Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 12/1946, Kronika, s. 340

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Podziemia bazyliki św. Piotra, świeżo odkopane, przedstawiają cmentarz pogański i starochrześcijański [w środku] Pomnik św. Piotra w podziemiach bazyliki Watykańskiej, przerobiony z dawnego posągu pogańskiego [z prawej] Do cudownej statuy Matki Bożej - Pani Ułanów Jazłowieckich - którą obecnie sprowadzono do SS. Niepokalanek w Szymanowie, spieszą liczni pielgrzymi.


Katolicy działają coraz intensywniej: dają twórczy wkład w przebudowę świata i bronią się odważnie przed licznymi atakami wrogów. Oto obrazki tej akcji

Orędzie do Narodów Zjednoczonych wysłał kard. Griffin (Londyn), przypominając twórcom pokoju: "Nie możemy spodziewać się sprawiedliwego i trwałego pokoju na świecie, dopóki decyzje O.N.Z. nie będą ugruntowane na zasadach sprawiedliwości i miłości, zgodnych z prawem Bożym".

Wobec decyzji zaprzestania działalności UNRRA kard. Stritch z Chicago sprzeciwił się temu i wezwał katolików amerykańskich do jeszcze większych wysiłków dla ratowania Europy: "Nie może być, by narody stanęły i bezczynnie patrzyły, jak całe ludy wymierają z głodu lub prowadziły życie na najniższym poziome, który paraliżuje umysł, a jednostkę czyni łupem nieuczciwej propagandy".

W wierze katolickiej można osiągnąć wszystkie żądania reform społecznych, jakich dziś ludy pragną - oświadczył kard. Schuster z Mediolanu w apelu o jedność wśród ludu, wystosowanym na święto Narodzenia NMP.

"Nie głosimy rewolucji przez gwałt i zniszczenie, lecz rewolucję przez objawienie (revolution by revelation). Musimy podnieść z grobu niewolnictwa klasę robotniczą świata przez chrześcijańskie idee o miłości, pracy i rodzinie" - myśli te głosił po całej Ameryce i Anglii Josef-Léon Cardijn, wysłany przez Ojca Św[iętego] na wizytację ośrodków J.O.C. (Chrześcijańska Młodzież Robotnicza).

"Przyszłość jest w wielkiej mierze w waszej mocy, odkąd w swych rękach macie przyszłych obywateli - oświadczył Ojciec Św[ięty] grupie nauczycieli katolickich, których przyjął na audiencji w Castel Gandolfo. - Pozwólmy dziecku róść w czystej atmosferze rodziny chrześcijańskiej i dajmy mu szkołę, która w oparciu o dom i Kościół pracuje nad ugruntowaniem w nim prawdy".

"Zgadzamy się, że Kościół prowadzi otwartą konspirację, by zdobyć świat dla Chrystusa - powiedział na zjeździe katolickich studentów z Ameryki arcybp Cushing w związku ze zgryźliwym przytykiem świeżo zmarłego pisarza angielskiego H. G. Wellsa. - Jeśli szczerze wierzymy, że Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem, to świętą naszą powinnością jest starać się w każdy rozumny sposób rozpowszechniać tę Wiarę i prowadzi każdego w jej objęcia".

Francja pokutuje i stara się to na zewnętrz okazać. 8. 9. w La Salette erygowano Drogę Krzyżową na uczczenie stulecia objawień Matki Bożej. Z każdej prowincji kościelnej Francji zgromadzono w Grenoble 14 krzyży, które młodzież na swych barkach zaniosła na szczyt góry La Salette i postawiła wzdłuż ostatnich 2 km. Piętnasty krzyż, przyniesiony z Vezelay, postawiono przed frontem bazyliki.

Do kościoła św. Anny w Auray przybyło 75 tys. b. jeńców wojennych z Bretonii. Na Ofiarowanie, pątnicy złożyli symboliczną ofiarę ze swych cierpień: jedna grupa przyniosła do ołtarza krzyż oplatany drutem kolczastym, druga obciążony łańcuchami, trzecia krzyż obładowany narzędziami tortur, czwarty "Krzyż Umarłych" przyniosły wdowy i matki.

