Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

NOWE WEZWANIE DO LITANJI LORETAŃSKIEJ. Ojciec św. zatwierdził od kilku lat odmawiane przez katolików palestyńskich wezwanie w Litanji Loretańskiej: "Królowo Ziemi świętej, módl się za nami!" Prócz tego Ojciec św. ustanowił w Palestynie nowe święto N. Marji Panny, Królowej Ziemi świętej, przypadające na oktawę Wniebowzięcia. Już nawet wybudowano nowy kościół pod tem wezwaniem. Wezwanie powyższe będzie nową perełką w diademie Bogarodzicy.

KSIĄŻKA PISARZA ŻYDOWSKIEGO O ŚW. FRANCISZKU. Ojciec św. przyjął na audjencji znanego pisarza żydowskiego Salvatore Attal’a, który ofiarował Papieżowi egzemplarz swego ostatniego dzieła o św. Franciszku. Praca ta zyskała uznanie wśród sfer katolickich.

OJCIEC ŚW. DO LEKARZY. Do zjazdu lekarzy, zwołanego na początku paźdz. ub. r. do Florencji, Ojciec św. wystosował list, w którym ze szczególnym naciskiem podkreśla znaczenie prac, jakiemi lekarze przyczynić się mogą do szerzenia nauk Kościoła, zwłaszcza w dziedzinie moralnej. List ten, jako cenny dokument, zarówno ze względu na autorytet, od którego pochodzi, jak i zawarte w nim wskazania, odczytano na otwarcie kongresu.

OJCIEC ŚW. O WYNAGRODZENIU ROBOTNIKÓW. Przyjmując niedawno pielgrzymkę robotników amerykańskich, Ojciec św. wypowiedział się w sprawie wynagrodzenia za pracę. Papież stwierdził, że jest doskonale poinformowany o stosunkach społecznych w Stanach Zjednoczonych i dodał, iż zmniejszanie wynagrodzeń nie może mieć dodatniego znaczenia dla sytuacji, ekonomicznej, ponieważ osłabia się siłę nabywczą mas i wywołuje pewnego rodzaju bojaźń przed kupnem. Przeciwnie, wyższe zarobki wpływają korzystnie na rozwój życia ekonomicznego, ponieważ wtedy świat robotniczy chętnie kupuje, to znaczy oddaje swoje oszczędności do dyspozycji organizmu gospodarczego. Pracodawcy gotowi do ofiar mieliby zwrócone po niewielu latach te swoje ofiary w postaci zwiększonej rentowności przedsiębiorstw. Obecnie rozwiązaniu problemu światowego kryzysu ekonomicznego staje na przeszkodzie krótkowzroczność, mająca wielorakie objawy: należy życzyć , by politykę społeczną w najbliższej przyszłości cechowała roztropność i umiejętność obejmowania szerszych horyzontów.

U NAS

Z PRAWOSŁAWIA NA UNJĘ. Prawosławny duchowny ks. Teodor Pasicznyk wystąpił niedawno z cerkwi prawosławnej i z dniem 25 września b. r. poddał się pod władzę Stolicy Apostolskiej. W związku z tem ogłosił ks. Pasicznyk list otwarty do zwierzchnika prawosławia w Polsce, Metropolity Dionizego, w którym między innemi pisze, że choć u ludu znalazł dużo zrozumienia i zaufania, to u władz prowosławnych w Polsce znalazł zgorszenie (rozwody), zachłanność i nienawiść. To go skłoniło do zapoznania się z Unją i przekonało go, że prawdę, drogę i życie Chrystusowe znaleźć można nie w jakimś kościele niezależnym, lecz w jedynie świętym, powszechnym, katolickim Kościele apostolskim, znajdującym się pod zwierzchnością następcy św. Piotra, świątobliwego patrjarchy ekumenicznego Biskupa rzymskiego.

NAWRÓCENIE DUCHOWNEGO KOŚCIOŁA NARODOWEGO. Ks. Bronisław Salomon, kapłan katolicki, w początki roku 1932 odpadł od Kościoła katolickiego i przeszedł do t. zw. narodowego kościoła Farona. Synod tego kościoła przyjąwszy księdza Salomona, zamianował go zaraz kanclerzem kurji tak zwanego "biskupa" Farona. Ks. Salomon spełniał pozatem funkcje duchownego staro-katolickiego w Górnych Łaziskach i Katowicach,, wszędzie usilnie agitując przeciwko Kościołowi katolickiemu.

Przed kilku tygodniami wycofał się z Górnego Śląska, a przed tygodniem nadesłał do J. E. Ks. Biskupa Śląskiego list obszerny, w którym, żałując za popełnione błędy i za wystąpienie z Kościoła katolickiego, oświadcza, że bezwarunkowo pragnie wrócić do Kościoła katolickiego, wyraża żal za dane zgorszenie i poddaje się całkowicie władzy biskupiej.

