Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Zarządzenie Ojca św. Na mocy rozporządzenia Ojca św. wszyscy wierni, należący do obrządku bizantyjsko-słowiańskiego lub innego obrządku Wschodniego zamieszkali na terenie Rosji lub gdzie indziej, zależeć będą od św. Kongregacji Kościoła wschodniego. Diecezje łacińskie natomiast wraz z duchowieństwem i wiernymi na terenie Rosji pozostaną nadal w zależności od Komisji "Pro Russia", która zostanie włączona do św. Kongregacji nadzwyczajnych spraw kościelnych. - Odtąd więc wierni obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, którzy dotychczas zależni byli od Komisji "Pro Russia", będą podlegali Kongregacji Kościoła wschodniego.

Ojciec św. wzywa do utrzymania pokoju. W dniu 1 kwietnia b. r. Ojciec św. odbył tajny konsystorz, na którym m.in. Kolegium Kardynalskie przyjęło do wiadomości kanonizacje dwóch błogosławionych Anglików: kard. Fisher’a i kanclerza T. Moore’a, poległych śmiercią męczeńską w obronie Wiary św. za czasów Henryka VIII, twórcy anglikanizmu. Przemawiając do grona kardynałów Papież oświadczył: Nie chcemy uwierzyć, aby ci, którym winna leżeć na sercu pomyślność narodów, chcieli pchać świat do rzezi, ruiny i zniszczenia nie tylko swoich narodów, ale części całej ludzkości. Gdyby ktokolwiek odważył się popełnić tę zbrodnię zwróciliśmy się do Boga z modlitwą: Panie, spraw zamieszanie wśród tych narodów, które pragną wojny. Papież postanowił. wyznaczyć na styczeń 1936 r: trzydniowe modły publiczne, aby Bóg oświecił umysły kierujących losem państw.

Rozszerzenie granic państwa watykańskiego. Na podstawie układu laterańskiego powrócił we władanie Stolicy św. budynek przyległy do bazyliki Świętych Apostołów. Zamieszkiwał go niegdyś papież Juliusz II w okresie, kiedy był kardynałem. Odzyskany budynek oddany został przez Stolicę św. do użytku kurii generalnej zakonu OO. Franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych), którzy zajmowali go od czasów Sykstusa V aż do r. 1870.

U NAS

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w nowej szacie. Cudowny obraz Najśw. Marji Panny na Jasnej Górze ma otrzymać nową, piękną, szatę wykonaną przez artystę A. Borawskiego. Cała szata ma być kuta w srebrze i pokryta barwną emalią. Będzie ozdobiona obrazkami, na których widnieć będą sceny cudów i łask Matki Bożej Częstochowskiej.

Nowy sekretarz Nuncjatury Apostolskiej. ks. prałat Colli, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, objął stanowisko audytora Nuncjatury w Berlinie. Na jego miejsce przebył ks. prałat Adolf Todini, były sekretarz Delegatury Apostolskiej na Egipt, Syrię i Palestynę oraz sekretarz Nuncjatury w Lizbonie.

Pierwszy duszpasterz z Seminarium Zagranicznego. W marcu b. r. wyjechał z Potulic ks. Władysław Zdąbłasz do Jugosławii na pracę duszpasterską między tamtejszymi Polakami. Ks. Zdąbłasz był profesorem seminarium duchownego w Sandomierzu, a ostatnio proboszczem w Ostrowcu Kiel. Wstąpił do Seminarium Zagranicznego celem poświęcenia się pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego. Jak wiadomo w Jugosławii jest około 16 tys. Polaków.

Stan sekciarstwa na Wołyniu. Na terenie Wołynia jest obecnie 12 różnych sekt, liczących ogółem 23.096 wyznawców. Sekciarze rekrutują się przeważnie spośród wyznawców skłóconej wewnętrznie cerkwi prawosławnej i innych wyznań niekatolickich. Wyznawcami kościoła narodowego (faronowców) są przeważnie prawosławni - Czesi.

