Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚW. Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. W wigilję Ks. Kardynałowie złożyli Ojcu św. życzenia świąteczne. Odpowiadając na»te życzenia i przemówienia Kardynałów, Papież dał wyraz wdzięczności wobec Boga za to niezwykłe przyjęcie, z jakiem spotkało się w świecie całym Jego wezwanie do uczczenia Jubileuszu Odkupienia. Zaznaczył na wstępie, że kilka słów wypowie o ważnych sprawach t. j. o sterylizacji i o ogólnem zamieszaniu w stosunkach światowych. W pierwszej sprawie Św. Oficjum ogłosiło dekret w roku 1931, a Ojciec św. encyklikę "Casti connubii" w roku 1930, by wskazać wszystkim kapłanom i wiernym, co należy sądzić o tem wstrętnem zarządzeniu. W sprawie powikłania stosunków światowych Ojciec św. przypomniał słowa Napoleona, który, zapytany, co jest najbardziej niezbędne do prowadzenia wojny, odrzekł po trzykroć: pieniądze. Podobnie Papież, wobec tych przeciwieństw, powikłań i próżnych wysiłków, by przywrócić światu pokój, może powiedzieć: konieczna jest modlitwa, jeszcze raz modlitwa, zawsze modlitwa. Tak czyni zwykle Papież i ufa, że tak czynią wszyscy wierni, okazując posłuszeństwo nakazowi Zbawiciela, Który powiedział: "Należy zawsze modlić się, nigdy nie rozpaczać". A więc trzeba się modlić.

DEKRET O ODPUŚCIE ZUPEŁNYM. Św. Penitencjarja Apostolska ogłosiła dekret, udzielający odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy według udział w uroczystych procesjach Eucharystycznych zarówno wewnątrz jak i zewnątrz kościoła, o ile przystąpią do Sakramentu Pokuty i Komunji św. oraz po modlą się w intencji Ojca św.

USTALENIE DATY KANONIZACJI BŁOG. JANA BOSCO. Ojciec św. wyznaczył uroczystość kanonizacyjną błog. Jana Bosco na niedzielę Wielkanocną. Poprzedzają kanonizacje błog. Ludwiki Demarillac, Pompiljusza Mani Parrottiego i Marji-Michaeli od Najśw. Sakramentu, które nastąpią w lutym marcu.

WIELKA PIELGRZYMKA FRANCUSKA W RZYMIE. W grudniu ub. r. Ojciec św. przyjął wielką, z przeszło 6 tysięcy osób złożoną pielgrzyma, francuską, która pod wodzą 25 biskupów przybyła do Rzymu na uroczystość kanonizacyjną św. Bernadety z Lurd.

PIELGRZYMKA STUDENTÓW - EMIGRANTÓW HISZPAŃSKICH DO RZYMU. Ojciec św. przyjął pielgrzymkę około stu studentów katolickiego instytutu sztuki stosowanej w Madrycie. Papież z wielkiem uznaniem podkreślił szlachetne zachowanie się studentów-emigrantów, którzy, nie chcąc przerywaj swego wychowania chrześcijańskiego i swych studjów w zakładzie katolickim, dobrowolnie poszli na wygnanie. Kończąc przemówienie, Ojciec św. zachęcał dzielną młodzież do dalszej wytrwałej pracy.

U NAS

bp Franciszek Barda i bp Wojciech Tomaka

NOWOMIANOWANI KSIĘŻA BISKUPI. Jak już pisaliśmy w rnprze-inim numerze "Rycerza", Ojciec św. mianował Biskupem ordynarjuszem przemyskim J. E. Ks. Biskupa Dr. Fr. Bardę, oraz sufraganem tej diecezji J E. Es. Bpa Dr. Wojciecha Tomakę (fot. niżej). Ks. Bp. Dr. Franciszek Barda, urodzony w 1880 roku w Mszanie Dolnej diecezji krakowskiej, wyświęcony w Krakowie w 1904 r. Był rektorem Instytutu Papieskiego dla Księży Polaków w Rzymie, a następnie rektorem Seminarjum diecezjalnego w Krakowie. Prekonizowany został 10 lipca 1931 r. na biskupa tytularnego Medei i sufragana. przemyskiego, a następnie konsekrowany w katedrze przemyskiej 30 sierpnia 1931 r.

