Kronika
Drukuj

Sejm uchwalił ustawę zakazującą żydom wyrabiania dewocjonalii (krzyżyków i medalików itp.) i handlowania nimi. żydzi z produkcji przedmiotów kultu katolickiego osiągali rocznie około 100 milionów złotych zysku.

Obudziło się społeczeństwo polskie. Ze wszystkich miast i miasteczek Polski na; rozmaitsze organizacje religijne i zawodowe uchwaliły rezolucje potępiające zamordowanie ks. Streicha przez komunistę A. Nowaka, Tak np. Stow. Robotników Chrześcijańskich w Warszawie zaapelowało do wszystkich organizacji katolickich i chrześcijańskich o stworzenie jednolitego frontu do walki z komunizmem i bezbożnictwem.

Od przyszłego roku szkolnego wprowadzone będą stopniowo nowe programy nauki religii rzymko - katolickiej w liceach ogólnokształcących i pedagogicznych.

O beatyfikację pierwszego Biskupa w Pińsku. Opinia świętości Ks. Biskupa Łozińskiego, zmarłego w 1932 r. coraz bardziej rozpowszechnia się po Polsce. Wiele osób otrzymało za jego przyczyną różne łaski. Koło przyjaciół śp. Ks. Bpa Łozińskiego wystosowało do Pińskiej Kurii Biskupiej list o wszczęcie procesu informacyjnego, będącego wstępem do przedłożenia sprawy o jego beatyfikację.

Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św., którego centrala mieściła się w Łodzi, zostało przez władze zawieszone na całą Polskę.

Akt wdzięczności m. Lwowa dla Najśw. Panny. Rada Miejska we Lwowie na wniosek prezydenta dr Ostrowskiego, postanowiła ufundować Ryngraf z herbem m Lwowa jako votum wdzięczności Matce Boskiej Ostrobramskiej za trwałą przynależność Lwowa do Polski. Ryngraf ma być złożony w kościele M B. Ostrobramskiej na Górnym Łyczakowie.

O popieranie prasy katolickiej wydał list pasterski J. E. Ks. Arcyb. A. Sapieha,, Prenumerata pism katolickich jest jednym z najłatwiejszych i najskuteczniejszych środków wykonywania apostolstwa. Książę Metropolita zwraca uwagę, iż często powstają pisma noszące godło katolicyzmu, jako środek zarobkowania lub zadośćuczynienia osobistym interesem, czy ambicji. Zwykle są to pisma bez wartości, nie mają warunków, by były prawdziwe pożyteczne, bo ich wydawcy nie mają potrzebnych kwalifikacji. Takie pisma tym bardziej, że chcą uchodzić za katolickie, więcej szkody przynoszą niż pożytku i kompromitują iddeę katolicką,

Tegoroczne IV Studium Katolickie odbędzie się w Katowicach w dniach od 4 do 10 września. Tematem obrad będzie, prawne i moralne znaczenie uchwał Pierwszego Synodu Plenarnego. Uchwały Synodu Plenarnego obowiązywać będą od 15 czerwca br.

Wielki kongres salezjański. Aby upamiętnić chwalebną rocznicę 50-lecia śmierci św. Jana Bosko, Księża Salezjanie pod protektoratem J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Polski, Augusta Hlonda, i Ks. Biskupa Teodora Kubiny organizują na Jasnej Górze kongres pomocników salezjańskich, b, wychowanków oraz sympatyków dzieł św. Jana Bosko w Polsce,

Ze świata

Polski Męczennik. W Chinach zginął z rąk bandytów, którzy grasują gromadami, br. Władysław Prync, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Misjonarze katoliccy, mimo zawieruchy wojennej, nie opuszczają swych placówek, jak protestanci, którzy dawno już pouciekali. Opatrują rannych, przyjmują i opiekują się tysiącami uciekinierów wojennych, Obie armie, chińska i japońska odnoszą się z wielkim uznaniem dla katolickich misjonarzy, Poganom zaczyna się Kościół katolicki więcej podobać niż przedtem, Do nauki katechizmowej zgłaszają się całe wioski.

Dzielni lekarze. Dwaj młodzi lekarze belgijscy, którzy ukończyli studia na uniwersytecie katolickim w Lille we Francji, udali się niedawno z żonami Jo wikariatu apostolskiego Yaunde w Kamerunie (półn. Afryka). Założyli dwa szpitale. Jak owocnie pracują świadczy fakt ,że w jednym z nich w ciągu 8 miesięcy udzielili biednym tubylcom 30.000 porad lekarskich.

