Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Ojciec św. zadowolony z Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu. Ojciec św. przyjął na audiencji zbiorowej grupę profesorów i nauczycieli polskich, do których wygłosił dłuższe przemówienie. Papież wyraził najżywszą radość z przebiegu Kongresu w Poznaniu.

Proces beatyfikacyjny pierwszej przełożonej Zgrom. SS. Salezjanek. Kongregacja Obrzędów przystąpiła do wstępnego czytania aktów, dotyczących Marii Dominiki Marzello, pierwszej przełożonej Zgrom. Sióstr, założonych przez św. Jana Bosco.

Drukarnia Watykańska pod zarządem Ks. Ks. Salezjanów. Kierownictwo drukarni watykańskiej (Tipografia Poliglotta Vaticana) zostało powierzone Zgromadzeniu Księży Salezjanów.

Z Polski

900 robotników łódzkich na Jasnej Górze. Z inicjatywy członków Akcji Katolickiej przy fabryce Bidermana w Łodzi zorganizowana została pierwsza pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymka mariańska zrobiła wielkie wrażenie na uczestnikach, którzy w liczbie około dziewięciuset swój krótki urlop wypoczynkowy spędzili na Jasnej Górze.

figura przy poczcie, Teresin

Matka Boża, opiekunką urzędu pocztowego. Przed urzędem pocztowym Teresin k. Sochaczewa (obok Niepokalanowa) stanęła piękna figura Niepokalanej. Świadczy to, że pracownicy pocztowi obierają sobie Niepokalaną za szczególną patronkę w pracy zawodowej. Obrazek przedstawia moment poświęcenia, którego dokonał miejscowy proboszcz. ks. Obidziński.

Koronacja figury Królowej Morza Polskiego. W pierwszej połowie września odbędzie się koronacja cudownej figury Matki Boskiej w Swarzewie, nad zatoką Pucką. Koronacji dokona J.E. ks. bp Okoniewski.

W Klecku na Wileńszczyźnie pożar strawił około 500 domów. W dzielnicy najbardziej objętej pożarem ocalał krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Obecnie do krzyża ściągają liczne pielgrzymki.

Ślubowanie harcerstwa wileńskiego. W ramach Jubileuszowego Zlotu Wileńskiej Chorągwi Harcerskiej odbyło się ślubowanie i zawieszenie votum w Ostrej Bramie. Po rannych nabożeństwach i Komunii św., harcerze udali się w pochodzie przed Ostrą Bramę. Na czele kroczyło 3 harcerzy z krzyżem. O godz. 9-tej J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski rozpoczął Mszę św. przed Cudownym Obrazem, następnie wygłosił kazanie, w którym poruszył głębszą treść harcerskiego hasła "Czuwaj". Po kazaniu Ks. Metropolita poświęcił votum harcerskie, zaś harcerki i harcerze, złożyli ślubowanie.

Zarządzenie godne uznania. Ministerstwo Spraw Wojskowych zabroniło wykonywania robót budowlanych i remontów konserwacyjnych w obiektach wojskowych w niedziele i dni świąteczne.

Katolicka Wyższa Uczelnia w Poznaniu. Minister W.R. i O.P. przyznał Wyższemu Katolickiemu Studium Społecznemu w Poznaniu prawa wyższej uczelni.

Trzeba znać wroga, żeby go zwalczyć. J. E-. ks. bp Lorek w celu zapoznania wszystkich wiernych z encykliką Ojca Św. o bezbożnym komuniźmie ("Divini Redemptoris") i skutecznej walki z komunizmem polecił rozpowszechnić tę encyklikę we wszystkich parafiach diec. sandomierskiej. Na ten cel przeznaczono 25 tysięcy egzemplarzy.

Studium Katolickie w Warszawie. Z polecenia Episkopatu Polskiego, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce urządza III Studium Katolickie w Warszawie, w dniach od 5 do 10 września br. Studium przeznaczone jest dla inteligencji i działaczy z całej Polski. Wykłady zawierać będą całokształt aktualnych zagadnień życia społecznego, dając ich naświetlenie i rozwiązanie w duchu nauki katolickiej.

50-lecie działalności znanej powieścio-pisarski. M. Rodziewiczówna obchodziła w lipcu 50-letni jubileusz pracy powieścio-pisarskiej. Do Huszowej w powiecie kobryńskim, gdzie zamieszkuje jubilatka, przybył J.E. ks. bp Bukraba. W jej intencji odprawił Jego Ekscelencja Mszę św., na której byli obecni przedstawiciele okolicznych organizacji społecznych.

Zmarł gorliwy kapłan. W Tarnowie zmarł ks. infułat Franciszek Walczyński, jeden z seniorów duchowieństwa diecezji tarnowskiej; 62 lata swego życia oddał służbie Bożej. Sp. ks. infułat sporo czasu poświęcał dziełom miłosierdzia chrześcijańskiego oraz zostawił bogatą spuściznę muzyczną, która stawia go w rzędzie zasłużonych kompozytorów religijnych.

Karol Huszar

Błogosławieństwo Ojca św. dla młodzieży polskiej. Z okazji zjazdu Katolickiego Zw. Młodzieży w Poznaniu, Ojciec św. przesłał młodzieży i jej kierownikom apostolskie błogosławieństwo. W liście miedzy innymi pisze: "Bez miłości bliźniego i bez sprawiedliwości, tak jak naucza i wymaga Ewangelia, jak je tłumaczy i głosi Kościół, żaden rzetelny wysiłek, choć by go popierała szlachetna wola, nie może przynieść owoców trwałych i prowadzących ludzkość do prawdziwego dobrobytu. Dlatego słuszną jest rzeczą, aby młodzież idąca przebojem pod sztandarami Chrystusa Króla, szerzyła ducha Ewangelii i naukę Kościoła, które gdziekolwiek docierają, wnoszą uzdrowienie stosunków i nowe życie".

