Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Encyklika o komuniźmie. Ojciec św. Pius XI wydał nową encyklikę "Divini Redempioris" o komunizmie. Za najgłówniejszy środek, stanowiący fundament w walce z komunizmem Ojciec św. uważa wprowadzenie zasad katolicyzmu w życie praktyczne.

Ojciec św. stwierdza jednak z bólem, że jeżeli chodzi o ten fundament naprawy społecznej, to jest jeszcze wiele do zrobienia, nawet w krajach katolickich, gdzie tylu katolików jest tylko iż imienia, zachowujących mniej więcej formy religijne, ale ich życie praktyczne i nie odpowiada zasadom religii, którą wyznają.

Dalej mówi o zaniedbanym obowiązku miłości chrześcijańskiej. Ale miłość nie będzie szczerą i prawdziwą, o ile nie zostanie oparta na fundamencie sprawiedliwości społecznej. I tu zwraca się Ojciec św. w szczególny sposób do właścicieli przedsiębiorstw z następującym ostrzeżeniem: "Oby nie trzeba było żałować - mówi Papież - że prawo własności, uznane i chronione - przez Kościół, zostało nadużyte w celu eksploatacji pracowników i pozbawienia ich sprawiedliwej zapłaty i należytych im przywilejów społecznych". Pod pokrywą wzniosłych, humanitarnych haseł komuniści próbują ukryć swe cele właściwe i w ten sposób zmylić czujność katolików. Stąd wszelkie pomysły współpracy katolików z komunistami uważać należy za bezwzględnie szkodliwe.

W końcu Ojciec św. wzywa do modlitwy i ofiary, zachęcając zwłaszcza do modlitw do Dziewicy Niepokalanej o wstawiennictwo przed Bogiem i opiekę, gdyż Ona jest prawdziwą obroną i Wspomożycielką wiernych.

Papież wydał również encyklikę utrzymaną w stanowczym tonie o położeniu Kościoła Katolickiego w III Rzeszy.

Orędzie do Episkopatu meksykańskiego. Ojciec św. ogłosił orędzie skierowane do Episkopatu meksykańskiego o sytuacji Kościoła Katolickiego w Meksyku. Papież głęboko współczuje w tak1 ciężkich doświadczeniach, ale czuje się również wzmocniony niezwykłym przywiązaniem do Kościoła i stałością przekonań religijnych, jakie okazują katolicy meksykańscy. Jako najskuteczniejsze środki, mogące doprowadzić do odnowienia religijnego - pisze Papież - to świątobliwe życie kapłanów i gruntowna przemiana życia wewnętrznego wśród wiernych oraz ich współpraca z Kościołem. W zastosowaniu w życiu i pełni zasad chrześcijańskich - oto co stanowi konieczną podstawę wszelkiej działalności społecznej oraz skutecznej współpracy katolików nad utrwaleniem dobrobytu narodowego.

Złota róża

Królowa włoska odznaczona przez Papieża "Złotą Różą". W apartamentach prywatnych i papież Pius XI poświęcił "Złotą Różę", którą odznaczył królowę włoską Helenę z okazji 40-lecia małżeństwa włoskiej pary królewskiej. "Złota Róża" jest najwyższym odznaczeniem papieskim dla kobiet, nadawanym bardzo rzadko przez papieża, przeważnie członkiniom rodów panujących.

Obecny skład kolegium kardynalskiego. Na rok 1937 kolegium kardynalskie przedstawia się w następującym składzie: 37 kardynałów Włochów, 5 Francuzów, 4 Hiszpanów, 4 Amerykanów, 3 Niemców, 2 Polaków 2 Czechosłowaków, Belg, 1 Węgier, 1 Portugalczyk, 1 Irlandczyk, 1 Argentyńczyk, 1 Brazylijczyk, 1 Kanadyjczyk, 1 Austriak i 1 mieszkaniec Wschodu - 52 kardynałów (na 66) mianował obecny papież Pius XI.

Watykan na Wystawie Paryskiej. Po raz pierwszy zaproszono Stolicę św., jako państwo niezależne do wzięcia udziału w wystawie międzynarodowej. Pawilon obrazuje przede wszystkim działalność misyjną Kościoła. W szczególności zaś zgromadzone są pamiątki kolonialne dotyczące działalności misjonarzy francuskich.

Nowe wydanie Pisma Św. Papież Pius X w r. 1907 powołał specjalną komisję, złożoną z uczonych benedyktynów, celem nowego krytycznego wydania Wulgaty św. Hieronima (tłumaczenie ksiąg Pisma św. Komisja ta wydała dotychczas 3 tomy, obejmujące Pięcioksiąg Mojżesza. Całość nowego wydania stanowić będzie 26-28 tomów. Benedyktyni sądzą, że będą mogli wydawać jeden tom co 2 lata, czyli zadanie swe ukończą około 1985 r.

