Kronika
Drukuj
kard. Villeneuve, odrodzenie katolicyzmu we Francji

Opis zdjęć powyżej:

  1. [od lewej] Odrodzenie katolicyzmu w dzisiejszej Francji obejmuje coraz szersze kręgi inteligencji. Oto w Środę Popielcową w kościele S-t Gcrmain L. Auxerrois ks. inf. Sudour posypał popiołem głowy licznej grupie artystów, którzy w ten sposób manifestowali swe uczucia katolickie.
  2. [z prawej u góry] Kardynał Jan M-a Rodrigue Villeneuve, arcybp z Cuebec w Kanadzie w drodze powrotnej z uroczystości w Rzymie zwiedził Polskę. Dostojny gość był wszędzie witany z niezwykłą serdecznością i entuzjazmem. W swych przemówieniach wyrażał podziw dla znacznego postępu technicznego, jaki zaobserwował w naszym kraju, przy czym podkreślał, że nie zatraciliśmy dawnych tradycyj i cnót narodowych. Podkreślał znaczenie naszego państwa zwłaszcza w zakresie wielkiej misji katolicyzacji i pacyfikacji Wschodu. "Polska jest cudem - powiedział dostojny Książe Kościoła w Obrze - cudem nie tylko w dziejach Europy katolickiej, ale też cudem w dniach swej niewoli i cudem w chwili zmartwychwstania, a przede wszystkim cudem w dzisiejszym chaosie politycznym i wśród ogólnej militaryzacji".

Pierwsze słowa do całego świata wypowiedział Ojciec św. Pius XII zaraz po swym wyborze. W swym orędziu Ojciec św. kieruje ojcowski uścisk do kardynałów, biskupów, księży, zakonników i zakonnic, misjonarzy, członków Akcji Kat.; pozdrawia wszystkich synów rozproszonych po całym świecie, zwłaszcza tych którzy cierpią z powodu biedy i bólu. Papież wznosi za nich do Boga Najwyższego modły o wszelkie dobro.

"Do tego Naszego ojcowskiego orędzia pragniemy dodać życzenia i wezwanie o pokój. Wezwanie o pokój, który Nasz poprzednik z taką wytrwałością doradzał ludziom, o który błagał tak gorącymi modłami i za który ofiarował swe życie. Wzywamy wszystkich do pokoju sumień, sumień spokojnych w umiłowaniu Boga, do pokoju rodzin zjednoczonych i zgodnych w świętej miłości Chrystusowej, do pokoju, panującego pomiędzy narodami a osiągniętego dzięki braterskiej wzajemnej pomocy, przyjaznej współpracy i serdecznego porozumienia w imię wyższych interesów wielkiej rodziny ludzkiej, pod okiem i opieką Boskiej Opatrzności.

W obecnych trudnych godzinach, w chwili, gdy tak wiele przeszkód zdaje się utrudniać osiągnięcie tego pokoju, będącego najgłębszą troską wszystkich serc, wznosimy do Boga w szczególności modlitwy za tych, na których spoczywa najwyższy zaszczyt i najcięższy obowiązek prowadzenia narodów po drogach pomyślności i postępu.

Oto jest pierwsze Nasze ojcowskie życzenie. Przed nami mamy wizję niezmiernego zła, trawiącego świat, któremu z pomocą posłał Bóg Nas, nie uzbrojonych, lecz wierzących. Wraz ze św. Pawłem powtarzamy słowa: "zrozumcie nas". Wy, synowie i bracia, nie zechcecie na pewno wyrazić tego życzenia nadaremnie. Po łasce Bożej liczymy przede wszystkim na waszą dobrą wolę, dostojni kardynałowie oraz czcigodni bracia.

Oby Pan nasz Jezus Chrystus zechciał uczynić nasze życzenia owocnymi i zesłać pocieszenie na całą Ziemię, oraz oby nadał Naszym życzeniom cnotę i znaczenie błogosławieństwa, którego w imię Chrystusa z całego serca udzielamy".

