Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Ojciec św. o wojnie. Ostatnio Papież w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, przemawiając do SS. Miłosierdzia, polecił im modlić się o pokój, jednocześnie z ust jego padły te charakterystyczne słowa:

..."Zagranicą mówi się o wojnie zdobywczej, o wojnie napastniczej... Z drugiej strony mówi się (we Włoszech), że byłaby to wojna słuszna (Włochów z Abisynią - dopisek red.), ponieważ to wojna obronna, mająca na celu zabezpieczenie granic... oraz wojna potrzebna dla ekspansji ludności..., a przedsięwzięta dla zagwarantowania materialnego bezpieczeństwa państwa - byłaby temi względami uzasadniona... W takim razie musimy życzyć sobie, ażeby rozwiązano wszystkie te trudności innymi sposobami". "Jeśli potrzeba ekspansji jest faktem - mówi dalej Ojciec św. - z którym trzeba się liczyć: to prawo obrony posiada granice i hamulce, których trzeba przestrzegać, aby obrona nie stała się karygodną".

Cenny dar dla Ojca św. Superior generalny Oblatów Niepokalanej złożył Papieżowi piękny zbiór okazów roślin północnej strefy podbiegunowej. Zebrał go O. Dutilly z wikariatu apostolskiego Mackenzie w Kanadzie. Ojciec św., sławiąc zasługę misjonarza dla nauki, zbiór cały przeznaczył do muzeum laterańskiego.

Papieski przywilej dla króla Belgów. Ojciec św. pozwolił wszystkim kapłanom, odprawiającym Mszę św. na terytorium Belgii, wymieniać imię Leopolda. króla Belgów, w Kanonie Mszy św. Leopold jest obecnie jedynym panującym, którego kapłani mogą wspominać w Kanonie.

U NAS

Czy nowe objawienia? W Suchożebrach, ubogiej wiosce na Podlasiu, ma się podobno objawiać miejscowej ludności Matka Boska. Cud powtarza się codziennie pod wieczór, zwłaszcza w każdą sobotę. Do wsi przybywają tysiączne tłumy pielgrzymów. Władze duchowne odnoszą się do tych zjawisk z wielką ostrożnością.

Jubileusz kapłaństwa ks. Prymasa. Dnia 23 września b. r. obchodził J. Em. ks. Kardynał August Hlond 30-lecie święceń kapłańskich. 7 listopada 1922 został mianowany administratorem apostolskim w nowoutworzonej diecezji śląskiej, a w dniu 14 grudnia 1925 r. biskupem tej diecezji. W r. 1926 objął wysoką godność arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego i prymasa Polski. Kardynałem został mianowany w dniu 20 marca 1927 roku.

W 10-tą rocznicę śmierci zapomnianej polskiej bohaterki-zakonnicy. Jest nią S. Maria Kajetana Łukaszewiczówna (1834-1925); wypędzona przez rząd carski z klasztoru SS. Wizytek w Lublinie po powstaniu 1863 r., udała się do Niemiec. W miejscowości Himmelsthür koło Hildesheim założyła klasztor. Stamtąd .wygnana przez "kulturkampf", za radą śp. kard. Ledóchowskiego, osiadła w Anglii i założyła tam klasztor w Roselands Walmor. Na 28 lat przed śmiercią dotknięta ślepotą z heroizmem świętych znosiła to kalectwo, mimo niego rządziła zgromadzeniem, dyktowała cenne podręczniki dla sióstr. Umarła w opinii świętości w 70-tym roku swego powołania zakonnego.

Dziesięciolecie pierwszej unijnej parafii na Podlasiu. Stosując się do woli Ojca św., w trosce o zaspokojenie potrzeb religijnych ludności, zwłaszcza prawosławnej, która wracając do jedności z kościołem katolickim pragnęła pozostać przy swoim obrzędzie, J. E. ks. bp dr H. Przeździecki założył w roku 1925 w miejscowości Hola parafię obrządku wschodnio-słowiańskiego. Ta Pierwsza unijna placówka obchodziła niedawno 10-lecie swego istnienia. Z okazji tej uroczystości sprowadzono do Holi dzwon, ulany z dawnych starych dzwonów w Holi, które były świadkami męczeństwa unitów na Podlasiu.

ZE ŚWIATA

Konferencja Episkopatu niemieckiego w Fuldzie. Episkopat wydał 4 wielkiej wagi dokumenty: list pasterski do ogółu wiernych, orędzie do duchowieństwa, wskazania dla stowarzyszeń i związków katolickich, oraz wyjaśnienie w sprawie składania przysięgi. Władza kościelna wystąpiła stanowczo przeciw wrogom wiary chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego, przedstawiła jasno swe żądania rządowi Rzeszy.

