Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Pielgrzymi polscy u Ojca św. W środę po kanonizacji św. Andrzeja Boboli Ojciec św. przyjął w Sali Błogosławieństw 1.300 pielgrzymów polskich, którym towarzyszyło 16 biskupów polskich oraz przedstawiciel rządu polskiego przy Watykanie p. Janikowski. Papież, gratulując rozwoju Akcji Katolickiej w Polsce, podkreślił rolę biskupów jako następców apostołów, na podporządkowaniu którym polega siła Akcji Katolickiej. Następnie udzielił pielgrzymom i całej Polsce apostolskiego błogosławieństwa.


Kronika 6/1938, s.

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [z lewej u góry] Św. Jan Leonardi
  2. [w środku u góry] Św. Salwator da Horta
  3. [z prawej u góry: tzw. Agnuski]
  4. [na dole] Najprz. Księża Biskupi polscy z J. Em. Ks. Kardynałem A. Kakowskim na czele, którzy brali udział w uroczystościach kanonizacyjnych i byli przyjęci przez Ojca Św.

Św. Jan Leonardi. W niedzielę wielkanocną jednocześnie z kanonizacją bł. Andrzeja Boboli odbyły się w bazylice św. Piotra w Rzymie również kanonizacje bł. Jana Leonardi i bł. Salwatora da Horta.

Św. Jan Leonardi, urodzony w 1543 r. w Diecimo w diecezji Lucca we Włoszech, po uzyskaniu święceń kapłańskich zasłynął niebawem jako gorliwy, pobożny i uczony kapłan. W okresie rozszerzania się protestantyzmu rozwinął skuteczną, szeroką działalność apostolską. Powołał także do życia zgromadzenie zakonne kleryków regularnych N. Maryi Panny, rozwijające się wspaniale, mimo trudności natury materialnej.

Instytucja, z którą najbardziej jest związane imię św. Jana Leonardiego jest Kolegium Propagandy Wiary. Mgr. Vives, Hiszpan z pochodzenia, od dłuższego czasu nosił się z myślą stworzenia specjalnego kolegium dla kształcenia misjonarzy na dalekie misje. Przyszły Święty poparł tę myśl, dopomógł ks. Vives w wypełnieniu tego projektu. W ten sposób powstaje w r. 1603 zaczątek przyszłego wspaniałego kolegium.

Św. Salwator da Horta. Św. Salwator da Horta, urodzony w 1513 r. w diecezji Gerona (Katalonia w Hiszpanii). Pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Wraz ze swą siostrą był wychowany przez Siostry Miłosierdzia w przytułku dla biednych dzieci. Przybywszy następnie do Barcelony, nauczył się rzemiosła szewskiego. Będąc pewnego razu w słynnym klasztorze w Montserrat, dokąd przybył, by zobaczyć z bliska życie zakonne, do którego czuł w sobie powołanie, uprosił przełożonego, ażeby mu dano tam pracę. Służąc w klasztorze, wzbudzał podziw wszystkich zakonników swą niezwykłą pobożnością i pracowitością. W krótkim czasie potem wstępuje do zakonu Braci Mniejszych i składa śluby zakonne. Nigdy bodaj dotąd nie widziano w klasztorze tym zakonnika tak cichego i bardzo umartwionego. Zmarł w 1567 r. na Sardynii, gdzie zasłynął z wielu cudów.

Święta nowych patronów. W dekrecie kanonizacyjnym trzech nowych świętych wyznaczono uroczystość św. Andrzeja Boboli na dzień 16 maja, św. Jana Leonardiego na 9 października i św. Salwatora da Horta na 18 marca.

Ojciec św. powołał do życia Centralny Urząd Akcji Katolickiej, na którego czele postawił Kardynała Pizzardo. Nowa ta instytucja centralna została zaliczona do oficjalnych urzędów Kurii Rzymskiej. Zadanie jej polegać będzie na udzielaniu wyjaśnień i informacji, badaniu bardziej skomplikowanych problemów oraz na niesieniu pomocy moralnej instytutom Akcji Katolickiej.