Tercjarstwo franciszkańskie uważane jest w Kanadzie, gdzie liczy ponad 100 tys. członków, za bezpieczną bazę Akcji Katolickiej. Znana pisarka z Chile, Gabriela Mistral laureatka Nobla za 1944 r. jest tercjarką. Do III Zakonu wpisała się rzeźbiarka angielska Klara Sherder, która niedawno nawróciła się na wiarę katolicką w Asyżu pod wpływem - jak wyznaje - ducha św. Franciszka - i ze swego pałacu w Anglii postanowiła uczynić mały Asyż - dom tercjarski, by promieniował na jej Ojczyznę.

O. Jacquinot, o którym mówią, iż zwyciężył głód w czasie wojny japońsko-chińskiej, zmarł w Berlinie jako kierownik Misji Watykańskiej. Ocalił on tysiące Chińczyków w strefie ucieczki, jaką założył w Szanghaju. Przy ratowaniu Chińczyka stracił rękę. Nawet Japończycy byli z uznaniem dla humanitarnej pracy "cudownego przyjaciela naszych wrogów", a japońska gazeta "Tairiku Shimpo" przyznała mu w 1940 r. za tę pracę pierwszą nagrodę.

Katolicki Instytut Raka w Ameryce dokonał jednego z najdonioślejszych odkryć w medycynie - lekarstwa na raka. Liczba szczęśliwie wyleczonych pacjentów z raka skóry wzrosła do 46, a dyrektor dr Sperti jest pełen nadziei w zupełne zwalczenie najbardziej dotąd nieustępliwego wroga człowieka na polu choroby.

Gen. Ira Eakers z A. A. F. oświadczył korespondentom w Paryżu, że w czasie wojny amerykańscy lotnicy mieli polecenie udawania się o pomoc w razie przymusowego lądowania w kraju nieprzyjacielskim do księży katolickich, i wyraził dla tych księży podziękowanie.

Radio watykańskie w związku z krytyką postawy Watykanu wobec wypadków we Wschodniej Europie oświadczyło, że nie ma żadnego konfliktu między Stolicą Apostolską a Państwem Rosyjskim. Konflikt jednakże istnieje między Kościołem a komunizmem nie dlatego, jakoby Kościół sprzeciwiał się sprawiedliwości społecznej, jakiej domaga się komunizm, lecz dlatego, że komuniści zaprzeczają istnieniu Boga.

W Jugosławii brak księży: w r. 1939 było ich po parafiach 1.916, dziś jest ich tylko 401.

Wśród schizmatyków we Francji - kłótnie. Po śmierci metropolity Eulogiusza patriarcha Moskwy naznaczył następcą Serafina, sympatyka Niemiec, zaś Kolegium Prawosławne w Paryżu z metrop. Włodzimierzem dalej uznaje swą przynależność do Konstantynopola.


Rycerz Niepokalanej 12/1946, Kronika, s. 342

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Marszałek Żymierski wręcza sztandar lotnikom w Bydgoszczy. Niżej: Młodzież szkolna Warszawy roztoczyła opiekę nad miejscami straceń. Składanie wieńców na ul. Puławskiej. [z prawej] Szczecin: widok na port i miasto oraz naprawa okrętu w uruchomionych dokach


"Nieprawdą jest, jakoby Episkopat jugosłowiański w czasie wojny przymusowo nawracał schizmatyków na wiarę rzymsko-katolicką" - oświadczył Watykan w związku z oskarżeniem o to bpa Stepinaca[1].

Biskupi węgierscy wobec insynuacji, podającej w wątpliwość harmonijne stosunki między prymasem a episkopatem, orzekli, że "nie tylko nie sprzeciwiają się odważnej postawie kardynała prymasa w obronie Kościoła, wolności, sumienia i sprawiedliwości Węgier, lecz z całej duszy ją zatwierdzają i sami w tym z całych sił pomagają".

