Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

OJCIEC ŚW. O ZNACZENIU KRUCYFIKSU. Z okazji odczytania dekretu upoważniającego do beatyfikacji świątobliwej Elżbiety Bichier Des Ages, współzałożycielki Zgromadzenia Córek Krzyża św., Ojciec św. wygłosił przemówienie, w którem, biorąc za punkt wyjścia ten zbieg okoliczności, że odczytanie dekretu przypadło w uroczystość Znalezienia Krzyża św., podkreślił znaczenie Krucyfiksu dla wiernych. Krucyfiks, mówił Papież, jest obrazem Krzyża św., na którym Zbawiciel dokonał Swego żywota i symbolem tych prób, doświadczeń i bólów, których nikt nie może uniknąć. Jest wreszcie przypomnieniem konieczności umartwień i chrześcijańskiej pokuty, tak nieodzownej zwłaszcza w czasach, gdy panoszy się pogaństwo. Świątobliwa Bichier jest prawdziwym wzorem zrozumienia istotnego znaczenia Krucyfiksu i dlatego Ojciec św. cieszy się wraz ż jej duchowymi córkami,, że wielka pociecha wywyższenia założycielki ich Zgromadzenia nastąpiła akurat w dniu poświęconym czci Krzyża św.

PRZEZ DŻUNGLE I PUSTYNIE DO RZYMU. Wśród tysiącznych tłumów pielgrzymów, przybyłych do Rzymu z okazji Roku świętego, pierwszeństwo codo odległości zdobył Marceli Monteiro, pochodzący z miasta indyjskiego Goa, z którego wyruszył 24 października ubiegłego roku. Monteiro przybył do Rzymu, przeszedłszy poza Indjami, Persję, Irak, Syrję, Turcję, Bułgarję, Jugosławję, przekraczając granicę włoską w Postumji. Jego długa podróż nie była też pozbawiona przygód, musiał bowiem przechodzić przez dziewicze dżungle indyjskie,i rozpalone pustynie i wysokie pasma gór. Przechodząc przez pustynię w stanie Kathiawar, był przez cztery dni pozbawiony wody do picia. Później gdy już dostał się do Europy, wiele przecierpiał z powodu wielkich zamieci śnieżnych na Bałkanach. Całą podróż, wynoszącą przeszło 5.500 kilometrów, odbył pieszo. Był przyjęty na osobnej audiencji przez Ojca św.

bł. Konrad Parzham

KANONIZACJA BŁ. KONRADA Z PARZHAM (fot. niżej). Dnia 20-go r. w bazylice watykańskiej w obecności 19-tu kardynałów i około 60-ciu biskupów, Ojciec św. dokonał uroczystego aktu kanonizacji bawarskiego braciszka kapucyńskiego, błog. Konrada z Parzham. W czasie uroczystości Papież wygłosił homilję, w której nawiązując do Zielonych Świątek zwrócił uwagę na przemiany w świecie dokonano przez zesłanie Ducha św., czego przykładem jest wyniesienie do wyżyn świętości skromnego braciszka św. Konrada z Parzham. Św. Konrad - mówił Ojciec św. - ostrzega i uczy tych wszystkich co kroczą. drogami zdała od drogi prawdy, co usiłują wysławiać i wprowadzać w życie nauki i zwyczaje pogańskie, co zamierzają narody odsunąć od nauki chrześcijańskiej, że tylko ta nauka może doprowadzić ludzkość do cnoty kultury i prawdziwego postępu! Uroczystość św. Konrada z Parzham wyznaczona została na dzień 21 kwietnia.

MOWA OJCA ŚW. DO POLAKÓW. Podczas audiencji pielgrzymki polskiej, przybyłej w liczbie 250 osób do Rzymu, Ojciec św. wygłosił przemówienie, dając wyraz swym szczególnie serdecznym uczuciom w stosunku do naszego kraju. Z radością witał Papież pielgrzymów i błogosławił im wszystkim razem i każdemu zosobna, jak również ich rodzinom i całej "Naszej i waszej drogiej Polsce". Następnie błogosławił Ojciec św. specjalnie biskupom i duszpasterzom polskim, którym Polska zawdzięcza, że utrzymała tradycje i Wiarę katolicką, co stworzyło jej wielką chwałę. Na zakończenie audiencji Ojciec św. podarował pielgrzymom pamiątkowe medale z wizerunkiem św. Jana Bosko, który według słów Papieża, specjalny ma tytuł do wdzięczności ze strony Polski, ze względu na niezwykle owocną pracę zakonu salezjańskiego na polu wychowawczem i zawodowem.

