezdomne dzieci, otacza opieką, daje im elementarne wykształcenie, by oduczyć ich żebractwa.

Ojciec Św[ięty] Pius XII o modlitwie robotników. Podnieście, o chrześcijańscy robotnicy i robotnice, waszą wiarę myślą ducha i uczuciem serca, wzmacniając się i odmawiając codziennie krzepiącą modlitwą, która niech rozpoczyna, uświęca i zamyka wasz dzień roboczy; myślą i uczuciem, które niech oświecą i rozpalą dusze wasze, zwłaszcza w odpoczynku niedzielnym i świątecznym, i niech wam towarzyszą i przewodniczą w słuchaniu Mszy świętej. Na ołtarzu, niekrwawej Kalwarii, Odkupiciel nasz, który w swym ziemskim życiu stał się robotnikiem, właśnie tak jak wy, i aż do śmierci był posłuszny Ojcu, odnawia ustawicznie ofiarę samego siebie na pożytek światu, i staje się rozdawcą łask i chleba żywota dla dusz, które go kochają i w swych kłopotach uciekają się do Niego, aby doznać pokrzepienia. U stóp ołtarza, w kościele, każdy chrześcijański robotnik niech odnowi postanowienie pracowania w myśl boskiego prawa pracy, jakakolwiek ona by była, umysłowa czy ręczna; zarobienia swoim trudem i zaparciem na chleb dla drogich sobie osób; dążenia do normalnego celu życia tu na ziemi i do wiecznej szczęśliwości, uzgadniając swoje zamiary z zamiarami Zbawiciela i zamieniając swoją pracę na hymn pochwalny dla Boga.