Jak pracuje Ojciec św. Bezpośrednio po obiorze i koronacji Ojciec św. przystąpił do trudnych i odpowiedzialnych prac, związanych z rządami Kościoła.

Dzień rozpoczyna bardzo wcześnie. Zwykle wstaje przed godz. 6 rano. Po odprawieniu Mszy św. i spożyciu skromnego śniadania zasiada do prac, które trwają nieprzerwanie, aż do obiadu. Składa się na nie przeglądanie aktów, studia i udzielanie audiencji. Po obiedzie Ojciec Ojciec św. odbywa dłuższą przechadzkę po ogrodach Watykanu, po czym wraca znowu do pracy, przeciągającej się nie raz do późnej nocy

Przed świętami Wielkanocnymi nawał zajęć zmusił Ojca św. Do ograniczenia audiencji. O stanie zdrowia Ojca św. Mówi osobisty lekarz Papieża prof. Galeazzi:

Nowy papież jest w pełni sił zarówno duchowych jak i fizycznych Wszelkie przypuszczenia, jakiejkolwiek choroby, czy nawet niedomagania, dlatego tylko, ze Papież Pius XII, jest blady na obliczu są całkowicie wytworem czczej fantazji. Bladość twarzy Ojca św. należy do cech charakterystycznych rodziny Pacelli"


dr Takahara z rodziną

Opis zdjęć powyżej:

  1. [z lewej] W Luboniu pod Poznaniem, gdzie od zdradzieckiej kuli komunisty poniósł męczeńską śmierć u stopni ołtarza prob. Streich, odbył się w rocznicę zabójstwa Tydzień Misyjny. Na zakończenie ustalonych programem uroczystości. J. E. ks. biskup Dymek (na zdjęciu) dokonał uroczystego chrztu dzwonu ufundowanego przez parafian ku uczczeniu Kapłana - męczennika.
  2. [w środku] Dr. Takahara z rodziną. Jest bardzo zacny dobrodziej naszej placówki misyjnej w Japonii. Jest jeszcze poganinem, ale skłania się do katolicyzmu. Prosimy o modlitwę za niego.
  3. [z prawej] Ks. Henryk Weryński zasłużony kapłan publicysta obchodzi w br. 25-lecie swej działalności publicystycznej rozpoczętej na wiosnę 1914 r. artykułem w poznańskim "Świcie" i pierwszą broszurą pt. "Z dziejów Tabernakulum", "Szczęść Boże", w drugim ćwierćwieczu.

Nominacje kardynałów na urzędy. Ojciec św. Pius XII zamianował kard. Fr. Tedeschini archiprezbiterem Bazyliki Watykańskiej, kard. Fr. Marmaggiego prefektem Kongregacji Soboru, kard. J. Pizzardo prefektem Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów, kard. M. Massimi prezydentem Komisji dla interpretacji prawa kanonicznego.

W miesiąc po śmierci Piusa XI w podziemiach Watykanu przy ołtarzach w pobliżu grobu zmarłego Papieża odprawiono wiele żałobnych Mszy św. Świeżo ukończony marmurowy sarkofag Piusa XI stanął cały w kwiatach. Przez cały dzień rzesze wiernych nawiedzały śmiertelne szczątki Wielkiego Papieża.

Pamięć Piusa XI. Społeczeństwo polskie otacza wielką czcią i miłością. By pamięć tę utrzymać stale żywotną, "Mały dziennik" urządził wśród czytelników plebiscyt pn. "jakim pomnikiem uczcić zmarłego Ojca św. Piusa XI"?

Według nadesłanych odpowiedzi na pierwszy plan wysuwa się projekt stworzenia domu wychowawczego dla ubogiej młodzieży, seminarium misyjnego, dom organizacyj robotniczych lub pracowniczych, stojących na gruncie zasad katolickich i narodowych. Równorzędne niemal miejsca, pod względem ilości nadesłanych wypowiedzi, zajmują projekty: wzniesienia radiostacji katolickiej w Lublinie oraz jak najszybszego rozpoczęcia robót przy budowie świątyni Opatrzności tego wotum narodowego, dotychczas niewypełnionego, z tym. że przed kościołem był by wzniesiony pomnik Piusa XI.

