Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Głos Ojca Św. w dniu wigilijnym. W odpowiedzi na życzenia kardynalskie Ojciec św. w treściwych słowach scharakteryzował to, co przeszedł świat roku ubiegłego. Przedstawił dążenia bezbożnictwa i zwrócił uwagę na walkę zła z dobrem, która przybiera coraz szersze rozmiary. Ogień piekielny czyni spustoszenia, pozostawiając żałosne jęki i bóle, wypełniające obecny świat. Jednak Ojciec św. nie traci nadziei, bo ufa w potęgę ducha chrześcijańskiego, który da siłę do pokonania zła i odniesienia zwycięstwa.

Encyklika Piusa XI o kapłaństwie. W 56-tą rocznicę święceń kapłańskich w czasach, kiedy ludzkość odczuwa potrzebę kapłanów, wydał Ojciec św. encyklikę o kapłaństwie chrześcijańskiem. Dzieli się ona na cztery części. W pierwszej - przedstawia znaczenie kapłaństwa, w drugiej obowiązki i Cnoty, w trzeciej kształcenie na kapłanów i otaczanie szczególną opieką powołań, w czwartej - mówi o działalności duchowieństwa w akcji społecznej. W zakończeniu encykliki ogłasza Pius XI nowe oficjum Mszy św. ku czci Jezusa-Kapłana.

Wysiłki Ojca św. o pokój. Na tajnym konsystorzu przemawiał Ojciec św. Pius XI w sprawie pokoju opartego na sprawiedliwości. Wyraził swój smutek z powodu wypadków w Rosji, Meksyku i częściowo w Niemczech. Następnie wspomniał o zaburzeniach, które niepokoją obecnie nie tylko Europę i Afrykę, ale ogarniają nawet cały świat, zagłuszając głosy płynące z Watykanu o prawdzie i sprawiedliwości. Wskazał na wysiłki Stolicy Ap. pragnącej uspokoić wzburzone narody i przypomniał o swych dążeniach do osiągnięcia tego tak upragnionego pokoju.

U NAS

Wręczenie biretu kardynalskiego nowemu Księciu Kościoła. Już przedtem wspominaliśmy o nominacji, naszego Nuncjusza na kardynała. Właśnie dnia 4 stycznia b. r. odbyło się wręczenie biretu kardynalskiego J. Em. ks. Kard. Marmaggiemu. Podniosła ta uroczystość zgromadziła wiele gości na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie wśród dostojników Kościoła i Państwa P. Prezydent Rzplitej wręczył ks. pronuncjuszowi biret kardynalski. Radosna ta chwila ożywiła nasze uczucia względem Stolicy Apostolskiej, zacieśniła węzły wiecznej przyjaźni z głową Kościoła, Papieżem. Nowy Książę Kościoła zaznaczył, że: "Opatrzność Boska chciała, żeby Religja Rzymu stała się od początku i na zawsze Waszą (naszą) religją". W odpowiedzi swej P. Prezydent zapewnił Ks. Kardynała o życzliwości Polski ku Zastępcy Chrystusa Pana.

"Pokój ludziom dobrej woli". J. Em. ks Kard. Marmaggi w życzeniach noworocznych na Zamku wyraził treściwie swe uczucia względem P. Prezydenta. Wspomniał on o pokoju, którego pragnie dla Państwa polskiego. Oto jego słowa: "Najlepszym pokojem jest taki pokój, który powstaje z zespolenia dobrej woli i stwarza podstawy zaufania i współpracy, a nie taki, który stwarza zwycięzców i zwyciężonych... Trzeba, ażeby ludzie nie walczyli między sobą o życie i o swe dobra, lecz raczej współpracowali ze sobą nad stworzeniem warunków rozsądnego korzystania z darów bez krzywdy innych..."

Dążność ku odrodzeniu sztuki religijnej. Na terenie Warszawy istnieje stowarzyszenie "Ars Christiana", które postanowiło poświęcić się odrodzeniu sztuki kościelnej w Polsce. Ma ono odpowiednich członków, poparcie władzy kościelnej i Akcji Katol., stara się o stworzenie silnego fundamentu dla nowej sztuki religijnej. Stowarzyszenie to zdaje sobie dokładnie sprawę na czem to ma polegać, że budowa ta winna mieć oparcie jedynie o prawdziwą wiarę; wychodzi z mądrego i życiowego założenia, "że do stworzenia obrazu czy rzeźby religijnej, trzeba samemu być religijnym".

Zwycięstwo krzyża. Młodzież akademicka "Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego" w Warszawie, chcąc umieścić krzyż w salach uczelni, spotkała się z przeciwnem stanowiskiem rektora. Zawieszony krzyż został usunięty. Jednak młodzieńcze serca nie mogły się zgodzić na to; ich akcja doprowadziła do zwycięstwa. Stanowcze wystąpienie usunęło przeszkodę, i nie tylko w uczelni, ale w gabinecie rektora widnieje godło chrześcijaństwa - krzyż.

