Kronika
Drukuj

Z WATYKANU.

NOWOMIANOWANI KARDYNAŁOWIE. (Fot. niżej). W Rzymie ogłoszono listę nowych sześciu Kardynałów, w tem 4 Włochów i 2 cudzoziemców.

nowomianowani kardynałowie

Z cudzoziemców otrzymali purpurę: arcybiskup wiedeński, Teodor Innitzei i arcybiskup Quebecu (w Kanadzie) Villeneuve.

ZNACZEK POCZTOWY WATYKANU NA PAMIĄTKĘ ROKU JUBILEUSZOWEGO. Z okazji Roku Świętego wypuszczony zostanie znaczek pamiątkowy, który będzie wyobrażał krzyż, wzniesiony ponad globem ziemskim. Będzie to jedna tylko serja znaczków w czterech odmianach, różniących się wartością i kolorem.

U NAS

Obraz M.B.Królowej Korony Polskiej

NOWY KOŚCIÓŁ NA POLESIU. W krainie błot, kurhanów i mogił bezimiennych, w Zaościu Wielki Las, w tym zapomnianym zakątku ziemi polskiej, osiadłym przez kolonistów i osadników wojskowych, wzrosła nowa świątynia pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej. Gdy się weźmie pod uwagę tak krótki czas (od sierpnia do grudnia 1932 r.) w którym świątynia stanęła - to trzeba uznać nadzwyczajną pomoc i opiekę Bożą nad inicjatorem tego dzieła Ks. J. Ejsymontem, proboszczem miejscowym i wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób w budowie dopomagali. Poświęcenia dokonał w imieniu ks. Biskupa pińskiego Wik. Gen. X. prał. Iwicki, który w swem przemówieniu podkreślił znaczenie i ważność tej świątyni, nawoływał do wytrwania, pomimo ciężkich warunków na tych przednich strażach polskości i wiary, nakłaniając do jedności i miłości braterskiej. Obraz Królowej Korony Polskiej (fot. obok), pędzla znakomitego artysty-malarza prof. Br. Bryknera umieszczony w wielkim ołtarzu, przedstawia się wspaniale i dominuje nad pięknem całości świątyni. Redakcja "Rycerza" życzy Czcig. Ks. Ejsymontowi i jego parafjanom obfitych łask od Niepokalanej Dziewicy, Której opiece parafja jest poświęcona.

UPADEK SEKTY HODUROWCÓW. Na terenie Bydgoszczy kończy się sekta Hodurowców. Zdradził Hodura duchowny Zawidzki, potem Hajduk, który złożył publiczne oświadczenie, że "działalność Hodurowców jest zgubna i szkodliwa". A ostatnio jeszcze dwóch pomocników Hodura w Bydgoszczy opuściło "wodza", Janik i Piechulski. - Sekta, założona przez Hodura za pieniądze sekciarzy amerykańskich, widocznie w Polsce się kończy.

ZE ŚWIATA

WYSTAWIENIE SUKNI CHRYSTUSA. Z Trewiru donoszą o rozporządzeniu tamtejszego ks. biskupa d-ra Bornewassera, zezwalającem na wystawienie sukni Chrystusa, przechowywanej w Trewirze, z okazji ogłoszenia "Roku świętego" na uczczenie 1900-nej rocznicy śmierci Chrystusowej. Ostatni raz pokazywano wiernym tę relikwję przed 42 laty.

REKOLEKCJE DLA PARLAMENTARZYSTÓW WĘGIERSKICH. Katolicyzm na Węgrzech przechodzi renesans (odrodzenie), życie religijne pogłębia się coraz więcej, również w najwyższych sferach inteligencji. Ostatnio odbyły się rekolekcje, w których wzięły udział osobistości ze świata politycznego i społecznego. Przed kilkoma laty kilkudziesięciu posłów do parlamentu węgierskiego brało udział w rekolekcjach w prastarem opactwie benedyktynów w Pannonhalma. W ostatnich latach zaś, odkąd OO. Jezuici wybudowali w górach budzińskich dom rekolekcyjny "Manreza", tu odbywają się trzydniowe zamknięte rekolekcje, w których przed kilkoma dniami brało udział kilkudziesięciu wybitnych polityków, posłów, senatorów i członków arystokracji.

ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE HISZPAŃSKIEM, Rada miasta Bilbao w Hiszpanji postanowiła zburzyć pomnik Serca Jezusowego, od wielu lat otaczany specjalną czcią mieszkańców miasta. Postanowienie zburzenia tego pomnika wywołało rozruchy w mieście. Olbrzymie tłumy udały się z protestem pod magistrat, gdzie dopiero siłą zatrzymała ich policja. Od dnia tego magistrat stale jest pod strażą policji, a pod pomnikiem gromadzi się ludność, składając kwiaty.

SZEŚĆ OFICJALNIE UZNANYCH CUDOWNYCH UZDROWIEŃ W LURD ZA ROK 1932. Według urzędowego sprawozdania Biura Lekarskiego w Lurd, którego zadaniem jest kontrolowanie cudownych uzdrowień, w roku 1932 poświęciło się badaniom nad temi uzdrowieniami 864 lekarzy, czyli o 70 więcej aniżeli w roku poprzednim. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy w Lurd rozszerzyło się znacznie w roku ubiegłym, przybyło mu bowiem 200 nowych członków z 20 rozmaitych narodowości. Obecnie ilość członków wynosi 1.685 osób. W roku 1932 stowarzyszenie to uznało oficjalnie, jako spowodowane siłą wyższą czyli cudownie, sześć uzdrowień.

WRÓG U BRAM. Po ogłoszeniu przed rokiem "piatiletki" bezbożniczej w Sowietach wzmogła się działalność" różnego kalibru wolnomyślicieli i szturmuje teraz przedewszystkiem szkoły w Polsce, Czechosłowacji i Jugosławji. Cały ruch jest wyraźnie antykatolicki i nadzwyczaj czynnie patronuje mu masonerja. A więc katolicy "Czuj - duch!"

PIESZO Z CHIN DO RZYMU. Do Włoch przebył katolik chiński Józef Ludwik Wei, który W dniu 16 stycznia 1931 roku wyruszył pieszo z Penang, ciążąc do Ziemi Świętej i Rzymu, przebywając dziennie 20 - 30 kilometrów przez Siam, Birmę, Indje, Afganistan, Persję i Azję Mniejszą do Palestyny, gdzie zatrzymał się przez dwa miesiące. Stąd podążył do Egiptu, a następnie z powrotem przez Palestynę do Konstantynopola i Aten. Tu dopiero wsiadł na okręt, by udać się do Marsylji, skąd pieszo przez Lugdun, Genewę, Fryburg i Medjolan dotarł wreszcie do Rzymu i celu swej podróży i ujrzenia Ojca św. Jako byłego nauczyciela jednej ze szkół w Szanghaju interesują go żywo obyczaje i cywilizacja krajów, przez które wędrował i dlatego celem jego podróży jest nietylko odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej i Miasta Wiecznego, ale także zebranie materjału do pracy; którą zamierza ogłosić po powrocie do Chin.

50-lecie KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA KALEKI. Pisma paryskie donoszą o niezwykłych okolicznościach, w jakich odbył się niedawno jubileusz 50-iecia kapłaństwa pewnego księdza, proboszcza parafji St. Michel de Batignolles w Paryżu. Jubilat na skutek wytężonej pracy naukowej oraz przemęczenia utracił kilka lat temu wzrok, a przeszłym roku na skutek nieszczęśliwego wypadku nogę. W dzień swego 50-lecia, sędziwy kapłan odprawił Mszę św. wobec licznie zebranej rzeszy wiernych, których nie mógł już widzieć. Na uroczystości tej był również obecny Arcybiskup Paryża, kardynał Verdier; który po nabożeństwie w gorących słowach wyraził swoje uznanie dla wieloletniej ofiarnej działalności kapłańskiej dzielnego księdza-kaleki.