Nuncjuszem Apostolskim w Jugosławii mianowany został Monsignor Felici, dotychczasowy nuncjusz w republice Chile.

Jeneralnym radcą prawnym Watykanu mianowany został przez Ojca św. markiz Carlo Pacelli, bratanek Kardynała, sekretarza stanu.

Ze świata

Ogłoszono, że w Hiszpanii zostało zamordowanych 1379 księży i zakonników, należących do 27 zakonów i kongregacji. Cyfra ta nie obejmuje księży świeckich, którzy zabijani byli masowo przez komunistów.

Ilustracja powyżej [z prawej u góry] przedstawia moment poświęcenia tzw. "Agnusków" przez J. E. Mons. A. de Romanis, zakrystiana Ojca św. "Agnuski" są to krążki z czystego białego wosku jako symbolu niewinności w kształcie pieniążków. Na jednej stronie widnieje podobizna św. Jana, Chrzciciela na drugiej Baranka Bożego. Ceremonia ta bierze początek z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie wiernym rozdawano resztki zeszłorocznego paschału. Poświęcenia "Agnusków" dokonywał zakrystian Ojca św. Na poświęconą wodę do której mają być zanurzone "Agnuski" wylewa się balsam i chryzmo. Balsam oznacza dobry zapach Chrystusa, a chryzmo jest symbolem miłości. "Agnuski" prawdziwe chowano w domach i otaczano wielką czcią jako obronę przeciw chorobom, ogniom, piorunom i zarazom. Poświęca się je w jednym z czterech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. Ojciec św. rozdaje je kardynałom i biskupom w birety a ludziom świeckim w jedwabne szmatki. Potem z wielkim uszanowaniem przechowuje się je w domu.

Kryzys wolnomularstwa. Słowacki "Słowak" donosi, że loże wolnomularskie w Bratisławie znajdują się w rozkładzie od czasu, gdy otwarcie zaagażowały się w służbie międzynarodowego bolszewizmu, powołując do życia komunistyczne związki jak "Liga obrony praw człowieka",

"Komitet niesienia pomocy demokratycznej Hiszpanii" itd. Obecnie w lożach wolnomularskich pozostali przeważnie żydzi. U nas wolnomularstwo ożywiło swoją działalność, toteż opinia katolicka domagała się ujawnienia masonerii w Polsce, jak to uczynił Mussolini we Włoszech.

Niedawny proces w Warszawie wyświetlił, że masoneria, do której należą przeważnie żydzi i ich poplecznicy, działa na szkodę armii. Jak widać, masoneria - to agentura międzynarodówki, działająca nie tylko na szkodę dusz ale i na najżywotniejsze interesy państwa.

Zgon kapłana katolickiego w więzieniu w Sowietach. W Mohylowie zmarł 77-letni ks. kan. Piotr Awglo. Wszelkie zabiegi o zwolnienie sędziwego kapłana spełzły na niczym.

W miasteczku Mas - Rillier (Francja) położonym kilka kilometrów na północ od Lyonu, stanie w niedługim czasie największa statua religijna na świecie, posąg Najśw. Maryi Panny wysokości 32 m 60 cm, wagi 1.500 ton. Wysokość głowy statuy przekroczy 3 m. Na budowę zostanie zużyte 655 m sześciennych betonu oraz 35 ton żelaza. W cokole statuy znajdować się będzie kaplica, w której będzie mogła być odprawiana Msza św. dla pielgrzymów.