Z Polski

Ojciec św. Pius XI mianował Ks. Juliusza Bieńka, kanclerza Kurii Biskupiej w Katowicach, Biskupem tytularnym Darcylium (Bitynia) i sufraganem diecezji katowickiej.

J. E. Ks. Biskup-nominat Juliusz Bieniek urodził się 11 kwietnia 1893 r. w Sowczycach (pow. oleski. Śląsk po stronie niemieckiej) jako syn włościanina polskiego. Studia ukończył na Uniwersytecie wrocławskim. Dnia 16 czerwca 1918 r. otrzymaj święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bertrama. Przez szereg lat pracował wśród Polaków w Niemczech. Z wdzięcznością wspominają oni pomoc i opiekę której im chętnie udzielał młody kapłan, narażając nieraz siebie samego.

Po odzyskaniu niepodległości, Ks. Bieniek wziął czynny udział w pracach plebiscytowych, przechodząc następnie do nowej diecezji katowickiej, utworzonej w r. 1925. Ks. Bieniek poza szeregiem artykułów i prac mniejszych wydał dwie książki, które zwróciły na niego uwagę kół naukowych.

Redakcja "Rycerza Niepokalanej" składa J. E. Księdzu Biskupowi najserdeczniejsze życzenia "ad multos annos".

Młodzież pragnie być trzeźwą. W Poznaniu odbyły się dwa zebrania manifestacyjne młodzieży zrzeszonej w Harcerstwie, Kat. Stowarzyszeniach Młodzieży i Związku Tow. Gimnastycznych "Sokół". Przedstawiciele młodzieży zabrali głos w sprawie szerzącego się alkoholizmu.

Zebrani stwierdzają, że wśród młodzieży polskiej w ciężkich czasach obecnych szerzy się pijaństwo. Świadczą o tym m. inn. głosy prasy z ostatnich tygodni i rozkaz komendanta Głównej Policji Państwowej, gen. Zamorskiego, nakazujący przytrzymywanie młodzieży oddającej się hazardowi i pijaństwu.

Zważywszy, że alkoholizm jest wrogiem pomyślnej przyszłości zarówno młodzieży jako też całego społeczeństwa - że Polska dążąca do odbudowy swej dawnej świetności przeżywa obecnie czasy przełomowe, w których o przyszłości narodu zadecyduje tężyzna fizyczna i duchowa obywateli:

a) apelujemy do młodzieży polskiej, aby zrozumiała swe zadania w obecnej chwili dziejowej i porzuciła zacofane, niegodne kulturalnego człowieka obyczaje pijackie, które już raz za czasów saskich zaciążyły fatalnie na losach Polski i stały się jedną z przyczyn jej upadku;

b) apelujemy do organizacji młodzieżowych, aby ważne to zagadnienie szerzej uwzględniały w swym programie pracy;

c) prosimy rodziców i całe społeczeństwo, aby nie częstowano młodzieży, zwłaszcza dzieci, napojami alkoholowymi - lecz przeciwnie, aby popierano szlachetne dążenia tej młodzieży, która pojmuje abstynencję osobistą, jako warunek odrodzenia moralnego;

d) zwracamy się z usilną prośbą do władz państwowych, aby czuwały nad przestrzeganiem ustawy przeciwalkoholowej - zwłaszcza postanowień dotyczących młodzieży; równocześnie prosimy gorąco o usunięcie ze sprzedaży tanich buteleczek z wódką, które są jedną z głównych przyczyn rozpijania się młodzieży.

W dyskusji wypowiedziano się także jeszcze przeciw cukierkom w formie buteleczek czekoladowych napełnionych alkoholem, którymi często raczą się dzieci częstowane nawet przez rodziców.

Z uznaniem podnieść należy ten wiew odrodzeńczy wśród naszej młodzieży. Oby szedł coraz żywiej poprzez nasz kraj

I pobudził także inne ośrodki do podobnych manifestacji.

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu. W dniach od 25 do 29 czerwca br. odbędzie się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla do walki z bezbożnictwem. Spodziewane jest przybycie na Kongres wielu kardynałów, biskupów i przedstawicieli Akcji Kat. z zagranicy i z kraju.

Kanonizacja bł. Kingi. Postulator Generalny OO. Franciszkanów O. Wojciech Topoliński donosi, że kanonizacja bł. Kingi jest zapewniona, chwilowo jednak wstrzymana.

