Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Korpus dyplomatyczny w Watykanie. Korpus dyplomatyczny przy Stolicy Apost. liczy w chwili obecnej 12 ambasad i 24 poselstwa. Ambasady przy Watykanie posiadają: Polska, Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpanja, Belgja, Argentyna, Kolumbja, Chile, Peru, Boliwja i Brazylja. Dziekanem korpusu jest obecnie ambasador niemiecki von Bergen. Wśród różnych świąt narodowych państw, reprezentowanych przy Stolicy Apostolskiej, w których Watykan bierze oficjalny udział, wymieniono ostatnio również dzień 1 maja jako narodowe święto Niemiec i Austrji, a dalej dzień urodzin młodocianego króla Jugosławji Piotra II.

Rekordowa ilość tłumaczeń Ojcze nasz. Pewien uczony węgierski ofiarował Ojcu św. cenny zbiór 379 tłumaczeń modlitwy Ojcze nasz. Praca ta jest uzupełnieniem innych tłumaczeń tej modlitwy, ofiarowanej Papieżowi w r. 1925, a złożonych z około 990 tekstów. Oba te zbiory obejmują tłumaczenia z najrozmaitszych wydań Pisma św., ksiąg liturgicznych i t. d., i są ciekawym dokumentem historycznym, informującym, jak w poszczególnych wiekach różne ludy w językach swoich lub narzeczach powtarzały tę najdoskonalszą modlitwę.

Odznaczenie papieskie dla prezydenta Argentyny. Ojciec św. udzielił prezydentowi Argentyny, generałowi Justo, wysokiego odznaczenia orderem Chrystusa. Order ten, ustanowiony przez Jana XXII w r. 1319, jest najwyższem i najstarszem odznaczeniem papieskiem. Wyróżnienie to przyznano prezydentowi Justo w uznaniu za jego czynny współudział w ostatnim międzynarodowym kongresie eucharystycznym oraz za inne zasługi dla katolicyzmu. Generał Justo był tym, który w r. 1931 występował w senacie argentyńskim przeciw prawu o rozwodach i przyczynił się do powstania dziewięciu nowych diecezyj oraz nominacji siedemnastu nowych biskupów argentyńskich w przeddzień kongresu. W czasie samego kongresu eucharystycznego brał udział we wszystkich publicznych manifestacjach religijnych, publicznie na czele wojska przystąpił do Komunji św., w ostatnim wreszcie dniu tego kongresu poświęcił naród argentyński Chrystusowi - Królowi, odczytując przy tej okazji przepiękną formułę poświęcenia, przez siebie samego ułożoną.

U NAS

Miasto poświęcone Sercu Bożemu. Z okazji 500-lecia istnienia parafji w Ostrowie WIp. rada miejska powzięła Uchwałę oddania miasta pod berło Najsł. Serca Jezusowego. Stwierdza ona, że ponad interesami dnia codziennego stoi wszechmocny i wszechmiłujący Bóg Chrystus i Jego Boskie Serce, tak miłujące ludzi. Uchwała zredagowana została w pięknym staropolskim języku.

Nowy Arcypasterz diecezji łódzkiej. J. E. ks. bp Włodzimierz Jasiński arcypasterz diecezji sandomierskiej, został mianowany ordynarjuszem diecezji łódzkiej, osieroconej jak wiadomo przez zgon ś. p. ks. bpa Tymienieckiego.

Ks. bp Jasiński urodził się 12 czerwca 1873 r. we Włocławku, gdzie skończył gimnazjum i seminarjum duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 paźdz. 1895 r. Mimo licznych zajęć pracuje naukowo i zdobywa stopień kandydata św. teologji w Petersburskiej Akademji Duchownej. Pierwsze lata swej działalności poświęca pracy religijno-oświatowej. Zakłada w Kaliszu dwie szkoły, a także już jako dziekan gimnazjum w Koninie, równocześnie organizuje stowarzyszenia religijne. Akcja ta zjednywa mu uznanie społeczeństwa i w r. 1918 oddaje ks. Jasińskiemu mandat ówczesnej Rady Stanu. W r. 1921 Ojciec św. mianuje go Swym prałatem. W tym też czasie obejmuje obowiązki dziekana w Piotrkowie. Wkrótce potem ś. p. ks. bp Tymieniecki powołuje go na kierownika seminarjum w Łodzi. Dnia 21 sierpnia 1930 r. Ojciec św. zamianował ks. Jasińskiego następcą ś. p. ks. bpa Ryxa na stolicy sandomierskiej. Na nowem stanowisku pracuje owocnie nad pogłębieniem życia religijno-kulturalnego. Organizuje kongres Eucharystyczny w Radomiu, wydaje pismo "Siewca Prawdy", rozszerza Akcję Katol. Dostojnemu Pasterzowi redakcja "Rycerza Niepokalanej" przesyła życzenia "Szczęść Boże" na nowej placówce.

W prastarej świątyni wileńskiej rozbrzmiały znów słowa modlitwy. Zamknięty w roku 1864 przez Rosjan kościół OO. Franciszkanów po 70 latach wrócił w posiadanie zakonu. Staraniem OO. Franciszkanów został już częściowo odrestaurowany a wkrótce przy pomocy ofiarności społecznej będzie odnowiony całkowicie.

