Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Leon XIII

TRZYDZIESTA ROCZNICA ZGONU PAPIEŻA ROBOTNIKÓW. Dnia 20 lipca br. minęło trzydzieści lat od zgonu Papieża Leona XIII, z którego imieniem na zawsze został związany przydomek "Papieża robotników". Wielki ten Papież niezwykłych, za łaską Bożą, dokonał rzeczy. Gdy w roku 1878, po śmierci Piusa IX, powołany został na Stolicę Piotrową, Kościół znajdował się w bardzo trudnych warunkach i po ludzku biorąc, cóż mógł zdziałać 68 letni starzec, jakim był kardynał Joachim Pecci w dniu obioru na Papieża, przybierający imię Leona XIII.

A jednak ten pozornie zgrzybiały starzec 25 lat pewną ręką sterował nawą Piotrową i mądremi rządami swemi sprawił, iż pontyfikat jego należał do najświetniejszych. Bez przesady więc mógł powiedzieć wódz katolików niemieckich Windthorst, że "moralny autorytet Papieża nigdy nie był większy", niż ten, jaki w świecie pozyskał Papież Leon XIII.

Doprawdy, gdyby kto chciał dowodu, że papiestwo jest instytucją Bożą, Kościół katolicki dziełem Bożem - to rządy Leona XIII dają tej prawdzie najoczywistsze świadectwo...- Jak daleko patrzał przed siebie ten mąż opatrznościowy, ile mądrości zawierały jego encykliki w sprawie socjalizmu, komunizmu i nihilizmu, o autorytecie św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie filozofji, o małżeństwie chrześcijańskiem (1880), o masonerji (1884), o chrześcijański ustroju państwowym (1885), o śś. Cyrylu i Metodym, o kwestii robotniczej (1881), o demokracji chrześcijańskiej, o studjach biblijnych (1893) i t. d. Otwarcie w r. 1883 archiwów watykańskich dla badaczy historycznych również było wielkodusznem dziełem Leona XIII, które wielce podniosło powagę Kościoła katolickiego w całym świecie.

Gdy przed trzydziestu laty zamknął powieki, najserdeczniej odczuły swą stratę te szerokie rzesze ludzi pracy, których potrzeby tak gorąco odczuł ten Ojciec chrześcijaństwa i tak władny głos podniósł w obronie ich praw ludzkich. Swoim Papieżem go nazwali, "Papieżem robotników" i z tym, z głębi wdzięcznych serc ludzi maluczkich powstałym przedomkiem Leon XIII w dziejach na zawsze pozostanie.

PROCES BEATYFIKACYJNY DOMINIKA SAVIO. W Watykanie dnia 10 lipca odbyło się odczytanie dekretu proklamującego heroiczność cnót Czcigodnego Sługi Bożego Dominika Savio, wychowanka salezjańskiego, pierwszego ucznia błog. ks. Bosko, młodzieniaszka, który zmarł mając 15 lat w 1857 r. Przy tej sposobności Ojciec św. wygłosił przemówienie, w którem podkreślił czystość, pobożność oraz gorliwość apostolską Savio, zaznaczając, że w pięknym rozkwicie cnót tego świątobliwego młodzieńca widzi wpływ osobistego przykładu Don Bosko.

PROCES BEATYFIKACYJNY LEKARZA LUDWIKA NECCHI. W kurji arcybiskupiej w Medjolanie podjęto niedawno w obecności kardynała Schustera badania wstępne w procesie beatyfikacyjnym zmarłego przed trzema laty lekarza i profesora uniwersytetu katolickiego w stolicy Lombardji, Ludwika Necchi. W czasie uroczystości otwarcia procesu wstępnego, kardynał Schuster wygłosił szereg głębokich uwag o istocie świętości i heroiczności jego cnót.

NIEWIDOMI NA AUDJENCJI U OJCA ŚW. Ojciec św. przyjął 120 niewidomych wychowanków rzymskiego instytutu św. Aleksego. Wysłuchawszy mowy hołdowniczej, odczytanej przez jednego z uczestników z pisma, sporządzonego według systemu Braillea, Ojciec św. ze wzruszeniem serdecznie przemówił do niewidomych, przypominając Chrystusa Pana, Który uleczył ślepego od urodzenia, zostawiając przykład współczucia dla niedoli ludzkiej.

