Kronika
Drukuj

U NAS

ks.bp. Jan Lorek

Nowy arcypasterz. Administrator apostolski diecezji sandomierskiej, ks. prałat Kasprzycki prosił o zwolnienie z zajmowanego stanowiska. Ojciec św., przychylając się do jego próśb, stanowisko to powierzył ks. superjorowi Janowi Lorkowi, prob. parafji św. Krzyża w Warszawie, mianując go biskupem tytularnym Modra (w Bitynji). Nowomianowany ks. biskup Lorek (fot. wyżej) u-rodził się 20 października 1886 r. w Błażejowicach (Górny Śląsk). Studja gimnazjalne i teologiczne ukończył w Krakowie. Zostawszy kapłanem, przez 19 lat pracuje w Zakładzie im. ks. 3iemiasz-ki. Za jego staraniem powstaje gmach dla biednych chłopców w Krakowie. Za pracę społeczną otrzymał order "Polonia Restituta". W r. 1917 - 18 pracuje wśród polskich robotników w Niemczech, potem na Podlasiu. W r. 1931 obejmuje zarząd parafji św. Krzyża w Warszawie. Redakcja "Rycerza Niepokalanej" składa J.E. ks. Biskupowi najserdeczniejsze życzenia "ad multos annos".

Przyszła koronacja obrazu M. Bożej. W najbliższym czasie ma być koronowany w Stanisławowie cudowny obraz Najśw. Marji Panny Łaskawej i Płaczącej. Komitet oczekuje na zezwolenie Stolicy Apostolskiej,

Wyjazd ks. kard. Marmaggi’ego. Dnia 5 czerwca b. r. opuścił Polskę, po 8-mioletniem piastowaniu urzędu nuncjusza apostolskiego, J. Em. ks. kard. Marmaggi. Ks. Kardynał powrócił do Watykanu.

kopia krzyża z Wiednia

Krzyż spod Wiednia. W maju b.r. P. Prezydent wbił gwóźdź do kopji krzyża (fot. niżej), którym legat papieski O. Marek d’Aviano błogosławił wojska Sobieskiego, uderzające na oblegające Wiedeń (r. 1683) wojska tureckie. Pierwsze dwa gwoździe symboliczne wbili: Papież Pius XI i prezydent Austrji, Miklas.

Związek katolickich radiosłuchaczy. Niedawno z inicjatywy ks. prof. H. Weryńskiego powstała nowa organizacja p.n. "Związek katolickich radjosłuchaczy". Ma ona na celu starać się o to, by Polskie Radjo w swym programie radjowym uwzględniało żądania katolików. Wszyscy winni gorąco poprzeć tę organizację. Biuro Związku mieści się w Krakowie przy ul. Kanonicznej 14.

Z WATYKANU

Matka Boża Patronką nowego państwa. Ojciec św. osobnym dekretem ustanowił Patronkę wysp Filipińskich Matkę Bożą z Guadelupy, czczoną w środkowej Ameryce. Guadelupe jest tem dla katolików w Meksyku, czem dla nas Częstochowa.

Zgon kardynała. Dnia 22 maja zmarł w Rzymie w wieku 73 lat ks. kard. Aleksy Henryk Lepicier, członek Zgromadzenia Sług Marji (Serwitów).

Wystawa prasowa. Jak już donosiliśmy, w Watykanie otwarto Wszechświatową Wystawę Prasy Kat. Otwarcia dokonał Ojciec św. w dniu swych imienin t.j. 12 maja. Na sali 27-mej mieści się pawilon polski. Na frontonie widnieje obraz prof. Rosena - Wawel, po bokach którego znajdują się postacie wielkich Polaków: św. Jana Kantego, Jana Kochanowskiego, kard. Ledóchowskiego, św. Jozafata, św. Stanisława Kostki, króla Sobieskiego, ks. Skorupki i Marsz. Piłsudskiego. Dalej na pięknym tle widnieje Orzeł Biały i napis: Polonia antemurale christianitatis - Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Obok mapy przedstawiają naszą strukturę gospodarczą i geograficzną oraz organizację prasy katol. w Polsce. Stan Kościoła. Według "Nowego Rocznika Papieskiego" Kościół katol. posiada obecnie 10 patrjarchatów czynnych i 4 tytularne, 214 metropolij, arcybiskupstw i biskupstw tytularnych, 47 prałatur i opactw, 274 wikarjatów apostolskich, 103 prefektury apost. i 13 misyj. Watykan posiada w 36 państwach przedstawicielstwa dyplomatyczne, a w 21 państwach reprezentantów bez charakteru dyplomatycznego. 35 państw i Zakon Rycerzy Maltańskich posiadają własne przedstawicielstwa przy Watykanie.

ZE ŚWIATA

Stan polskiej prefektury w Rodezji. W r. ub. pracowało w prefekturze apostolskiej Broken Hill 13 księży jezuitów, 18 braci, 10 sióstr służebniczek oraz 97 rodzimych nauczycieli i katechistów. Ludność wynosiła 300.000 - w tem 10.000 katolików. Misjonarze prowadzą 82 szkoły elementarne (2.049 uczniów i 1700 uczennic). Ochrzczono w ciągu roku 560 dorosłych, dzieci 446, w niebezpieczeństwie śmierci 264 osób. Pracę apostolską utrudniają sekty amerykańskie.

Zrozumienie Odkupienia. "Dziennik Zjednoczenia", polskie pismo wychodzące w Chicago (Stany Zjedn.), umieścił w nr. wielkopiątkowym takie słowa: "Wielki Piątek . Na 3 godziny dziś w Chicago ustać ma życie wielkomiejskie - na trzy godziny ku pamięci Konania Zbawiciela na Krzyżu". Jak piękne i rzewne, u nas niespotykane ogłoszenie.

Katolicyzm w Indjach. Ogólna liczba katolików w Indjach na Cejlonie i Birmie wynosi 4.056.155. Największa liczba katolików przypada na archidiecezję Goa.

Z Meksyku. W maju b.r. zmarł ks. arcybp Diaz, prześladowany przez władze rządowe. Według burmistrza z Cleveland, który odbył podróż po Meksyku, prześladowanie chrześcijaństwa nie osłabia Wiary katol., lecz przeciwnie; katolicy, pozbawieni opieki duchowej kapłanów, sami w zwartych szeregach otaczają kościoły i modlą się żarliwie. Pamiętajmy o nich w modlitwach.

Msza św. w przestworzach. Podczas podróży niemieckiego sterowca "Hindenburg" z Europy do Ameryki odprawił na jego pokładzie Mszę św. Ks. Schulte, Oblat Niepokalanej. Udział w nabożeństwie wzięło ok. 30 osób. Ojciec św. zezwolił na odprawienie Mszy św. w przestworzach.

Apostoł Francji. Jest nim ks. Violet, rozwijający swą działalność na komunistycznych przedmieściach Paryża. Idzie on w ślady św. Jana Bosko i Brata Alberta, założyciela Braci Albertynów. Zakłada przytułki dla dziatwy i starców, doprowadza do stóp ołtarza małżeństwa, zawarte tylko w urzędzie stanu cywilnego.


"DO OJCZYZNY ZBAWICIELA" ustąpiło w tym numerze miejsca innym artykułom. W następnych miesiącach znów podamy ciąg dalszy wrażeń z pielgrzymki do Ziemi św.