Kronika
Drukuj

ZE ŚWIATA

TROSKA RZĄDU AUSTRJACKIEKO O RELIGIJNO-MORALNE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY. W tych dniach na miesięcznem zebraniu wiedeńskiego związku katechetów, minister wyznań religijnych dr. Schunschnigg przedstawił sprawę praktyk religijnych, wskazując na niezwykle interesujący fakt, że do, ministerstwa napływają stosy podań rodziców bezwyznaniowych, którzy proszą, by dzieci ich uczono religji. W dalszym ciągu minister poruszył sprawę pornografji i stwierdził, że z chwilą, gdy rząd zastosował surowe środki zaradcze, stosunki w tej dziedzinie uległy znacznej poprawie, oraz przestrzegł, by mieć się na baczności przed pornografją.

KATOLICY WŁOSCY OTACZAJĄ SWOJĄ PRASĘ TROSKLIWĄ OPIEKĄ. Dzięki ofiarom zebranym w czasie tak zwanego "dnia prasy katolickiej", dziennik katolicki w Medjolanie "Italia" mógł nabyć własny dom i dwie nowe maszyny drukarskie oraz przeprowadzić szereg poważnych ulepszeń.

Zbiórka mimo kryzysu dała znaczną sumę pieniędzy. - A u nas czy dużo katolików rozumie znaczenie prasy katolickiej i konieczność popierania jej groszem? Kupuje się i czyta brukowce, dlatego, że mają dużo ciekawości, brudu, opisów morderstw, a prasa uczciwa wiedzie suchotniczy żywot i nie może się wcale rozwijać.

ROZMOWA MUSSOLINIEGO Z KARTUZAMI. Część wygnanych z Hiszpanji oo. kartuzów znalazła schronienie w Pawji. W podróży do Medjolanu Mussolini złożył temu klasztorowi wizytę. Na zapytanie, na czem polega ich zatrudnienie, otrzymał odpowiedź: "Na modlitwie i pracy". "Wspaniały program", stwierdził Mussolini, i dodał: "Módlcie się i za mnie, ponieważ ja mam mało czasu". Z wielką troskliwością dowiadywał się, czy ich kto nie niepokoi, a otrzymawszy odpowiedź uspokajającą, westchnął: "Jak to musi być pięknie nikomu nie zakłócać spokoju i nie być przez nikogo niepokojonym!"

NAWRÓCENIE SIĘ ZNAKOMITEGO FILOZOFA. W Medjolanie zmarł znakomity uczony i filozof Bernardino Varisco, senator i długoletni profesor filozofji teoretycznej na królewskim uniwersytecie w Rzymie. Profesor Varisco w ciągu swego życia niejednokrotnie zwalczał Kościół katolicki, jednak w ostatnich latach, na skutek gruntownych studjów nad religją chrześcijańską, a w szczególności katolicką coraz bardziej począł się zbliżać do Kościoła, stając się w końcu praktykującym katolikiem. Przed śmiercią przyjął Ostatnie Sakramenta św.

PREZES RADY MINISTRÓW WZYWA DO MODLITWY. Premier południowo - afrykański, jenerał Hertzog, w orędziu swojem wzywa do modlitwy oraz urządzenia dnia pokuty, by Bóg zmiłował się nad biednym stanem południowej Afryki z powodu długotrwałej posuchy i katastrofalnego stanu gospodarczego.

ODKRYCIE STAROŻYTNYCH ZABYTKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W AJA SOFIA. Archeolog amerykański Thomas Whithemore pod podłogą przedsionka meczetu Aja Sofia, niegdyś kościoła św. Zofji, odnalazł liczne złote krucyfiksy, pochodzące z XII w., wizerunek Chrystusa z IX w., i piękny tron ozdobiony złotem, szmaragdami i perłami.