200 TYSIĘCY PIESZYCH PIELGRZYMÓW przybyło dotychczas do Rzymu. Większość pochodzi z Włoch, są jednak wśród nich także pątnicy ż Hiszpanji, Portugalji, Niemiec, Holandji i Węgier. Przeważają osoby w wieku dojrzałym, nie brak jednak i takich, które przekroczyły 60-ty rok życia, a nawet był 79-letni starzec, który odbył uciążliwą 21-dniową drogę pieszo z miejscowości Wicenza.

LICZNE NAWRÓCENIA NA KATOLICYZM. Kongregacja Kościoła wschodniego ogłosiła ciekawą statystykę, w której podaje ilość przejść ze schizmatyckich kościołów wschodnich do katolickiego za rok 1931. Ilość ta jest bardzo znaczna, wynosi bowiem 13.000. Na pierwszem miejscu są tam malabaryjscy jakobici (800) wraz ze swym biskupem Mar Ivaniosem (Indje). Znajdują się pomiędzy nimi ludzie wybitni, nie tylko duchowni, ale i świeccy, jak np. adwokat George, przywódca indyjskiego ruchu narodowego i współpracownik Ghandiego. W Transjordanji przeszła na katolicyzm tak wielka ilość, że można było utworzyć całą nową diecezję, Pomiędzy Koptami w Egipcie i Abisynji również miały miejsce liczne przejścia na katolicyzm.

U NAS

pomnik ks. Jakóba Wujka

POMNIK KS. JAKÓBA WUJKA, pierwszego tłumacza Pisma św. na język polski wystawiony w jego rodzinnem mieście Wągrowcu, został odsłonięty (fot. obok) przez J. E. Ks. Prymasa Hlonda, na zjeździe katolickim w dniu 24 i 25 czerwca b. r.

AKADEMICY PRZYGOTOWUJĄ DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNJI ŚW. Studenci wyższych uczelni warszawskich zorganizowani w Akademickiej Konferencji św. Wincentego a Paulo, której patronuje ks. superjor Lorek, od dwu już lat pracują na terenie baraków "Polus" na Pradze, prowadząc tam świetlicę dla tych dzieci, które nie mogły znaleźć miejsca w szkołach powszechnych. Praca w świetlicy polega na odżywianiu, nauczaniu elementarnem i przygotowywaniu dzieci do spowiedzi i pierwszej Komunji św. W roku zeszłym do Stołu Pańskiego przystąpiło 12 dzieci, w tem kilkoro w wieku 14 - 16 lat. Obecnie akademicy przygotowali do pierwszej Komunji św. 23 dzieci, sprawiając im jednocześnie nowe ubranka, książeczki i medaliki. Po uroczystej Komunji św. przemówił serdecznie do dzieci i ich rodziców przewodniczący konferencji p. Antoni Potocki.

CHWALEBNA INICJATYWA. Stowarzyszenie chrześcijańskich właścicieli nieruchomości m. st. Warszawy wystąpiło z inicjatywą, by w b. r. jubileuszowym nad bramami wszystkich domów katolickich, stolicy i miast prowincjonalnych zamieścić wizerunki Najświętszego Serca Jezusowego.

ks. inf. Józef Kłos

40 LETNI JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. INF. JÓZEFA KŁOSA, obchodzony był 16 lipca br. Zacny Jubilat (fot. niżej) dał się poznać nawet szerokim warstwom ludności jako gorliwy siewca słowa Bożego i redaktor "Przewodnika Katolickiego", najpoczytniejszego w Polsce tygodnika o blisko ćwierć miljonowym nakładzie. Nadto ks. Infułat podał ludowi szereg cennych swoich prac jak: "Magnificat", "Dwie Ofiary", "Pan Jezus przed sądami ludzkiemi", "Na drugiej półkuli" i "Wyprawa na Bożą Rolę".

BAZYLIKA MORSKA W GDYNI. W Gdyni, nad morzem ma być zbudowany wspaniały kościół pod wezwaniem Matki Boskiej - Gwiazd Morza z tytułem bazyliki, jako pomnik wdzięczności narodu polskiego za odzyskanie dostępu do morza. Bazyliki jeszcze nie ma, a już jest wspaniała statua Matki Boskiej z kararyjskiego marmuru, która zdobić będzie jej wnętrze. Statuę tę przysłał Gdyni w darze pewien Anglik, zachwycony rozmachem, z jakim ten port powstaje. Jest to jeden z przykładów, jakie wrażenie, sprawia na obcych ten twór wielkiego rozwoju i potęgi polskiego ducha.

