Kronika
Drukuj

Z Polski

Nowe biskupstwo. J. E. Ks. Nuncjusz jest, podczas ostatniego pobytu w Grodnie, oświadczył, że starania mieszkańców Grodna o naznaczenie biskupa-sufragana na Grodno zostały pomyślnie załatwione.

Przyjęcie Nuncjusza Apostolskiego przez robotników. Stów. Rob. Chrześcijańskich w Warszawie gościło w swym Domu Ludowym J.E. Ks. Arcybiskupa Cortesi’ego, Nuncjusza Apostolskiego, który dziękował serdecznie za gorące przyjęcie zgotowane mu przez robotników chrześcijańskich.

W pomoc rolnikom i robotnikom. J.E. Ks. Biskup Przeździecki doceniając znaczenie kas bezprocentowych, zwołał konferencję kapłanów i polecił im założyć w każdym dekanacie kasę bezprocentową dla rolników i robotników. Dotychczas powstało już dwadzieścia kilka kas.

Nowi misjonarze. W październiku wyruszyło trzech Ojców Dominikanów na misje do Chin. Wśród nich O. Cyryl Szlachtowski jest inżynierem i pracował przez 4 lata w Mościcach. Za głosem Bożym wstąpił do Zakonu Dominikanów i po ukończeniu studiów teologicznych pojechał dzielić się swym szczęściem w Bogu z tymi, którzy nic o Nim nie słyszeli. Zacnemu misjonarzowi zgotowali koledzy inżynierowie w Mościcach serdeczne pożegnanie.

Jubileusz 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów. Brat Wincenty, Starszy Zgrom. Braci Albertynów w Krakowie, otrzymał od Generała naszego zakonu list z okazji 50-lecia Dzieła Brata Alberta. Bracia Albertyni od samego prawie początku przyłączeni zostali do zakonu OO. Franciszkanów. Przez swą ofiarną i samarytańską pracę dla ubogich, Bracia Albertyni zdobyli sobie powszechny szacunek.

O powrót Ks. Beyzyma do Ojczyzny. 1 października br. minęła 25-a rocznica zgonu wielce zasłużonego i świątobliwego "Apostoła trędowatych", śp. Ks. Jana Beyzyma, polskiego Jezuity, prawdziwej "ofiary miłości" dla najnieszczęśliwszych. Był on i jest nadal chlubą imienia polskiego! Wyrażam przekonanie, - pisze ks. Henryk Weryński - że kości tego bohatera, złożone w skromnej mogile opodal trędowni w Madagaskarze, powinny wrócić w triumfie do Ojczyzny. - jak wróciły niedawno prochy śp. Ojca Damiana, również "apostoła trędowatych", witane przez cały naród belgijski z królem i rządem na czele. Należy się to O. Beyzymowi. Belgia już rozpoczęła proces beatyfikacyjny swego "apostoła trędowatych". Obecnie: czas na nas! Niech spoczną na polskiej ziemi, którą ukochał, utrudzone nadludzkim wysiłkiem kości naszego "bohatera miłości"! I niech głoszą niepodległej Polsce: pieśń o szlachetnym człowieczeństwie i o męstwie, o harcie ducha i poświęceniu na modłę wyznawców pierwszych wieków chrześcijaństwa, by polskim pokoleniom, idącym w przyszłość, niosła moc krzepiącą i rwała je ponad przyziemność!

Ślubowanie K. S. M. Ż. W połowie października Częstochowa, a z nią cała Polska, przeżywała chwilę, odtwarzającą przeżycia z roku ubiegłego, kiedy młodzież akademicka ślubowała wierność M. Bożej. Młodzież żeńska bowiem skupiona pod znakiem K.S.M.ż. odbyła w tym czasie pielgrzymkę z całej Polski do stóp Maryi, by złożyć wyznanie Wiary oraz dać uroczyste przyrzeczenie:

"Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Akcji Katolickiej Młodzieży. Ufamy trwałemu zapałowi młodych serc, w których ręce oddajemy przyszłość Katolickiej Polski.

Poznajmy polskich świętych. W Warszawie wychodzi pismo pt. "Cześć Świętych polskich" (ul. Wilcza 25), poświęcone szerzeniu czci naszych świętych patronów.

Zbiórka na Bazylikę Morską. W dniu 21 listopada Liga górska i Kolonialna urządza w całej Polsce zbiórkę na budowę Bazyliki Gwiazdy Morza. Katolicy winni poprzeć budowę Bazyliki Morskiej w Gdyni.

Nowych 100 szkół na Wileńszczyźnie. W Bezdanach na Wileńszczyźnie J. E. Ks. Arcybp Jałbrzykowski poświęcił 100 szkół powszechnych im. Marsz. Józefa Piłsudskiego. Uroczystości te zaszczycił swą obecnością P. Prezydent Rzeczypospolitej.

Nowa pożyteczna placówka. J. E. Ks. Arcybp Gall poświęcił w dniu 24 października obszerny Dom Nędzy Wyjątkowej w Warszawie, przy ul. Tamka 30. Ubogimi opiekują się Siostry Miłosierdzia.

W sprawie katolickiej kinematografii. W Polsce bawił niedawno prezes Biura Międzynarodowego Katolickiej Kinematografii ks. kanonik Brohe. Złożył on wizytę J. E. Ks. Bpowi Adamskiemu, z którym odbyli konferencję w sprawie katolickiego filmu w Polsce.

