Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Błogosławieństwo Ojca św. dla Polski. Z okazji 15-ej rocznicy koronacji Ojca św. P. Prezydent Rzeczypospolitej przesłał pod adresem Jego Świątobliwości Piusa XI depeszę gratulacyjną, na którą Papież odpowiedział: "Wyrażamy Waszej Ekscelencji głęboką wdzięczność za życzenia przesłane nam w imieniu całej Polski w słowach nacechowanych takim synowskim przywiązaniem. W szczególności jesteśmy wzruszeni żywym zainteresowaniem, z jakim ten drogi naszemu sercu naród w obecnych okolicznościach chciał nam dopomóc swymi modłami i jesteśmy szczęśliwi, że w zamian możemy skierować do Pana Wszelkiego Stworzenia nasze najlepsze życzenia szczęścia dla Narodu Polskiego. Zanosząc modły do Boga, aby obdarzył Swymi łaskami ten szlachetny kraj i jego godnego Prezydenta, przesyłamy z całego serca nasze błogosławieństwo apostolskie.

(-) Pius XI.

Również Nuncjatura Apostolska w Warszawie zakomunikowała: Ojciec św. głęboko wzruszony wiadomością o uroczystych obchodach ku Jego czci z powodu 15-ej rocznicy wstąpienia na Stolicę Apostolską, za pośrednictwem swego sekretarza stanu kard. Pacelli’ego, polecił przesłać telegraficznie swe apostolskie błogosławieństwo i podziękowanie tym wszystkim, co wzięli udział w uroczystościach ku czci Papieża, a w szczególności hierarchii Kościoła oraz władzom cywilnym i wojskowym w Polsce.

Z Polski

25-lecie kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa Dymka. Dnia 11 lutego J. E. Ks. Bp Walenty Dymek, sufragan poznański, obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Dostojny Jubilat urodził się w roku 1888. Podczas studiów gimnazjalnych i w Seminarium stał na czele wszystkich tajnych organizacyj patriotycznych w szkołach średnich Poznania. Jako młody kapłan zajął się gorliwie robotnikami. W r. 1916 został sekretarzem generalnym Katolickiego Związku Robotników Polskich. Powołał do życia spółdzielnie "Zgoda", dla obrony robotników przed wyzyskiem niesumiennych kupców.

Ks. Dymek nie ograniczał jednak swej działalności do spraw robotniczych. Był jednocześnie sekretarzem generalnym straży św. Józefa. Redagował pierwszy w Polsce "Przewodnik Miłosierdzia" i był współzałożycielem "Przewodnika Społecznego". Zasłużył się również przy założeniu Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu. Ojciec św. mianował ks. kan. Dymka biskupem Madyteńskim w dniu 15 maja 1929 r.

bp Gerlier w Niepokalanowie

J. E. Ks. Bp Gerlier, Biskup Lourdes, gościł w początkach marca w Polsce celem nawiązania bliższych stosunków z czołowymi placówkami katolickimi w Polsce i zachęcenia do wytężonej współpracy w zwalczaniu haseł wywrotowych i bezbożniczych. Dostojny Gość wygłosił szereg podniosłych odczytów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Odwiedził również Niepokalanów, gdzie zwiedził drukarnię i wydawnictwo. Na fotografii: J. Ekscelencja Ks. Biskup na tle głów Braci. Obok z lewej ks. prał. Dupont i ks. dyr. Leblond - z prawej O. Maksymilian Kolbe, dyr. M. I.

Robotnicy w walce z komunizmem. Robotnicy polscy Katol. Stow. Robotników w Chylonii, pow. morski, uchwalili ostatnio na wielkim zebraniu rezolucję i złożyli ślub prowadzenia walki z komunizmem.

700-lecie OO. Franciszkanów w Polsce. W r. b. upływa siedemset lat od sprowadzenia franciszkanów do Polski. W związku z 700 rocznicą przybycia do Polski OO. Franciszkanie przygotowują w bieżącym roku uroczystości jubileuszowe.

Ze świata

Pomnik 4.600 kapłanów. W Paryżu ma stanąć pomnik ku uczczeniu pamięci 4.600 poległych w czasie wojny światowej kapłanów i zakonników Francuzów, którzy na równi z żołnierzami walczyli w obronie Ojczyzny.

