Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 9/1946, Kronika, s. 254-255

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Młodzież polska, zwłaszcza harcerstwo, tłumnie zjechała się tego lata do Zakopanego. Na fotografii: harcerze 2 Gimnazjum w Niepokalanowie na szczytach tatrzańskich. [z prawej, u góry] Pielgrzym angielski modli się przed dębowym krzyżem. Krzyż ten poniosło 32 pielgrzymów z Anglii do Vézelay [z prawej, na dole] Dwaj z tych, którzy zostali uleczeni za wstawiennictwem św. Franciszki Cabrini i których uzdrowienie Kongregacja Rytów uznała jako cuda, byli obecni na uroczystościach kanonizacyjnych. Są to: Ettore Pagetti (na lewo) i Paul Pezzini.


Nową świętą węgierską ogłosił Papież jeszcze w 1944 r. bez żadnych uroczystości. Jest nią św. Małgorzata.

"Kościół nie może milczeć wobec niebezpieczeństwa. - Stwierdza "Osservato Romano" w związku z atakami na mowę Ojca Św[iętego] z 1 czerwca br. - Stojąc w niebezpieczeństwie ateistycznego państwa. musi ostrzec przed nim swe dzieci, gdyż inaczej zdradziłby swe posłannictwo i stracił rację bytu".

Miesiące letnie spędza Ojciec Św[ięty] po raz 7-my od swego pontyfikatu w Mieście Watykańskim, ze względu na obecną sytuację w świecie.

"Diabelską zbrodniczością" nazwało "Osserv. Rom." kampanię przeciwko księżom, która spowodowała ostatnio zamordowanie dwóch księży w pobliżu Bolonii

Bazylika św. Piotra zbudowana jest na dawnym cmentarzu, na którym spoczywał pierwszy Papież, jak o tym świadczy odnaleziony ostatnio przy badaniu jej podziemi napis zawierający testament jakiegoś Rzymianina, że chce być pogrzebanym u grobu św. Piotra niedaleko cyrku Nerona.

Kler z krajów misyjnych będzie mógł od jesieni studiować w nowym kolegium pod wezwaniem św. Piotra na wzgórzu Janikulskim (Rzym).

Papież udzielił błogosławieństwa zawodnikom w wyścigu kolarzy naokoło Italii i przyjął na audiencji 9-letniego kierownika koncertów symfonicznych w operze rzymskiej - Pierino Gamda.


Kościół we Francji wysłał do Polski kilka milionów franków zasiłku, oraz zbiera książki dla polskich studentów, zwłaszcza dla seminariów.

Rada Naukowa dla Ziem Odzyskanych zwróciła się do władz z wnioskiem o przygotowanie kadry duchownych na ten teren.

Nuncjusz w Bernie złożył w imieniu Ojca Św[iętego] 10 tys. franków szwajcarskich dla studentów polskich w Szwajcarii. W czasie wojny studiowało na uniwersytecie katolickim w Fryburgu 240 Polaków.
Pielgrzymka lekarzy dentystów na Jasną Górę odbyła się 3 i 4 sierpnia.

W Isighem (Belgia) Bp Lamiroy wyświęcił 3 Polaków - więźniów z Dachau na kapłanów, a 8-miu na diakonów.

"Wypadki w Kielcach zostały wykorzystane przez wrogów Kościoła, którzy obciążyli zarzutami kler katolicki, iż darzy sympatią zajścia kieleckie. Oskarżenia te spadły nieoczekiwanie i niezasłużenie" - pisze "Tablet" (katol. tygodnik angielski).


Portugalia obchodzi w tym roku trzechsetlecie poświęcenia się kraju Niepokalanej.

Episkopat wydaj list, w którym przypomina śluby króla Jana IV z 1646 r., kiedy to "Portugalia oświadczyła się rycerzem Matki Bożej i Jej oddanym wasalem", i zarządza obok uroczystości w Fatima wielką pielgrzymkę narodową do siedziby Patronki - Villa Vicosa na 20 października, a przedtem trzydniowy kongres mariański, oraz wzniesienie pomnika Serca Jezusowego w Lizbonie u ujścia Tejo, by przyszłe pokolenia wiedziały, iż w drugim ćwierćwieczu XX wieku naród portugalski został po ojcowsku broniony i ustrzeżony przez Boga.

Ojciec Św[ięty] zabronił kardynałom hiszpańskim przyjąć ofiarowane im przez gen. Franco miejsca w kortezach (parlament hiszp ).

W Hiszpanii odbył się 19-ty Międzynarodowy Kongres Pax Romana, zakończony wizytą w świątyni Matki Bożej na Słupie w Saragosie, na który przybyło 600 delegatów z Europy i Ameryki, w tym: 1/3 to profesorowie uniwersytetów.

