Kronika
Drukuj

CZY NIE KARA? Głęboką raną na ciele polskim, wciąż jątrzącą, to rzezie dokonywane przez faszystów, bandytów ukraińskich na Polakach. Chyba kara, zesłana przez Boga jest obecne przesilenie religijne w Kościele Unickim. Schizmatycki patriarcha w Moskwie Aleksy skierował odezwę do wiernych greckokatol. Kościoła Zachodniej Ukrainy, w której rzucając oszczerstwa na Ojca Św[iętego] Namawia ich, by odwrócili serca swe od Watykanu i skierowali je do cerkwi prawosławnej. Trzej księża odstępcy zorganizowali "Komitet Inicjatywy przekazania grekokatolików prawosławiu". Módlmy się by Rusini wytrwali przy wierze, a przez swe obecne cierpienia odpokutowali zbrodnie wielu swych braci, dokonywane na Polakach.

DO CZEGO DOPROWADZIŁ HITLERYZM W NIEMCZECH? Czasopismo niemieckie "Sie" pisze: Oddalenie naszego narodu od Boga jest bezgraniczne. W wielu wsiach połowa dzieci nie słyszała nigdy imienia Jezusa. W wielu wsiach ani jedno dziecko nie znało Dziesięciorga Przykazań. Wielu z nas, a zwłaszcza cała młodzież, to zwykli poganie. W biurach, w szkołach, w obozach i urzędach trzeba dzisiaj głosić chrystianizm w formie misjonarskiej.

MISJA WATYKAŃSKA DLA POLAKÓW została powołana do życia w r. 1939 dla niesienia pomocy Polakom i wówczas działała w szeregu krajów, np. w Rumunii. Działalność swoja opiera na funduszach, które jej do dyspozycji daje Stolica Apostolska, wspierana przez katolików całego świata, zwłaszcza przez Amerykę. Ostatnio Misja otwiera w Niemczech cztery szpitale dla Polaków.

RABIN U PAPIEŻA. 10. 3. b. r. Ojciec Św[ięty] udzielił audiencji naczelnemu rabinowi Palestyny Herbsonowi, który wyraził wdzięczność za pomoc katolików na rzecz żydów w czasie tyranii hitlerowskiej i omówił sprawę sierocińców dla dzieci żydowskich rozproszonych po Europie.

KOMUNISTA - ZAKONNIKIEM. Prof. Antonio Montana, który jako korespondent komunistycznego dziennika paryskiego "L’Humanite", był podczas wojny domowej w Hiszpanii, wstąpił obecnie do zakonu Jezuitów we Francji.

NAJODWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK. O’Callahan, jezuita, odznaczony został Kongresowym Medalem Honoru, najwyższym odznaczeniem amerykańskim. Był on kapelanem na olbrzymim lotniskowcu, który w marcu ub. r. został trafiony dwoma wielkimi bombami japońskimi. Ks. Callahan nieustannie udzielał konającym ostatnich sakramentów św. i przenosił rannych w bezpieczniejsze miejsce. Ponadto z narażeniem swego życia pomagał wrzucać do morza rozgrzane i już niemal płomieniami objęte bomby, kierował akcją zlewania wodą zagrożonych komór amunicyjnych, ratował grupy żołnierzy, odciętych płomieniami i uwięzionych. W ciasnych kajutach pod pokładem. Komendant lotniskowca nazwał go najodważniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widział.

W LIŚCIE DO DUCHOWIEŃSTWA NIEMIECKIEGO Ojciec Św[ięty] ostrzega je przed braniem udziału w polityce i żąda od Niemców wyrzeczenia się wszelkiej myśli o panowaniu i dyktaturze. Narodowy socjalizm został w tym lście nazwany nauką błędną, obrażającą prawa Boże.

KOSCIÓŁ MARIACKI W GDAŃSKU ZWRÓCONY KATOLIKOM. Wspaniała historyczna świątynia Mariacka w Gdańsku, niegdyś katolicka, przez Prusaków oddana protestantom, wraca do swych prawowitych właścicieli. Miejska Rada Narodowa miasta Gdańska powzięła w tej sprawie dn. 29 stycznia b. r. na stępującą uchwałę:

"Miejska Rada Narodowa miasta Gdańska czuje się upoważnioną względami historycznymi i narodowymi do przekazania Kościołowi katolickiemu w Polsce świątyni Mariackiej, zwanej przez lud polski Katedrą Morską, na wieczystą własność, aby podkreślić tym historycznym aktem zwycięstwo sprawiedliwości dziejowej. Od dzisiaj kościół Najświętszej Maryi Panny będzie służył życiu katolickiemu w Polsce jako metropolia polskie go wybrzeża".

ZAKONNICY WRACAJĄ. OO. Jezuici i Benedyktyni wrócili do swych do mów w Austrii, skąd wygnała ich na kilkuletnią tułaczkę inwazja hitlerowska. Do Szkocji zaś, po kilku wiekach wygnania, wrócili Cystersi i objęli w posiadanie opactwo w Haddington.

Juliusz Kleiner

KATOLICKA ANGLIA wspiera Europę. Od dłuższego czasu działa tu Kito Helci Komitet Pomocy dla zagranicy (CCRA), założony przez kardynała Hinsleya. Arcybiskup Westminsteru za rządził zbiórkę w całej diecezji na rzecz pomocy dla kontynentu.

Juliusz Kleiner, znakomity uczony polski, obchodzi w tym roku 40-lecie pracy naukowej na polu historii literatury. Niedawno został profesorem literatury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.