We Francji istnieje niebezpieczeństwo wynarodowienia wskutek słabego przyrostu ludności. Na to niebezpieczeństwo zwrócił uwagę w swym liście pasterskim J. E. Ks. Kard. Verdier, który pisze, że główną tego przyczyną jest zmaterializowanie szerokich mas społeczeństwa oraz wzrastająca liczba rozwodów.

Walka z niemoralnymi wydawnictwami. Studenci katolicy Stanów Zjednoczonych rozpoczęli energiczną kampanię przeciwko niemoralnej literaturze i reklamie.

Prześladowanie będzie trwać. Stalin w niedawno wygłoszonym przemówieniu do czołowych działaczy G.P.U. oświadczył, że religie bez wyjątku są wrogami państwa sowieckiego". Należy doprowadzić do tego, by kościoły i miejsca modlitwy na ie- renie Sowietów stały się jedynie muzealnymi dokumentami z minionej epoki.

Pierwsze pielgrzymki na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie wyruszyły już w marcu z Nowej Zelandii, trochę później z Meksyku i z Chin.

Robotnicy z St. Etiennte, przemysłowego okręgu Francji, postanowili w dowód hołdu i wdzięczności wznieść pomnik zakonnika O. Volpetie, swego opiekuna i dobroczyńcy, który położył olbrzymie zasługi w dziedzinie niesienia pomocy górnikom. Dziełem O. Volpette są m. inn. sławne dziś "ogródki robotnicze".

Zakon Bernardynów w cyfrach. Ukazała się nowa statystyka zakonu Franciszkanów, z której dowiadujemy się, że Bernardyni mają obecnie 2,089 placówek i 25.464 członków.

Światło wiary nad biegunem. Działalność misyjna dalekiej północy obejmuje swym zasięgiem coraz większe połacie kraju, zamieszkałego przez pogańskich eskimosów, którzy pod wpływem Kościoła stają się gorliwymi katolikami. W Aklavik, na północnym zachodzie Kanady, ponad 200 kilometrów na północ od "Kola Polarnego" wybudowano nowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który ustanowiono katedralną świątynią diecezji polarnej.

Chrześcijańskie szkolnictwo w Chinach. W Chinach na 111 uniwersytetów 18 jest katolickich, z 400.000 studentów 35.000 uczęszcza do katolickich wyższych uczelni. Na 1.892 szkół średnich katolickich jest 196, i 30.000 uczniów z ogólnej liczby 400.000.

życie katolickie na Dalekim Wschodzie. Roczna statystyka podaje do wiadomości, że w 13 chińskich okręgach misyjnych kongregacji św. Wincentego w przeciągu ostatniego roku udzielono Chrztu św. 96.509 katechumenom. Ogólna liczba katolików w ty ch okręgach dosięga 275 tys., zaś katechumenów liczą 30.000.

Z życia kościoła w Irlandii. Minister przemysłu i handlu otworzył w mieście Limesick fabrykę aparatów radiowych. Poświęcenia nowej fabryki dokonał na życzenie wład^ państwowych J. E. bp. Keane. W tymże mieście udało się księdzu proboszczowi załagodzić spór i doprowadził do zakończenia strajku drukarzy, a ludność podziękowała kapłanowi katolickiemu za dzieło pośredniczenia między władzami a pracownikami.

Nowo założony zakon - Misjonarzy- lekarzy Maryi został mile przyjęty przez Ojca św. Wkrótce rozpocznie działalność na wybrzeżach Afryki, gdzie jest b. wielka śmiertelność noworodków.

Dzwonnica na Montblanc. Na Montblanc ma być wybudowana dzwonnica. Dzwonnica ma stanąć w pobliżu dużego pomnika, wzniesionego we wsi Les Ouches przed 2 laty. Na cokole posągu, - który przedstawia Chrystusa Księcia pokoju, wzniesiono kaplicę, w której corocznie setki pielgrzymów zbierają się na modlitwę. Proboszcz projektodawca posągu spodziewa się w przeciągu tego roku do jesieni ukończyć budowę. Przy tym wzywa młodzież francuską z okolicy do zbierania pieniędzy na ten cel.

Bogate żniwo. Według statystyk Apostolskiego Wikariatu w Leopoldsville nawróciło się 121.070 pogan. Obecnie na 14 milionów ludności w Kongu jest ponad 3 miliony katolików. W ciągu roku udzielono 25.808.892 Komunii św. oraz 33.249 ślubów. Zmarło 72.177 katolików, chrztów dzieci katolickich było 98.590.

Komitet Eucharystyczny we Włoszech zapowiada b. liczny udział pielgrzymek na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Na czele pielgrzymek ma stanąć 1000 biskupów włoskich.