Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Wystawa sztuki chrześcijańskiej. W r. 1940 odbędzie się w Watykanie wystawa sztuki chrześcijańskiej obrazującej architekturę, malarstwo, rzeźby oraz sztukę użytkową o charakterze religijnym.

Lurd, Jasna Góra i Budapeszt otrzymały świece papieskie. Ojciec święty przesłał, spośród świec ofiarowanych mu w czasie święta Matki Bożej Gromnicznej, dwie artystycznie wykonane świece do kardynała Gerlier, Arcybiskupa Lugdunu, z poleceniem zapalenia ich przed Grotą lurdzką; świecę złożoną w darze przez kapitułę bazyliki N.M.P. Większej w Rzymie - do Częstochowy, jako wyraz hołdu dla Królowej Korony Polskiej; czwartą świecę ofiarował kardynałowi Serediemu Prymasowi Węgier, aby zapalono ją w czasie uroczystości 34 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie.

Protest Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska zgłosiła formalny protest do rządu jugosłowiańskiego w sprawie ratyfikowania konkordatu, odłożonego przez rząd wskutek sprzeciwu ze strony prawosławnych.

Wychowawczyni Ojca św. zmarła w Mieście Watykańskim. W Mieście Watykańskim zmarła w b. podeszłym wieku Teodolina Banfi, była wychowawczyni Achillesa Ratii, obecnego Ojca św. Piusa XI.

Z Polski

O całkowite zastosowanie w szkołach wytycznych Kościoła. Władze szkolne opracowują nowy program nauczania, przewidujący zmienienie systemu koedukacyjnego tj. wspólnego pobierania nauki chłopców z dziewczętami. Wyjątki mają stanowić miejscowości gdzie nie będzie odpowiedniej ilości dzieci. Zniesienie koedukacji idzie po myśli wskazań Kościoła katolickiego. Katolicy powinni i o tym wiedzieć, że Ojciec św. w swej encyklice o wychowaniu młodzieży podkreśla i upomina, że wierni mają się domagać szkół wyznaniowych tj. takich, do których chodzić tylko mają dzieci katolików i uczyć ich mają nauczyciele katolicy.

Kronika 4/1938, s. 118-120

Złote gody kapłańskie. J. E. Ks. Bp A. Laubitz [fot. wyżej z lewej] obchodził 11 marca 50-lecie swego kapłaństwa. Dostojny Jubilat urodził się w Pakości dnia 7 czerwca 1862 r. Wyświęcony na kapłana swą niezłomną wolą i pracą potrafił odbudować prymasowską stolicę zniszczoną przez wojnę, a wśród wiernych utrzymać w czasie niewoli ducha patriotyzmu i wytrwania w wierze. Do tych szczerych i serdecznych życzeń z całej Polski przyłącza się i redakcja "Rycerza Niepokalanej", przesyłając Dostojnemu Jubilatowi "Ad multos annos".

Odezwa do walki z bezbożnictwem. Polska Macierz Szkolna w Kowlu, w wyniku obrad, uchwaliła rezolucję, omawiającą troskę o utrzymanie w szkołach ducha chrześcijańsko-narodowego i wzywającą Zarząd główny do wszczęcia wśród społeczeństwa i rządu akcji, mającej na celu zwalczanie wśród nauczycielstwa, szczególnie szkół powszechnych nastrojów i kierunków bezbożniczych i komunistycznych.

Polska w hołdzie Papieżowi. Z okazji 16-tej rocznicy koronacji Papieża Piusa XI odbyły się w całym kraju uroczyste nabożeństwa za Ojca św. i akademie ku jego czci.

O pełne prawo dla Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy o nadaniu pełnych praw państwowych szkół akademickich Katolickiemu Uniwersytetowi w Lublinie. Sejm uchwalił projekt.

"Przewodnik Katolicki" dozwolony w szkołach. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uchyliło zakaz rozpowszechniania "Przewodnika Katolickiego" na terenie szkół wydany 6 lipca 1933 r. Młodzież zatem może swobodnie w szkole czytać "Przewodnik Katolicki".

Zlot KSMM w Częstochowie. Na skutek postanowienia J. Em. Ks. Prymasa Hlonda Ogólnopolski Zlot Młodzieży Męskiej odbędzie się w Częstochowie w dniach 17 i 18 września. Program Zlotu przewiduje złożenie ślubowań.

Obrady Pisarzy Katolickich. W Warszawie odbył się Zjazd Publicystów i Pisarzy Katolickich w obecności J. Em. Ks. Kard. Kakowskiego, J. E. Ks. Nuncjusza Cortesiego i Ich Ek. Księży Biskupów: Adamskiego, Radońskiego i Gawliny.

"Wierzę w święty Kościół". Pod tym tytułem J. E. Ks. Bp. Radoński wydał list wielkopostny przypominając w nim, że jeden jest Kościół, święty, powszechny i apostolski, będący spadkobiercą tego wszystkiego co Chrystus Pan przyniósł na świat i dlatego jest największym dobroczyńcą ludzkości. Kościół wiedzie dusze ku cnocie, przepełnia wielkim pokojem, a przez to daje sercu ludzkiemu szczęście upragnione...

Pielgrzymka do Węgier. Z okazji tegorocznego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej organizuje pod protektoratem J. Em. Ks. Kard. Hlonda wielką polską pielgrzymkę do Węgier. W pielgrzymce wezmą udział grupy w strojach regionalnych z całej Polski.

Wystawa przeciwkomunistyczna. Organizacje m. Lublina, stojące na gruncie katolickim, przygotowują się do wystawy antykomunistycznej w jesieni. Będzie ona miała i dział religijny.