FILM O ROKU JUBILEUSZOWYM. Staraniem komitetu organizacyjnego Roku Jutileuszowego sporządzony został film, będący sprawozdaniem z uroczystych ceremonij, jakie miały miejsce w Watykanie, w związku z 1900-tną rocznicą Odkupienia. Pierwszą sfilmowaną ceremonją jest uroczyste odczytanie w bazylice św. Piotra bulli papieskiej, ogłaszającej Rok Święty oraz odczytanie jej przez radjo watykańskie. Inne obrazy przedstawiają scenę otwarcia Wrót świętych, odwiedziny Papieża w bazylice, audjencje pielgrzymek u Ojca św., przyjazd dc Rzymu rozmaitych wycieczek pątniczych, galerje watykańskie, uroczystości kanonizacyjne i t. d.

U NAS

CHRZEST ZBIOROWY. Niezwykłą uroczystość przeżywali 16 maja br. mieszkańcy baraków na Annopolu w Warszawie: odbył się w tamtejszym ubożuchnym kościółku Chrzest zbiorowy z górą 100 dzieci, wśród których znalazło się nawet kilkoro młodzieży. Siostry Dominikanki obchodziły rodziny, w tej 12.000 ludności liczącej "parafji barakowej", wyszukując dzieciaki niechrzczone.

rzeźba św. Dominika

Okazało się, że nawet 10- 14- 18-letnie latorośle nie dostąpiły jeszcze Sakramentu Chrztu św. Oto bolesne skutki nędzy.

ROK TEMU MINĘŁO 600 lat od kanonizacji św. Dominika, założyciela zakonu dominikańskiego, wielkiego czciciela Matki Najświętszej, pierwszego pioniera Różańca św. Fotografja obok przedstawia rzeźbę św. Dominika, wykonaną przez Zof je Trzcińską - Kamińską, znaną rzeźbiarką polską.

NAJŚW. MARJA PANNA PATRONKĄ POLSKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ. Polska młodzież akademicka nie miała dotychczas swego patrona. Grono osób, będących najwybitniejszymi działaczami akademickimi postanowiło przeprowadzić wybór patrona młodzieży akademickiej. Zważając na specjalny kult, jakim przez całą młodzież akademicką jest otoczona Najświętsza Panna Marja, zaczęto starania o uzyskanie zezwolenia Stolicy Apostolskiej na ogłoszenie pierwszej niedzieli maja świętem Matki Boskiej Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej. Pierwszym aktem przygotowań była ogólnopolska pielgrzymka akademicka do Częstochowy, która odbyła się dnia 6. IV. b.r. W pielgrzymce wzięła udział ogromna grupa warszawska, licząca przeszło 1.000 osób, oraz delegacje i pielgrzymki innych środowisk akademickich. Po powitaniu akademików przez jednego z OO. Paulinów i odsłonięciu obrazu, uroczystą Mszę św. odprawił J. E. ks. biskup Szlagowski. W czasie Mszy św. kilku księży rozdawało Komunję św. przyjętą przez wszystkich prawie przybyłych. Na zebraniu przedstawiciele młodzieży akademickiej całej Polski jednomyślnie postanowili dnia 5 maja 1935 r. złożyć ślubowanie Najświętszej Pannie Marji, imieniem młodzieży akademickiej i dokonać uroczystego obioru Jej na swoją Patronkę.

ARESZTOWANIE PRZYWÓDCY T. Z W. KOŚCIOŁA NARODOWEGO. Władze śledcze aresztowały w Katowicach Józefa Kostosza, b. pielęgniarza w Siemianowicach, podającego się za "administratora biskupiego kościoła starokatolickiego" i "sufragana" przywódcy sekty t. zw. kościoła narodowego, Farona. Wraz z Kostoszem aresztowano jego sekretarza Mateusza Mansfelda. Kostosz jest oskarżony o bezprawne wykonywanie czynności urzędnika stanu cywilnego, udzielanie rozwodów i wystawianie fałszywych dokumentów rozwodowych. Podczas rewizji, przeprowadzonej u Kostosza, znaleziono wiele dowodów, pieczęci i stempli, kwitów na pobrane pieniądze, świadczących, że swój proceder rozwodowy dokonywał na wielką skale. Razem z Kostoszem będzie odpowiadał i przywódca kościoła narodowego", Faron.

ZE ŚWIATA

RATYFIKACJA KONKORDATU AUSTRJI ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ. Dnia 2 maja po północy, prezydent Austrjj, Miklas dokonał aktu ratyfikacji konkordatu ze Stolicą św. Nocną porę dokonania tak ważnego aktu państwowego wybrano umyślnie dla zaakcentowania, że nowa Austrja, oparta od dnia 1 maja na obowiązującej nowej konstytucji, pierwsze swe kroki zacząć pragnie od umowy ze Stolicą św. i złożenia hołdu Ojcu chrześcijaństwa.

