Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Papież tak chce. Na posłuchaniu, udzielonym członkom Kapituły Generalnej OO. Kapucynów, Ojciec św. wygłosił przemówienie, które jak sam podkreślił, odnosi się do wszystkich i porusza jedną z najważniejszych bolączek czasów obecnych. Podkreśliwszy doniosłość tego co ma powiedzieć Ojciec św. mówił: "Bądźcie rygorystyczni, bądźcie rygorystyczni. Jest to słowo twarde, lecz pełne miłości, albowiem tylko rygor może zadowolić miłość prawdziwą, miłość godną Naszego Pana. Rygor bowiem, szczególniej jeśli chodzi o dyscyplinę zakonu, rodziny, poszczególnych klasztorów, utrzymuje byt ich pełni życia, gdyż bez dyscypliny będzie też życie, ale ospałe, bezsilne i wątłe".

Następnie Ojciec św. wskazał na doniosłość dyscypliny w życiu, zwłaszcza zakonnym, podkreślając że "jeśliby ktoś uważał, iż jesteście nadmiernie rygorystycznymi, upoważniamy was do oświadczenia: PAPIEŻ TAK CHCE".

ZE ŚWIATA

Kronika ze świata 8/1938, s. 244

Opis zdjęć powyżej

 1. [z lewej i z prawej na dole] Po uroczystościach Kongresowych w Budapeszcie J. Em. Ks. Kard. Hlond udał się do Turynu, gdzie w bazylice Salezjańskiej dokonał konsekracji wspaniałego ołtarza św. Jana Bosko. W uroczystości tej wzięło udział liczne duchowieństwo i wierni.

 2. [z prawej] Na stolicę biskupią w Gdańsku Ojciec św. zamianował J. E. Ks. Bpa dra Spletta. Dotychczasowy Arcypasterz J. E. Ks. Bp 0’Rourke ([z prawej] w owalu) był pierwszym Biskupem diecezji gdańskiej i serdecznym przyjacielem Polaków.


Kronika ze świata 8/1938, s. 245

Opis zdjęć powyżej

 1. Na krajowej Wystawie Brytyjskiej w Glasgow znajduje się na wskroś nowoczesny pawilon katolicki, ozdobiony wieżą i wielkim krzyżem oświetlonym wieczorem reflektorami ([z prawej u góry] u dołu ilustracji!). ściany zewnętrzne tego budynku ozdobione są symbolicznymi obrazami ilustrującymi Kościół i rolę tworzących go wiernych. Uwidocznia się to szczególnie w obrazi; wyobrażającym budowę wielkiej jakiejś katedry, gdzie obok cieśli, murarzy i prostych robotników pracują także artyści, kapłani i zakonnicy obok ludzi świeckich. Inne obrazy przedstawiają rodzinę chrześcijańską w różnych jej chwilach. Ofiarę Mszy św. itd. Obrazami ozdobione jest również wnętrz; pawilonu, którego punkt ośrodkowy stanowi ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus.

  Wnętrze pawilonu katolickiego wypełniają eksponaty dotyczące głównie akcji misyjnej Kościoła w różnych częściach świata, szeroko jednak uwzględniano również sztukę kościelną, zwłaszcza stare jej zabytki. Pawilon katolicki w Glasgow jest dowodem wielkich ambicyj katolików brytyjskich, głównie szkockich, którzy gmach ten wznieśli i urządzili niemal wyłącznie z drobnych składek. Jak obliczają, w składkach tych wzięło udział co najmniej sto tysięcy osób.

 2. [z lewej i na dole] Na Węgrzech odbywały się uroczystości z okazji 900-lecia śmierci króla Węgier, św. Stefana. Relikwiarz z prawą ręką Świętego obwożono po całym kraju specjalnym pociągiem. Wagon-kaplica, w którym znajdowały się relikwie Świętego, był specjalnie zbudowany na ten cel i zdobiły go bogate złocenia. W większych miastach święte relikwie obwożono po ulicach na specjalnym rydwanie w uroczystej procesji, przy licznym udziale mieszkańców.


Pierwszy święty z Chorwacji. Generał OO. Franciszkanów O. Beda Hess rozpoczął staranie u Stolicy Św. o podjęcie procesu w sprawie kanonizacji bł. Mikołaja Tavolicà, Chorwata z Szibeniku. Błogosławiony zmarł śmiercią męczeńską w Jerozolimie w roku 1391. W ostatnich czasach cześć tego błogosławionego rozpowszechniła się wśród jego rodaków. W razie pomyślnego wyniku procesu, byłby to pierwszy święty pochodzący z Chorwacji.

W Krzyżu zbawienie. Świętem katolickiej młodzieży niemieckiej, obchodzonym przez nią uroczyście, jest święto Przenajświętszej Trójcy. W tym dniu zgodnie z tradycją, młodzież przystępuje wspólnie do Komunii św. i rozlicznymi manifestacjami dokumentuje przywiązanie do Kościoła i Wiary. Z okazji tego święta biskupi wydali listy pasterskie, których przewodnią myślą jest hasło "W krzyżu zbawienie". Listy omawiają znaczenie symbolu naszej Wiary i stwierdzają, że kto Krzyż odrzuca, lub go ośmiesza, nie ma prawa mienić się chrześcijaninem.

