Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

JUBILEUSZ USTANOWIENIA NAJŚW. SAKRAMENTU. Uroczystości zapowiedziane w związku z 1900-leciem ustanowienia Najśw. Sakramentu Eucharystji rozpoczną się z udziałem Ojca św. w bazylice watykańskiej w dniu 15 marca wspólną adorację kapłańską. Adorację Najśw. Sakramentu przez wszystkich wiernych wyznaczono w Rzymie i całym świecie katolickim na dzień 18 marca. Zakończeniem uroczystości będzie wspólna Komunja św. w Wielki Czwartak, 29 marca, która ma być ofiarowana w podzięce za ustanowienie Najśw. Sakramentu i zadośćuczynienie.

KANONIZACJA ŚW. JOANNY THOURET. 14 stycznia b. r. odbyła się uroczystość kanonizacyjna błog. Joanny Antidy Thouret, założycielki zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, na którą przybyło do Rzymu kilka pielgrzymek, oraz około 4.000 Sióstr. Wśród nich znajdowały się cztery, które doświadczyły za wstawiennictwem świętej cudów, Św. Joanna Thouret urodziła się w Sancy-le Long we Francji 27 listopada 1765 r. Opatrzność Boża w takim momencie powołuje ją do życia, jakby chciała dać współczesnym przykład, że nie nienawiść - lecz miłość, nie bunt - lecz pokora wiodą do szczęśliwości. W roku 1787 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Rewolucja, która wybuchła w 1789. kasowała zakony, wypędzała zakonników i t. d. i św. Joanna musiała szukać schronienia w domu rodziców. Wówczas postanowiła założyć nową kongregacją w miejsce dawnej. Ile to wymagało trudów i zmagań! Kiedyś żołdak rzucił ją o ziemię tak silnie, że połamała sobie żebra. Pracowała jednak, znajdując oparcie w silnej wierze. Wygnana z Francji, długo tułała się po obcych krajach. Wróciła, kiedy w jej ojczyźnie uciszyło się. Wtedy dzieło jej doszło do skutku. Słusznie życie jej nazwano "kalwarją". Zmarła św. Joanna 24 sierpnia (i na ten dzień wyznaczono jej uroczystość) w roku 1826. W sto lat później była beatyfikowaną. Obecnie zaliczoną została w poczet świętych.

PRZYSZŁY SOBÓR POWSZECHNY. Z Rzymu dochodzą wieści, że Ojciec św. ma wkrótce zwołać Sobór Powszechny, który będzie dalszym ciągiem Soboru, przerwanego przed 64 laty po zajęciu Rzymu. Udział wezmą kardynałowie, arcybiskupi, generałowie i opaci zakonów. Narazie nie wiadome bliżej, kiedy to nastąpi.

OJCIEC ŚW. O ŚWIĘTOŚCI POWOŁANIA KAPŁAŃSKIEGO. Ojciec św. przyjął na posłuchaniu alumnów Papieskiego Seminarjum francuskiego wraz z profesorami i nowym rektorem, który wygłosił odpowiednie przemówienie, wyrażając imieniem alumnów szczere pragnienie poświęcenia się pracy z pomnożonym zapałem, aby zdobyć głęboką znajomość wiedzy religijnej i wzmocnić swą gorliwość przy działalności duszpasterskiej, oraz przywiązanie do Rzymu - źródła jedności katolickiej i Papieża, jako głowy Kościoła, W odpowiedzi Ojciec św. zwrócił uwagę alumnom na świętość powołania kapłańskiego, cc winno być szczególnie podkreślone w roku jubileuszowym Odkupienia

MALARZ POLSKI NA AUDJENCJI U PAFIEŹA. Ojciec św. przyjął na audjencji prywatnej malarza polskiego prof. H. Rosena, który dokonuje prac dekoracyjnych w kaplicy papieskiej w zamku Castel Gandolfo.

50-TA PIELGRZYMKA ANGIELSKA U OJCA ŚW. Dnia 8-go stycznia b. r. Ojciec św. przyjął na audjencji pielgrzymkę studentów i byłych wychowanków angielskiego kolegjum Stonyhurst, która jest z rzędu pięćdziesiątą pielgrzymką przybyłą w Roku świętym do Rzymu z Anglji.

U NAS

JUBILEUSZ KAPŁAŃSKI KS. BISKUPA PIŃSKIEGO. W dniu 2-go lutego b. r. obchodził jubileusz 25-cio lecia święceń kapłańskich J. E, Ks. Kazimierz Bukraba, biskup diecezji pińskiej. Uroczystości jubileuszowe miały na celu podkreślić zasługi Jubilata jako biskupa, kapłana i obywatela, oraz wykazać łączność i jedność Kościoła katolickiego na kresach Wschodnich Polski z Biskupem Rzymskim-Papieżem. Wydawnictwo "Rycerza" składa Najprzew. Jubilatowi serdeczne życzenia "Ad multos annos".