Ze światu

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Były premier węgierski, Karol Huszar i przywódca katolików węgierskich (fot. na str.279) z trybuny Kongresu Poznańskiego, zaprosił do Budapesztu katolików wszystkich krajów, a szczególnie bratnich katolików Polaków na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Uroczystości kongresowe rozpoczną się dnia 26 maja 1938 r., a skończą się 29 maja. Między innymi przewidziano wielką procesję na Dunaju w wieczór Wniebowstąpienia Pańskiego i wspaniałą iluminację świetlną w wieczór zamknięcia Kongresu. Nazajutrz rozpoczną się uroczystości ku czci św. Stefana.

Wielkie uroczystości katolickie w Lisieux. W początkach lipca odbył się w Lisieux Kongres Eucharystyczny i dokonano poświęcenia nowowybudowanej bazyliki ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Legatem Ojca św. na te uroczystości był J. Em. Ks. Kardynał Pacelli, którego rząd francuski podejmował z najwyższymi honorami. Uroczystości w Lisieux były nie tylko wielką manifestacją religijną, ale i widomym przejawem sił katolickich Francji, która zdaje sobie sprawę z roli, jaką

ma odegrać w ratowaniu swej ojczyzny przed wznoszącą się falą bezbożnictwa, które na terenie francuskim ma podatny grunt do rozwoju. Do uczestników Kongresu Ojciec św. wygłosił przemówienie przez radio, zachęcając wszystkich wiernych do modlitwy za kapłanów, którzy są strażnikami i opiekunami dusz.

kard. Pacelli z Najśw. Sakramentem
J. Em. Ks. Kardynał Pacelli niósł Najświętszy Sakrament w czasie procesji.

Konkordat Jugosławii z Watykanem. Parlament jugosłowiański zatwierdził projekt konkordatu ze Stolicą Apostolską.

Nawrócenie w obliczu śmierci. Dowódca rządowej brygady (czerwonych) Garcia Atadella skazany przez trybunał w Sewilli na śmierć przez powieszenie za wydanie przeszło 700 wyroków śmierci w Madrycie, przed śmiercią powrócił na łono Kościoła Katolickiego uczynił publiczną spowiedź z popełnionych zbrodni.

Lisieux, bazylika św. Teresy
Bazylika św. Teresy w Liesieux

G.P.U. zamordowało kapłana polskiego. W dniu 3 maja został aresztowany w Mińsku (Bolszewia) przez agentów G.P.U. proboszcz parafii katolickiej, ks. Borowicz. W końcu lipca br. kapłan ten zmarł w więzieniu mińskim wskutek ran odniesionych podczas tortur zastosowanych przy wymuszaniu zeznań.

O beatyfikację Polaka. Trędowaci z Madagaskaru, gdzie żył i umarł ks. Jan Beyzym, jezuita, zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Kaplica na szczycie gór. Staraniem polskiej ludności na Śląsku Cieszyńskim zbudowano na szczycie Kozubowej w Beskidach kaplicę, którą poświęcił wybitny działacz polski, ks. Płoszek. Na tę uroczystość przybyło około 10.000 Polaków.

Dzielni kapłani. O. Rodriguez, jezuita, pisał w liście do redakcji pewnego pisma włoskiego, że w Madrycie w dalszym ciągu z wielkim poświęceniem i narażeniem życia pracuje potajemnie 30 jezuitów.

Chrzest studentów chińskich. Dziewięciu studentów katolickiego uniwersytetu w Pekinie przyjęło niedawno chrzest.

Watykan, figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Pogańska fabryka wybudowała kaplicę dla katolickich robotnic. Wielka fabryka przędzy w Nagasaki oprócz pogańskich robotnic zatrudnia także sporą liczbę robotnic katolickich, znanych ze swej sumienności. Zarząd fabryki, aby dać możność katolickim robotnicom wysłuchania obowiązkowej Mszy św. w niedziele i święta, wybudował kaplicę.

Jubileuszowy rok we Francji. Przewodniczący francuskiego komitetu narodowego kongresów mariańskich, J. E. ks. bp Harscouet z Chartres, otrzymał ostatnio breve papieskie, mocą którego Ojciec św. udziela Francji i jej koloniom przywileju nadzwyczajnego jubileuszu mariańskiego od 15 sierpnia br. do 15 sierpnia 1938 r. Jubileusz ten będzie uczczeniem 300-ej rocznicy oddania Francji w opiekę Najświętszej Maryi Panny przez Ludwika XIII w roku 1638.

Sto kongresów katolickich. Francja jest krajem, gdzie jest b. dużo bezbożników, ale też i gorliwych katolików. Ostatnio katolicyzm silnie wzrasta; w okresie wystawy paryskiej odbędzie się ogółem 100 kongresów katolickich. - Część już się odbyła.

Ocena filmów z ambony. Episkopat meksykański wydał list pasterski, poświęcony sprawie wartości moralnej filmów. Co pewien czas specjalny urząd klasyfikuje wyświetlane w okolicy filmy, dzieląc je na dobre, obojętne i szkodliwe. Księża podają następnie do wiadomości swym parafianom tę listę, dzięki czemu unika się wielu pomyłek, spowodowanych np. rozmyślnie w błąd wprowadzających tytułem.

Na froncie pawilonu Stolicy Apostolskiej na wystawie paryskiej umieszczono figurę Matki Bożej. (Wysoka 9 m.)