Okładka Rycerzyka Niepokalanej

TAK WYGLĄDA BARWNA OKŁADKA "RYCERZYKA NIEPOKALANEJ", pisemka dla młodzieży (fot; niżej).- Ma on na celu podbić młode serca dla Niepokalanej, a przez Nią dla Serca Jezusowego. Prócz różnych pożytecznych artykułów i ciekawych wiadomości z Polski i ze świata, przynosi młodym czytelnikom szereg rozrywek umysłowych, humoru i t. d. Prenumerata roczna 80 gr. Zamawiać w Administracji "Rycerzyka Niepokalanej" Pisma dla Młodzieży, Niepokalanów, p. Teresin Soch. (Wr.).

250-lecie ODSIECZY WIEDNIA. Ponieważ król Sobieski przed wyprawą wiedeńską przed 250 laty, był na Jasnej Górze polecając siebie i wojsko opiece Matki Najśw., w dniu 9 wrześniu, br. będą obchodzone wspaniale uroczystości jubileuszowe. Program uroczystości przewiduje w dniu: 9 września wielki pochód na Jasną Górę i rewje polskich ubiorów wojskowych, oraz następnego dnia uroczyste nabożeństwo na Jasnej Górze.

SEKCIARZE GRASUJĄ Niektórzy mieszkańcy Inowrocławia pod koniec lipca otrzymali anonimowe przesyłki pocztowe, zawierające sekciarskie broszury i książki, w których głoszona jest powtórne przyjście Chrystusa na ziemie, ("Idzie Jezus" W. E. Blackstone’s.), oparte na przewrotnem i niezgodnem z kanonami Kościoła katolickiego wykładzie Pisma św. Tę darmową lekturę należy od razu wrzucać do pieca. Częstokroć nawet ci "Dobrodzieje" przesyłają te podarki nieofrankowane, żeby więc nie ponosić niepotrzebnych kosztów najlepiej ich zupełnie nie przyjmować, bo są to bałamuctwa heretyckie.

ZE ŚWIATA

ŚWIĘTA SZATA PANA JEZUSA bez szwu, z powodu obecnego roku świętego jest wystawiona na widok publiczny w katedrze w Trewirze od 23-go lipca do 3-go września. Ostatni raz była pokazywana w roku 1891. Z tej okazji również święte prześcieradło, w które owinięto ciało Pana Jezusa po ukrzyżowaniu, będzie pokazywane w mieście Turynie od 24-go września do 15-go października. Ta relikwja jest własnością króla włoskiego Wiktora Emanuela.

WYBUDOWANO ŚWIĄTYNIĘ DLA UMIESZCZENIA EGZEMPLARZA PISMA ŚW. Pewien drukarz w Los Angeles pracował przez dwa lata nad drukiem olbrzymiego egzemplarza Pisma św. Księga ta waży przeszło tysiąc funtów, głoski jej są tak wielkich rozmiarów, że tekst można czytać dopiero w odległości kilkunastu metrów. Gdy to nadzwyczajne Pismo św. obejmujące 8000 stronic było ukończone, w żadnej świątyni nie znalazło się dla niego odpowiedniego miejsca. Lecz Amerykanie wcale się tem nie przejmowali i zbudowali specjalną świątynię, gdzie umieścili wielką Księgę.

NIEZWYKŁE NAWRÓCENIE. W Kalipong w Indjach przeszedł na katolicyzm duchowny anglikański, R. Sittling, Szkot z pochodzenia. Będąc już w podeszłym wieku, wyrzekł się wszelkich roszczeń do emerytury i poszedł w ślady swego syna, Franciszka, który również był duchownym anglikańskim a przed kilku miesiącami został katolikiem. Nawrócenie się obu niezwykle poważanych i lubianych pastorów wywarło w Kalipong i okolicy wielkie wrażenie i sprawiło, że w krótkim okresie czasu około dwustu osób ułożyło prośbę o przyjęcie do kościoła katolickiego, w tem 31 Hindusów.

NASTĘPNY MIĘDZYNARODOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY odbędzie się w Buenos Aires (Argentyna) w październiku 1934 r. Przygotowania do tej uroczystości, zakrojonej na szeroką skalę, już czyni specjalny komitet.