Zamykając plebiscyt M.D. pisze:

... Akcja nasza nie zakończy się na tym. Chcielibyśmy, aby obecnie wypowiedzieli się na ten temat DOSTOJNICY KOŚCIELNI. KIEROWNICY STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI KATOLICKICH A PRZEDE WSZYSTKIM PRZEDSTAWICIELE AKCJI KATOLICKIEJ. NIE WĄTPIMY, ŻE INICJATYWĄ NASZĄ ZAINTERESUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE RZĄDU. SENATU I SEJMU. Tylko wtedy, gdy wszyscy zgodnie uznamy konieczność ofiar i wysiłków w tym kierunku - sprawa dojrzeje do szybkiej realizacji".


płk Lessay na granicy polsko-węgierskiej, hr. Galeazzo Ciano w Polsce

Opis zdjęć powyżej:

  1. [z lewej] Po 144 latach Węgier i Polak znów mogą sobie przez miedzę podać dłoń. Po zajęciu Czech, Moraw i Słowacji przez Hitlera - wojska węgierskie wkroczyły na Ruś Podkarpacką przejmując z powrotem w posiadanie swe ziemię. Oddziały wojsk węgierskich witała owacyjnie na granicy polskiej miejscowa ludność. Powyżej przemawia płk Lessay na punkcie granicznym.
  2. [z prawej] Włoski minister spraw zagr. hr. Galeazzo Ciano bawił w Polsce. Ta oficjalna wizyta była manifestacją trwałości ścisłych związków pomiędzy Polską a Italią.

Wezwanie do modlitwy za Wiarę. We wszystkich kościołach wiedeńskich i na prowincji Austrii odczytano list pasterski kardynała Innitzera do katolików w Austrii, w którym nawołuje on do gorących modlitw za wiarę, publicznego przyznawania się na każdym kroku do wiary oraz przypomina rodzicom, że wychowanie młodzieży bez wiary pozbawia ją wszelkich podstaw moralnych.

Sytuacja w Meksyku. Niedawno powrócił do Meksyku biskup diecezji Tabasco wraz z częścią duchowieństwa. Nowy gubernator stanu Tabasco zapewnił, obejmując swój urząd, że będzie stosował politykę zupełnej tolerancji religijnej, równocześnie jednak dając wyraz nadziei, że "dzięki nauce socjalistycznej zwalczy się fanatyzm religijny". W miejscowości Tantoyuka w stanie Vera Cruz władze samorządowe starają się nie dopuścić do tego, by w zwróconym katolikom kościele miejscowym odprawiały się nabożeństwa, jednakże ludność katolicka stawia opór. Podobne tarcia i odruchy dają się zauważyć i w innych miejscowościach w stanie Vera Cruz.

Orędzie pasterskie. Z okazji wyboru i koronacji Ojca św. Piusa XII ordynariusz diecezji podlaskiej J. E. bp Przeździecki wydał list pasterski w którym m. inn. pisze:

"... Papież to ojciec wszystkich ludzi, ich pasterz. A gdy ten ojciec widzi, że dzieci jego na manowce idą, że owieczki jego krzywdy, głód cierpią, że owczarnia Chrystusowa, ta jedyna owczarnia Zbawiciela, jest rozrywana, że wśród jego owieczek rozsiewane są fałszywe nauki, jak że jego serce niewypowiedzianie cierpi. Każdy z nas przez dobrą swą wolę może się przyczynić, aby korona papieska na głowie Papieża nie była przyczyną bólu i cierpień aby te cierpienia i bóle zmniejszać. A każdy z nas do tego przyczyni się, jeżeli będzie szedł drogą sprawiedliwości, która prowadzi do pokoju wewnętrznego w pojedynczych ludziach i do pokoju między ludźmi w rodzinach, po wsiach, miastach, narodach, państwach i w całej ludzkości".

