Kronika
Drukuj

ZE ŚWIATA

NAJŚW. SERCE JEZUSA PATRONEM MIASTA. W początkach sierpnia b. r. odbył się w stolicy Kanady w Montreal kongres Ligi Serca Jezusowego. Na zakończenie wspaniałej uroczystości burmistrz tego miasta p. Camilien Houde przy udziale i w imieniu wielotysięcznych tłumów, w obecności dostojników kościelnych odczytał akt poświęcenia miasta Najsł. Sercu Jezusowemu.

SPRAWA ZJAWISK W BORĘ (BEAURAING) W BELGJI. Do zbadania zjawisk w Borę powołane zostały w swoim czasie dwie komisje: lekarska i teologiczna. Pierwsza z nich, w której skład weszli dr. Fransen, prof. uniwersytetu w Gandawie, dr. Gailly z Charleroi i dr. van Getruchten, prof. uniwersytetu w Lowanjum, po wyczerpujących badaniach, orzekła, że stanu dzieci w Borę w sposób naturalny wytłumaczyć nie można. Sprawa przekazana została do komisji teologicznej, złożonej z 12 członków, w tem sześciu zakonników. Komisja ta, choć brak jeszcze oficjalnego jej orzeczenia, doszła do wniosku, że zeznania dzieci są szczere a, co za tem idzie, zjawiska w Borę prawdziwe.

CIEKAWE ODKRYCIE W BAZYLICE BETLEJEMSKIEJ. W bazylice Betlejemskiej dokonano bardzo ważnego odkrycia, a mianowicie: pod podłogą w kościele znaleziono dobrze zachowaną starą mozaikę. Na jednem z malowideł znajduje się napis w języku greckim, zawierający wyznanie Wiary w Chrystusa.

NAWRÓCENIE DZIAŁACZY CHIŃSKICH. Ostatnio między innymi przeszli na łono Kościoła katolickiego następujący chińczycy: K. Cheen, kompozytor i prof. muzykologji na uniwersytecie chińskim w Pekinie, gen. brygady J. Czang-You-Cze, prof. J. Czang-Yee, ". sekretarz vice-króla w Mukdenie. Wszystkie te osoby nauczał osobiście ks. dr. P. Yu Pin, generalny dyrektor Akcji Katolickiej w Chinach.

CHRZEST KAPŁANEK BUDDYJSKICH. W Haimen (Chiny) dwie kapłanki buddyjskie przeszły na łono Kościoła katolickiego. Po przystąpieniu do Sakramentu Chrztu św. zabrały się z zapałem do pracy apostolskiej. Jedna z nich ma zamiar wstąpić do zakonu.

350 LAT SODALICYJ MARJAŃSKICH. Dnia 5 grudnia b. r. obchodzić będą wszystkie Sodalicje Marjańskie 350-tą rocznicę pierwszej bulli papieskiej Grzegorza XIII, potwierdzającej Sodalicje "Prima Primaria" rzymskiego kolegjum Towarzystwa Jezusowego. Założycielem Sodalicyj Marjańskich był ks. prof. Jan Leunis T. J. rodem z Belgji. On też był twórcą szeregu sodalicyj we Włoszech i Francji. W niedługim czasie rozszerzyły się one po całym świecie katolickim.

PIERWSZA KARMELITANKA - JAPONKA. W klasztorze SS. Karmelitanek w Tokjo (Japonja) otrzymała niedawno habit pierwsza zakonnica japońska, siostra Elżbieta od Trójcy św. Jest ona córką hr. Ogomachi i pochodzi z arystokratycznej rodziny Fugiwara. Klasztor Karmelitanek w Japonji założono w roku 1833.

POWOŁANIE 1100 NOWYCH KAPELANÓW ORGANIZACJI "BALIL-LA". Wobec ustawicznego rozwoju faszystowskiego związku młodzieży "Balilla" we Włoszech okazało się koniecznem mianowanie przy tych formacjach nowych kapelanów. Chociaż w ciągu ostatnich miesięcy mianowano już 1300 księży, obecnie powołano jeszcze 1100 kapelanów. Prawie wszyscy klerycy duchowieństwa świeckiego są czynni w tem stowarzyszeniu młodzieży, prawdopodobnie zaś będzie również powołany w miarę potrzeby kler zakonny.

MINISTER OŚWIATY NARODOWEJ WE WŁOSZECH wydał do wszystkich szkół okólnik, nakazujący usunąć z bibljotek szkolnych na podstawie rozważnego wyboru, o ile możności najprędzej, wszystkie dzieła, które się nie zgadzają z kulturalnemi założeniami rządu. Kierownicy szkół i nadzory szkolne muszą pilnować, by książki, które dostają się do rąk młodzieży, odpowiadały zasadom moralnym".

NAGRODA DLA UCZONEGO KAPŁANA KATOLICKIEGO. Ks. Lemaitre, profesor uniwersytetu w Lovanjum, autor poważnego dzieła naukowego z dziedziny astronomji i fizyki, otrzymał wielką nagrodę w wysokości 500.000 franków. Nagrodę tę przyznała mu komisja najwybitniejszych uczonych świata pod przewodnictwem profesora Langevin z Instytutu Francuskiego.