REKORD MISJONARZA KATOLICKIEGO. Istnieje wiele sposobów odbycia podróży naokoło świata czyli przebycia kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, stanowiących obwód kuli ziemskiej. Można przemierzyć tę odległość statkiem, jachtem lub samolotem, wówczas czas ku temu potrzebny nie będzie przekraczał 3-ch miesięcy. Dla tego jednak, by przebyć tę przestrzeń na rowerze lub wozem, zaprzężonym w woły, potrzeba - całego życia misjonarza. Dokonał tego pewien misjonarz w Indjach, który w ciągu 40 - letniej pracy misyjnej, odwiedzając liczne skupienia swych wiernych, przeważnie bardzo daleko jedne od drugich rozrzucone, częściowo na rowerze (tym samym w ciągu całego tego czasu), a częściowo wozem, zaprzężonym w parę wołów (również tych samych w ciągu 20 lat) przebył 86.900 kilometrów. Oto rekord swego rodzaju.

LEKARKA - SIOSTRĄ MISJONARKĄ. Panna Eodyn, która przez 10 lat otaczała opieką chorych na różnych placówkach misyjnych Ugandy (Afryka), wstąpiła dwa lata temu do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Po złożeniu ślubów wróciła przy końcu ub. roku jako Siostra Marja do Ugandy, gdzie kieruje szpitalem w Nkokonjeru, a prócz tego zajmuje się trędowatymi w Nyenga.

10.000 NAWRÓCEŃ W CIĄGU ROKU. Podług ostatnich statystyk oo. Ducha Świętego, którzy poświęcają się pracy misyjnej w prefekturze Apostolskiej w Cubango (kolonje Portugalskie w Afryce) uzyskali w ciągu ostatniego roku zgórą, 10.000 nawróceń. Cubango zaliczone jest do misyj, które cieszą się największemi ilościami nawróconych. W roku ubiegłym do Chrztu św. przystąpiło 26.566 tubylców.

Dr. Roux

JAK WIELCY LUDZIE UMIERAJĄ. Znakomity uczony Pasteur pozostawił po sobie niejako tradycję w swym słynnym Instytucie paryskim. Tak on sam, jak i dwaj jego najbliżsi współpracownicy i przyjaciele, prof. Calmette i Dr. Roux zmarli niedawno jako prawdziwi i wierzący katolicy. Przed śmiercią przyjęli Sakramenta św. i zeszli z tego świata z Imieniem Boga na ustach. Calmette zwoławszy wszystkich pracowników wyraźnie zaznaczył, że wiedza nie jest wszystkiem, i że nad nią góruje najwyższa Istota - Bóg. Dr. Roux (fot. obok) specjalnie prosił, by zamiast licznych dekoracyj, do trumny włożono mu jedynie krucyfiks.

WALKA Z PORNOGRAFIĄ. Pocieszającym objawem jest fakt organizowania w wielu krajach walki z wydawnictwami pornograficznemi. I tak Danja zabroniła wydawnictw propagujących nudyzm, w Szwajcarji utworzył się związek antypornograficzny, we Włoszech faszyzm zarządza bardzo ścisłą cenzurę, w Paryżu w ostatnich latach duchowieństwo rozwinęło silną agitację oczyszczającą literaturę z brudów i naleciałości. Najsilniej jednak zareagowało Peru. Niedawno wyszło tam nowe prawo, skazujące każdego autora lub wydawcę rzeczy uznanych za niemoralne na karę pieniężną, a w razie niemożności jej zapłacenia - na czteromiesięczną pracę jako grabarz na cmentarzu. Jest to dobra kara dla krzewicieli brudów i niemoralności, prawdziwych grabarzy społecznych.

BYŁY MISJONARZ ANGLIKAŃSKI MISJONARZEM KATOLICKIM. Prasa kolonjalna włoska podaje, że w Swaziland (Afryka Połud.) rozpoczął pracę misyjną ks. Michael Ramsay, były misjonarz anglikański na ziemiach republiki Oranie. W czasie swej długoletniej pracy misyjnej, doszedłszy do przekonania o błędach nauki anglikańskiej, porzucił anglikanizm w r. 1921. święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie.

NAJSTARSZY OBRAZ przedstawiający św. Franciszka z Asyżu, znaleziono w kościele w miejscowości Bagnocavallo we Włoszech. Był on malowany przed około 600 laty na ścianie kościoła. Później go zamalowano i dopiero teraz przy odnawianiu kościoła udało się nowsze malowidło usunąć i oczyścić stary, dużej wartości obraz.

