Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Odpusty na korzyść dusz czyśćcowych. Ojciec św. udzielił szczególnych łask duchowych duszom zmarłych. Zezwolił mianowicie aby: 1) podczas oktawy Dnia Zadusznego wszystkie Msze św., odprawiane przy jakimkolwiek ołtarzu, przez jakiegokolwiek kapłana uważano za uprzywilejowane, jednak za duszę, za którą się je odprawia; 2) wierni, nawiedzający pobożnie i w skupieniu cmentarz podczas tejże oktawy, mogą zyskać pod zwykłemi warunkami codziennie odpust zupełny, jeśli choć myślą pomodlą się za zmarłych, jednakże tylko w intencji dusz czyśćcowych; 3) ci, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych któregokolwiek dnia w roku, mogą zyskać odpust 7 lat, również tylko dla zmarłych.

Nowe nabytki Bibljoteki Watykańskiej. Na mocy testamentu niedawno zmarłego księcia Gaetani zostały obecnie przekazane Bibljotece Watykańskiej wielkie zbiory archiwalne z rodu Gaetanich, składające się z 200.000 dokumentów. 4.600 pergaminów pochodzi z okresu od r. 954 do 1832-go oraz 2.700 tomów dzieł naukowych z dziedziny historji, filozofji i literatury. Gaetani zapisał również Bibljotece Watykańskiej swój prywatny księgozbiór, zawierający około 8.000 dzieł wartościowych z nowych czasów.

Rekordowa ilość przemówień Ojca św. W roku Jubileuszu Odkupienia (od kwietnia 1933 do maja 1934 r.) Pius XI wygłosił 1.307 przemówień. Do tysiącznych pielgrzymek Papież zwracał się słowami napomnień, podnosił na duchu i hojnie błogosławił. Dwieście przemówień skierowanych było do bardzo licznych par nowożeńców. Ważniejsze przemówienia zebrane będą w jeden tom, który będzie pamiątką Roku Świętego a zarazem dowodem niezwykłej pracowitości Namiestnika Chrystusowego.

U NAS

Powrót do Kościoła. W ciągu ub. roku w Dąbrowie Górniczej przeszły na łono Kościoła rzymsko-katol. 33 osoby, w tem 23 osoby z marjawityzmu, 5 osób z prawosławia, 3 osoby z "luteranizmu i z sekty narodowo-prawosławnej 2 osoby. Sekta marjawitów w Dąbrowie rozpada się. Podobnie rzecz się przedstawia z husznowcami, których "biskup" zajmuje się znachorstwem i udzielaniem ślubów osobom, które gdzieindziej ślubu otrzymać nie mogą.

Polski mistrz tonów szambelanem papieskim. Ojciec św. mianował szambelanem papieskim znanego kompozytora F. Nowowiejskiego w uznaniu licznych zasług w dziedzinie muzyki kościelnej. F. Nowowiejski jest autorem oratorjum "Quo Vadis" i innych utworów jak "Rota", "Legenda Bałtyku" itd. Ostatnio ułożył zbiór symfonij organowych. - Za działalność społeczną i muzyczną otrzymał tegoroczną nagrodę muzyczną ministerstwa W. R. i O. P. w sumie 7 tys. zł.

Świętokradca tknięty paraliżem. Sąd okręg, w Łodzi skazał niedawno na karę za oszukańczą grę w karty niejakiego Zwierzchowskiego. Oskarżony, po ogłoszeniu wyroku, chwycił krucyfiks ze stołu sędziowskiego i rzucił nim o ziemię, rozbijając go na kawałki. Winowajcę osadzono w więzieniu, gdzie tknął go paraliż. Powszechnie uważają, że przestępcę dotknęła kara Boża za znieważenie krzyża.

Rozłam wśród marjawitów. Od niedawna toczą się zawzięte bójki wśród marjawitów w Płocku i okolicy. Przeciwko "arcybiskupowi" Kowalskiemu zbuntowali się "biskupi" Przysiecki, Feldman (żyd z pochodzenia) i inni. Żądają od Kowalskiego, by zrzekł się swej godności. O władzę więc toczy się walka. "Synod" marjawicki wybrał Feldmana, a następcę Kowalskiego. Część sekciarzy nie chce go uznać. Do bójek doszło w Zgierzu, Gąbinie, Pepłowie pod Bodzanowem i innych miejscowościach. W Łowiczu sekta zanikła a kościół "kozłowitów" przejął 10-ty pułk piechoty.