Dodać należy, że ks. Baston wybudował w swej parafji bardzo piękną bazylikę pod wezwaniem św. Michała.

WZRUSZAJĄCA OFIARNOŚĆ DZIECI INDYJSKICH. Niedawno w Mymensingh w diecezji Dacca (Indje) Ojcowie Krzyża św. wznieśli nowy kościół pod wezwaniem św. Patryka. Wkrótce po otwarciu tego kościoła miał w nim kazanie O, Świtalski, wzywając do ofiar na utrzymanie tej świątyni". Po kazaniu dzieci szkoły klasztornej naradziły się między sobą, poczem zgłosiły do kierownictwa szkoły taką propozycję: "Chcielibyśmy coś pomóc kościołowi; Pieniędzy nie posiadamy, prosimy więc, aby nam przez jakiś czas nie dawano ryby, póki nie oszczędzi się trzech rupij na potrzeby kościoła". Kto wie, czem dla hindusów są ryby, ten zrozumie wielkość tej ofiary.

KATOLICKIE MIEJSCE PIELGRZYMEK W INDOCHINACH. Dla katolików annamskich szczególnie drogą jest maleńka, w gęstych zaroślach dobrze ukryta wioska La - Vang, o kilka zaledwie kilometrów odległa od miasta Kwang-Tri, stolicy prowincji tej samej nazwy. Mieści się tam powszechnie czczona świątynia Matki Bożej. Za czasów krwawych prześladowań chętnie ukrywali się tu katolicy, a z czasem weszło w zwyczaj odwiedzanie tego miejsca we wszystkich utrapieniach i dla podziękowania za doznane łaski. Od roku 1901 misjonarze z Zagranicznych" Misyj paryskich "podjęli urządzanie co 3-4 lata zorganizowanych pielgrzymek do La-Vang. Pielgrzymki te cieszą się nadzwyczajną popularnością wśród miejscowych katolików. Szczególnie wielką była pielgrzymka zeszłoroczna, w której - jak podaje agencja Fides - wzięło udział 25 tysięcy osób i która stała się olbrzymią manifestacją religijną, niemały podziw wzbudzającą wśród pogan.

ODNAWIANIE BAZYLIKI GROBU CHRYSTUSA PANA. Dzięki porozumieniu pomiędzy opiekunami Grobu świętego w Jerozolimie, katolikami, grekami, oraz armeńczykami, rozpoczęły się obecnie prace restauracyjne w bazylice przy Grobie Chrystusa Pana. Prace potrwają około roku.

MISJONARZE OFIARAMI CHOLERY W CHINACH. Epidemja cholery, szerząca się obecnie w Chinach, pociągnęła za sobą liczne ofiary wśród misjonarzy, śpieszących z pomocą ludności. W Chinach południowych zmarło na cholerę dwu jezuitów irlandzkich: O. Saul i Mc. Callough z Kantonu; w Chinach środkowych - trzech zakonników z Hankow; w południowych - jeden misjonarz pochodzenia krajowego, franciszkanin włoski O. Farina, oraz kilku seminarzystów.

KOŚCIÓŁ POLSKI W BRAZYLJI. W Porto Allegre w stanie Rio Grande do Sul w Brazylji położono kamień węgielny pod pierwszy kościół polski pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który ma powstać ze składek kolonji polskiej.