Rocznica franciszkańska. W r. 1935 przypada 700-tna rocznica przybycia OO. Franciszkanów na Ruś w celach misyjnych; Pierwszych misjonarzy franciszkańskich wysłał na Ruś w roku 1235 dla nawracania schizmatyków papież Grzegorz IX (1227-1241). Byli to O. Jakub Kackara i Maciej Ros (Rosa). Założyli oni pierwszą swą placówkę misyjną w Przemyślu, gdzie otrzymali dom murowany od schizmatyka Andrzeja Syrena, kowala. Pracowali przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Dziś mają kilka placówek we wschodniej Małopolsce, niektóre, jak Przemyśl, bardzo stare.

przeniesienie zwłok śp. posła Kawai

Przeniesienie zwłok śp. posła Kawai. Dnia 14 marca b. r. dokonano przeniesienia zwłok ś. p. Franciszka Kawai byłego posła japońskiego w Warszawie (fot. na stronie następnej), z katakumb do własnego grobowca, nabytego przez poselstwo japońskie. Na nabożeństwie i eksportacji zwłok obecni byli prócz duchowieństwa, członkowie poselstwa japońskiego i przyjaciele zmarłego posła Kawai (O jego nawróceniu pisaliśmy w 12-tym nr "Rycerza" 1933 r.).

ZE ŚWIATA

Dziennik protestancki o Papiestwie. Dziennik angielski "The Times Literary Supplement" podaje recenzję książki amerykańskiego publicysty Georg’a Seldesa, który między innymi pisze, że Papiestwo to jedyny w dziejach organizm, często uciskany, ale zawsze odnawiający się. Papiestwo odznacza się żywotnością, jakiej historia w innych organizacjach nie notuje. W końcu stwierdza, że klucze św. Piotra otworzą światu drogę do lepszej przyszłości.

Nowy arcybiskup Westminsteru. Ojciec św. mianował Prymasem Anglii ks. arcybiskupa Artura Hinsleya. - Urodził się on w Selby (Anglia) 25 sierpnia 1865 r. Przez pewien czas zajmował stanowisko rektora angielskiego kolegium w Rzymie. Sakrę biskupią otrzymał w roku 1926, godność arcybiskupa tytularnego Serdes w r. 1930 z jednoczesnym objęciem urzędu delegata apostolskiego dla misji afrykańskich.

Anglicy dążą do jedności z Rzymem. Ruch za powrotem do jedności i Kościołem katolickim wzmaga się w Anglii z każdym rokiem. Zdobywa on zwolenników zwłaszcza Wśród młodego duchowieństwa angielskiego. Wyrazem tego jest zbiorowa prośba 17 duchownych o przyjęcie do kościoła katolickiego, w której piszą, że Wolą Bożą jest, by kościół angielski znów pogodził się z Rzymem, od którego oderwano go siłą. Prośbę tę skierowano do biskupa Nottingham.

Patronka bezrobotnych. "Świętą bezrobotnych" nazywają w Szkocji zmarłą w r. 1925 Małgorzatę Sinclair, w zakonie s. Marię Franciszkę: Na jej grobie modlą się nie tylko katolicy, ale i protestanci. - M. Sinclair była dzieckiem ubogich rodziców. Ojciec jej był zamiataczem ulic. Od młodości używano jej do różnych posług. Po przyjęciu pierwszej Komunii św. co-dziennie przystępuje do stołu Pańskiego. Oszczędza swe skromne zarobki, obracając je na wspomaganie biednych. Po wojnie wstępuje do Sióstr Klarysek. W r. 1924 składa uroczyste śluby zakonne. Umiera na gruźlicę krtani w listopadzie 1925 r. w Londynie, skąd ciało jej przewieziono do Edynburga.

Katolicy w Chinach. Liczba katolików w Chinach wzrosła w roku ubiegłym o 78908 wiernych. Obecnie "żółte Państwo" liczy 2.702.467 Katolików.