CUDOWNE UZDROWIENIE. W Montecatini, we Włoszech, pozostający w łóżku od 1917 r. Celestino Dorini, inwalida wojenny, sparaliżowany, nagle 3-go lipca wstał i zaczął swobodnie chodzić, jakby nigdy nie był rannym. Mówi on, że we śnie widział Matkę Boską, Którą błagał o cudowne uzdrowienie, i Ona powiedziała mu: "Wstań a chodź!" Uszczęśliwiony obudził się pod wielkiem wrażeniem, wstał z łóżka i odtąd chodzi. Władze kościelne spisały protokół, który lekarze wojskowi i miejscy podpisali, stwierdzając, że Celestino nie mógł być wyleczony środkami naturalnemi.

ODZNACZENIE ZAKONNICY. Rząd japoński odznaczył orderem siostrę Oresima z Kongregacji św. Pawła de Chartress, która pracuje na misjach bez przerwy już 58 lat. Liczy obecnie 87 lat życia.

NAJSTARSZY BISKUP NA ŚWIECIE. Jest nim 94-letni mgr. ar. Redwood, arcybiskup z Wellingtonu na Nowej Zelandji. Kapłanem jest od r. 1865, sakrę biskupią otrzymał w 1874 r. Pomimo podeszłego wieku nie ustaje w pracy pasterskiej, a w roku ubiegłym udał się z Nowej Zelandji do Dublina na Kongres Eucharystyczny.

JUBILEUSZ "MASSBODE" 24 czerwca b. r. ukazał się jubileuszowy 25.000-ny numer znanego i zasłużonego katolickiego dziennika holenderskiego "Massbode". Ojciec św. nadesłał niezwykle serdeczną depeszę z błogosławieństwem. "Massbode" ukazał się 1-go paźdz. 1868 r. jako tygodnik, organ walki z liberalizmem. Posiadał zaledwie 200 prenumeratorów, a po dwóch tygodniach liczba ta doszła do 1.500. Obecnie należy do najbardziej rozpowszechnionych dzienników holenderskich.

JAPOŃCZYCY CZYTAJĄ ŻYWOT ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS. Japońskie tłumaczenie życia "św. Teresy z Lisieux", dokonane przez ks. Bousquet z Osaki, stało się bardzo popularne wśród pogan. Egzemplarze tego dzieła przedstawiono cesarzowi i cesarzowej Japonji.

W SOWIETACH ZAMKNIĘTO 268 KOŚCIOŁÓW od 1-go stycznia do 30-go czerwca b. r. Znaczną ilość z pośród powyższych kościołów zamieniono na ośrodki propagandy bezbożniczej.

KOŚCIÓŁ NA KOŁACH jest osobliwością światowej wystawy w Chicago. Jest to kaplica-samochód, należąca do stowarzyszenia misyjnego "Catholie Church Extension Society", która przebyła w krajach misyjnych przeszło 100.000 mil ang. samochód ten składa się z kaplicy posiadającej ołtarz, 70 miejsc siedzących, konfesjonał, stacje Męki Pańskiej oraz mieszkanko dla kapłana, w skład którego wchodzi pokój sypialny, pracownia i mała kuchenka. Kościół ten został poświęcony przez kardynała Gibbonsa w r. 1915, po wystawie powróci do misyj, do których należy.

W Japonji znajduje się obecnie 98.141 katolików, których obsługuje 299 księży, 208 braci i 796 sióstr zakonnych.

ODKRYCIA W EGIPCIE. Znany ekspert w dziedzinie archeologii, dr. Samy Gabr, który odznaczył się już wieloma odkryciami, w pobliżu starożytnego miasta Hermopolis w Egipcie odkopał szereg ulic, przy których stoją doskonale zachowane budynki, oraz świątynie pochodzące z I wieku przed Chrystusem. Najpóźniejsze budynki pochodzą z II wieku po Chrystusie. Domy zbudowane są z kamienia i cegły. Wzniesione na wysokość dwóch pięter i posiadają wspaniałe kolumny. Wnętrza zachowały dekoracje w doskonałym stanie, szczególnie piękne są mozaiki. Napisy w kilku domach są greckie, w innych natomiast rzymskie. Znaleziono również wiele monet z okresu panowania Nerona. Kilka świątyń wykazuje pochodzenie greckie, inne grecko-egipskie. W jednej ze świątyń zachowany ołtarz przedstawia się imponująco pod względem artystycznym.

