Kronika
Drukuj

W Watykanu

Ofiara Ojca św. na rzecz bezrobotnych w Polsce. Ojciec św. Pius XI przekazał za pośrednictwem charge d’affaires Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie na ręce J. Em. Ks. Kard. Al. Kakowskiego kwotę 10.000 złotych na ulżenie niedoli bezrobotnych w Polsce.

W liście, skierowanym przy tej okazji do J. Em. Ks. Kardynała, charge daffaires Nuncjatury, prał. Alfred Pacini pisze m. in.:

"Mam zaszczyt złożyć w dostojne ręce Waszej Eminencji czek na sumę dziesięciu tysięcy złotych, które Ojciec św. - poinformowany jak wiele ten szlachetny Naród czyny by przyjść z pomocą potrzebującym w czasie zimy - zechciał przeznaczyć w szczególniejszy sposób dla biednych matek i dzieci bezrobotnych w tej trudnej i ciężkiej dla wszystkich porze roku.

Jego Świątobliwość pragnie, by wiedziano, że bardzo chętnie w najszerszej mierze wyszedłby na spotkanie tego Narodu, tak Mu drogiego, gdyby nie odwoływano się do Jego miłosierdzia ze wszystkich stron świata".

Najwyższy Pasterz nie omieszkał również pochwalić, umocnić słowami zachęty i pobłogosławić wszelkiej dobrej inicjatywy, podjętej dla okazania pomocy biednym potrzebującym.

Wielkie pielgrzymki do Rzymu w r. 1937. W Rzymie istnieje od pewnego czasu pod przewodnictwem podsekretarza stanu arcybiskupa Pizzardo komitet, którego zadaniem jest popieranie pielgrzymek z całego świata katolickiego do Rzymu. Pielgrzymki bowiem do Wiecznego Miasta są jednym z najlepszych środków pogłębienia łączności między ludem katolickim i Namiestnikiem Chrystusowym. Przy omawianiu programu najbliższych wielkich pielgrzymek postanowiono dla uczczenia 50 rocznicy podróży do Rzymu św. Teresy od Dzieciątka Jezus wezwać wszystkich czcicieli tej "małej Świętej" ze wszystkich krajów do odbycia pielgrzymki w 1937 r. do Rzymu. Również w 1937 r. projektowany jest wielki katolicki kongres filmowy, który ma przestudiować sprawę realizacji zasad wyłożonych w encyklice o kinematografii.

Katolicki Kongres reklamy. W październiku na terenie światowej wystawy prasy katolickiej w Mieście Watykańskim odbył się katolicki kongres reklamy. Przedmiotem obrad były zagadnienia: reklama a moralność, moralne granice rozlicznych form reklamy, reklama a sztuka, reklama lekarsko-farmaucetyczna, reklama jako instrument postępu i przejaw kultury.

Polak członkiem Pap. Akad. Nauk.

Emil Godlewski, prof. embriologii i biologii U. J. został powołany przez Ojca św. na członka Papieskiej Akademii Nauk.

Z Polski

MB Królowa Polski

Obraz Królowej Polski, wykonany przez artystę malarza pułk. Mikołaja Wisznickiego. Obraz ten znajduje się w głównym ołtarzu Kościoła Krechowiaków.

Jubileusz J. E. Kr,. Bpa Adama Sapiechy. W roku 1936 obchodził Jubileusz 25-lecia Święceń Biskupich i rządów Archidiecezją krakowską J. E. Książę Mertopolita Adam Stefan Sapieha.

Na wiosnę, najwcześniej z końcem kwietnia, odbędzie się w Krakowie Dzień Katolicki, urządzony przez A. I. A. K. Będzie to oficjalny hołd całego społeczeństwa złożony swemu Najczcigodniejszemu Arcypasterzowi J. E. Księciu Metropolicie

Adamowi Sapieże. W dniu tym urządza K. S. M. ogólny zlot w Krakowie. Zlot może trwać 2-3 dni, i ma być zarazem rewią dorobku oraz wspaniałą manifestacją młodzieży.

Musimy dołożyć wszelkich starań - głosi odezwa do oddziałów K. S. M. - by zlot jak najlepiej wypadł. Żadnego oddziału i żadnego druha nie może i nie powinno brakować w manifestacyjnym wyrażeniu hołdu, przywiązania i miłości do naszego Najczcigodniejszego Arcypasterza i Protektora.

Jako dar Jubileuszowy młodzież złoży swemu Najczcigodniejszemu Jubilatowi album fotografii oddziałów K. S. M, założonych w archidiecezji w ciągu 25-letnich rządów J. Ekscelencji.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej nadał order Orła Białego J. E. Ks. Dr. Adamowi Sapieże, Księciu Arcybiskupowi Metropolicie krakowskiemu za wieloletnią pracę dla Państwa i wybitne zasługi społeczne.

Podzielając radość Dostojnego Jubilata, Redakcja "Rycerza Niepokalanej" zasyła życzenia długich, owocnych lat pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Bł. Bronisławę Kościół wyniósł na ołtarze po sześciu wiekach czci, 23 sierpnia 1839 r. W obecnych czasach, dzięki P. Bogu, sprawa kanonizacji bł. Bronisławy staje się coraz więcej aktualna. Wiadomości o łaskach, otrzymanych za wstawiennictwem Błogosławionej, częściej napływają, jak również i prośby w różnych potrzebach. Zgłaszają się też osoby, które pragną, przyczynić się bezpośrednio do kanonizacji. Są to znaki, że sprawa ta miła jest Panu Bogu, że się rozwija i zmierza do urzeczywistnienia.

Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu. Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla odbędzie się 25-20 czerwca 1937 r. w Poznaniu pod protektoratem II. Em. Ks. Ks. Kardynałów: Hlonda, Verdier (Paryż) i Innitzera (Wiedeń). Organizacją Kongresu kieruje ks. prałat Bross, dyr. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. - Krzyże na Uniwersytetach. Poświęcone przez ks. Kapelana Kurowskiego krzyże zostały zawieszone przez młodzież w salach wykładowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W uroczystości wzięli udział profesorowie z rektorem na czele.

Senat Akademicki Uniwers. Warsz. powziął następującą uchwałę: "Senat uchwała zawiesić krzyże w audytoriach ora wyraża życzenie, by za zgodą kierowników zakładów, krzyże zostały zawieszone i w zakładach naukowych".

Zjazd Misyjny. W dniach 1, 2 i 3 listopada u. r. w Krakowie odbył się dziewiąty zjazd misyjny inteligencji.

Punkt ciężkości obrad zjazdu spoczął na studium misjologicznym, poświęconym Japonii i na zagadnieniu związku pomiędzy pracą zawodową inteligenta a Jego działalnością misyjną.

Dzień Emigracji. "Dziennik Zjednoczenia" umieścił w październiku r. u. artykuł, w którym nawołuje społeczeństwo polskie do urządzania "Dnia Polskiej Emigracji" w Starej Ojczyźnie - Polsce.

Szkoła muzyki kościelnej. Przy Instytucie Muzycznym w Katowicach zorganizowano nawy autonomiczny Oddział Muzyki Kościelnej, w którym będą kształciły się moralnie i fachowo nowe kadry organistów polskich.

Ze Świata

Działalność misjonarzy katolickich.

Misjonarze katoliccy prowadzą obecnie 40.000 szkół, 400 seminariów, 80 szpitali, 130 zakładów dla trędowatych, 500 przytułków dla starców i 2.100 sierocińców. Na misjach pracuje łącznie z tubylcami 180.000 misjonarzy.

Walka z pornografią. Dla zwalczania pornograficznych obrazków w Stanach Zjednoczonych utworzyły się dwie krucjaty: jedna - dla zwalczania nieskromnych filmów, a druga - dla zwalczania nieskromnych ilustracyj w prasie. Krucjaty są bardzo rozszerzone między dorosłymi, a szczególnie wśród młodzieży.

Pamięć Polaków z zagranicy o bł. Kindze. Rodacy nasi w Ameryce, pochodzący z okolic Starego Sącza, ogłosili na łamach dziennika wydawanego przez księży Zmartwychwstańców ("Dziennik Chicagowski") odezwę, nawołującą do zbiórki na fundusz kanonizacyjny bł. Kingi.

Jubileusz parafii. Parafia polska pod wezwaniem N. M. P. Nieustającej Pomocy w Chicago obchodziła 11 paźdz. 1936 r. Jubileusz 50-lecia istnienia. Sumę pontyfikalną odprawił Ordynariusz w Nebrusku J. E. ks. bp St. Bona, Polak.

Walka z komunizmem w Argentynie. Prezydent Argentyny gen. Justo zwołał nadzwyczajne posiedzenie sejmu, wzywając go specjalnym orędziem do jak najszybszego opracowania projektu prawa tyczącego zakazu wszelkiej akcji komunistycznej na terenie Argentyny.

Kongres bezbożników w Moskwie. Centralna rada bezbożników postanowiła zwołać do Moskwy na 7 lutego 1937 r. światowy kongres bezbożników i wolnomyślicieli! Poszczególne kraje w liczbie 46 mają przysłać co najmniej 1600 delegatów. Program przewiduje: zorganizowanie we wszystkich krajach propagandy antyreligijnej.

Lekarz o pomocy duchowej kapłana. Największa powaga lekarska w Niemczech, doktor Ernest Ferdynand Sauerbruch, w przemówieniu swym do związku lekarzy, powiedział te znamienne słowa: "Każdy prawdziwy lekarz winien mieć to przekonanie, że nie ma prawdziwej sztuki lekarskiej bez głębokiej i pokornej uległości wobec Boga. Prawdziwy lekarz zawsze będzie domagał się udzielenia choremu pomocy duchowej ze strony kapłana. Taka pomoc zawsze dobroczynnie oddziaływa na stan zdrowia pacjenta". Słowa te powinni zapamiętać i nasi bojaźliwi katolicy, którzy obawiają się przypomnieć choremu o konieczności sprowadzenia kapłana, by go rzekom- nie przestraszyć. Kościół zaś dodaje, że Oleje Święte dają zdrowie nie tylko duszy, ale i ciału, o ile to dla pożytku duszy jest potrzebne.

Kto ma zajmować się produkcją dewocjonalii. W stolicy Irlandii w Dublinie odbyło się zebranie kierowników Akcji Katolickiej w sprawie zorganizowania placówek katolickich, któreby zajęły się produkcją dewocjonalii.