Lotnicy francuscy wraz z rodzinami udali się do Lourdes, by podziękować N.M.P, za opiekę podczas wojny.

We Francji, gdzie trumna panowała nad kołyską, znać pewną poprawę: w 1944 r. urodziło się 600.000 dzieci, gdy w 1939 r. - 580.000.

Na pożegnanie Najśw. Dziewicy z Boulogne (posąg Jej obnoszono po całej Francji) na stadionie Colombes pod Paryżem wobec 100 tys. wiernych w nocy z 29 na 30 lipca na 200 ołtarzach proboszczowie z archidiecezji Paryskiej wraz ze swym Arcypasterzem odprawili równocześnie Msze św. i przy Podniesieniu wznieśli razem Hostie ku górze. Do Komunii Św[iętej] przystąpiło 85 tys.

Do Vezelay (Francja) przybyła w połowie lipca br. z wielu krajów "Krucjata pokoju". Pielgrzymi wszystkich stanów idą pieszo setki kilometrów (Z Anglii - 400 km), niosąc ciężki krzyż, odmawiając różaniec, śpiewając Credo i hymn "Vexilla Regis", by "zwrócić uwagę świata na potrzebę pokuty i modlitwy dla osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i miłości między ludźmi".

Katolicy francuscy dbają o szkoły religijne: na 1946 r. przeznaczyli olbrzymią sumę 10.534.000.000 franków. W szkołach katolickich kształci się 1.875.000 uczniów.

Tydzień Misjologii pierwszy po wojnie pod hasłem: "Rodzina czarna w Afryce" odbył się od 19-22 sierpnia w Louvain (Belgia).

Do Tegelen w Holandii ciągną tego lata dziesiątki tysięcy widzów nawet z zagranicy na misterium Męki Pańskiej grane każdej niedzieli. Wszystkich ożywia niezmiernie religijna atmosfera.

Parlament irlandzki uchwalił ustawę o pomocy dla rodzin wielodzietnych i młodych małżeństw.

W Anglii katolicy i protestanci wszczęli akcję w obronie rodziny z powodu strasznego zepsucia obyczajów. Przyczynę tego widzi "Catholic Times" w upadku wiary. "Wszystkie inne powody są drugorzędne. Upadek wiary poprzedza upadek moralności i żaden kodeks moralny nie ostoi się, o ile nie opiera się na prawie Bożym".

Powojenny rząd duński życzliwie się odnosi do szkół katolickich "Dziecko należy do rodziców - powiedział minister wychowania - a nie do państwa rodzice więc mają bezsprzeczne prawo decydowania, gdzie ich dzieci mają być wychowywane. Wolność ta, łącznie z prawem szkół wyznaniowych do zasiłku państwowego jest cechą istotną prawdziwej demokracji... Niemcy nazistowskie wykazały naocznie, że skutki państwowego monopolu wychowania są zgubne".


Rycerz Niepokalanej 9/1946, Kronika, s. 254

Opis zdjęcia powyżej: 8 sierpnia br. zwiedzili Niepokalanów obaj Kardynałowie polscy: J. Em. Ks. Kard. August Hlond, Prymas Polski J. Em. Ks. Kard. Adam Stefan Sapieha, Metropolita Krakowski. Po obejrzeniu działów pracy Eminencje udzielili Wydawnictwu "Rycerza Niepokalanej" błogosławieństwa.


Bezbożny hitleryzm kazał wychowankom Szkoły Przywódczyń BDM w kwestionariuszu odpowiadać m.in. na pytania: "Kto jest większy: Bóg czy Hitler? Komu należy dziękować: Bogu czy Hitlerowi?"

Działalność Kościoła katolickiego w Niemczech ożywia się: podnosi się Akcja Katolicka (na zjeździe w Stuttgardzie byli reprezentanci już z 61 miast). Towarzystwo Kolpinga ma już 100 tys. członków, u Herdera we Fryburgu mimo prawie całkowitego zniszczenia zakładów i w "Borremaeus Verein" ukazują się książki katolickie, odżywa ruch liturgiczny.

Na "tygodniu społecznym" (29. 7. - 3. 8.) w Strassburgu 20 sławnych katolików z Francji i Belgii omawiało zagadnienie stosunku między społecznością a jednostką.

Do Bukaresztu udaje się jako nuncjusz Bp. O’Hara z Savannah (USA) w miejsce Mgr Cassulo.

We Włoszech obok wysiłków, zmierzających do odżycia chrześcijańskich tradycji, jest silny ruch, zwłaszcza w Neapolu, za uprawnieniem rozwodów,

Katolicy czechosłowaccy (2/3 całego narodu) sprzeciwili się decyzji rządu upaństwowienia wychowania. Domagają się, by 1.823 szkół pozostało pod ich własną kontrolą.