"Jeżeli mamy być naprawdę Kościołem wojującym, musimy zmienić naszą postawę. Musimy nauczyć się czuwać i żyć w 1946 r., w wieku atomowym, materializmu i zeświecczenia, które mogą być zwalczone tylko na ich własnym gruncie. Bezbożnicy zawdzięczają swe sukcesy swej zręczności w dostosowywaniu swej propagandy do czasu, miejsca i ludzi" - takie głosy odzywają się w katolickiej prasie zachodniej.

Billy Conn, bokser ciężkiej wagi i grupa gwiazd z Hollywood, po objeździe amerykańskich ośrodków wojskowych w Europie, w drodze do Anglii natrafili na wielką burzę, która uszkodziła kierownicę wiozącego ich samolotu. Zdawało się, że przyjdzie lądować na wzburzonych wodach kanału angielskiego. Wtedy sportowiec ślubował, że jeżeli ocaleje razem z towarzystwem, wystawi statuę Matki Bożej. Samolot wylądował szczęśliwie, gdy pasażerowie skończyli odmawianie różańca.

15 września zakończono w Anglii modły za Polskę uroczystą pielgrzymką do Walsingham, urządzoną przez Polsko-Angielskie Stowarzyszenie Katolickie. Przed obrazem Matki Bożej złożono wspaniały ręcznie rzeźbiony w srebrze ryngraf.

"Wojna przeciw wojnie" pod tym tytułem nakręcono we Włoszech film, kończący się osobistym orędziem Papieża w 6 językach, wzywającym ludy do pokoju i braterstwa.

Wolnomyśliciele wznowili u nas przedwojenną działalność, wydając pismo "Głos wolnych", pełne jadu i nienawiści do Kościoła katolickiego.

Na zaproszenie bonzów w Kioto przemówił w świątyni buddyjskiej bp O’Hara

z Ameryki: przyjeżdżam do Japonii z polecenia Ojca Św[iętego] z orędziem pokoju. Katolicy i buddyści powinni pracować wspólnie przeciw zmaterializowaniu i niemoralności, jaka panuje obecnie w Japonii.

Tysiączny student został przyjęty do Seminarium Montezuma w Nowym Meksyku (Stany Zjedn.). Od 9 lat kształcą się tu kapłani dla Meksyku, gdzie skonfiskowano wszystkie seminaria. Już 403 kapłanów stąd wyszło co stanowi 10% duchowieństwa obsługującego Meksyk. Od 1942 roku szkolnictwo meksykańskie wolne jest od charakteru antyreligijnego i można uczyć religii w szkołach prywatnych.

Po 22-letnim wygnaniu wrócił do Włoch ks. Alojzy Sturzo, 74 lat, kierownik Partii Popularnej, jeden z pierwszych przeciwników Mussoliniego. "Faszyzm - powiedział - nie może przeżyć swego twórcy; bo odrodzenie Italii musi się dokonać w imię chrześcijańskiej moralności i wolności demokratycznej".

"Niepokalanów - na zgliszczach bomby atomowej" - pod takim tytułem amerykański "Przewodnik Katolicki" daje sprawozdanie o Niepokalanowie japońskim, w którym czytamy m. in., że osada ta liczy obecnie 160 osób a misjonarze polscy prowadzą tu seminarium duchowne, gdzie się kształci 60 chłopców, sierociniec dla sierot japońskich i przytułek dla bezdomnych mieszkańców miasta."

Nadzwyczajne poświęcenie względem chorych i rannych okazał w Chinach br. Florian Pytka, franciszkanin, który w przychodni leczniczej i w ambulatorium w Hingan dokonał w ciągu trzech lat wojny 300.000 opatrunków i zabiegów.

Na zjeździe teologicznym w Lublinie po referacie ks. prof. Pawłowskiego o dzisiejszym stanie badań nad nauką o Wniebowzięciu N.M.P., uchwalono wysłać wotum do Rzymu z gorącą prośbą, by Ojciec Św[ięty] raczył ku pomnożeniu chwały Bogarodzicy naukę tę ogłosić dogmatem.

[1] Bł. Alojzy Kard. Stepinac (ur. 8 maja 1898, zm. 10 lutego 1960), arcybiskup Zagrzebia, beatyfikowany 3 października 1988 r.