Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 10/1946, Kronika, s. 281

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] W Jassach (Rumunia) dopiero na Boże Ciało po raz pierwszy po wojnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami miasta. [w środku] Pomnik - sarkofag - poległych Powstańców Warszawy wysławiono na Powązkach w drugą rocznicę bohaterskich walk 1 sierpnia br. [z prawej, u góry] "Dzień Morza" w Gdyni rozpoczął się wysłuchaniem Mszy św. do której służyli marynarze. [z prawej, na dole] Statek szkolny "Dar Pomorza" wypłynął z Gdyni na ćwiczebny rejs. Msza św. na pokładzie statku, na której był również Minister Inż. Kwiatkowski.


5 lat temu (4.11.1941 r.) Ojciec Św[ięty] powołał do życia Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich, które poświęcił Arcykapłanowi Jezusowi i oddał pod opiekę Panny Maryi i św. Józefa. Członkowie tego "Dzieła" zobowiązują się modlić o wzrost powołań kapłańskich, szerzyć poszanowanie dla stanu kapłańskiego oraz wspomagać młodzieńców, pragnących zostać kapłanami. "Soboty kapłańskie" mają być ustawiczną prośbą: "poślij robotników na żniwo Twoje".

Papież wola o większy udział księży w apostolacie robotniczym. W liście do kard. Suhard, arcybiskupa Paryża, pisze o organizacji robotniczej J.O.C. Kapłani coraz lepiej rozumieć winni misję tej organizacji i jako jej kapelani mają więcej przystosować się do czasów dzisiejszych.

Papieska Pomoc Wojenna wysyłała rocznie przez radio watykańskie ponad milionów ogłoszeń do krewnych jeńców wojennych. Akcję tę zaczęła w 1939 r., gdy Ojciec Św[ięty] otrzymał list od polskiej rodziny, proszący o podanie wiadomości o mężu i ojcu, który zginął w czasie inwazji.

Z orędziem pokoju od Ojca Św[iętego] przybyli do Kioto, centrum buddyzmu japońskiego, dwaj biskupi amerykańscy, na zaproszenie bonzów. Wezwali ich, by w imię czterech cnót kardynalnych, wspólnych dla obu religii, złączyli się z katolikami do wspólnego frontu przeciw materializmowi i zepsuciu obyczajów.

Na kongres mariański w Bogocie (Kolumbia) przesłał Ojciec Św[ięty] radiowe orędzie, w którym mówił o katolickich tradycjach Ameryki Łacińskiej, gdzie żaden publiczny czy prywatny akt nie został przedsięwzięty bez wezwania Matki Bożej, gdzie "miłość wszystkich obywateli do Eucharystii, Najśw. Panny i Ojca św" towarzyszyła każdej chwili ich życia. "I dziś, gdy zbieracie się na narodowy kongres mariański, by uczcić koroną Maryję Dziewicę, przez to wyznajecie, że Kolumbia jest jeszcze Kolumbią Maryjną i w ten sposób niezachwianie katolicką".

Pius XII wysiał orędzie gratulacyjne do prezydenta Filipin Manuela Roxas z powodu uzyskania przez ten kraj niepodległości.

Prymas Węgier Mindszenthy ostro potępił w liście pasterskim zbrodnię zabijania nienarodzonych dzieci.

Stowarzyszenie Arabów-katolików wysłało telegram do Ojca Św[iętego], prosząc go o interwencję w sprawie Palestyny.

Ponad pół miliona pątników przybyło na Jasną Górę w uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.

8 września, jako w dzień oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, odbyły się w Anglii modły za Polskę i zbiórka na rzecz Polski, przeprowadzona przez nową organizację: "Rada Katolicka Pomocy dla Polski", powołana przez kard. Griffina.

Budowę pierwszego w Polsce kościoła ku czci Niepokalanego Serca Maryi rozpoczęto w Jadownikach Mokrych (pow. Dąbrowa Tarn.).

Kuria biskupia dla Polaków w Niemczech wydała spis kosztowności, zrabowanych przez Niemców w zachodnich kościołach polskich, a odnalezionych przez Amerykanów i przechowywanych obecnie w muzeum w Wiesebaden. Niektóre aparaty kościelne mają olbrzymią wartość historyczną, np. kielich Dąbrówki, żony Mieszka I.

W U.S.A. ukończono we wrześniu zbiórkę, ćwierć miliona dolarów, na pomoc religijną Polsce.

Polska szkoła handlowa w Jerozolimie, pozostającą pod kierownictwem OO. Franciszkanów, wykształciła w czasie ostatniej wojny wspólnie z innymi szkołami junackimi w Palestynie, przeszło 5.000 młodzieży.