WYSTAWA CIEKAWYCH KSIĄŻEK W JAPONJI. Wielka księgarnia japońska "Maruzen" zorganizowała w miastach Tokio i Osaka wystawę druków z pierwszych wieków chrześcijańskich w Japonji, a mianowicie od 1582 roku. Od 10 lat zbierali uczeni japońscy materjały z pomocą misjonarzy, pod kierownictwem prof. Koda. Najstarsza książka jest z roku 1500, pod tytułem: "Pociecha grzeszników". Są też tłumaczenia Ludwika z Grenady. Wystawa budziła ogromne zainteresowanie; w pierwszych dniach przeszło 15.000 ludzi ją zwiedziło.

ILU JEST KATOLIKÓW NA ŚWIECIE? Według najnowszej statystyki, ułożonej przez Mgr. Jachmana, byłego redaktora "Catholic Directory" a opublikowanej w "Holy Rood Cronicle", ilość wszystkich katolików na całym świecie wynosi obecnie 363.764.793.

Równocześnie "Holy Rood Cronicle" ogłosiło statystykę, dotyczącą protestantów na całym świecie, z której wynika, że ogółem członków kościoła protestanckiego jest na świecie 177.862.523 z tego 112.512.796 przypada na Europę a 49.600.000 na Amerykę. Schizmatyków prawosławnych ogółem jest 168.796.976.

KATOLICKIE DUSZPASTERSTWO W CYFRACH. Według najnowszych statystyk liczba duchowieństwa katolickiego na całym świecie wykosi okrągłe 321 tysięcy kapłanów, z czego 64 tysiące zakonników. Na Europę i tej liczby przypada 252 tys., na Afrykę - 4.800, Azję - 10.500 i na Australję 2.200. Na misjach czynnych jest ogółem 15 tys. katolickich kapłanów, z czego trzecią część stanowią księża pochodzenia krajowego, a ponadto przeszło 5,300 braci i blisko 31.000 sióstr (prawie 50% krajowcy), nie licząc 43 tysięcy nauczycieli, 63 tys. katechistów i prawie 3 tysięcy alumnów seminarjów duchownych misyjnych.

Kościół utrzymuje 24.779 szkół katechistycznych, 26.937 szkół powszechnych, 827 - zawodowych, 1.172 - średnich, 438 - wyższych i 17 uniwersytetów. Ponadto Kościół prowadzi w krajach misyjnych 1.609 sierocińców, 677 szpitali, 2.222 apteki i ambulatorja. Posiada 10 naukowych obserwatorjów, 165 pism drukowanych we własnych 145 drukarniach.

SAMOLOTY NA USŁUGACH MISJONARZY. W Poł. Afryce pracują Misjonarze Najśw. Serca P. Jezusa od szeregu lat. Ich pole misyjne obejmuje przeszło 100.000 km.² Na tych olbrzymich przestrzeniach niema dróg; są lasy nieprzebyte, pełne dzikiego zwierza, trzęsawiska, bagna i bezwodne pustynie. Jest tylko jedna droga pewna i bezpieczna - powietrzna. Nie dawno temu otrzymali Ojcowie od katolików szwajcarskich samolot w podarunku, który im ułatwi dalekie podróże. Narazie przewozi samolot, kierowany przez jednego z braci misyjnych, dawniejszego lotnika z czasów wojny, chorych z dalekich osiedli do szpitala misyjnego.

PRZESZŁO MILJON KATOLIKÓW W ZACHODNIEJ AFRYCE. Według ostatnich danych statystycznych ogłoszonych przez Delegaturę Apostolską w Mombasa, kolonje brytyjskie w Afryce Zachodniej liczą obecnie 1.086.385 katolików. Za rok ubiegły przybyło w tych krajach przeszło 50.000 wiernych. Z powyższych danych statystycznych widać, że, o ile w okolicach, gdzie przewyższa wyznanie mahometańskie (np. w Sudanie), oraz wzdłuż wybrzeży, katolicyzm czyni stosunkowo powolne postępy, o tyle, wśród ludu afrykańskiego, w pierwszym rzędzie w Ugandzie, rozwój Kościoła jest imponujący. Na 300.000 osób pragnących się ochrzcić przypada na Ugandę znaczna liczba - 137000.