ORYGINALNE PISMO KOŚCIELNE. W Klosterneuburgu powstało pismo poświęcone szerzeniu wiadomości liturgicznych i kościelnych, a przeznaczone wyłącznie do rozklejania na murach. Tekst pisma rozpoczynają cytaty Ewangelii, poczem następują różne informacje liturgiczne i sprawy z życia kościelnego Wychodzi co tydzień w kolorze odpowiadającym barwie szat kościelnych w odpowiednie niedziele.

MSZA ŚW. W SAMOLOCIE. W hydroplanie kursującym między Sajgonem a Marsylją odprawiona została pierwsza Msza św. w powietrzu. Odprawił ją pewien zakonnik zdążający z misyj francuskich na Wschodzie do Marsylji, korzystając z udzielonego mu w tym celu upoważnienia. Jako ministrant służył do Mszy św. jeden z podróżnych.

Z WATYKANU

DEKRET O ODPUŚCIE ZUPEŁNYM. Ogłoszony został dekret Św. Penitencjarji Apostolskiej, udzielający odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy biorą udział w uroczystych procesjach eucharystycznych zarówno wewnątrz kościoła jak i poza jego murami, o ile przystąpią do Sakramentu Pokuty i Komunji św. i pomodlą się w intencji Ojca św.

dom urodzenia św. Bernadetty Soubirous

KANONIZACJA BŁ. BERNADETTY SOUBIROUS. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. M. Panny (8 grudnia) 1933 r. Ojciec św. zaliczył w poczet Świętych błog. Bernadette Soubirous (wym. Subiru), której w roku 1858, w cztery lata po uroczystem ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanem Poczęciu, ukazała się Matka Najświętsza w pobliżu Lurd w grocie Massabielskich skał. Zdjęcie obok przedstawia dom, w którym urodziła się Bernadetta.

OJCIEC ŚW. O ROLI PRASY KATOLICKIEJ. Ojciec św. przyjął na specjalnej audjencji prezydenta katolickiego Związku Dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, Ryszarda Reida. Papież interesował się żywo stanem prasy katolickiej w Ameryce i udzielił dziennikarzom katolickim oraz ich pracy Swego błogosławieństwa apostolskiego. Niema innego środka - mówił Namiestnik Chrystusowy - zapomocą którego, możnaby zdziałać tak wiele dla Kościoła, jak są pośrednictwem prasy katolickiej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

U NAS

STAN KOŚCIOŁA W POLSCE. Według danych ostatniego spisu ludności Rzeczypospolitej, ludność według wyznań przedstawia się następująco: katolicy obrz. łać. stanowią 63%, katolicy obrz. wschodniego (greko-katolicy) 11%, razem katolicy obu obrz. stanowią 75% wszystkiej ludności w Polsce. Procent ten jest jeszcze większy, gdy dodamy kilka tysięcy katolików Ormian. Po wyznawcach Kościoła katolickiego idą zaraz co do liczby prawosławni 10.6% i żydzi 10.5%, reszta 3.9% pozostaje na protestantyzm i różne drobne sekty. Ze statystyki dowiadujemy się, że Unitów jest więcej w Rzeczypospolitej (11.2%), niż prawosławnych 10.6%, mimo to prawosławni posiadają pięć diecezyj a Unici tylko trzy. Liczba parafij i cerkwi wynosi: 1974 parafje z 3151 cerkwi i kaplic u Unitów, a 1624 parafij z 2076 cerkwiami i kaplicami u prawosławnych.

TRZECHSETLECIE ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW, WINCENTEGO A PAULO. Krótko po założeniu przez św. Wincentego a Paulo Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia wyleniła się konieczna potrzeba stworzenia pomocnic, któreby wyręczały panie, niejednokrotnie z najwyższej arystokracji, przy obsłudze ubogich. Św. Wincenty zebrał wtedy chętne dziewczęta i oddał je pod kierownictwo gorliwej swej współpracownicy Ludwice de Marillac. W roku 1633 kilka z nich umieścił w domu Błog. Ludwiki i dał im pewne przepisy do życia wspólnego. Z tego to domu wyrosło olbrzymie Zgromadzenie SS. Miłosierdzia liczące dziś ponad 40.000 członkiń rozsianych po wszystkich krańcach ziemi. W Polsce posiadają SS. Miłosierdzia około 200 domów gdzie pracuje ponad 2.000 Sióstr.

