Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

NOWE ODPUSTY. Za modlitwy przepisane po Mszy św. cichej, a mianowicie: 3 Zdrowaś", Witaj Królowo... był nadany dotychczas odpust 300 dni. Ojciec św. Pius XI zwiększył ten odpust na lat 10. Uczynił to w tym celu, ażeby wierni, słuchając Mszy św., nie wychodzili wcześniej z kościoła, ale po ukończonej Mszy św. wspólnie z kapłanem odmawiali te modlitwy. Za akt strzelisty: Najśw. Serce Jezusa, zmiłują się nad nami 3-krotnie klęcząco po tych modlitwach odmawiany, nadał jeszcze Ojciec św. 7 lat odpustu. Za odmówienie względnie odśpiewanie: O Przenajśw. Hostjo ... nadał Pius XI 7 lat odpustu.

HOŁD LUDNOŚCI CASTEL GANDOLFO DLA OJCA ŚW. Dnia 5-go września br. do willi papieskiej w Castel Gandolfo przybył pochód, liczący przeszło 500 osób, by ułożyć Ojcu św. uroczysty hołd. Ludzie nie należeli do najrozmaitszych zawodów i ubrani byli w charakterystyczne stroje ludowe. Przynieśli Ojcu św. w darze plony własnej pracy, a więc owoce, ryby i td. oraz misterne wyroby, żelazne i drzewne, dając w ten sposób wyraz swej wdzięczności za pracę, daną, ludności Castel Gandolfo na terenie willi papieskiej. Ojciec św. oświadczył, że cieszy się bardzo, iż Opatrzność pozwoliła mu na uczynienie czegoś dobrego dla ukochanych synów z Castel Gandolfo. Na zakończenie udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego.

POWRÓT OJCA ŚW. DO WATYKANU. W sobotę 22-go września br. o godz. 18.40 Ojciec św. powrócił z Castel Gandolfo do Watykanu. Przed odjazdem udzielił Papież zebranym tłumom błogosławieństwa, następnie samochodem w towarzystwie świty powrócił do Watykanu. Wakacje Ojca św., które pokrzepiły znacznie jego zdrowie, trwały miesiąc i 22 dni.

WSPANIAŁY DAR MALARZA JAPOŃSKIEGO DLA OJCA ŚW. Znany malarz japoński Takahashi, sam będący wyznawcą Buddy, którego obrazy o treści wybitnie religijnej w duchu katolickim wzbudziły ogromne zainteresowanie i sprawiły do pewnego stopnia sensację w ubiegłym roku, przesłał Ojcu św., stary manuskrypt japoński sprzed 1000 lat. W manuskrypcie figurują stare modlitwy buddyjskie, czczone przez wyznawców Buddy jeszcze bardziej od posągów tego nauczyciela religji. Podobnej wartości manuskrypt znajduje się jedynie w Britisch Museum w Londynie. Kardynał - sekretarz stanu Pacelli przesłał malarzowi japońskiemu list z podziękowaniem, oraz srebrny medal jubileuszowy.

PIERWSZY KATECHIZM W JĘZYKU ESKIMOSÓW. Wikarjusz Apostolski zatoki Hudsoha biskup Arsenjusz Turquetil, nadesłał ostatnio Ojcu św. pierwsze egzemplarze katechizmu i modlitewnika w języku Eskimosów, wydrukowane oryginalnem pismem eskimoskiem. Papież, niezwykle zadowolony z tego daru, przesłał ks. biskupowi Turquetil podziękowanie i błogosławieństwo.