ZE ŚWIATA

Katolicyzm w Indjach. Jakie znaczenie ma katolicyzm w Indjach świadczy następujący fakt. W Madrasie zaproszono na przewodniczącego kursów pedagogicznych muzułmańskich bpa katol. Mathiasa. Przedstawił on różnice między kształceniem a wychowaniem, podkreślając, że "wychowanie jest rozwojem umysłu i duszy dziecięcej, jest kształtowaniem człowieka". Jako podstawę do pracy nad cywilizacją i postępem Indyj wskazał on dobre wychowanie dzieci.

Wystąpienie przeciw rozwodom. W Nowym Jorku obradowali uczeni społecznicy, nauczyciele i duchowieństwo nad sprawą rozwodów, które są plagą amerykańskich rodzin. Stwierdzili, że rozkład ten nastąpił z chwilą usunięcia małżeństwa spod prawa kościelnego. Dlatego też postanowili starać się o prawo, któreby zreformowało obecną ustawę małżeńską, a zarazem uświadamiać społeczeństwo o ogromie zła, które sprowadzają rozwody.

kielich z Ostatniej Wieczerzy

Kielich z ostatniej wieczerzy. W Brooklynie (Stany Zjedn.) można było oglądać na wystawie w sali religijnej kielich, z którego - jak twierdzą znawcy - pił Chrystus Pan na Ostatniej Wieczerzy. (O historji tego kielicha wspominaliśmy już swego czasu w "Rycerzu" nr. 10, r. 1933, str. 309). Wielki ten puchar jest ze srebra, należy do pierwszych skarbów sztuki kościelnej, był wystawiony na widok publiczny dopiero po raz trzeci.

Wychowawca powołań kapłańskich. W Bochum, w Westfalji, zmarł niedawno apostoł świecki, Franciszek Hellig. Wzorując się na apostole młodzieży św. Janie Bosko, poświęcił się ubogiej młodzieży. Będąc konduktorem tramwajowym w Bochum, otaczał opieką zaniedbanych chłopców, niósł pomoc zdolniejszym, mającym powołanie kapłańskie. Ofiarnością ludzką poparty założył związek Najśw. Serca Jezusowego pod kierownictwem swego proboszcza. Praca jego 45-letnia wydala obfity owoc: 60 kapłanów, 25 zakonników i 28 studentów, przygotowujących się do stanu duchownego. Oto co mogła uczynić praca jednego świeckiego apostoła.

Misje w Afryce Wschodniej. Praca apostolska w Kenyi i na terytorjum Taganiki wydała obfity plon po niecałem stuleciu działalności misyjnej. Jest obecnie tam już 800 tys. katolików i kilka tysięcy katechumenów.

Z Meksyku. Rząd zdobył się na nowy sposób prześladowań Kościoła katol., oto zmusza nauczycieli i urzędników do szerzenia bezbożnictwa przez wszczepianie w młode pokolenie nienawiści ku rodzicom i księżom.

Stan katolicyzmu w Mandżukuo. Na terenie Mandżukuo misje katol. wydały dobre owoce. Przywiodły b. wiele dusz do owczarni Chrystusowej. Obecnie ludność katol. osiągnęła tam liczbę 145.848 osób, przygotowujących się do Chrztu św. jest 49.908. Rządy duchowne sprawuje dziesięciu ordynarjuszy, w tem czterech wikarjuszy apostoł, i czterech prefektów. Kapłanów jest 299, Sióstr 288, Braci 52, 292 szkół elementarnych i 7 szkół średnich.

Prawdziwa oświata. Minister oświecenia publicznego Peru (Am. Połudn.) wprowadza do szkół obowiązkowe nauczanie religji. Motywuje to tem, że "zaniedbanie wykształcenia religijnego ułatwia szerzenie teoryj sprzecznych z moralnością i dobrem społecznem, zagrażających przyszłości narodu".

Nawrócenie. Niedawno przyjęła wiarę katolicką księżna Marja Anthaliska, wdowa po zmarłym w r. 1916 księciu Fryderyku.

Obfity plon. W Trivandrum (Indje południowe) przeszło na łono Kościoła katol. 986 krajowców; byli wśród nich poganie, protestanci i jakobici.

Nowi wyznawcy Wiary chrześcijańskiej. W wikarjacie krajowym Shunking, w prowincji Schechwan (Chiny) ochrzczono w ostatnim roku ponad 1000 katechumenów. Jest to zasługą gorliwego organizatora wikarjatu, ks. Wang. Istnieje tam szkoła, kierowana przez krajowe Siostry Najśw. Serca P. J., w której uczy się przeszło 100 dziewcząt.

Pogłębianie prawd Wiary św. Stany Zjedn. zrozumiały wartość życzenia Ojca św., by prawdy Chrystusowe były gruntownie poznawane, dlatego to w San Francisco zorganizowano "Krucjatę Nauk Katolickich", mającą na celu uświadamianie ogółu społeczeństwa o prawdach Wiary św. W pracy tej oddają wielkie usługi książki i broszury, także prasa katolicka, która poświęca wiele miejsca na specjalne działy pytań i odpowiedzi religijnych. Czynny zaś udział bierze młodzież katolicka, która pod hasłem "Krucjata Młodzieży przeciwko pornografji" walczy zawzięcie z wszelką niemoralnością, niszcząc literaturę rozsiewającą zło.