ZJAZD KSIĘŻY MODERATORÓW W POLSCE. W dniach od 11 - tego do 13 - tego stycznia b. r. obradował w Warszawie zjazd Ks. Moderatorów Sodalicyj Marjańskich, na który przybyło około 200 uczestników. Zjazd zaszczycili swą obecnością Ich Eminencje Ks. Kardynał Hlond i Ks. Kardynał Kakowski, i E. Ks. Nuncjusz Marmaggi i inni. Obrady otworzył J. E. Ks. Kardynał Kakowski. Zjazd omówił metody prac sodalicyjnych wśród młodzieży i inteligencji naszego społeczeństwa, oraz powziął szereg uchwał m. in.: Sodalicje mają być pomocą Akcji Katolickiej, a to przez urabianie świadomych i gorliwych katolików, jak i ich życia wewnętrznego.

Kościół OO. Franciszkanów w Wilnie

ZWROT KOŚCIOŁA OO. FRANCISZKANÓW W WILNIE. W roku 1354 rząd. rosyjski wypędził franciszkanów z Wilna za udział w powstaniu, zabrał klasztor, a kościół zamknął, aby w cztery lata później zamienić ogromny budynek na archiwum gubernjalne. Wybudowano 4 piętra drewniane, a półek z aktami postawiono aż 16 kilometrów! W r. 1919 powrócili OO. Franciszkanie do Wilna i osiedlili się przy małej kaplicy, czekając na zwrot kościoła i klasztoru. Obecnie rząd polski, uznając krzywdę, wyrządzoną zakonowi przez Moskali, wybudował gmach na pomieszczenie zbiorów archiwalnych, a kościół (fot. obok) zwrócił prawowitym właścicielom. Tylko magistrat Wilna nie chce oddać zagrabionego przez zaborcę klasztoru, mimo usilnych starań wilnian. Z oddania kościoła cieszą się zakonnicy, gdyż jest to jedna z najstarszych świątyń w mieście (wybudowana w poł. XIV w.), pamiętająca omal pierwszych apostołów Wilna - męczenników franciszkańskich. Cieszą się i katolicy, bo w kościele, jednym z największych w Wilnie, znajdą pożądaną strawę duchowną w pracy kapłańskiej synów św. Franciszka. - W tym roku franciszkanie - odzyskują świątynię, ale zupełnie próżną i mocne zniszczoną. Trzeba wszystkiego. Niema ołtarzy ani żadnego sprzętu kościelnego, a mury z powodu dziurawych dachów silnie nadwerężone.

Wszelkie ofiary tak v pieniądzach jak i w materjale i sprzęcie przyjmują z wdzięcznością OO. Franciszkanie. Wilno, ul. Trocka 14. Konto czekowe P. K. O. nr. 144. 411.

V0TUM KATOLIKÓW FRANCUSKICH DLA MATKI BOSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE. Uczestnicy wycieczki francuskiej, którzy bawili w Polsce w lecie 1933 r., ofiarowali votum, które zostanie umieszczone w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Jest ono artystycznie w srebrze wytłaczane i zawiera emblematy narodowe i religijne Polski i Francji.

NAWRÓCENIA NA KATOLICYZM. Ewangelicy ukraińscy we wsi Hawryłówka pow. Nadworna w liczbie 89 powrócili na łono kościoła grecko-katolickiego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚW. DLA KÓŁEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA W POLSCE. Ojciec św. przesłał swe błogosławieństwo dla kółek żywego Różańca jak i dyrektorowi tegoż stowarzyszenia na diecezję włocławską, ks. Fr. Nowakowskiemu, wydawcy pięknych "Czytanek Różańcowych".

ZE ŚWIATA

PRZEŚLADOWANIE KOŚCIOŁA W MEKSYKU. Rząd meksykański coraz jawniej występuje przeciwko katolicyzmowi, gwałcąc prawa Kościoła. Obecnie na 15 miljonów katolików zaledwie 1.024 księży ma prawo pełnienia obowiązków kapłańskich. W stanie Tabasco, liczącym 224.168 katolików, sankcję rząd na pracę duszpasterską posiada tylko, jeden kapłan. W samej stolicy obowiązki kapłańskie sprawuje wyłącznie Ks. Prymas Arcyb. Diaz, będąc zmuszonym do odprawiania trzech Mszy św. dziennie, do słuchania spowiedzi, udzielania Komunji św. i t. d. Także rząd meksykański nie dotrzymał zobowiązań, zawartych między poprzednim prezydentem Meksyku, a ówczesnem delegatem papieskim w sprawie odprawiania publicznych nabożeństw oraz zwrotu Kościołowi dóbr kościelnych.

10.000 NAWRÓCEŃ W CIĄGU R. Podług ostatnich statystyk OO. Ducha Świętego, którzy poświęcają się pracy misyjnej w prefekturze apostolskiej w Cubango (kolonje Portugalskie w Afryce) uzyskali w ciągu ostatniego roku zgórą 10.000 nawróceń. Cubango zaliczone jest do misyj, które cieszą się największemi ilościami nawróconych. W roku ubiegłym do Chrztu św. przystąpiło 26.566 tubylców.