Młodzież w walce z pornografią. Przy Komitecie Akademickich Ślubowań Jasnogórskich powstała sekcja z zadaniem zorganizowania walki z demoralizacją, a w szczególności z pornografią. Walkę z pornografią podejmują pod kierunkiem Komitetu wszystkie organizacje akademickie. Społeczeństwo winno wydatnie poprzeć szlachetny odruch akademików.

Spełnienie wotum narodowego. Z wiosną ma się rozpocząć budowa Kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej jako dziękczynne wotum Panu Bogu za odzyskanie wolności. Świątynia ma stanąć w projektowanej dzielnicy Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przed świątynią rozciągać się będzie olbrzymi plac zebrań narodowych, mogący pomieścić 150.000 ludzi. Koszt budowy obliczony w przybliżeniu na 11 i pół miliona złotych pokryty będzie częściowo z funduszów państwowych, a częściowo ze składek społeczeństwa. Ilustracja projektu kościoła [powyżej w środku].

Posłowie wielkopolscy w liczbie 14-tu wysłali do J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda depeszę z wyrazami hołdu pamięci kapłana - męczennika zamordowanego przez komunistę w kościele w Luboniu, zapewniając w niej, że w swej pracy parlamentarnej stać będą zdecydowanie na gruncie walki z bezbożnictwem i komunizmem.

Zginął w obronie kościoła. W Siemianówkach zginął z rąk zbrodniarza - świętokradcy i włamywacza kościelny Augustyn Cierpioł, który w obronie kościoła poniósł śmierć od kilku uderzeń w głowę ostrym narzędziem. Stało się to po godz. 10 wieczór, kiedy szedł do kościoła zbadać czy drzwi są zamknięte.

Młodociani bluźniercy. W szkole powszechnej im. Staszica w Chełmie żydoscy uczniowie klasy IV powycinali oczy i usta z wizerunku Matki Bożej. Zostali oni natychmiast wydaleni ze szkoły. Nie możemy pozwolić, by żydzi, a przyczyny w tym należy szukać u rodziców i wychowawców żydowskich, jawnie bluźnili przeciwko Matce Miłosierdzia. Społeczeństwo katolickie winno energicznie i aż do skutku domagać się wprowadzenia szkół wyznaniowych, gdzie żydzi nie demoralizowaliby polskich dzieci.

Powrót na łono Kościoła katolickiego. W miejscowości Zahajce Małe, gm. Katerburg, pow. krzemieniecki, ludność wsi w liczbie około 130 osób wyraziła wolę powrotu do wiary swych praojców. Ludność ta zmuszona była swego czasu przyjąć prawosławie pod naciskiem zaborcy rosyjskiego.

Ze świata

Czwarty Biskup polski w Ameryce. Ojciec św. mianował ks. Stefana Woźnickiego biskupem. Obrazek [wyżej z prawej] przedstawia chwilę gdy konsekrator j. E. Ks. Arcybp Mooney odmawia modlitwy. Nowokonsekrowany J. E. Ks. Bp Woźnicki siedzi na tronie biskupim z pastorałem w ręku.

Międzynarodowy Kongres Prasy Katolickiej. W dniach od 19 do 22 maja br. odbędzie się w Wiedniu trzeci z kolei Międzynarodowy Kongres Prasy Katolickiej.

Pozdrowienie anielskie w 150 językach. Na górze Rafat, w pobliżu Jerozolimy, wzniesiono kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, na murach którego wyryto Pozdrowienie Anielskie w 150 językach świata.

Nowa kampania bezbożników. W Bolszewii bezbożnicy przystąpili do zwalczania nadchodzących świąt Wielkiejnocy. Rząd sowiecki oddał w tym celu na usługi bezbożników radio i kina, w których są wyświetlane filmy zohydzające religię i święta. Również w ramach tej walki prowadzona jest akcja za niezwalnianiem robotników i urzędników od pracy na okres Świąt.

Kongres wychowawców katolickich. Związek Światowy Pedagogów Katolickich, założony w r. 1932 przez kanclerza Austrii dr Dolfusa, a liczący obecnie 100.000 członków, organizuje w sierpniu br. wielki kongres nauczycieli wychowawców katolików, poświęcony aktualnym zagadnieniom, bo sile wychowawczej pedagogii katolickiej i walce komunizmu o wpływy w szkolnictwie.

Zapowiedź walki z Kościołem. Episkopat litewski wydał list pasterski, w którym wskazuje na niebezpieczeństwo krępowania działalności organizacji katolickich, co przewiduje projekt nowej konstytucji. Min. spraw wewnętrznych Czaplikas oświadczył, że rząd nie pozwoli Kościołowi wtrącać się do spraw wychowania młodzieży.

Oto katolicka Francja. Pewna młodziutka zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, licząca zaledwie 20 lat, dowiedziawszy się któregoś dnia, że poszukuje się 6 misjonarek na wyjazd do trędowatych do Afryki Południowej zgłosiła się niezwłocznie pod wskazanym adresem, pewna, że zostanie przyjęta. Radość jej i nadzieja były jednak przedwczesne, bowiem została już uprzedzona przez inne zakonnice, których zgłosiło się aż 500. Oto Francja katolicka!

"Księga Męczenników". Władze duchowne Hiszpanii przygotowują do wydania "Księgę Męczenników", która stanie się świadectwem bohaterstwa obrońców Wiary św. w Hiszpanii.

Świątynie zamienione na garaże. Oddziały wojskowe hiszpańskiej armii narodowej po zajęciu miejscowości Alfambra stwierdziły, iż barbarzyństwo czerwonych posuwa się do tego stopnia, że kościoły zamieniają na garaże samochodowe.