NOMINACJE BISKUPÓW POLSKICH. Ojciec św. Pius XI dnia 4 grudnia ub. roku, zamianował Ks. Biskupa Dr Franciszka Bardę wikarjusza Kapitularnego i sufragana diecezji przemyskiej, biskupem - ordynarjuszem tej diecezji oraz ks. Dr. Wojciecha Tomakę, prałata Jego Świątobliwości i kanonika kapituły, biskupem sufraganem przemyskim. Najczcigodniejszym Arcypasterzom redakcja "Rycerza" składa serdeczne życzenia "ad multos annos!"

kościół w Podkowie Leśnej

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA AUTOMOBILISTÓW. J. E. Ks. Biskup Szlagowski dokonał w dniu 5 XI. ub. r. konsekracji kościoła automobilistów i lotników pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej pod Warszawą, (fot. obok uroczystości brali udział przedstawiciele władz państwowych i komunalnych. Na placu przed kościołem zajęły miejsce samochody i motocykle w liczbie ponad 200, któremi zjechali się liczni goście. Po uroczystościach poświęcenia odbyła się defilada samochodów.

BISKUP POLOWY POLSKI KS. GAWLINA, przywiózł z Rzymu od Ojca św. dla Marszałka Piłsudskiego w upominku złoty medal jubileuszowy, a dla całego wojska apostolskie błogosławieństwo.

NOWY SZAMBELAN PAPIESKI. Ojciec św. Pius XI mianował swoim szambelanem. p. Kamila Pourbaix, właściciela ziemskiego z Horodca, w uznaniu jego zasług dla Kościoła.

NAWRÓCENIE SIĘ DUCHOWNEGO PRAWOSŁAWNEGO. Ostatnio zwrócił się do J. E. Ks. Biskupa Szelążka o przyjęcie na łono Kościoła katolickiego były duchowny prawosławny ks. Konrad Ławreńczuk. Występując z cerkwi ks. Ławreńczuk wystosował list otwarty do Metropolity prawosławnego Dionizego. Przytaczamy urywek listu:

"Gdy szukałem prawdy, Chrystus Zbawiciel pomógł mi odnaleźć ją w jednym prawdziwym, prawowiernym Kościele katolickim pod wodzą Patrjarchy Powszechnego Papieża Rzymskiego. W obrębie tego prawdziwego Kościoła Chrystusowego będę się modlił i za Was, Władyko, abyście bez pychy żywota z pokorą, przyczynili się do spełnienia nakazu Chrystusowego o jednem stadzie i jednym pasterzu. W tej nadziei dziękuje Wam za uniewinnienie mnie od rozmaitych zarzutów i w ogóle za wszelkie łaski Wasze Władyko, bo od dziś uznaję nad sobą władzę Kościoła katolickiego i należę do niego. Poznawszy prawdziwą wielkość i prawdę w Kościele katolickim, wolę tam być ostatnim nawet człowiekiem świeckim niż kapłanem pod Waszym kierunkiem duchownym".

STAN LICZEBNY S. M. P. Ukazało się sprawozdanie Zjednoczenia Młodzieży Polskiej za rok 1932. Stowarzyszenia te skupiają według tych zestawień razem 275.000 osób. W tej liczbie jest młodzieży 232.000, resztę stanowią osoby starsze, współpracujące z S. M. P. Przyrost roczny wynosi 52.000. Cyfra wzrosła w roku sprawozdawczym o 27 procent, wynosi 8.000. Nader ciekawe są tablice statystyczne, obrazujące pogłębienie pracy ideowej S. M. P. Rozrost SMP/jest objawem nader pocieszającym. Cyfry powyższe wykazują, ze SMP. postąpiły w rozwoju. To też społeczeństwo katolickie może i powinno organizację tę popierać z tą pewnością, że wszelka pomoc zostanie wykorzystana dla szerzenia Królestwa Chrystusowego wśród młodzieży Polskiej.