Krzyże na wyższych uczelniach. W auli Uniwersytetu J. P. w Warszawie zawieszono krzyż ofiarowany przez J. E. Ks. Biskupa Szlagowskiego. Krzyże zawieszono również w kilku uczelniach krakowskich.

Hasło Akcji Katolickiej. Na przyszły rok hasło Akcji Katolickiej brzmieć będzie: "Katolickie zasady społeczne podstawą socjalnej przebudowy świata".

Ze świata

Organizacja do walki z bezbożnictwem. W Amsterdamie (Holandia) powstała organizacja katolicka "Voor God" (Za Boga) do obrony wiary przed atakami bezbożników i neopogan.

Młodzieży pod rozwagę. Młodzież angielska powołała do życia organizację celem zdecydowanej walki z niemoralnymi tekstami piosenek. Akcja wydała już rezultaty, bo władze zwróciły się do przedsiębiorstw, prowadzących nocne lokale, aby śpiewacy trzymali się zasad przyzwoitości.

Miasto chłopców. W Ameryce ks. E. J. Flanagen założył "miasto chłopców". Jest to ogromny zakład wychowawczy, dla bezdomnych i opuszczonych chłopców, których uczy i wychowuje wspomniany kapłan. Chłopcy ci mają własny "zarząd miejski" i swego burmistrza.

1 kapłan na 130.000 wiernych. Prasa dalekiego Wschodu donosi, że w Rosji zamieszkuje obecnie 1.300.000 katolików. Pracę duszpasterską prowadzi 10 księży w 11 kościołach, a około 1.000 kapłanów znajduje się w obozach odosobnienia, gdzie są ciężko gnębieni.

Pionierzy religii w Argentynie. W Sta.; nie Misiones (Argentyna) Polacy dzierżą pierwszeństwo w szerzeniu kultury religijnej. Od 1933 r. wyświęcono 8-miu kapłanów, synów kolonistów. Wielu jeszcze przebywa na studiach, lub wstąpiło do zgromadzeń zakonnych.

Ewangelia w szkołach włoskich. Mussolini wystosował do wszystkich dyrektorów i kierowników szkół włoskich okólnik, w którym poleca wprowadzenie do szkół lektury Nowego Testamentu. "Rząd pragnie w fen sposób dzieci, a przez nie, ducha narodu włoskiego na tę wprowadzić drogę, na której ojczyzna osiągnie swa szczytną i prawdziwą wielkość".

Prezydent Roosevelt o religii. W piśmie, skierowanym do przewodniczącego : dorocznego zebrania kolegiów kościelnych prezydent Stanów Zjednoczonych A. P. Roosevelt oświadcza, że "religia jest rzeczą nieodzownie konieczną dla wychowania pełnego, wychowanie zaś i wykształcenie są konieczne dla rozwoju programu chrześcijańskiego".

Niezwykli komuniści. Z wikariatu apostolskiego Fen Yang Ching (Chiny) donoszą, że kiedy do katolickiej wioski Pinche zawitał oddział komunistów, odwiedził również ubogi klasztor tubylczych Małych Braci od św. Jana Chrzciciela. Nie towarzyszyła im jednak rzeź i spustoszenie. Przeciwnie, żołnierze ,a w szczególności oficerowie, i po zbadaniu sposobu życia nie mieli słów pochwały dla tak szczegółowego i interesującego życia "komunistycznego". Chińscy zakonnicy korzystając ze sposobności nie omieszkali uświadomić przybyszów i wyłożyć im zasady życia zakonnego jak i podstawowych prawd . wiary katolickiej.

Czerwonoarmiejcy noszą krzyżyki. Bezbożnicy sowieccy, mimo silnej propagandy antyreligijnej nie mogą zagłuszyć w duszach pierwiastka religijnego. Ujawniono bowiem, że połowa krasnoarmiejców nosi na piersiach krzyżyki.

Ku kanonizacji woźnego. Kuria biskupia w Neapolu rozpoczęła proces beatyfikacji Jana Chrzciciela Jossy, który w tym mieście zmarł 4.VII. 1828 r. Jan Jossa był woźnym sądowym przez lat 30. ; Prawdziwie pobożny, rozumiał religijność jako czyn. Ten skromny człowiek był znany ze swej dobroczynności w Neapolu. W nim, w jego domu, w jego rękach ogniskowało się miłosierdzie katolickie. Przez jego ręce - jak stwierdzają biografowie - przesuwało się 15-17 tys. lir co roku! Zmarł w opinii świętości. Kult zaś, który się rozwinął dookoła jego osoby po śmierci, a który ciągle się wzmaga, skłonił czynniki kościelne do podjęcia starań o beatyfikację.