Krucyfiks w Hiszpańskich salach sądowych. Minister sprawiedliwości wydał następujące rozporządzenie co do przysięgi w urzędach sędziów i urzędników sprawiedliwości:

Art. 1. Formuła przysięgi dla sędziów i wyższych urzędników sprawiedliwości brzmi następująco: "Przysięgacie przed Bogiem na św. Ewangelię wodzowi Hiszpanii bezwzględną wierność? Czy przysięgacie słusznie i sprawiedliwie wykonywać swój urząd i zachowanie prawa i przepisy dotyczące waszych urzędów - wiernie spełniając obowiązki w posłuszeństwie dla dobra Hiszpanii:

  • 2. Ta przysięga obowiązuje także pisarzy sądowych.
  • 3. W czasie składania przysięgi ma się stać z odkrytą głową przed Krzyżem, ręce trzymając na Ewangelii św.
  • 4. Na stole sądów i przednich ścianach ma się znajdować Krucyfiks.

Kronika z Polski

Relikwie św. Andrzeja spoczną w stolicy. Ojciec Św. przychylił się do prośby J. Em. Ks. Kard. A. Kakowskiego i przeznaczył relikwie św. Andrzeja Boboli dla Warszawy. Święte szczątki Męczennika spoczną w nowym kościele OO. Jezuitów na Rakowcu.

W Dederkach na Wołyniu powróciło na łono Kościoła katolickiego 50 osób, dawnej szlachty zaściankowej, zmuszonej przez władze carskie do przyjęcia prawosławia.

W Gnieźnie stanął pomnik ks. kard. Dalbora, pierwszego prymasa odrodzonej Polski, wykonany przez kapucyna O. Efrema z Kcyni.

Oryginalny kościół nad Bałtykiem. W Jastarni na Helu wybudowano murowany kościół, w którym każdy sprzęt kościelny przypomina jeśli nie sprzęt rybacki, to narzędzia rybackie lub morze. Wielki ołtarz spoczywa na wielkiej łodzi żaglowej. Twórcą pomysłowych rzeźb jest ks. proboszcz Stefański.

W związku z interpelacją posła Budzyńskiego o zjeździe masońskim w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Polska Katolicka Agencja Prasowa otrzymała z Ameryki szczegóły dotyczące Johna Cowlesa, jednego z dostojnych gości polskiej masonerii. Według nadesłanych szczegółów wynika, że jest on Wielkim Mistrzem masońskim Obediencji Południowej Stanów Zjednoczonych, 33 stopnia. oraz jednym z najzacieklejszych wrogów katolicyzmu w Ameryce. John Cowles posiada wielkie wpływy, które sięgają bardzo daleko. Szukać ich należy niemal we wszystkich próbach wywarcia presji na rząd Stanów Zjednoczonych celem okrojenia praw ludności katolickiej, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa. Główna jego działalność była skierowana przeciwko katolickiemu systemowi szkolnemu w Ameryce. Jest to człowiek spokojny i opanowany, rzadko kiedy pokazuje się na zebraniach publicznych, tym nie mniej jednak w działalności swej bardzo niebezpieczny.

Niewątpliwie zjazd masonów w Dyr. Lasów Państwowych stawia poważny zarzut ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych, p. Poniatowskiemu, bo trudno przypuścić, by on o nim nie wiedział. Społeczeństwu katolickiemu znanym jest fakt popierania przez p. min. Poniatowskiego organizacyj młodowiejskich, jak "Siewu" i "Wici", w ideologii swej niezgodnych z duchem katolicyzmu. Znane są również uniwersytety ludowe w Gaci i innych miejscowościach, przygotowujące krajowych agitatorów bezbożnictwa, o czym była nawet mowa w Sejmie przy omawianiu budżetu Min. Rolnictwa i Reform Rolnych. Należy więc z tym większą uwagą śledzić, jaki będzie rezultat ze zgłoszonej interpelacji posła Budzyńskiego, domagającej się wydania ustawy, znoszącej wszelkie tajne organizacje masońskie.

Trzeba też podkreślić, że masoneria, jak twierdzi znany historyk prof. Morawski, przyczyniła się do upadku i rozbiorów Polski. Ostatni król Polski - Stanisław Poniatowski, należał do masonerii.