Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

LEKARZE I SIOSTRY CZERWONEGO KRZYŻA U OJCA ŚW. Ojciec św. przyjął na posłuchaniu w pierwszych dniach listopada 1934 r. 2½ tysiąca lekarzy b. kombatantów i pielęgniarek Czerwonego Krzyża. W wygłoszonem do nich przemówieniu Papież podniósł wartość zawodu lekarskiego, tak dobroczynnego dla ludzkości, zawodu, który, prócz leczenia ciała, częstokroć przynosi nieocenione korzyści dla duszy. W końcu Pius XI wspomniał św. Łukasza, lekarza, którego Paweł św. uczynił swym współpracownikiem, i który był pierwszym historykiem chrześcijaństwa. Na zakończenie audjencji Papież udzielił zgromadzonym, ich rodzinom i znajdującym się pod ich opieką chorym apostolskiego błogosławieństwa.

Pietro Gasparri

ZGON KARD. GASPARRFEGO. Dnia 18 listopada 1934 r. zmarł w Watykanie kard. Pietro Gasparri (fot. obok), w wieku 82 lat. Od roku 1914 do 1930 piastował urząd sekretarza staną. W r. 1929 doprowadził do skutku i podpisał z Mussolinim traktat lateraneński. Ś. p. kard. Gasparri urodził się: w Umbrji, z rodziny wieśniaczej. Ukończył seminarjum rzymskie ze stopniem doktora filozofji, teologji i prawa kanonicznego. Poczem był delegatem apostolskim w republikach południowo - amerykańskich, w Peru, Ekwadorze i Boliwji. W r. 1915 zostaje kardynałem - sekretarzem stanu t. j. kierownikiem światowej polityki Kościoła katol. Jego zasługą było, zawarcie szeregu konkordatów po wojnie. W r. 1925 podpisał konkordat z Polską. Odznaczony był orderem Orła Białego. W r. 1930 prosi o dymisję z powodu podeszłego wieku. Do ostatniej chwili pracował nad nowotworzącym się kodeksem dla Kościoła wschodniego.

DELEGACJA UCZESTNIKÓW NA KONGRES EUCHARYSTYCZNY U OJCA ŚW. Na specjalnej audjencji w listopadzie 1934 r. Pius XI przyjął J. Em. ks. kard. Pacelli’ego i członków delegacji papieskiej na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires. Radując się ze wspaniałego przebiegu uroczystości kongresowych, Ojciec św. dziękował członkom delegacji za ich współpracę. Wszystko odbyło się dobrze - mówił dalej - ponieważ Bóg sprawił rzeczy cudowne, a dla ich urzeczywistnienia posłużył się misją, w której główny udział wziął Kardynał Legat. Dlatego Papież z głębi serca wznosi ku Bogu hymn dziękczynny. - Po audjencji członkowie delegacji udali się do kaplicy, gdzie Kardynał Pacelli na życzenie Ojca św. odmówił "Magnificat".

U NAS

SIOSTRY BETANKI W DIECEZJI KIELECKIEJ. J. E. ks. bp Aug. Łosiński zatwierdził Towarzystwo Pracy Betańskiej w diecezji kieleckiej. Członkowie tego zgromadzenia, czyli t. zw. Siostry Betanki, pragną przyczynić się do budowania Królestwa Chrystusowego, pracując na plebanjach i po parafjach. Towarzystwo Pracy Betańskiej założył ks. Małysiak. Siostry Betanki mają już 9 placówek w 4 diecezjach. Pracują one po parafjach zajmując się gospodarstwem, stowarzyszeniami żeńskiemi, młodzieżą, biednymi i chorymi, a także misją dworcową. Przyjmują kandydatki; informacyj o nich udziela założyciel ks. Józef Małysiak Z. P. P. Kielce, pl. Leonarda 2; albo S. Przełożona SS. Betanek, Kielce, ul. Złota 27.

FRONT PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI KATOL. W siedzibie wolnomyślicieli w Warszawie w listopadzie 1934 r. odbyło się zebranie przedstawicieli bezbożników i sekt. Na zebranie zaproszono 27 wyznań i sekt, przybyli zaś delegaci 7 sekt, t. zw. kościoła narodowego, który reprezentowali Wł. Faron i kpt. Marjan Zieliński, "polskiego zboru ewangelickiego", stow. Wolnej Myśli, w imieniu której występowali pp. Litauer i Szeleszyński, autonomicznego zboru wielbicieli dnia 7-go (sabbatyści), badaczy Pisma św., zboru jawnej miłości Agape i t. p. Przewodniczył zebraniu adwokat świątkowski (socjalista), referował adwokat Litauer (żyd). Przedmiotem tych narad były projektowane wystąpienia przeciwko Kościołowi katolickiemu, zwłaszcza z żądaniem rozdziału Kościoła od państwa. Ten zjazd sekciarzy wykazuje, że nie przestaną swej działalności "fałszywych proroków". Dowodzi, że już bardzo rozpanoszyli się w Polsce. Lecz zakusy ich rozbiją się o twardą opokę Piotrową...