NIEZWYKŁE NAWRÓCENIA W AUSTRJI. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy prośbę o ponowne przyjęcie dc Kościoła św. w samym tylko Wiedniu zgłosiło 80.000, a w całej Austrji 50.000 osób. Dziennik watykański zaznacza, że w historii Kościoła rzadko daje się odnotować tak potężna fala odpływu obojętności religijnej. Zjawisko to zdumiewa tem więcej, że odbywa się w atmosferze zbłądzenia i uwiedzenia. Chodzi tu przedewszystkiem o robotników przemysłowych, którzy długo cierpieli pod terrorem socjalistów.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE W NIEMCZECH. W Niemczech wprowadzono w bieżącym roku nabożeństwo majowe. Społeczeństwo niemieckie tak katolickie jak: i protestanckie uświadamia sobie jasno fakt, że zarządzenie rady kościelnej luterskiej w Eisenach było odpowiedzią na stałe i gorące domagania się i prośby ludu wierzącego, by przywrócić nabożeństwo majowe.

CHRZEST DYPLOMATY JAPOŃSKIEGO. W kaplicy willi Saint Jean we Fryburgu w Szwajcarji odbył się Chrzest i przyjęcie do Kościoła katolickiego p. Kawamura, sekretarza legacji japońskiej w Brnie. Ojcem chrzestnym p. Kawamura, który na Chrzcie św. przyjął imię Franciszka, był świeżo (w czasie Wielkanocy) wyświęcony na kapłana p. prof. Paweł Shichida, japończyk, nawrócony. Następnego dnia, po Mszy św. odprawionej przez biskupa Lozanny, Fryburga i Genewy, ks. Besson, p. Kawamura przystąpił do Sakramentu Bierzmowania. Franciszek Kawamura, liczy obecnie 33 lata, ukończył uniwersytet w Tokjo, miarowany w roku ubiegłym sekretarzem legacji japońskiej w Szwajcarji, mieszka w Brnie od pół roku. żonaty jest z katoliczką, wychowanką szkoły klasztornej w Tokjo, Świeże nawrócony p. Kawamura, postanowił porzucić służbę dyplomatyczną, powrócić do swej ojczyzny i poświęcić wszystkie swe siły w kierunku rozszerzania katolicyzmu w Japonji.

SŁYNNY ARCHEOLOG ANGIELSKI KONWERTYTĄ. Czołowy archeolog angielski dr. B. Elgee przeszedł na łono Kościoła katolickiego wraz ze swą małżonką, Oboje odznaczyli się wybitnie w zakresie archeologji, jako pierwszorzędni kierownicy ekspedycyj naukowych.

WSPANIAŁA UROCZYSTOŚĆ KATOLICKA odbyła się w Londynie. Przeszło 5.000 "osób z najrozmaitszych sfer społecznych zebrało się na ulicy Tyburn Walk w pobliżu Marble Arch i Hyde Parku, by oddać dorocznym zwyczajem należny hołd męczennikom za Wiarę, zamordowanym na tem miejscu w drugiej połowie XVII na początku XVII wieku, podczas prześladowania Kościoła przez protestantów. Wspaniała precesja wywołała podziw mieszkańców.

10 NOWYCH KSIĘŻY CHIŃCZYKÓW. Wikarjusz Apostolski z Ningpo (w prowincji Tsekiang) J. E. ks. biskup Defebvre wyświęcił ostatnio w seminarjum św. Wincentego w Kiashing dziesięciu Chińczyków. Sam ks. biskup Defebvre otrzymał w tem samem seminarjum święcenia kapłańskie przed 24 laty. Ogółem dało to Seminarjum 118 kapłanów, z których 81 rodowitych Chińczyków. Jednym z nich jest J. E. Msgr. Hou, wikarjusz apostolski z Tinchów.

BRYLANTOWY JUBILEUSZ SAKRY BISKUPIEJ. W Wellington, stolicy Nowej Zelandji, obchodził rzadki jubileusz 60-lecia sakry biskupiej ks. Franciszek Marja Redwood, arcybiskup Nowej Zelandji. Z okazji tej uroczystości jubilatowi złożyli życzenia członkowie rządu nowozelandzkiego i liczni inni dostojnicy duchowni i świeccy. Ks. arcyb. Redwood urodził się w Birmingham w r. 1839, sakrę biskupią otrzymał w 1874 r. Do godności arcybiskupiej podniesiony został w r. 1887.

LATAJĄCY KAPŁAN. Ks. Fr. R. Koch, kapłan kat. w Kanadzie, leci co niedzielę rano "40 mil angielskich (około 65 km), ażeby móc odprawić Mszę św. swoim wiernym w obwodzie misyjnym Cupar. Ks. Koch urządza się z tym lotem w ten sposób, że odlatuje wczesnym rankiem, odprawia Mszę św. w Cupar, a około południa jest już z powrotem w miejscowości Regina, gdzie mieszka.