ODZNACZENIE ZAKONNICY. Rząd japoński odznaczył orderem siostrę Oresima z Kongregacji św. Pawła de Chartres, dając w ten sposób wyraz uznaniu, jakie praca niezmordowana tej oddanej dziełu krzewienia Wiary zakonnicy katolickiej potrafiła zdobyć sobie wśród ludności Japonji. Siostra Oresima pracuje na misjach bez przerwy już lat 58; liczy obecnie 87 lat życia.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEDYNYM JASNYM PUNKTEM OBECNIE W AMERYCE. Pewien Anglik, niekatolik, powróciwszy ze Stanów Zjednoczonych, zdaje zajmująco sprawę z roli, jaką Kościół katolicki odgrywa dzisiaj w Ameryce. Widział on życie amerykańskie z różnych stron w swej urozmaiconej karjerze jako marynarz, inżynier-mechanik, farmer, szlifierz szkieł i żołnierz. Powiada, że bezrobocie bez żadnej jałmużny albo ustawy o pomocy dla ubogich jest przyczyną niedoli, nie dającej się wprost opisać. Bezrobotni zależą zupełnie od publicznego miłosierdzia, świadczonego przez organizacje religijne. Największe usługi oddają Rycerze Kolumba i inne katolickie stowarzyszenia. Jest godnem zaznaczenia, że wszystkie kościoły w Ameryce, z wyjątkiem katolickich są zwykle próżne. Kościół katolicki w Ameryce jest ważnym czynnikiem, który ma wpływ nawet na niekatolików. Niedziela jest przez ogół protestantów uważana tylko za dzień dla pogoni za przyjemnością. Z drugiej strony nędza stwarza komunizm i dążności rewolucyjne. Niedola klas pracujących jest skrajna.

ODEZWA ANGLIKAŃSKA W SPRAWIE JEDNOŚCI Z RZYMEM. Niedawno dziennik londyński "Daily Express" ogłosił odezwę, podpisaną przez pięćdziesięciu dostojników anglikańskich, która zawiera ostrą krytykę obecnych stosunków w kościele anglikańskim i wyraźnie orzeka, że "jedynem wyjściem i, obecnego chaosu mogłoby być połączeniem się ze Stolicą Świętą".

Ci, którzy odezwę tę podpisali, a figurują wśród nich: biskup anglikański Victor Eeymour, liczni duchowni z Londynu, Yorku, Colchester, Cambridge, Portsmouth, Folkestone i t. d., oraz dwaj mnisi anglikańscy, należą w większości do t. zw. "ruchu oxfordzkiego", który w roku przyszłym święci stulecie swego istnienia. Anglikanizm współczesny przeniknięty jest duchem modernizmu i kompromisu, kościół katolicki natomiast posiada stały punkt oparcia i stałego przewodnika w osobie następcy św. Piotra na ziemi. Dlatego też jedynym celem praktycznym ruchu oxfordzkego powinno być jednoczenie się z Rzymem - kończy odezwa.

BLUŹNIERSTWA KARANE SĄDOWNIE W HOLANDJI. Izba parlamentu holenderskiego uchwaliła większością głosów (28 przeciwko 18) karę za bluźnierstwo. Główną przyczyną powyższego postanowienia jest antyreligijna kampanja, wiedziona przez dziennik komunistyczny "Tribuna", który w ostatnich czasach publikuje szereg bluźnierczych artykułów. Należy dodać, że inne państwa europejskie, między innemi i Włochy, posiadają w swym kodeksie karnym paragraf, surowo karzący bluźnierstwo.

BIAŁE SIOSTRY NAKRĘCAJĄ FILM W PUSTYNI. Znany pisarz Charles Pichon pisze na łamach "Echo de Paris" o filmie, nakręcanym obecnie przez Białe Siostry w Afryce. Rzecz dzieje się w miejscowości prawie 13 razy większej od Francji i ilustruje pracę charytatywną i wychowawczą misjonarek pomiędzy ludnością tubylczą. Film ten ma około 4.000 metrów.

JEDEN KSIĄDZ NA 224.146 WIERNYCH. Na skutek prześladowań, które w ostatnich czasach coraz szersze zataczają kręgi w Meksyku, ilość księży katolickich w tym kraju zmniejszyła się w sposób zatrważający. Statystyki, podawane przez dzienniki amerykańskie zaznaczają, że w niektórych stanach jeden kapłan musi obsługiwać nieraz 100, a nawet 224 tysiące wiernych. Prześladowania religijne, wzrastające z dniem każdym bezrobocie, oraz ogólne rozprężenie moralne, smutną nader przyszłość rokują dla Meksyku.