Misjonarze - męczennicy. Nadeszły obecnie bliższe szczegóły o śmierci męczeńskiej dwóch misjonarzy salezjańskich w Brazylii. Są to ks. Jan Fuchs, Szwajcar (55 lat życia) i ks. Piotr Sacilotti, Brazylijczyk (36 lat), Po długich przygotowaniach i podróży łodzią motorową dostali się do dzikiego szczepu Indian Coimos. W chwili, kiedy towarzysze misjonarzy powrócili do łodzi celem zabrania podarków dla tubylców, dzicy rzucili się na kapłanów, zabijając ich pałkami.
Księża Salezjanie przygotowują drugą ekspedycję. Św. Jan Bosko przepowiedział, że misjonarze salezjańscy spotkają w środku Ameryki Południowej szczep Indian dzikich, i że Pierwsi polegną śmiercią męczeńską bez osiągnięcia skutków. Przepowiednia się spełniła. Kto wie, co czeka drugą wyprawę.

poświęcenie samolotu w Kolonii

Samoloty dla misji. W końcu lutego b. r. arcybiskup Kolonii, kardynał Schulte dokonał poświęcenia dwu nowych aparatów, które ochrzczono imionami Książąt Apostołów Piotra i Pawła (fot, obok). Wielki, zaopatrzony w kabiny aparat imienia św. Piotra, użyty zostanie dla misjach w południowej Afryce, a mniejszy, dwuosobowy - na Nowej Gwinei.

Książę rosyjski zakonnikiem. Niedawno w klasztorze OO. Benedyktynów w Amay (Belgia) złożył śluby zakonne książę Dymitr Oboleński. Jego starszy brat już od r. 1928 przebywa w tym klasztorze. Jak wiadomo, klasztor w Amay został założony z polecenia Piusa XI. Ma on za cel pomagać odpadłym od Kościoła św. do przyjęcia wiary katolickiej.

Więcej misjonarzy! Wiara katolicka zyskuje na Wschodzie coraz więcej wyznawców. Niedawno Książe mongolskiej krainy Alaszan zwrócił się do Pekinu z prośbą o nadesłane misjonarzy katolickich.

Zaszczytne odznaczenie. Dr. Franc E. Fronczak Z Buffalo w imieniu Rządu polskiego odznaczył krzyżem kawalerskim orderu "Polonia Restituta" prowincjała OO. Franciszkanów polskiej prowincji amerykańskiej, O. Justyna Figasa. Odznaczenie to nadano O. Prowincjałowi w uznaniu jego działalności w zakresie moralności i oświaty wśród Rodaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.

B. admirał - pustelnikiem. Przed 10-cioma laty podał się do dymisji oficer francuskiej marynarki wojennej, admirał Malcor. Odtąd ślad po nim zaginął, nawet krewni nie wiedzieli, gdzie przebywa. Niedawno przypadkowo spotkał go publicysta francuski Edward Schneider w czasie swej wyprawy w głąb Sahary w maleńkiej pustelni niedaleko Sidi Saad. Były admirał, obecnie pustelnik, żyje w ukryciu. Porzucił życie światowe, by odtąd żyć tylko dla Boga.

Nawrócenie całej wsi w Indiach. Mieszkańcy wioski Kumaramangalam W diecezji Salem (Indie) w liczbie 5l rodzin Congoos przyjęli niedawno Chrzest św. Nowi chrześcijanie zamienili swą pogańską świątynię na kościół katolicki pod wezwaniem Matki Boskiej z Lurd.

Dziennik niekatolicki o Meksyku. "Journal de Geneve" stwierdza, że partia rządowa w Meksyku dąży do wytępienia chrześcijaństwa. Władcy meksykańscy, będąc zależnymi od amerykańskich potentatów naftowych Doheny i innych wszczęli prześladowanie Kościoła, by w ten sposób odwrócić uwagę ludności od sprawy magnatów naftowych. To jest powodem prześladowania religii. Artykuł kończy się słowami: Kto ucieka się do przemocy, by gwałcić sumienia, ten sam kopie sobie grób, w który kiedyś wpadnie. Jeżeli Calles i jego ludzie zapominają o tej sprawie, mogą być przekonani, że pewnego dnia usprawiedliwiona burza zmiecie ich dzieło i pamięć o nim.