ZGON HR. SOBAŃSKIEGO. W dniu 9 listopada 1934 r. zmarł w Guzowie pod Warszawą ś. p. Michał hr. Sobański w wieku 76 lat. Jako wybitny działacz katolicki był pierwszym prezesem sodalicji inteligencji męskiej, Towarzystwa im. Piotra Skargi, Zjazdów katolickich, oraz katolickiego Związku Mężów. Do ostatnich chwil życia żywo interesował się sprawami katolicyzmu w Polsce. Znaną była jego wielka ofiarność na cele dobroczynne. Przed śmiercią prosił, by nie zjeżdżano się na jego pogrzeb i nie składano wieńców na jego trumnie, lecz pamiętano o nim w modlitwie. R. i p.

NAWRÓCENIA WŚRÓD ŻYDÓW. Adwokat warszawski ś. p. Juljan Kaliski, żyd, przyjął Chrzest św. na 14 dni przed śmiercią. Dzieci jego już wcześniej porzuciły judaizm. W Czortkówie 51-letni tragarz Fischer, żyd, nawrócił się przed śmiercią na katolicyzm.

ZE ŚWIATA

CZY ŁATWO ZNISZCZYĆ RELIGJĘ? Komunistyczna gazeta sowiecka "Gwiazda" podaje ciekawe wiadomości o stosunkach panujących w bolszewji. Pewnej niedzieli miało się odbyć zebranie komunistyczne w Jurkowicach o godz. 10 - tej rano. Ku oburzeniu czerwonych władz wieśniacy udali się gromadnie do kościoła, a na zebranie przybyli dopiero popołudniu. Wypadek ten wykazuje, jak trudno, wprost niemożliwie wyrwać religję z duszy człowieka.

STANOWISKO SZWAJCARÓW WOBEC LÓŻ. Członkowie t. zw. "akcji helweckiej" wystosowali do rządu związkowego petycję, domagającą się skasowania w Szwajcarji instytucyj masońskich. Podpisało ją 56.579 osób. Petycja żąda tego na podstawie artykułu konstytucji, który głosi, że w Szwajcarji nie mogą istnieć związki, mające na celu sprzeczne dążenia z interesami państwa, lub wrogie jemu.

REWOLUCJONIŚCI HISZPAŃSCY A KOŚCIÓŁ. Powstańcy w Asturii (prowincja w Hiszpanji), któremi, jak wiadomo, kieruje masonerja, dokonali szeregu potwornych czynów. Spalili oni żywcem ks. Jose Villameva, rektora seminarjum. Innego kapłana po rozstrzelaniu poćwiartkowali na kawałki, poczem wystawiono go na widok publiczny; innego zaś księdza powieszono na drzwiach rzeźni z napisem: "Mięso na sprzedaż". W pewnej wiosce zmusili kapłana do odprawienia nabożeństwa nad grobem zabitych policjantów, potem pozbawili go życia. Prócz tego wysadzili w powietrze dwa klasztory żeńskie z wszystkiemi zakonnicami, oraz zamordowali trzech kanoników, siedmiu proboszczów, pięciu zakonników, sześciu kleryków, ośmiu braci szkolnych. Oto jak "postępowo" działa komunizm, którego się i u nas zachciewa wywrotowcom.

STARUSZEK - PRYMICJANT. W stanie Indiana (Stany Zjedn.) otrzymał niedawno święcenia kapłańskie J. A. Stauton, były duchowny kościoła episkopalnego. W r. 1P30 nawrócił się na katolicyzm, poczem wyjechał do Rzymu na studja teologiczne. Obecnie otrzymał święcenia w 71 roku życia.

RADJOWE AUDYCJE RELIGIJNE W JAPONJI. Radjostacja w Hakodate zwróciła się do klasztoru Trapistek w Yunogawa z prośbą o zezwolenie na dokonywanie transmisyj z chóru klasztornego. Władze duchowne nie miały żadnych zastrzeżeń w tej sprawie i dnia 19 września 1934 r. wszystkie radjowe stacje japońskie i koreańskie transmitowały katolickie śpiewy religijne. W dzień Wielkiejnocy r. b. stacja tokijska transmitowała z kaplicy Sióstr Sakramentek całe nabożeństwo.

PRZEJŚCIA NA KATOLICYZM. Liczba nawróceń w Wiedniu (Austrja) wzmaga się stale. W r. 1930 przyjęło katolicyzm 27 żydów, 39 protestantów i 7 osób innych wyznań; w r. 1931-43 żydów, 51 protestantów i 8 osób innych wyznań; w r. 1932-42 żydów, 71 protestantów i 10 osób innych wyznań; w r. 1933-102 żydów, 51 protestantów i 7 osób innych wyznań, w pierwszej zaś połowie 1934 r. - 152 żydów, 66 protestantów i 17 osób innych wyznań.

W Anglji przeszedł na łono Kościoła katol. lord Sempill, dyrektor Brytyjskiego Urzędu Lotnictwa, jeden z najwybitniejszych lotników angielskich. Liczy on obecnie 41 lat. W czasie wojny światowej zajmował kierownicze stanowisko w angielskiem ministerstwie lotnictwa, po wojnie zaś zorganizował japońską służbę lotniczą.

CHRZEST MURZYNA. Misjonarz de la Consolata, Włoch, w czasie swego objazdu misyjnego w Nyeri (Afryka) zauważył olbrzymią chmarę kruków unoszących się nad swą zdobyczą. Podjechawszy bliżej samochodem, spostrzegł zniekształconego przez ptaki murzyna. Ponieważ ciężkie rany zapowiadały śmierć, misjonarz, po krótkiej nauce, udzielił mu Chrztu św. Użył do tego wody, znajdującej się w chłodnicy samochodu.