Pielgrzymka policji. W styczniu b. r. przybyła na Jasną Górę pielgrzymka absolwentów szkoły policyjnej w Sosnowcu w liczbie około 100 osób. Na intencję przybyłych została odprawiona Msza św. przed odsłoniętym obrazem Matki Boskiej. Po nabożeństwie pielgrzymka zwiedziła zabytki jasnogórskie.

Jeszcze jedna sekta. Na Polesiu powstała nowa sekta pod nazwą "wysłanników proroka Eljasza". Agituje po okolicach, siejąc niepokój i strasząc ludzi niby z polecenia proroka Eljasza karą Bożą. Sekciarze chodzą po wsiach i wzywają do święcenia soboty i niedzieli i zabraniają jeść wieprzowinę. I w dalsze okolice już zawędrowali. Ostrzegamy przed nimi!

Utworzenie prowincji polskiej Księży Misjonarzy Saletynów. Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej utworzona została odrębna prowincja polska zgromadzenia księży misjonarzy Saletynów z prowincjałem ks. Michałem Kolbuchem na czele. Powstanie Saletynów zostaje w ścisłym związku ze zjawieniem się N. P. Marji w południowej Francji, na górze La Salette, dnia 19 września 1846 roku. Zjawienie to uznane zostało przez Kościół dopiero po 5 latach badań. Papież Leon XIII zatwierdził je w 1879 r. W krótkim czasie rozszerzyło się w wielu diecezjach Francji, a dziś misjonarze pracują w Belgji, we Włoszech, w Szwajcarji, w Anglji, w Stanach Zjedn., w Kanadzie, w Brazylji, na Madagaskarze, w Afryce i w Polsce. Prowincja Polska liczy obecnie pięć domów zakonnych, w których pracuje 25 kapłanów.

ZE ŚWIATA

Rok 1934 w życiu Kościoła. W ub. r. powstało 13 nowych diecezyj (jest ich obecnie 1167), liczba wikarjatów apostolskich wzrosła z 256 na 266. Pozatem liczba misyj i prowincyj mających autonomję zmalała z 37 na 35, chociaż utworzono jedną placówkę misyjną; trzy dawniejsze zostały prefekturami apostolskiemi. Tych ostatnich jest obecnie 102. - Kolegjum kardynalskie liczy 51 członków (na początku roku było 56). Mianowano ok. 60 biskupów i arcybiskupów, zmarło natomiast ok. 50-ciu.

Uroczystości w Lurd. W myśl zarządzenia papieskiego o zakończeniu Roku Jubileuszowego w Lurd, w dn. 25-28 kwietnia odprawione będą 144 Msze św. bez przerwy w Grocie Masabielskiej. Każdą Mszę św. odprawi przedstawiciel innego narodu.

Męczeńska śmierć misjonarza. Mieszkańcy Nowej Gwinei zamordowali misjonarza ze Zgromadzenia OO. Werbistów, O. Morschheusera, Niemca. W Gwinei pracował od dwóch lat; został dosłownie jak sito podziurowany ogromną ilością strzał.

Znów uzdrowienie w Lurd. Magdalena Vincenot, urodzona w r. 1908, od dzieciństwa była wątła; w niemowlęctwie chorowała na zapalenie kiszek. Ze względu na osłabienie porzuciła pracę. W, sierpniu 1933 r. lekarz stwierdził suchoty płucne. Wkrótce przewieziono chorą do Lurd. 24 sierpnia, po przyjęciu Komunji św. poczuła się lepiej: oznaki choroby ustępowały. Badało ją 13 lekarzy. Orzekli, że poprawa zdrowia jest znaczna. We wrześniu 1934 r. p. Vincenot stawiła się ponownie W Biurze Stwierdzeń. Lekarze orzekli, że doskonały stan zdrowia i fakt wyzdrowienia chorej inaczej nie da się wytłumaczyć, jak cudem.
Biuro Sprawdzeń uznało w r. 1934 za cudowne 14 uzdrowień. W pracach brało udział 797 lekarzy. Badania były bardzo dokładne, czego dowodem fakt, że 74 uzdrowienia, które wydarzyły się w Lurd w r. 1933, nie zostały uznane za cudowne. W obecnym roku Biuro zajmie się 48 uzdrowieniami, które miały miejsce w r. ub.

Przeciw masonerii. Poseł Jose Cabral złożył wniosek nowemu parlamentowi Portugalji o wydaniu prawa, zakazującego należenia do tajnych organizacyj m. in. do masonerji. Wnioskowca uważa, że jednem ze źródeł zła społecznego jest istnienie międzynarodowych tajnych organizacyj, o czem przekonują się obecnie wszystkie kraje.