Ks. Biskup Dr. Wojciech Tomaka urodzony w 1885 r. w Trzebowisku pod Rzeszowem, diecezji przemyskiej, studja gimnazjalne odbył w Rzeszowie, teologję studjował w Przemyślu, wyświęcony w roku 1899. Wyższe studja teologiczne odbył w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki duszpasterskie jako wikarjusz, następnie zostaje profesorem prawa kanonicznego w Seminarjum Duchownem w Przemyślu. Od roku 1933 był kanonikiem katedralnym i prałatem Ojca św. Obu Dostojnym Pasterzom serdeczne życzenia "Szczęść Boże" w trudnej, tak odpowiedzialnej pracy przesyła Redakcja."Rycerza Niepokalanej".

KS. BISKUP WŚRÓD NAJBIEDNIEJSZYCH. W Częstochowie Brada Albertyni, opiekujący się domem noclegowym dla mężczyzn, urządzili dla bezdomnych wieczerzę wigilijną, na którą przybył Ks. Bp. Dr. T. Kubina. Pizy choince bezdomni zaśpiewali "Wśród nocnej ciszy". Po odczytaniu ustępu z Ewangelji o narodzeniu Pana Jezusa, Ks. Biskup przemówił serdecznie do zebranych i przełamał się opłatkiem, życząc im otrzymania pracy i swoich własnych izb. Po wigilijnej wieczerzy Dostojny Pasterz rozdał bezdomnym medaliki poświecone przez Ojca św.

ZGON ZASŁUŻONYCH MATEK. Zmarła przed świętami Bożego Narodzenia na Śląsku w Katowicach matka Ks. Biskupa Adamskiego, ś. p. Józefa z Wasilewskich Adamska. Zasłużona wielce przed Bogiem i dla społeczeństwa. Dwóch synów oddała na służbę Bogu. Pierwszy z nich znany nam Ks. biskup Stanisław, drugi Ks. Walery, obecny kanonik Kolegjaty farnej w Poznaniu oraz dyrektor Zjednoczenia Młodzieży Polskiej. Trzeci syn, dr. Jan jest lekarzem i docentem U. P.

Dnia 27-go grudnia ub. r.- zmarła w Słupnej na Śląsku w wieku lat 75 ś. p. Marja Hlondowa, matka Ks. Kardynała Prymasa. Całem nastawieniem duchowem należała do tego pokolenia śląskiego, które z religijnością łączyło nierozerwalnie stare tradycje polskie tej piastowskiej ziemi. Była matką dwadzieściorga dzieci, którym całkowicie była oddana. W bardzo skromnych warunkach życiowych zdołała dać dzieciom takie podstawy życiowe, że czterech synów wstąpiło do Zgromadzenia XX. Salezjanów, a jeden spośród nich powołany został po plebiscycie śląskim do zorganizowania nowej diecezji katowickiej i był jej pierwszym biskupem, obejmując następnie stolicę polskich prymasów. Jeden z synów, szambelan papieski dr. Jan Hlond, był polskim komisarzem plebiscytowym na powiat bytomski, gdy się rozgrywały polityczne losy Śląską. Najmłodszy z synów brał czynny udział powstaniu. Pogrzeb śp. Marji Hlondowej odbył się dnia 29-go grudnia ub. r. w Mysłowicach.

OBCHÓD 200-LECIA BEATYFIKACJI BŁOG. JANA Z DUKLI. OO. bernardyni krakowscy urządzili w dniach 29, 30 i 31 grudnia ub. r. uroczysty obchód z okazji dwusetnej rocznicy beatyfikacji błog. Jana z Dukli.

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ. Liga katolicka w Katowicach oraz Katolicka Agencja Prasowa w Warszawie, urządzają tamą pielgrzymkę do Ziemi św. polskim statkiem "Polonja", pod duchownem kierownictwem J. E. Ks. Biskupa Gawliny, w dniach od 20 lutego do 7 marca br. koszta udziału wraz z wyżywieniem, zwiedzeniem ważniejszych miejscowości Ziemi św., Aten Konstantynopola oraz z kosztami paszportu i wiz wynoszą, bieżnie od kabiny okrętowej, od Zł. 875. - do 1.250. - Za osobną opłatą zwiedzenie Egiptu z przedłużonym pobytem. Zgłoszenia przyjmuje: Liga Katolicka, Katowice, ul. Marszałka Piłsudskiego 58 lub "Francopol", Warszawa, Mazowiecka 9. Przy zamówieniu miejsca należy wpłacić Zł. 300.

TYDZIEŃ PROPAGANDY TRZEŹWOŚCI. W całej Polsce w dniach od l-go do 8-go lutego br. odbędzie się Tydzień Propagandy Trzeźwości. Protektorat nad lygodniem przyjął łaskawie J. Em. Ks. Kardynał Hlond. Hasłem - Tygodnia jest: Trzeźwość obywateli - koniecznością chwili. Organizacji Tygodnia - podjęła się polska Liga Przeciwalkoholowa.