Nowe aresztowania kapłanów w Sowietach. Władze sowieckie aresztowały na Syberii dwóch kapłanów katolickich: ks. Hieronima Serpento i ks. Adolfa Krzywickiego. Na wyspach Sołowieckich obecnie jest uwięzionych 23 kapłanów katolickich.

Międzynarodowy kongres katolickiej młodzieży robotniczej w Brukseli. W dniach od 24-29 sierpnia b. r. z okazji 10-lecia istnienia belgijskiej organizacji "Jeunesse Ouvriere Chretienne" odbył się w Brukseli międzynarodowy kongres katolickiej młodzieży robotniczej, w którym, oprócz kilku kardynałów i kilkudziesięciu biskupów; brało udział około 100 tysięcy młodzieży belgijskiej i liczne delegacje młodzieży z różnych krajów. Na kongres ten otrzymały zaproszenia Katolickie Związki Młodzieży Męskiej i żeńskiej w Poznaniu, które wysłały osobne delegacje.

"Gdyby nie wiara w Boga stalibyśmy się komunistami"!... Głośny dziś we Francji przywódca potężnej organizacji "Ognistego Krzyża", pułkownik de la Roque w jednym z pism paryskich oświadczył między innymi: "Co do mnie, to mógłbym być równie dobrze komunistą... Gdyby nie wychowanie, które mi zapewniło te dwie gruntowne zasady, jakimi są: religia i ojczyzna - to widok niesprawiedliwości pchnąłby mnie do komunizmu".

Para małżeńska wstępuje do klasztoru. Gabrjel Jurkic, wybitny i utalentowany malarz artysta oraz jego żona Stefanja, literatka kroacka, porzucili świat i poświęcili się życiu zakonnemu. Zaznaczyć należy, że stanowili oni wzorową parę i byli otoczeni powszechnym szacunkiem, jednak to im nie wystarczyło. Pani Jurkic przywdziała habit SS. Dominikanek w Trewirze, a mąż jej wstąpił do klasztoru OO. Franciszkanów w Liwinie; miejscu swego urodzenia.

Statystyka Kościoła katolickiego w Indiach. Przed pięćdziesięciu mniej więcej laty, gdy Stolica Apostolska tworzyła w Indiach hierarchię katolicką, kraj ten liczył 37 okręgów kościelnych i 1.637.355 wiernych. Dziś stan ten wzrósł do 3.700.000. katolików a liczba prowincji kościelnych podniosła się do 58 i obejmuje 11 arcybiskupstw, 37 biskupstw, 3 wikariaty; 4 prefektury i trzy misje zależne wprost od Stolicy Św. Indie posiadają obecnie 3.994 księży, w tem 2.596 Hindusów i 1 400 misjonarzy cudzoziemskich, pochodzących z 29 narodów. Obok duchowieństwa pracuje 5.000 sióstr zakonnych, w tem 3.000 krajowego pochodzenia.

Katolicyzm w Chinach. Według ostatniego spisu Chiny posiadają obecnie 2.702.468 katolików, co w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazuje przyrost o 73.908 dusz Hierarchia katolickiego Kościoła w Chinach składa się z 89 biskupów, z których 14 jest pochodzenia krajowego. Na ogólną liczbę 4.014 kapłanów katolickich, 1.647 jest Chińczyków. W pracy misyjnej kapłanom katolickim dopomaga 1.148 braci z innych krajów, oraz 3.319 krajowych i 1.813 sióstr zakonnych z zagranicy, nie licząc 11.833 katechetów i katechetek oraz 14.932 nauczycieli.

Kościół katolicki w Australji. Według ostatniego spisu, Australję zamieszkuje obecnie 1.250.000 katolików, t. j. prawie piąta część całej ludności wyznaje religię rzymsko-katolicką. Pieczę religijną nad ludnością sprawuje 1.749 księży i 25 biskupów, z tego 500 jest zakonnikami. Nadto w zgromadzeniach zakonnych jest 1.060 braci. Zakony żeńskie liczą 9.429 sióstr. Pod opieką Kościoła katolickiego w Australji jest 126 zakładów dobroczynnych oraz 993 szkoły parafialne.


Ukazała się wielce pożyteczna broszura znanego pisarza Mariana Pilarskiego p. t.:

PRAWDA O KSIĘŻACH

Autor w tej pracy omawia działalność kapłana katolickiego na tle dziejów i w chwili obecnej. Dziś, gdy pewien odłam społeczeństwa pod wpływem głosów żydowsko-masońskich rzuca oszczerstwa na Kościół i jego sługi, mówiąc, że są szerzycielami ciemnoty i obskurantyzmu - książka ta ukazuje wszystkim kapłana w prawdziwym świetle, podając historyczne fakty.

Str. 64. Cena 20 gr. + 15 gr. przesyłka.

Zamawiać w Adm. "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.) i w księgarniach katolickich.