Przyszłe Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne? W wywiadzie udzielonym przedstawicielowi znanego holenderskiego dziennika katolickiego "De Maasbode" przewodniczący stałej komisji Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych oświadczył m. inn. że po Kongresie, który w r. 1940 odbędzie się w Nicei, prowizorycznie przewiduje się zwołanie Kongresu w r. 1942 do Polski, 1944 do Hiszpanii, 1946 w Belgii, mianowicie w Leodium, dla upamiętnienia 700 rocznicy pierwszego w dziejach Kościoła obchodu Bożego Ciała.

Z POLSKI

Kronika ze świata 8/1938, s. 246-247

Opis zdjęć powyżej

 1. [drugie od prawej] Robotnicy cukrowni w Chełmży (na Pomorzu) chcąc dać wyraz swemu przywiązaniu do Wiary Św. jako odpowiedź na rzucane hasła ateistyczne, oddali swój warsztat pracy pod specjalną opiekę Ukrzyżowanego Zbawiciela. W czasie podniosłej uroczystości, w której wzięli udział wszyscy pracownicy cukrowni (około 2.000 osób) z dyrektorem inż. Makowieckim na czele oraz miejscowe społeczeństwo, zawieszono nad głównym wejściem duży krzyż, ufundowany ze składek pracowników cukrowni, życzyć należy, by wzorem katolickich robotników Chełmży również inne ośrodki przemysłowe odważnie objawiały swe zapatrywania katolickie.

 2. [z lewej od góry i drugie od lewej] Dnia 11 i 12 czerwca br. we wzorowej wsi polskiej w Liskowie w kaliskim odbył się regionalny Kongres Eucharystyczny przy udziale ludności powiatów kaliskiego i tureckiego. Uroczystości te poprzedziły Misje, prowadzone przez OO. Redemptorystów.

  Do Liskowa przybył J. E. Ks. Biskup Karol Radoński, Ordynariusz diecezji włocławskiej wraz z J. E. Ks. Biskupem Chełmińskim Stanisławem Okoniewskim.

  W przemówieniach na akademii kongresowej: wojewody Maruszewskiego i innych wysokich urzędników zasadniczą, mocno podkreślaną nutą, była życzliwość dla Kościoła Katolickiego i docenianie przez władze państwowe znaczenia religii w życiu publicznym.

  W nocy o godz. 12 pontyfikalną Mszę św. odprawił Ks. Biskup Radoński. Nabożeństwo poprzedziła nocna Adoracja Najśw. Sakramentu przez członków Akcji Katolickiej, młodzieży i starszych.

  Wielkie wrażenie pozostawiła wspólna Komunia św. dzieci szkolnych, których przeszło 3 tysiące przybyło do Liskowa.

 3. [z lewej u dołu] 18 czerwca otwarte zostało w Warszawie Muzeum Narodowe

 4. [z prawej] Pierwsza Komunia święta... Ile to wspomnień miłych a radosnych łączy się z nią... Co roku mamy możność przypominania tych minionych chwil, gdy oglądamy zastępy dzieci gromadnie przystępujące z końcem roku szkolnego do pierwszej Uczty Baranka. Oto dzieci jednej ze szkół warszawskich opuszczają po pierwszej Komunii św. progi Kościoła.


Wicepostulatorowie beatyfikacji królowej Jadwigi. Celem energiczniejszych posunięć w akcji beatyfikacyjnej Królowej Jadwigi, postulator rzymski mianował na mocy swego mandatu następujących wice- postulatorów beatyfikacji Królowej Jadwigi na Polskę: ks. prob. Mieczysława Krygiera (Warszawa, ul. Wolska 104a, ks. prof. Marcina Rolewskiego (Jarosław Małop.), ks. kapel. Fr. Smaglińskiego (Toruń, ul. W. Garbary 7) i ks. prof. mgra Henryka Weryńskiego (Kraków, ul. Wenecja 4b). Ks. kan. Rudolf Van Roy (Kraków, ul. Szewska 22) jest postulatorem na całą Polskę.

Z okazji przewiezienia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski, Ojciec Święty łaskawe zatwierdził specjalny wzór na błogosławieństwo. Formularz tego błogosławieństwa, prócz tekstu błogosławieństwa zawiera fotografię Ojca Świętego, oraz wizerunek św. Andrzeja Boboli. Zapisy i zgłoszenia należy kierować pod adresem Komitetu Organizacyjnego, Warszawa ulica Świętojańska (15-wpłacając jednocześnie na konto P. K. O. nr 468 Ks. Jana Rostworskiego kwotę zł (6-na koszta formularza tego błogosławieństwa i przesyłkę.