U NAS

ROZSZERZANIE CZCI BŁOG. JAKÓBA STRZEMIĘ. J. E. ks. arcybiskup metropolita lwowski, dr. Bolesław Twardowski, wydał orędzie, w którem gorąco poleca rozszerzanie czci błog. Jakóba Strzemię, franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego, (ur. 1340 - um. 1409 r.) niezwykle zasłużonego organizatora diecezji obrządku łacińskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, fundatora licznych kościołów i instytucyj polskich, przyjaciela osobistego króla Władysława Jagiełły.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI. W dniach 5 -7 września b. r. oaoyła się w Częstochowie konferencja XX. Biskupów Polski, na którą przybyli księża kardynałowie, 5 arcybiskupów i 24 biskupów. Obradom przewodniczył J. Em. ks. kard. A. Kakowski. Omówiono sprawy, związane z wychowaniem młodzieży, duszpasterstwem nad Rodakami zagranicą, oraz zwrócono uwagę na przejawy obecnego życia katolickiego w Polsce i wydano odpowiednie zarządzenia. Konferencja przyjęła uchwały Komisji Ogólnej Synodu Plenarnego, która obradowała na Jasnej Górze w dniach 3-4 września b. r. Synod krajowy w roku przyszłym odbędzie się w Częstochowie. Pozatem między innemi zebrani biskupi uczcili pamięć pierwszego biskupa łódzkiego ś. p. W. Tymienieckiego oraz wysłali list do ks. bpa Maleckiego. Konferencję zakończono godziną świętą przed Najśw. Sakramentem w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

OBJAZDOWE KINO. Archidiec. Instytut Akcji Kat. w Gnieźnie uruchomił z dniem 9 września b. r. objazdowe kino na archidiecezję gnieźnieńską. Podobno kino w niedługim czasie zostanie powołane również na terenie archidiecezji poznańskiej. Kino objazdowe ma na celu wyparcie filmów nieobyczajnych, a wprowadzenie moralnych i pouczających.

ZE ŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ NA HAITI. W kościele w Turgeru, na Haiti, wśród udziału wiernych, wielu dygnitarzy oraz obu byłych prezydentów M. Legitimea i E. Roya, odbył się symboliczny akt religijny, wyrażający oddanie się całego państwa Sercu P. Jezusa. Minister Leon Laleau, w imieniu rządu, wręczył księdzu arcybiskupowi Józefowi Le Gouaze sztandar, ozdobiony wizerunkiem Najsł. Serca P. Jezusa. W odpowiedzi na to, ks. arcybiskup wygłosił podniosłe przemówienie. W czasie uroczystego aktu asystowała kompanja honorowa szkoły kadetów.

Matka Boża z Alsemberg

KORONACJA POSĄGU NIEPOKALANEJ. W sierpniu b. r. odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej z Alsemberg (Belgja), znanej pod nazwą "Gwiazdy Morza" (fot. obok). Jest to statua rzeźbiona w grabowem drzewie, pochodząca z XIII wieku i od niepamiętnych czasów słynąca cudami. Aktu koronacji dokonał ks. Prymas Belgji. W uroczystościach wzięły udział tysiączne rzesze, przedstawiciele wszystkich zakonów, rządu, obu izb i t. d. Drogie kamienie na koronę ofiarowały kobiety belgijskie. Wspaniałą ofiarę z drogich kamieni złożyły również: królowa Elżbieta i Astrida.

CHORĄGIEW NAJŚW. MARJI PANNY JAKO FLAGA NARODOWA. Podczas kongresu eucharystycznego w Buenos Aires jako sztandar narodowy Argentyny powiewać będzie chorągiew Najśw. Marji Panny o barwach niebiesko-białej. Historja tej chorągwi jest następująca: Gdy Argentyna w r. 1812 odrywała się od macierzy hiszpańskiej, posiadającej wówczas rządy antyklerykalne, naczelny wódz powstańców gen. Belgrano oddał siebie i swe oddziały opiece Matki Boskiej, a symbolizującą Ją barwę biało-niebieską użył do swego sztandaru. W czasach późniejszych ów sztandar z barwami N. M. P. był nieraz uznawany przez rządy za flagę narodową.

JESZCZE UZDROWIENIE W LURD. Elżbieta Frateur, 25-tnia córka profesora szkół średnich dotknięta była tak ciężką chorobą kręgosłupa, że od ośmiu lat chodziła o kulach. Po przybyciu do Lurd i obmyciu wodą z źródła chora niezwłocznie mogła chodzić o własnych siłach, przyczem śladów choroby nie dostrzeżono. Lekarze stwierdzili oficjalnie to uzdrowienie, jako nie dające się wytłumaczyć na podstawach nauk przyrodniczych.