SZEŚĆDZIESIĄT LAT PRACY MISJONARSKIEJ W SENEGALU. Miasteczko Saint Luis w Senegalu obchodziło uroczyście jubileusz 60-lecia pracy misyjnej Siostry Pretextat. Przybyła ona do Senegalu w 15 dni po złożeniu ślubów zakonnych w roku 1873. Oddała się pracy w szpitalu i tam z trzyletnią przerwa przebywała 60 lat. Obecnie odznaczona krzyżem Legji Honorowej i złotym medalem, nie może już chodzić i dogorywa w klasztorze. Owacja, jaką urządzili jej mieszkańcy Saint Luis w dzień Jubileuszu, nie miała dotąd sobie równej.

50 LAT PRACY MISYJNEJ. Na statku, który wracał do Irlandji, zmarł Mgr. Dunn, prefekt apostolski w Sarawak (Borneo), pochodzący z Dublina. Zmarły w ciągu pół wieku przeszło pracował na polu misyjnem na Borneo i był ogromnie popularną osobistością. Pochowano go na dnie morza.

POWRÓT NA ŁONO KOŚCIOŁA. Prezydent Katalonji, pułkownik Macia, ongiś wieloletni wróg Kościoła, przed śmiercią pojednał się z Bogiem i zakończył życie jako prawdziwy katolik.

BOHATERSKI CZYN MIŁOSIERDZIA ZAKONNIC HISZPAŃSKICH.; W Hiszpanji przewożono sześciu trędowatych z Kordoby do leprozorjum (szpitala dla trędowatych) w Fontille. Nieszczęśliwi byli tak osłabieni, iż niektórzy z nich nie mogli się poruszać. Przyszła chwila, kiedy trzeba było wsiadać do wagonów. Niestety nie było komu pomóc im wsiąść do pociągu. Pielęgniarze nie mieli odwagi podejść do chorych; inni poczęli się stopniowo wycofywać, z obawy zarażenia się. Dopiero kilka Sióstr zakonnych, przechodzących przypadkowo tamtędy, zbliżyło się do chorych i wniosło ich do pociągu.

NAWRÓCENIA WŚRÓD AMBASAD JAPOŃSKICH. W sierpniu ub. r. p. Hiruoki Kawai, ostatnio ambasador japoński w Warszawie, przyjął Chrzest św. na łożu śmierci. W czerwcu tegoż roku generalny konsul japoński w Sao-Pau-lo w Brazylji pozwolił na Chrzest św. swojej córce. Niedawno obie córki nowomianowanego ambasadora japońskiego w Paryżu, Sato, przeszły na katolicyzm. Ceremonji Chrztu świętego dokonał nuncjusz papieski. Ojciec św. nadesłał depeszę z błogosławieństwem apostolskiem. Córki ambasadora zmieniły religję za zgodą rodziców. Katolicyzm więc w sferach japońskich czyni postępy.

MISJE W CHINACH. Kongregacja Rozkrzewienia Wiary dekretem z dnia 26. X. ub. r. zamianowała prefektem apostolskim w Shuntenhfu w Chinach ks. Krause, naszego rodaka. W tejże prowincji pracuje 12 księży i dwu braci z polskiej prowincji XX. Misjonarzy. Do pomocy mają kilku kapłanów chińskich. Pracują tam także polskie SS. Miłosierdzia z prowincji warszawskiej pod kierownictwem ks. dra Szuniewicza. W Wenchow, w prowincji Czekiang, XX. Misjonarze też mają placówkę misyjną.

PRZEŻYCIA KAPŁANÓW KATOLICKICH W ROSJI. Jeden z kapłanów katolickich, wypuszczonych niedawno z więzień sowieckich, podaje swoje przeżycia w Rosji. Praca duszpasterska jest b. utrudniona. Każde kazanie jest kontrolowane przez agentów - komunistów. Wynikiem pracy kapłana jest to, że zostaje oskarżony o pracę przeciwpaństwową, a następnie wywieziony na wyspy Sołowieckie, lub do Kremla, nad Morze Białe. Wysłańcy zostają odizolowani. Z początku mianowano ich parobkami przy krowach, a potem przy koniach. Głód dokuczał im bardzo. Wówczas gotowano pokrzywę, do której dodawano żaby, złowione w stawach. Niektórzy zbierali muszle morskie i zjadali ich zawartość, na co mieli specjalne pozwolenie "naczalstwa". A ile cierpień i bólu musieli przenieść! Np. ks. Biskup Sloskan: w ciągu pięciu lat przeszedł przez 17 więzień. Zniósł wiele cierpień z powodu brudu, zimna, ciężkiej pracy przy robotach leśnych, złego odżywiania i t. d.