Prymas Węgier Minszendty zaprotestował przeciwko rozwiązaniu stowarzyszeń katolickich na Węgrzech. Rozwiązano m. in. harcerstwo.

W Grecji stosunki między Kościołem katolickim a schizmatyckim ulegają poprawie, gdyż Grecy nie chcą się uzależnić od patriarchy moskiewskiego.

Uroczyste Te Deum zaintonował Arcybiskup Reyes z Cebu w dzień ogłoszenia przez prez. Trumana niepodległości dla najnowszego narodu świata - Filipin, i błogosławił republice (4. 7. br.).

Poeta zuluski Vilakazo, katolik, otrzymał pierwszy z krajowców Unii Płd. Afryki doktorat z literatury.

"Czy nauka odkryła Boga" - oto tytuł nowej książki amerykańskiej, w której autor Cotton stwierdza, że świat naukowy nigdy dotąd nie przyznawał się tak otwarcie do istnienia Boga, jak czyni to obecnie.

W Boliwii, w Sucre - 2 lipca odbył się Narod[owy] Kongres Eucharystyczny.

W przemówieniu radiowym Papież, stwierdzając, że na ziemi jest niezgoda nie tylko międzynarodowa, ale i w łonie jednego narodu - klasowa, przypomniał: "Jesteście rodziną zebraną przy wspólnym Stole Pańskim. Tylko w duchu miłości będzie możliwy pokój wewnętrzny i zewnętrzny".

Świętem narodowym ogłosił rząd w Chile dzień przyjazdu swego pierwszego kardynała.


Rycerz Niepokalanej 9/1946, Kronika, s. 256

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] W Birmingham (Anglia) urodziła się dziewczynka mająca dwie głowy. Każda głowa oddychała, jadła i krzyczała niezależnie od drugiej. Dziecko to żyło 50 godzin, po czym zmarło. [z prawej] Druga próba z bombą atomową odbyła się 25 lipca, tym razem wybuchła pod powierzchnią wody. Obie próby robione były w atolu Bikini na Pacyfiku (atol - wyspa koralowa w kształcie pierścienia z jeziorem w środku). Fotografia przedstawia widok na atol z okrętami, przeznaczonymi na cele doświadczalne.


O. Eligiusz Weir, franciszkanin, w czasie 20-letniej pracy kapelana więziennego w Illinois (St.Zj.) ułatwił nawrócenie 1000 skazańcom. Za najskuteczniejsze środki uważa kaplicę więzienną, gdzie dwa razy na dzień więźniowie przed Sanctissimum odprawiają godzinę świętą, i bibliotekę.

5 tys. kapelanów było w armii amerykańskiej. Na ostatni ich zjazd wysłali swe orędzia Ojciec Św[ięty] i prez. Truman.

Właściciele pojazdów mechanicznych w USA obrali sobie św. Franciszkę Cabrini za swą patronkę.

Na Kubie otwarto katolicki uniwersytet św. Tomasza z Villanowa.

Episkopat brazylijski ogłosił list pasterski w sprawie zaprzestania strajków i tarć klasowych. Czytamy:

"Walka klas jest wstrętną w oczach Pana Boga, gdyż taka walka toczy się w imię obrzydliwej nienawiści, gwałtu i śmierci. Ideałem natomiast chrześcijańskim jest doprowadzić drogą harmonijną do przemiany społecznej, w której bogactwa rozdziela się sprawiedliwie pomiędzy pracujących".

Hierarchia brazylijska organizuje po diecezjach Chrześcijańską Akcję Społeczną, której zadaniem jest:

"opieka nad dzieckiem i matką, pomoc dla ubogich rodzin, polepszenie zdrowotności publicznej, dokształcanie dorosłych, organizowanie robotników, nauczanie socjologii i studium zagadnień rolnych".

Caritas w Ameryce Płn. (NCWC) przeprowadził dwie wielkie kampanie na rzecz krajów zniszczonych przez wojnę, nawet pogańskich.

W pierwszej kampanii, przed Bożym Narodzeniem wysłał 20 milionów paczek, w drugiej - prowadzonej od maja na apel Papieża spodziewa się zebrać co najmniej 20 milionów środków żywnościowych w konserwach. "Całe to dzieło jest specjalnym katolickim wkładem w akcji ulżenia nędzy świata, która wielu milionom otwarła oczy, że Kościół jest doniosłą instytucją w świecie".

Coraz liczniejsze grupy misjonarzy jadą na pola misyjne; ostatnio z Stowarzyszenia Misyjnego św. Józefa z Mill Hill (MHM) (Anglia) wyjechało 51 misjonarzy do Afryki, ze Szwajcarii zaś - 53.