PRACA MISYJNA STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU W TOKJO. Tokjo, jak każde większe miasto posiada na przedmieściach dzielnice nędzarzy. Największą z nich jest Mikawa-shima, "jaskinia nędzarzy", licząca przeszło 80 tysięcy mieszkańców. Tu zapomniano o wszelkiej wierze... Każdy unika tych stron. Nie zapomnieli o tych nieszczęsnych studenci katolickiego uniwersytetu w Tokjo. Wiedzeni szlachetną miłością bliźniego pierwsze swe kroki w pracy społecznej skierowali oni właśnie do tej dzielnicy. Zajęli się najbardziej potrzebującemi opieki dziećmi. Spieszą im z pomocą lekarską, organizują szkoły lotne, ściągają dzieci na przedstawienia kinematograficzne i teatralne, karmią, a przedewszystkiem działając słodyczą i dobrocią, pragną pozyskać ich serca. Powoli akcją tą poczynają się Interesować i dorośli, zaintrygowani, czemu dzieci tak lgną do młodych apostołów. Systematycznie praca nad chrystjanizacją i umoralnieniem tych nizin społecznych postępuje naprzód, rokując wielkie nadzieje.

23 LATA BEZ MSZY ŚW. Mak wysepka Tristan da Cunha, zagubiona na oceanie na pół drogi pomiędzy Capetown, a Buenos Aires (pomiędzy Ameryką Południową, a Afryką Południową) nałoży do Wikarjatu apostolskiego Przylądka Dobrej Nadziei, nie posiada jednakże własnego duszpasterza. Trudności komunikacyjne z lądem stałym sprawiają, że odwiedziny kapłana są tam bardzo rzadkie. Niedawno odwiedził tę zapomnianą wysepkę kapłan przybyły z Afryki. Mszy św., którą odprawił, wysłuchała jedna zaledwie rodzina (jedyni katolicy na całej wyspie). Jak się okazało, kobieta ta, wraz ze swą rodziną ostatni raz słuchała Mszy św. 23 lata temu!...

PONAD 400 MILJONÓW KATOLIKÓW NA ŚWIECIE. Dotychczas przyjmowano powszechnie okrągłą cyfrę katolików, która wahała się pomiędzy 350 a 360 milj. Obecnie jeden z uczonych wiedeńskich ustalił ogólną cyfrę katolików na świecie na 406 milj., t. zn. 20% całej ludzkości. Wielce interesującem jest porównanie cyfr, oznaczających postępy Katolicyzmu w dziejach. I tak za czasów Karola Wielkiego liczono 40 milj. chrześcijan t. zn. 16% mieszkańców ziemi. Przed reformacją Lutra było mniej więcej 100 milj. chrześcijan t. zn. 22% ludzkości. W roku 1900 obliczano, że ziemię zamieszkuje 1.658 miljonów mieszkańców, w tem 17% katolików t. zn. 260 milj. dusz. Olbrzymi sukces lat ostatnich jest zasługo, dobrze zorganizowanej pracy Misyj Katolickich.

WATYKAN

DEKRET PAPIESKI W SPRAWIE RÓŻAŃCA I DROGI KRZYŻOWEJ. Ojciec św. zezwolił łaskawie, by wierni, ilekroć praca ręczna lub inna racjonalna przeszkoda uniemożliwi im trzymanie w ręku koronki lub krzyżyka, na które nałożone zostały odpusty Różańca św. lub Drogi Krzyżowej, mogli dostępować tychże odpustów, pod warunkiem, że spełniając wspomniane praktyki pobożne, będą w jakikolwiek sposób mieli przy sobie koronkę lub krzyżyk. W czasie odprawiania jednak Drogi Krzyżowej należy odmówić przepisane modlitwy.

OJCIEC ŚW. POBŁOGOSŁAWI UCZESTNIKOM MIĘDZYNAROD. KONGRESU EUCH. W dniu zamknięcia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires t. j. 14 października b. r. (Argentyna). Ojciec św. przez radjo prześle wszystkim zebranym swoje błogosławieństwo. Zakończono już prace mające na celu połączenie radjotelefoniczne Watykanu z Buenos Aires. Próby udały się znakomicie. Ojciec św. przemawiać będzie do mikrofonu ze swego prywatnego gabinetu.

MISJONARZE ODJEŻDŻAJĄC DO CHIN U OJCA ŚW. Dnia 10 sierpnia b. r. Ojciec św. udzielił audjencji ks. biskupowi Fabjanowi Abramowiczowi, ordynarjuszowi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Chinach i Charbinie, który przedstawił Papieżowi udających się do Chin i Mandżurji ks. Maronasa, Litwina, dwóch księży marjanów litewskich, jednego diakona Rusina i trzy siostry urszulanki - Polki. Misjonarzom tym Papież błogosławił, życząc powodzenia ich misji.