Katolicy w Meksyku. W Stanie Ohihuahua podobnie, jak w Vera Cruz odbyły się manifestacje za otwarciem kościołów. Katolicy żądali wolności religijnej oraz wszczęcia dochodzenia sądowego w celu wyjaśnienia śmierci księdza, zmarłego wskutek złego z nim obchodzenia się. Mimo oporu policji tłum zajął katedrę i trzy kościoły.

Katorga kobiet w Sowietach. Francuski działacz społeczny wśród robotników w piśmie "La Bofaille" opisuje, że położenie kobiet w ZSRR. jest godne najwyższego współczucia. Kobiety zatrudnione są przy pracach, będących ponad ich siły, pracują w hutach przy olbrzymich piecach Martina, w kopalniach pod ziemią, pracują tak w nocy, jak i we dnie, niezależnie od swego wieku i zdrowia, noszą murarzom cegłę przy budowie domów i fabryk, w pocie czoła kopią przy zakładaniu nowych szos i szyn kolejowych, uginają się pod ciężarem, które muszą dźwigać na komendę mężczyzn itd.

bp Gallagher

Zgon biskupa Gallaghera, wielkiego przyjaciela Polaków. W Detroit zmarł po krótkiej chorobie Wielki przyjaciel Polaków za oceanem, śp. ks. biskup Michał J. Gallagher, biskup ordynariusz z Detroit.

Zmarły biskup był kolegą ze studiów i przyjacielem księcia metropolity krakowskiego dra A. S. Sapiehy. Dlatego też, ilekroć był w Rzymie "ad limina Apostolorum", wracał do Ameryki przez Kraków i Częstochowę. Podczas swej ostatniej bytności w Polsce odwiedził również Kalwarię Zebrzydowską, budując się pobożnością naszego ludu małopolskiego podczas odpustu na "Zielną".

Jak był oddany Polakom świadczy fakt, że na sufragana wziął sobie Polaka, ks. biskupa Plagensa (będącego obecnie ordynadiuszem diecezji Marpuelie), a długoletnim jego sekretarzem i najbliższym towarzyszem był również Polak, ks. prałat Woźnicki. Nie dziw, że zgon jego wywołał szczery i powszechny żal wśród naszych Rodaków za oceanem.

Kościół Katolicki w cyfrach. Z Rocznika Papieskiego na 1937 r. wynika, że istnieje obecnie w Kościele 14 stolic patriarszych rzeczywistych i tytularnych, 257 arcybiskupstw i 913 biskupstw h nadto 712 stolic tytularnych, 37 opactw ,i prałatur, 277 wikariatów i 111 prefektur apostolskich oraz 32 misje niezależne. Stolicę Apostolską reprezentuje przy rządach państw 37 nuncjuszów i internuncjuszów oraz 21 delegatów apostolskich nie posiadających charakteru dyplomatycznego. Przy Stolicy Świętej jest 11 ambasadorów i 36 posłów.

Premier Japonii o roli Kościoła. Kard. Dougherty, powracając z Kongresu Eucharystycznego z Manili, przyjęty został na audiencji u cesarza Hirohito. Premier ministrów Hayashi wygłosił przemówienie, w którym oświadczył, że Kościół Katolicki szczególnie powołany jest do przyczynienia się, aby pokój zapanował w świecie.

Męczeńska śmierć kapłana. Komuniści hiszpańscy zamordowali w okropny sposób proboszcza w Torrjos. Wywlekli go w nocy z łóżka i zażądali, by bluźnił Bogu. Gdy kapłan stanowczo się sprzeciwił, czerwoni przez 3 dni "odprawiali" z nim "drogę krzyżową". Włożywszy na niego ciężką belkę, kazali mu odbywać stacje męki Pańskiej, te, które sami pamiętali z lat dawnych. Wleczono go po ulicach miasta, bito i kopano. Następnie wciągnięto na kapłana strój milicjanta i na głowę wciśnięto mu wieniec z cierni. Po trzech dniach strasznych męczarni, kapłan zakończył życie.

Międzynarodowy Kongres o Rodzinie. W dniach 16, 17 i 18 maja odbędzie się w Paryżu Międzynarodowy Kongres, poświęcony zagadnieniom rodziny.