Sejm hiszpański wydał rozporządzenie, mocą którego oficerom armji nie wolno należeć do masonerji lub innych podobnych organizacyj. Jakżeby się u nas przydało takie rozporządzenie!

Przejścia na katolicyzm. Znany botanik, Ivar Tidestrom przeszedł niedawno ma łono Kościoła katolickiego. Jest on profesorem katolickiego uniwersytetu) w Waszyngtonie (Ameryka Półn.). Od przeszło 30 lat jest członkiem rady ministerstwa przy rządzie Stanów Zjednoczonych.

W Anglji przyjął katolicyzm dr. Wilhelm Meakin. Nawrócony w przeciągu 30 lat był gorliwym kaznodzieją sekty metodystów.

kościół. Freudenstadt

Profesor teologji protestanckiej, Fridrich Heiler, przywódca ruchu zwanego "Hochkirchliche Bewegung" przeszedł na katolicyzm.

Kościół o dwóch nawach. Ciekawy kościół znajduje się w Freudenstadt (Niemcy). Posiada dwie nawy (fot. obok); w jednej siedzą mężczyźni, w drugiej kobiety. Ambona jest tak umieszczona, że kapłan widzieć może wszystkich wiernych.

Stygmatyczka w obozie koncentracyjnym. Jedno z pism prowincjonalnych niemieckich podaje, że słynna stygmatyczka, Teresa z Konnersreuth, umieszczona została przez władze hitlerowskie w obozie koncentracyjnym. Powodem jest przepowiednia Teresy, że hitleryzm w Niemczech istniał będzie tylko lat osiem, poczem system ten ma się załamać. Władze niemieckie aresztowały Teresę, ale po kilku dniach wypuściły ją z obozu.

Z Meksyku. Głównym winowajcą prześladowań katolików w Meksyku jest gubernator stanu Tabasco, Carrido Canabal. Nienawiść jego posuwa się tak daleko, że osiedlom, jeziorom i t. d. nadaje nazwy: "Lenin", "Lucyfer", "Szatan" i t. p. W Mexico City ludność nie dopuściła do aresztowania księdza, odprawiającego nabożeństwo. Doszło więc do starcia z policją; 4 osoby zostały zabite, 20 odniosło rany. W tem samem mieście stu rewolucjonistów przed kościołem katolickim, w którym odprawiało się nabożeństwo, wołało: "śmierć Kościołowi". Tłum wyległ z kaplicy, by ukarać bezbożników. Przywitano go strzałami. Czterech mężczyzn i jedna kobieta odnieśli ciężkie rany. W stanie Puebla mogą przebywać ci kapłani, którzy przekroczyli lat 50, są żonaci i urodzili się w tym stanie, oraz są "wolni od przysięgi na posłuszeństwo wobec władz kościelnych zagranicznych". Możnaby powiedzieć i sobie: śmieszne prawo, gdyby nie złośliwość i daleko posunięta przewrotność.


Już przeszło rok temu otrzymaliśmy od jednego z Czytelników poniższy "list otwarty". Podobnych głosów było więcej.

List otwarty do Czytelników "Rycerza Niepokalanej"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie; pochwalona Matka Jego Niepokalana!
Kochani Czytelnicy "Rycerza", liczna rzeszo dzieci Niepokalanej. Rzucam myśl:
"Zróbmy gwiazdkę swej Opiekunce, Matuchnie Niepokalanej.

Zbudujmy kościół w Jej Niepokalanowie.

Tak mało trzeba ku temu. Niech tylko każdy z nas da na ten cel złotówkę. Niech się tak stanie! Ja zaczynam i Was proszę. -

Iwieniec, dn. 7. 12. 33 r.

Antoni Achrem-Achremowicz
obrońca sądowy

Dziś myśl ta jest na czasie. Przystępujemy do wybudowania świątyni ku czci Niepokalanej. Nie my ją wybudujemy, lecz Wy, Kochani Czytelnicy.

Wiemy jednak dobrze, iż niewszyscy będą mogli złożyć tę złotówkę, jak te proponuje p. Achrem-Achremowicz, a wielu jest takich. Za to ci, co mogą, złożą za siebie i za nich.

Wszystko jedynie na to, aby rosła i szerzyła się cześć Niepokalanej Matki naszej.

OO. Franciszkanie, Niepokalanów