OJCIEC ŚW. ZAPALA ŚWIATŁA W MESYNIE. Dnia 12 sierpnia b. r. w porcie mesyńskim (Włochy) dokonane odsłonięcia nowej figury Matki Boskiej. Papież udzielił przed mikrofonem stacji watykańskiej błogosławieństwa apostolskiego, poczem ze swoich apartamentów prywatnych w Castel Gandolfo zapalił przez naciśnięcie guzika elektrycznego lampy umieszczone przy nowym posągu. Jak wiadomo wynalazek ten jest dziełem Marconiego.

Castel Gandolfo

WAKACJE OJCA ŚW. W początkach sierpnia b. r. Ojciec św. wyjechał na wypoczynek do letniej rezydencji w Castel Gandolfo (fot. niżej), niedaleko Rzymu, gdzie urządzona jest kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, którą ozdobił malowidłami polski malarz prof. Henryk Rosen. Papież jak zwykle udziela tam posłuchań i przyjmuje pielgrzymki.

U NAS

bp dr Wincenty Tymieniecki

KORONACJA OBRAZU M. BOSKIEJ W BOCHNI. Wskutek strasznej powodzi jaka nawiedziła Małopolskę odłożono koronację obrazu M. Boskiej Bocheńskiej na dzień 7 października b. r. Uroczystości koronacyjne poprzedzą rekolekcje (1. X. - 6. X.) oraz Komunja św. Generalna, której udzieli J. E. ks. bp. dr. Fr. Lisowski. Wieczorem dnia 6-go listopada zostaną odprawione nieszpory koronacyjne; nazajutrz nastąpi akt koronacji Obrazu. Przez całą oktawę odbywać się będą nabożeństwa, a dnia 14-go listopada na zakończenie uroczystości - wprowadzenie Cudownego Obrazu do kaplicy Różańcowej.

ZGON Ś. P. KS. BPA W. TYMIENIECKIEGO. Dnia 10 sierpnia b. r. zmarł J. E. ks. dr. Wincenty Tymieniecki (fot. obok) biskup ordynarjusz diecezji łódzkiej. Urodził się 3 kwietnia 1871 r. w Piotrkowie Tryb. Ukończył gimnazjum w Częstochowie, święcenia kapłańskie otrzymał 6 stycznia 1895 r. Przez długi czas był proboszczem w Łodzi, gdzie położył wielkie zasługi na polu pracy społecznej. Zorganizował resursę rzemieślniczą, kilka ochronek i schronisk dla ubogiej i bezdomnej dziatwy, "żłóbek" dla niemowląt, szkołę dla głuchoniemych. (Dzięki jego współpracy powstają dwie konferencje T-wa św. Wincentego a Paulo). W roku 1921 otrzymał sakrę biskupią. Jako pasterz - dąży do ożywienia życia katolickiego. I w ostatnich latach kryzysu spieszy ubogim z pomocą, powołując komitet dla najbiedniejszych "Doraźny Posiłek". Za jego duszpasterstwa w diecezji łódzkiej powstały 23 kościoły i 33 kaplice. R. i. p.

Do czasu nominacji przez Stolicę Apostolską nowego Pasterza obowiązki .Wikarjusza Generalnego diecezji łódzkiej pełni J. E. ks. bp dr. Kazimierz Tomczak.

ZGON ZASŁUŻONEGO MĘŻA. W dniu 11-go sierpnia br. zmarł w Rawiczu śp. gen. brygady w stanie spoczynku Józef Kalicki (fot. niżej). Zmarły był członkiem III-go Zakonu św. Franciszka, "Milicji Niepokalanej", pomocnikiem salezjańskim, długoletnim prezesem Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń, oficerem Legji Honorowej francuskiej. W życiu swem łączył w sobie z prawością charakteru dzielność żołnierską i pobożność zakonnika. Za ofiarną pracę dla Kościoła i Ojczyzny (walczył w czasie wojny światowej) Niepokalana nie omieszka mu sowicie wynagrodzić.

gen. Józef Kalicki

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ; W dniu 10 października b. r. wyrusza z Polski ostatnia w tym roku Pielgrzymka do Ziemi Świętej pod duchowym protektoratem J. E. ks. bpa Niemiry. Pielgrzymi drogę morską z Constanzy do Jaffy odbędą na polskim statku "Polonja". Dalszą podróż odbędą autobusem do Jerozolimy; poczem nastąpi zwiedzenie miejsc świętych w ziemi Zbawiciela: Jerycha, Jordanu i Morza Martwego, Getsemani i Betanji, Nazaretu i Góry Oliwnej i wielu innych pamiątek. Po zatem uczestnicy pielgrzymki będą mieli możność zwiedzić Egipt, Ateny i starożytne Bizancjum. Koszta podróży od 720 zł. Wszelkich informacyj udziela Liga Katolicka w Katowicach, ul. Piłsudskiego 58 i biuro "Francopol", Warszawa, ul. Mazowiecka 9.