ZA CO WYDALONO ROBOTNIKÓW POLSKICH Z FRANCJI. Do sekty "badaczy Pisma św." przystąpiło w miasteczku La Machine 8 rodzin polskich. Za rozdawanie bibuły propagandowej otrzymali rozkaz wyjazdu z Francji. Sekta odmówiła im pomocy. Za radą konsulatu polskiego podpisali deklarację, że sekciarze wprowadzili ich w błąd i że nie wiedzieli, iż sekta ta ma w programie również cele polityczne. Na tej podstawie nakaz cofnięto. W kilka dni później za namową badaczy robotnicy odwołali poczynione zeznania. Ponowiono nakaz wyjazdu. Kilka rodzin wyjechało, reszta, w liczbie 15 osób, nie mając funduszów na kolej, wybrała się piechotą do Polski przez Strasburg. Robotnicy ci cieszyli się dobrą opinją przed zapisaniem się do sekty. Cudzoziemcy którzy prowadzą tego rodzaju propagandę, są we Francji żywiołem niepożądanym, stąd następują wydalenia z granic kraju.

KRZYŻE W SZKOŁACH AUSTRJACKICH. Austrjackie ministerjum oświaty rozesłało do władz szkolnych okólnik następującej treści: ..."Wychowanie moralno-religijne jest jednem z najgłówniejszych w szkołach i zakładach naukowych... Ponieważ teraz austrjackie państwo związkowe w swej konstytucji... uznaje się wyraźnie za państwo chrześcijańskie, nakazuje się zatem, aby najpóźniej do dnia 31 grudnia zawieszono krzyże, jako symbol Wiary chrześcijańskiej, we wszystkich salach i lokalach szkolnych".

FIGURA CHRYSTUSA PANA NAPRZECIWKO MONT BLANC. W dniu 19 sierpnia b. r. ludność niewielkiej wioski Coupeaux w Sabaudji (Francja), była świadkiem niezwykłej uroczystości: oto dokonano poświęcenia monumentalnej figury, przedstawiającej Chrystusa-Króla. Figura ta stanęła na zboczach góry naprzeciwko szczytu Mont Blanc. Twórcą tego pięknego pomnika imponującego nie tylko przez swą wartość artystyczną, ale również i przez swe olbrzymie rozmiary (świadczy o tem wyżej umieszczona fotografja), jest znany rzeźbiarz G. Serraz.

Figura Chrystusa obok Mont Blanc

KONFERENCJE RELIGIJNE MINISTRÓW WĘGIERSKICH. Niedawno wszyscy ministrowie węgierscy z premjerem Gombosem na czele zwiedzili słynny klasztor Benedyktynów w Pannonhalma. Przy tej okazji odbyły się konferencje, poświęcone zagadnieniu etyki gospodarczej i społecznej. W czasie wolnym od posiedzeń ministrowie brali udział w nabożeństwach i modłach zakonników. Dzieje opactwa w Pannonhalma są jaknajściślej związane z historją narodu węgierskiego. Powstało ono za staraniem św. Stefana króla (997-1038) i w ciągu wielu stuleci było ośrodkiem religijnego i kulturalnego życia Węgier.

CIEKAWE ODKRYCIA W RZYMIE. Podczas prac restauracyjnych, dokonywanych obecnie w bazylice św. Jana na Lateranie robotnicy przy naprawie posadzki natrafili na szczątki dwóch murów, bieżących w odstępie 10-ciometrowym równolegle w kierunku nawy bazyliki. Jeden z nich posiada grubość 65 cm, drugi 75 cm. Stwierdzono, że na miejscu Kościoła św. Jana, stał już poprzednio inny, jeszcze starszy kościół, będący może pierwszym kościołem na świecie.

STAN KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W INDJACH. Kościół katolicki w Indjach liczy obecnie 3.425.000 wiernych. Roczny przyrost wynosi około 200.000 dusz. Przed stu laty misja katolicka w tym kraju nie miała nawet pół miljona wyznawców.