ZE ŚWIATA

NOWA FALA PRZEŚLADOWAŃ W MEKSYKU. Do Rzymu nadeszły ostatnio alarmujące wieści o wzmożonych prześladowaniach katolików w Meksyku do czego za pretekst posłużyć miały meksykańskie jubileuszowe pielgrzymki do Rzymu Ponownie ograniczono liczbę księży uprawnionych do sprawowania dusz-pasterstwa i funkcyj religijnych i to tak znacznie, że n. p. w stolicy Meksyku na. l½ miljona mieszkańców działać może tylko dziesięciu księży. Zamknięto słynne kolegjum Sióstr Słowa Bożego, gdzie pobierało naukę z górą 600 dzieci, przyczem aresztowano wszystkie kierujące tą szkołą Siostry prócz przełożonej, która przebywa w Rzymie. Wydalono z granic państwa sufragana diecezji Morelia, ks. biskupa Martineza, a szerzą się pogłoski, że podobny los spotka wszystkich biskupów meksykańskich. Pomimo tak silnych represyj, odporność katolików meksykańskich i ich niezłomna wola pozostania wiernymi Kościołowi w niczem, jak świadczą nadchodzące raporty, nie osłabła... Trzeba się nam modlić za prześladowanych za wiarę i braci-chrześcijan i upamiętanie dla prześladowców.

50.000 NAWRÓCEŃ W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY. W miejscowości zwanej Bobo-Dioulasso, leżącej na granicy Sudanu, pracą misyjną zajmują się Ojcowie Biali. Owoce ich pracy misyjnej są nadzwyczajne: w ciągu 2-ch miesięcy 50.000 tubylców z plemienia Dagari otrzymało Chrzest św.

CZTERY I PÓŁ TYSIĄCA BUDDYSTÓW PRZYGOTOWUJE SIĘ DO CHRZTU ŚW.W Birmie (na granicy Tybetu), dzięki akcji misjonarzy włoskich, przszło 500 buddystów studjuje obecnie religję katolicką. Jest to grupa, stanowiąca część spośród 4.518 tubylców, przygotowujących się do Chrztu św. w kraju Kentung. W pewnej wiosce mieszkańcy ofiarowali samorzutnie misjonarzom starą pagodę, by na jej miejscu zbudować kościół.

SPOWROTEM NA ŁONO KOŚCIOŁA. Wśród nowonawróconych do Kościoła katolickiego w Anglji, znajduje się znów szereg znakomitych i wybitnych osobistości, jak 56-letni wiceadmirał Robert Artur Hornell. W Indjach przyjął wiarę katolicką P. A. Abraham, jeden z najgłośniejszych kryminologów Indyj Brytyjskich. Również uczony i znany autor książki "Potrzeba zjednoczenia katolickiego", pastor anglikański, Whitton, został ostatnio przyjęty do Kościoła katolickiego. W Egipcie, Stephy Sidarcuss, syn byłego ambasadora Egiptu w Stanach Zjednoczonych, powrócił do praktyk religijnych. I w Czechosłowacji znany pisarz czeski, jeden z wybitnych dramaturgów, dr. Ernest Dvorak, przed śmiercią powrócił na łono Kościoła katolickiego. Przez całe życie był zagorzałym przeciwnikiem Kościoła, dopiero w obliczu zbliżającej się śmierci powrócił do wiary swych ojców. Lepiej późno niż nigdy. Stosownie do życzenia zmarłego dwoje jego dzieci otrzymało obecnie Chrzest św.

ODNOWIENIE ŚWIĘTA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARJI PANNY W AUSTRJI. Po raz pierwszy po przewrocie Wiedeń, a z nim cała Austrja, obchodził 8 grudnia ub. r. uroczystość Niepokalanego Poczęcia, uznaną odtąd za święto państwowe. W związku z tem w kościele OO. Jezuitów "am Hof" odbyło się uroczyste nabożeństwo ku upamiętnieniu ślubów, złożonych przez Ferdynanda III i jego następcę Leopolda, na pamiątkę czego wzniesiono w swoim czasie kolumnę Najśw. Marji Panny.

ZGON WYBITNEGO KAPŁANA. W Amsterdamie zmarł nagle O. dr. Ligtenberg, franciszkanin, profesor historji sztuki na uniwersytecie państwowym W Utrechcie. Był to pierwszy franciszkanin holenderski i w ogóle pierwszy kapłan W Holandji (przeważnie protestanckiej), który otrzymał katedrę na uniwersytecie państwowym. Zmarły zakonnik odgrywał wybitną rolę w życiu kulturalnem katolików niderlandzkich.