Ordynariusz diec. włocławskiej, J. E. ks. bp Radoński w swym orędziu stwierdza:

i my w posłuszeństwie (Ojcu Św.) nie damy się prześcignąć nikomu, bo wiemy że Papież to tylko widoczna dla oka osłona niewidzialnego Chrystusa. Przez Papieża Chrystus naucza, Chrystus nami rządzi, Chrystus nas prowadzi na pastwiska wiekuiste. I modlić się będziemy za Ojca Św. Od nas, od Kościoła - bo my również stanowimy Kościół święty Boży - pójdzie przez tron Najwyższego gorąca modlitwa".

13 marca przestała istnieć Czecho-Słowacja. Bez rozlewu krwi, bez żadnego oporu wojska niemieckie zajęły Czechy i Morawę a w następnym dniu, ciesząca się jeden dzień niepodległością Słowacja oddała się dobrowolnie w ręce zaboru niemieckiego. Zajęcia Czechosłowacji przez Niemcy nie uznały 3 państwa: Anglia, Francja i Polska.

Oto przykład narodu, który nie liczył nigdy na swe wewnętrzne, duchowe wartości siły i swoich żołnierzy. Obcą mu była wola wielkości i zwycięstwa. Czech nie miał honoru i dumy dziecka wolnego narodu, za który należało walczyć do upadłego. Naród bez ducha rycerskiego istnieć nie może. Tragiczny przykład Czech jest tutaj arcywymowny. My, Polacy, rozumiemy tę wymowę. W związku z tym stawiamy sprawę jasno i wyraźnie: jesteśmy gotowi do wszelkiej wojny, z każdym, najsilniejszym nawet przeciwnikiem. Naród Polski nie ma poczucia niższości wobec możnych narodów tego świata, bo uświadamia sobie w pełni fakt, że sam do tych silnych narodów należy. Owiani niezłomną wiarą w moc Bożą, w ilość naszych własnych dywizji, ich duch bojowy i męska postawa całego narodu najzupełniej wystarczą do zwycięstwa. Wiemy, że Wódz Naczelny i wszyscy dowódcy w swojej najodpowiedzialniejszej i najcięższej pracy spotkają się z niezłomną wiarą i wolą zwycięstwa u żołnierzy, świadomych tego, że są synami Wielkiego Narodu, który w swych dziejach odnosił bezprzykładne zwycięstwa: Psie Pole, Grunwald, Wiedeń, rok 1920. Jesteśmy spokojni, bo wiemy, że nasze zwycięstwa nie są tylko przeszłością. Choć szczerze pragniemy pokoju i modlimy się o pokój to jednak nasze bagnety są przygotowane i w przyszłości będą narzędziem naszych zwycięstw. Czekamy na nie.

mapa Europy
I oto granica polsko-niemiecka przedłużyła się o kilkaset kilometrów

Setna rocznica bł. Bronisławy przypada w dniu 23 sierpnia. Zgromadzenie PP. Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie organizuje uroczystości jubileuszowe, które odbędą się podczas 40 godz. nabożeństwa ku czci bł. Bronisławy od 1 do 3 września br. Organizacje i osoby, pragnące przyczynić się do powiększenia chwały naszej Patronki w przygotowaniu uroczystości w swoim zakresie mogą przesyłać zgłoszenia pod adresem: Klasztor PP. Norbertanek w Krakowie. ul. Tad. Kościuszki 88.

Na dozbrojenie Polski w powietrzu wypuszczona została Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej.

W subskrybowaniu Pożyczki Przeciwlotniczej bierze udział każdy Polak! Cały naród podkreśla swoje zjednoczenie wobec sytuacji, w jakiej się znalazł kraj i oświadcza najwyższą gotowość służenia Polsce wszelkimi środkami, jakie stoją mu do dyspozycji. Nikogo nie może zabraknąć w tej akcji.

trzęsienie ziemiw Chile
Jeszcze fragment z trzęsienia ziemi w Chile. Zwalenie się dwóch wież kościoła w m. Concepeion.