Po długich latach znów w murach kościelnych rozlegają się słowa modlitwy i potężna pieśń "Te Deum laudamus". W dniu 6 grudnia ub. r. o godz. 8-ej rano J. E. ks. arcyb. metropolita R. Jałbrzykowski dokonał rekoncyljacji kościoła. W niedzielę 9-go grudnia ks. Arcybiskup w otoczeniu licznego duchowieństwa odprawił pontyfikalną sumę. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojska, miejskich i niezliczone rzesze wiernych.

Walka z zalewem złej prasy. Duchowieństwo archidiecezji wileńskiej, zebrane na trzecim kursie duszpasterskim w listopadzie ub. r., powzięło uchwałę utworzenia funduszu na wydawanie książek i utworów literackich w duchu katolickim. Jest to odpowiedzią na coraz szerszą reklamę pism pornograficznych. Podobną uchwałę przeprowadziła diecezja pińska.

ZE ŚWIATA

katedra katolicka w Mandżurii

Ruch konwersyjny w Anglji. Biskup z Nottingham ks. Mc. Nulty wygłosił w listopadzie ub. r. na zjeździe "Stowarzyszenia Pomocy dla Konwertytów" przemówienie, w którem zaznaczył, że w końcu ostatniego roku 17 duchownych anglikańskich zgłosiło się do niego, wyrażając gotowość przyjęcia katolicyzmu. Przytem opowiedział kilka wypadków nawróceń, jakich był świadkiem w czasie kongresu w Buenos Aires. W zakończeniu wskazał ks. Biskup na konieczność modlitwy za Anglję, by przyśpieszyć jej powrót do Kościoła katolickiego.

Nowa katolicka katedra w Tsi-Tsi-Har w Mandżurji (fot. obok), zbudowano, według nowoczesnego stylu.

Odkrycie rękopisów chrześcijańskich. Angielski uczony Chester Beatty odnalazł w Egipcie wyjątki Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Profesor uniwersytetu wiedeńskiego Herman Junkier natrafił na stare zwoje papirusowe, zawierające części Ewangelji św. Mateusza. Niektóre odkryte rękopisy mają pochodzić z II-go wieku po Chrystusie. Dotychczas znano tylko z IV-go wieku.

Chrześcijańskie podłoże konstytucji Brazylji. Uchwalona niedawno przez parlament brazylijski nowa konstytucja uwzględnia szereg zasad katolickich w myśl wskazań encyklik papieskich "Rerum novarum" i "Quadragesimo anno". Konstytucja nie uznaje rozwodów, otacza szczególną opieką rodzinę, gwarantuje wolność wychowania dzieci i młodzieży. Znamienny jest wstęp tej konstytucji: "My, przedstawiciele narodu brazylijskiego, ufni w opiekę Bożą" i t. d. A w Polsce pewne koła boją się inwokacji do Opatrzności Boskiej, która jest umieszczona na wstępie konstytucji 3-go maja i marcowej!

Katolicy amerykańscy w walce ze złym filmem Akcja bojkotowania filmów niemoralnych postępuje systematycznie naprzód. W grudniu ub. r. we wszystkich kościołach Stanów Zjedn. około piętnastu miljonów katolików złożyło przyrzeczenie zwalczania filmu pornograficznego. Akcja ta jest świetnym przykładem moralnej samoobrony społeczeństwa.

Kongres Eucharystyczny w Australji. W grudniu ub. roku odbył się w Melbourne (Australja) krajowy Kongres Eucharystyczny, z okazji stulecia istnienia tego miasta. Otwarcie kongresu nastąpiło w obecności przeszło 50 biskupów i 400 kapłanów (z Nowej Zelandji, Płd. Afryki, Chin, Ameryki, Anglji) oraz wielotysięcznych rzesz ludu w katedrze św. Patryka. W uroczystościach przewodniczył legat papieski ks. kard. Mac Rory. Transmitowano je na wszystkie stacje radjowe australijskie. Mimo przeciwnej propagandy protestantów i wrogów katolicyzmu, na zakończenie Kongresu odbyła się wielka procesja eucharystyczna po ulicach miasta. Ojciec św. przesłał zebranym swe apostolskie błogosławieństwo.

Z Meksyku. Prześladowania trwają nadal. Nowy prezydent, Lazaro Cardenas, oświadczył, że będzie prowadził politykę swego poprzednika. W stanie Chiapas agenci usiłowali usunąć ze świątyń obrazy; ponieważ w obronie stanęła ludność katolicka, atakujący rozpoczęli strzelaninę, w wyniku której 4 osoby padły zabite a 17 odniosło rany. W sąsiadującej z Meksykiem dżungli brytyjskiego Hondurasu przebywa na wygnaniu przeszło 10.000 katolików. Duszpasterstwem zajmują się wypędzeni z Meksyku kapłani. Przeciwko poczynaniom rządu meksykańskiego zaprotestowali katolicy angielscy i Stanów Zjednoczonych.