Praca Katolickich Stowarzyszeń Młodzieżowych. Zestawienie Komitetu Kultury Wsi wykazuje, że Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży są najliczniejszą organizacją wiejską i zajmują w br. pierwsze miejsce w akcji konkursów przysposobienia rolniczego w Polsce. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży od r. 1928 kroczą na czele przysposobienia rolniczego, mimo że pracują w b. trudnych warunkach. Nie dostają bowiem zasiłków od władz państwowych, tak, jak niektóre organizacje.

Lecznica dla chrześcijan. Z inicjatywy zrzeszenia lekarzy chrześcijan powstaje w Wilnie katolicka przychodnia lekarska, która będzie pracowała pod protektoratem Archidiec. Inst. Akcji Katolickiej.

Ze świata

Odznaczenia katolickich kapłanów holenderskich. Z racji rocznicy urodzin królowej Wilhelminy między innymi nadano wysokie odznaczenia państwowe dla kapłanów i działaczy katolickich.

katedra w Reims

Hasło Akcji Katolickiej w Austrii. J. E. Ks. Kard. Innitner ogłosił nowe hasło austriackiej Akcji Katolickiej na rok 1937/38 Hasło brzmi: "Pamiętaj o święceniu niedzieli i bądź apostołem prasy katolickiej".

Wzgardzony i wyrzucony Chrystus. W Sowietach wyszło nowe rozporządzenie zabraniające pracownikom państwowym, zamieszkującym w lokalach państwowych, posiadania wizerunków Chrystusa. U kogo się znajdzie krucyfiks ten będzie natychmiast eksmitowany.

Odnowienie katedry. W Reims (Francja) dokonano w październiku konsekracji słynnej katedry zniszczonej zupełnie w czasie wielkiej wojny.

Kapłan dobroczyńca. Ks. B. Philips, którego londyńczycy nazywają "Ojcem ubogich" nie tylko sam zbiera ofiary dla ubogich, ale zabiega u licznych instytucyj o ulgi i pomoc. W ciągu swego życia napisał 60.000 podań w sprawach ubogich.

Wierni synowie. W miejscowości Wilkez Barre odbył się sejm Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego, w Stanach Zjednoczonych, w którym wziął udział J. E. Ks. Bp. Kubina z Częstochowy. Ks. Biskup mówił o posłannictwie narodu Polskiego na całym świecie, gdyż poza granicami mieszka ok. 8 milionów Polaków; o zjednoczeniu Narodu Polskiego w duchu katolickim, o czym świadczą liczne pielgrzymki i ślubowania na Jasnej Górze. Po przemówieniu Ks. Biskupa zabrał głos marszałek sejmu p. Śliwiński, który prosił J. Ekscelencję, by zapewnił Ojczyznę i Królowę Korony Polskiej w Częstochowie, iż Polacy w Ameryce kochają Ją i nigdy Jej nie zapomną.

Troska o księży. Ponieważ czerwone rządy w Meksyku nie pozwalają na prowadzenie seminariów duchownych, księża biskupi meksykańscy zmuszeni byli otworzyć seminarium duchowne w Stanach Zjednoczonych. Odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowego seminarium duchownego w Stanach Zjednoczonych, w archidiecezji Santa Fe. Seminarium to obliczone jest na 350 alumnów.

Wielka rocznica Biskupa robotników. W bieżącym, roku mija 60-ta rocznica śmierci arcybp. Moguncji, Wilhelma Emanuela Kettlera. Życie tego apostoła, to nie tylko pełna trudu i znoju walka o należne Kościołowi prawa i stanowisko wobec państwa, ale i "szaleństwo całopalnej ofiary", czynna miłość Boga i ludzi.

Wielki ten biskup zrozumiał duszę robotnika - stąd ta płomienna miłość w Jego sercu, jaką ukochał ludzi pracy rąk. "Jeżeli tam - mawiał - w nizinach czwartego stanu, mamy jeszcze braci, dźwigających niewspółmierny do wynagrodzenia ciężar pracy, to nie stał się jeszcze Chrystus prawdziwym bratem naszym"

spotkane Roosevelta z kard. Mundelein

Czarni katolicy. Władze kościelne w Kamerunie musiały zakazać słuchania więcej niż jednej Mszy św. w niedzielę, bo nawróceni poganie pozostawali na kilku Mszach św. z kolei, uniemożliwiając innym dostęp do kościoła. Fakt ten świadczy o wielkiej gorliwości nowych katolików.

W Chinach w ostatnim roku ochrzczono 600.000 osób, w tym 106.000 osób dorosłych. Chiny liczą już ponad 3 miliony katolików.

Zgon dzielnej zakonnicy. W Brazylii zmarła Matka Alojza fundatorka pierwszego klasztoru SS. Bernardynek w Gauarani Mirim. Urodziła się w Rzeszowie w r. 1878. Klasztor i szkołę polską zakładała przy sumie 5 milirejów tj. od 1.50 zł. Dzielne Siostry owocnie pracują dla tamtejszych Polaków.

Prezydent Roosevelt złożył wizytę kard. Mundelein w Chicago. Tematem rozmów były sprawy pokoju, który coraz częściej zostaje naruszany. (fot. niż.).