Obecnie znajduje się ks. Salomon w jednym z domów OO. Jezuitów celem odbycia rekolekcyj i przedłożenia Stolicy Apostolskiej prośby o przyjęcie go z powrotem do Kościoła katolickiego.

LIKWIDACJA SEKTY HODUROWCÓW W WOŁKOWYSKIEM. Jak donoszą z Wołkowyska, sekta hodurowców na tym terenie została całkowicie zlikwidowana. Duchowny sekty Józef Janik (mający za sobą szereg spraw sądowych) wraz z członkami sekty porzucił t. zw. kościół narodowy. Janik przyjął wyznanie kalwińskie, inni jego współpracownicy wrócili na łono Kościoła katolickiego.

TERMIN NARODOWEJ PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚW. PRZESUNIĘT Y. Na prośbę z wielu stron wyrażoną termin Narodowej Pielgrzymki do Ziemi św. i Egiptu został przesunięty na koniec lutego. Pielgrzymka wyjedzie z Polski pod protektoratem J. E. Ks. Bp. Kubiny i zwiedzi po drodze: Bukareszt, Konstantynopol i Ateny. Pielgrzymka potrwa 5 tygodni. Koszty wynoszą zł. 1750. Zapisy należy kierować jak najwcześniej pod adresem: Liga Katolicka w Katowicach, ul. M. Piłsudskiego 58. Przy zapisie należy wpłacić 300 zł. jako pierwszą ratę.

ZE ŚWIATA

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT POD GRADEM KUL. Podczas procesji w Guvejar (Hiszpanja) grupa komunistów zasypała księdza, niosącego Najśw. Sakrament gradem kul. Ranny kapłan chcąc zapobiec zbezczeszczeniu Naśw. Hostji, upadłszy już na ziemię i konając, spożył Komunję św. Z uczestników procesji jeden został zabity, 7 jest ciężko, a kilkunastu lekko rannych. Komuniści zdołali zbiec przed zemstą tłumu.

SZEŚĆ MILJONÓW NAWRÓCEŃ ZA PAPIEŻA PIUSA XI Na okres panowania obecnego Papieża Piusa XI przypada imponująca liczba, nawróceń Stosownie do danych statystycznych, przedstawionych na kongresie misyjnym w Padwie, ogółem nawróciło się przez te 10 lat 6 miljonów osób. Podczas tego samego okresu ilość księży - misjonarzy, wzrosła z 2.670 do 5.000. Utworzono 20 nowych, okręgów misyjnych. Przeszło 1.6.00 kandydatów na kapłanów studjuje w seminarjach kolonjalnych. Ogólnie przybyło za ten czas 4.000 misjonarzy.

Jak dalece Ojciec św. przejmuje się sprawą misyj, najlepiej wykazuje opowiadanie arcybiskupa Salottiego, sekretarza Kongregacji dla Propagandy Wiary, który pewnego dnia zastał Papieża we łzach nad jakimś listem. Okazało się, że list pochodził od pewnego misjonarza, przebywającego od przeszło 70 lat w Chinach. Misjonarz błagał w swym liście Ojca św. o 200.000 lirów, jako niezbędne dla akcji misyjnej. Mgr. Salotti zaproponował Papieżowi, że odpisze staremu misjonarzowi. Papież jednak nie zgodził się na to, twierdząc, że staruszek może tymczasem umrzeć i wreszcie stanęło na tem, że Ojciec św. posłał natychmiast potrzebną sumę 200.000 lirów.

NAWRÓCENIE SIĘ ŻYDA W KONNERSREUTH. Aptekarz żydowski Bruno Rothshild pod wpływem wrażenia jakiego doznał w czasie pobytu w Konnersreuth u stygmatyczki Teresy Neuman, przyjął wiarę katolicką, odbył studja teologiczne i przyjął święcenia, kapłańskie. Na prymicjach jego, które odbyły się niedawno w Eichstadt, obecna również była Teresa Neuman.

CUDOWNE UZDROWIENIE. Z miejscowości Desio we Włoszech donoszą o cudownem uzdrowieniu pewnej ciężko chorej kobiety, która już od przeszło 10 miesięcy straciła mowę. Cud nastąpił w czasie niedzielnej Mszy św. Uzdrowiona kobieta przypisuje to zdarzenie błog. Janowi Bosko, do którego modliła się pełna głębokiej wiary, że jej prośby wysłucha. Fakt ten został zanotowany i ma być przedstawiony w przyszłym procesie kanonizacyjnym, bł. Jana Bosko. Miejscowość Desio jest miejscem urodzenia Ojca św. Piusa XI.