Zgromadzenie Salezjanów założone przez św. Jana Bosko obchodzi w tym roku 100-lecie.

S. Małgorzata, zakonnica, pracuje w Instytucie Badań w Columbus (U.S.A.), wynalazła skuteczne lekarstwo na wrzody, czyraki i karbunkuły.

28 murzynów w Waszyngtonie otrzymało ostatnio święcenia kapłańskie, a jeden z nich stopień doktora za działalność społeczną wśród współziomków.

Barbara Ward, katoliczka, założycielka i gorliwa współpracowniczka organizacji "Sword of the spirit" (Miecz Ducha), została, jednym z kierowników Radia Brytyjskiego.

70.000 bezpłatnych obiadów i noclegów dla 20.000 bezdomnych, bez względu na ich wyznanie, daje rocznie katolicki hotel w Londynie "Night Refuge", prowadzony przez Siostry Miłosierdzia.

20.000 członków "Katolickiego Związku Kolejarzy" wzięło udział w zjeździe Paryżu.

Włoski minister poczt i telegrafów Scelba wezwał naród włoski by modlił się o pokój do patronki Włoch Św. Katarzyny ze Sienny.

Nowy prezydent Italii Henryk de Nicola jest szczerym katolikiem z urodzenia, wychowania i przekonań.

Zjazd delegatów żydowskich we Włoszech wystosował dziękczynne pismo do Ojca Św[iętego], wyrażając wdzięczność za papieską pomoc żydom w czasie wojny.

Cesarz Japoński wyraził swą wdzięczność dla Papieża i kapłanów katolickich w Japonii, za nadzwyczajne usługi oddane ludności japońskiej w czasie wojny.

W strefie brytyjskiej, amerykańskiej i francuskiej Niemcy w plebiscycie oświadczyli się zdecydowanie (w większości okręgów w 100%) za szkołami wyznaniowymi.

Po raz pierwszy od 46 lat wprowadzono w katolickich szkołach w Japonii naukę religii. Do tego czasu nauczano poza programem szkolnym.

W Tokio odbyła się pierwsza od początku wojny procesja z Najśw. Sakramentem, którą nazwano miniaturą międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, bo wzięli w niej udział katolicy z 9 krajów.

Hailie Selastle zaprosił Jezuitów z Kanady do Abisynii, by nawracać tubylców na wiarę katolicką. W Addis Adebie mają założyć seminarium dla kształcenia nauczycieli.

Piękną lekcję dla wiernych w starych krajach katolickich, dają nowonawróceni w Kongo. Mimo, że są ubodzy, w 1944 r. zebrali 2.460.159 franków belg. na Dzieło Propagandy Wiary. Jest to - jak sami stwierdzają - akt wdzięczności dla Kościoła Katolickiego, który ich powołał do prawdziwej wiary i miłości synowskiej względem Papieża, wspólnego Ojca wszystkich wiernych bez różnicy koloru i rasy.

OO. Oblaci przed objęciem misji Czad-Kameroa przeszli specjalne studia nad islamem i medycyną tropikalną, by dostosować się do wymagań nowoczesnego apostolatu.

W Sudanie Francuskim, gdzie brakło dotąd nawróceń, obserwujemy wielki zwrot młodzieży pogańskiej ku Kościołowi. Do chrztu przygotowuje się 10 tys.

Misje katolickie na Madagaskarze obchodzą stulecie swego istnienia. Na 3.864.600 mieszkańców tej wyspy, 650.000 jest katolików, 61.000 katechumenów i 280 kapłanów - 76 tubylczych.

Wikariusz apost. Mgr. des Medt z Siwantze (Mongolia) wraz z kilkoma księżmi tak europejskimi jak chińskimi po kilkugodzinnym pobycie w więzieniu zostali wypuszczeni na wolność.

Partia Viet Mint w Indochinach zamordowała ostatnio 5 księży (w tym 3 Annamitów) i spaliła wiele kościołów.

Katolickie szkoły na Cejlonie są zagrożone z powodu nowej ustawy szkolnej, która wymaga przynajmniej 30 uczniów, by można było otworzyć szkołę wyznaniową.

W Syrii owoce 20 lat twardej lecz wydajnej pracy misyjnej są na drodze do zniszczenia" - stwierdza pierwszy komunikat nowej Agencji Informacyjnej o Kościołach wschodnich.

Pielgrzymka ślepych z całej Francji do Lourdes odbyła się w lipcu. Prowadził ją ociemniały franciszkanin O. Alojzy Gonzaga. Ślepi chcą przede wszystkim przeprosić Pana Boga za grzechy świata.

Ks. Ortiż, Francuz, kierownik sierocińca, ostatnim wysiłkiem wydostał tonącego chłopca na brzeg - lecz sam utonął.