Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Wdzięczność Negusa. Pisma wolnomyślicielskie i socjalistyczne oburzają się na stanowisko Ojca św. w stosunku do wojny włosko-abisyńskiej. Sam jednak cesarz Haile Selassie jest zadowolony z neutralności papieża. Wysłał on list dziękczynny i telegram na ręce wikarjusza apostolskiego Jarosseau w Harrar, by ten doręczył je Ojcu św.

Odznaczenie znakomitego Chińczyka. Ojciec św. mianował szambelanem papieskim p. Lo-Pa-Hong’a, dyrektora Akcji Katolickiej w Chinach w uznaniu jego zasług w dziedzinie miłosierdzia chrześcijańskiego (nazywają go chińskim św. Wincentym a Paulo). Jest on przemysłowcem szanghajskim i dyrektorem wielu Towarzystw. Znaczne sumy przeznacza na cele charytatywne. Zbudował 6 gmachów, kościół, przytułek św. Józefa, gdzie doznaje opieki 2.000 biednych i 500 chorych, szpital N. Serca Jezusowego, w którym ubodzy otrzymują pomoc lekarską. Nazywają go też "kapelanem bandytów", ponieważ opiekuje się nimi i wielu z nich ochrzcił przed straceniem.

U NAS

Zjednoczenie pisarzy katolickich. W Warszawie powstała organizacja, zrzeszająca pisarzy i dziennikarzy katolickich. Prezesem jej wybrano prof. Oskara Haleckiego, sekretarzem A. hr. Romera, skarbnikiem M. Sobańskiego, asystentem kościelnym został mianowany O. Rostworowski T. J.

Matka Boża

Matka Boża - Opiekunką miasta. Miasto Turka n/Str., za staraniem tamtejszego burmistrza, wystawiło śliczną statuę Matki Bożej na rynku miejskim (fot. obok).

Pomnik Chrystusa-Króla w Warszawie. Pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa A. Szlagowskiego odbyło się posiedzenie Komitetu budowy pomnika Najśw. Serca Chrystusa-Króla na placu Zbawiciela w Warszawie. Figura Chrystusa, sięgająca 7-miu metrów wysokości, jest już ukończona.

Rocznica św. Stanisława. W r. b. przypada 900-tna rocznica urodzin św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego. W całej Polsce odbędą się uroczyste obchody jubileuszowe.

Ryngraf Sodalicyjny na ścianie Zawratowej Turni. Inicjatywa krakowskiej Sodalicji marjańskiej inteligencji męskiej umieszczenia ryngrafu w Tatrach odbiła się żywem echem wśród społeczeństwa katolickiego. Jeden z prof. Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie podjął się bezinteresownie dać projekt takiej tablicy; znalazła się również firma, która oświadczyła gotowość bezpłatnego wykonania ryngrafu.

ZE ŚWIATA

Nawrócenia w Anglji. W ciągu ostatnich 25 lat przeszło na katolicyzm w Anglji i Walji ponad 250.000 osób, w tem 310 duchownych anglikańskich i 12 pastorów.

Portugalja państwem chrześcijańskiem. Parlament portugalski uchwalił olbrzymią większością głosów prawo o reformie ministerjum oświecenia publicznego, w której przewidziane jest m. inn. umieszczenie krucyfiksów w każdej klasie szkół powszechnych w całem państwie. Krucyfiks ma być zawieszony w klasie nad katedrą nauczyciela "jako symbol wychowania chrześcijańskiego, zagwarantowanego przez konstytucję".

B. aktor zakonnikiem. Aktor amerykański Billey Barry z Brodway’u w Nowym Jorku przed rokiem opuścił scenę i znikł bez śladu. Obecnie "wykryto", że jako tercjarz franciszkański (brat Malachjasz) pełni urząd przełożonego w przytułku dla starców w Filadelfii.

Żydzi a katolicyzm. Według obliczeń przeciętnie co roku na 10.000 żydów jeden przyjmuje wiarę katolicką, a więc rocznie 1.700 osób porzuca judaizm. Najwięcej nawraca się w czasie zamieszek politycznych. Niektórzy jednak powracają znowu do religji mojżeszowej. W Austrji od r. 1910 - 1934 nawróciło się 5.355 żydów. We Francji corocznie przechodzi na łono Kościoła katolickiego ok. 1 do 2.000 osób.

Chrzest generała chińskiego. Katolicyzm zdobywa w Chinach coraz więcej wyznawców. Ostatnio przyjął wiarę katolicką generał Chao Ming, dowódca trzeciej brygady kawalerji. Przed nim Chrzest św. przyjęła jego żona i dzieci. Ogółem w r. 1935 ochrzczono w Chinach 565.790 katechumenów.

Obraz M.B. na okręcie

Obraz Matki Bożej na angielskim okręcie. W marcu b. r. spuszczono w Anglji na wodę największy statek świata "Queen Mary" (Królowa Marja). Na okręcie znajduje się wspaniały ołtarz z wizerunkiem .Madonny Atlantyku", wykonany przez Kennetha Schoesmith’a. (Fot. niżej przedstawia obraz i okręt).

Prawdziwe oblicze. 14-letni uczeń Erwin Szade z Mysłowic przypadkowo przejął sygnał więzionego przez lody statku rosyjskiego "Łozowskij". Okrętowi pośpieszono z pomocą... Wkrótce rodzina Szade usłyszała słowa telegrafistki rosyjskiej: "Nasze wezwania zostały usłyszane przez jakiegoś Polaka. Niech mu Bóg zapłaci, teraz już nie umrzemy". A więc bezbożnicy rosyjscy w obliczu śmierci uznają Boga i modlą się do Niego!

Katoliccy dziennikarze. Arbp. Hinsley, prymas Anglji, założył w Londynie "Korporację katolickich pisarzy i dziennikarzy". Patronem stowarzyszenia jest św. Franciszek Salezy. Angielska prasa katolicka liczy obecnie 320 tygodników i miesięczników.