Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

OJCIEC ŚW. O KONIECZNOŚCI PRASY KATOLICKIEJ. W czasie przyjęcia przedstawicieli włoskiego ugrupowania akademickiego, które w programie swoim szczególny nacisk położyło na rozwój prasy katolickiej, Ojciec św. stwierdził nieodzowną konieczność pobudzenia zainteresowania katolików w kierunku popierania i finansowania własnej prasy katolickiej. Pochwalając myśl włączenia tej akcji do zakresu działalności inteligencji należącej do Akcji Katolickiej, Papież stwierdził, że dzienniki katolickie posiadają zbyt małą liczbę prenumeratorów, zwłaszcza opłacających abonament. Za każdym razem, gdy prasa zwraca się do Ojca św. po błogosławieństwo, Papież chętnie je udziela, szczególnie pamiętając o prenumeratorach czasopism katolickich. Kończąc, Ojciec św.- wskazał na ogrom pola pracy apostolskiej, jaką ma spełnić dobra prasa, i wezwał wszystkich biorących udział w Akcji Katolickiej do czynnej i wydajnej pracy na tem polu.

RADJO A WATYKAN. Dyrektor radja watykańskiego O. Gianfranceschi w czasie pobytu swego w Madrycie w charakterze reprezentanta Watykanu na Międzynarodowym Kongresie Radjotelegraficznym, przedstawił możliwość zastosowania systemu bardzo krótkich fal do komunikacji na większych odległościach niż dotychczas. O. Giąnfranceschi stale otrzymuje listy od misjonarzy wyrażające radość z możności słuchania Papieża. Ostatnio otrzymał list z Mandżurji, w którym tamtejszy misjonarz z zachwytem stwierdza, iż słowa Ojca św. słyszy się tam tak wyraźnie jakby Rzym leżał conajmniej na wschodnich krańcach Azji. Opierając się na tych wiadomościach św. Kongregacja Propagandy Wiary zamierza zaopatrzyć w stacje radjowe wszystkie ważniejsze ośrodki misyjne, jak Kongo belgijskie, Japonję, Indje.

PAMIĄTKA SŁUŻBY WOJSKOWEJ 0BECNEG.0 PAPIEŻA. Pisma watykańskie donosiły niedawno o uroczystości inauguracji i poświęcenia nowej siedziby uniwersytetu katolickiego w Medjolanie. Poświęcenia dokonał w imieniu Ojca św. kardynał Bisleti w asyście, wyższych dostojników Kościoła. Jak wiadomości uniwersytet będzie zajmował budynki dawniej należące do, klasztoru św. Ambrożego. W klasztorze tym, który swego czasu był zamieniony na szpital wojskowy, odbywał swą powinność wojskową dzisiejszy Papież, Pius XI, w charakterze sanitarjusza wojskowego. Celem więc upamiętnienia tego zdarzenia, w jednej z najpiękniejszych sal dzisiejszego uniwersytetu katolickiego wmurowano specjalną tablicę.

OJCIEC ŚW. O "NIEZNANYM ROBOTNIKU". W czasie obrad "tygodnia społecznego" katolików kanadyjskich w Montrealu odczytany został list Ojca św. do arcybiskupa w Quebeck. Papież mówi o "nieznanym żołnierzu", któremu we wszystkich krajach postawiono pomniki celem uczczenia ofiarnej choć nieznanej zasługi wobec ojczyzny. Ale istnieje też walka na polu pracy, która wymaga wielu ofiar, co pozostają nieznanemi, zwłaszcza w dzisiejszych smutnych czasach światowego kryzysu ekonomicznego. Do rzędu "nieznanych żołnierzy" należą rzesze bezrobotnych, którzy z rozpaczą w sercu patrzą na swą przymusową bezczynność, a przecież z radością pracowaliby na utrzymanie siebie i swoich najbliższych. Nie wolno zapominać, że ci "nieznani robotnicy" mają niewzruszone prawo do pracy i to do pracy tak wynagradzanej, by mogła ona być dźwignią ich materjalnego i moralnego rozwoju i by czyniła z nich zadowolonych obywateli i obrońców państwa. Z prawem do pracy wiąże się obowiązek mężów stanu i odpowiedzialnych polityków, obowiązek szukania środków i dróg, któreby pozwoliły dostarczyć tym wszystkim nieznanym robotnikom zajęcia i chleba. Coś jest fałszywego w gospodarce światowej, jeżeli rozwiązanie problemu pracy odbywa się z takiemi trudnościami. A największy brak tkwi w tem, że tam, gdzie przeciwieństwa między bogactwami poszczególnych narodów oraz między kapitałem i pracą są zbyt wielkie, główny ciężar kryzysu składa się na barki robotników, którzy w ten sposób stają się nieznanemi ofiarami wojny ekonomicznej.

U NAS

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKIEGO W WARSZAWIE. Episkopat Polski odbył w jesieni ub. r. w pałacu arcybiskupim w Warszawie konferencję, w której wzięli udział obaj XX. Kard., Arcybiskupi i Biskupi. XX. Biskupi zajęli się między innemi także sprawą projektu zmiany ustawy o święceniu niedzieli. Wiadomość o zamierzonej zmianie, mającej wprowadzić poważny wyłom do święcenia niedzieli i świąt, wywołała u katolików silny i usprawiedliwiony sprzeciw. Episkopat nie omieszkał wystąpić do Rządu w obronie dni świętych i spodziewa się, że w razie wniesienia takiego projektu do Sejmu tak posłowie katoliccy jak i katolickie organizacje zabiegać będą o utrzymanie religijnego charakteru dni świętych, będących równocześnie dniami zasłużonego wypoczynku dla pracującej ludności.

Obrady Episkopatu Polski w Warszawie objęły szereg spraw tyczących się Wiary i obyczajów, życia kościelnego, wychowania młodzieży, dzieł miłosierdzia i inne.

Nieustające zakusy na sakramentalną świętość małżeństwa, walka bezbożnictwa z wiarą i inne trudności, jakie Kościół w swojej działalności napotyka, trzymają jego czujność w naprężeniu i wywołują z jego strony przeciwdziałanie.

Konferencja Episkopatu Polski

Episkopat głęboko odczuł i odczuwa krzywdę ,wyrządzoną katolickiej zasadzie moralnej przez przewidzianą w nowym Kodeksie Karnym niekaralność pewnych przypadków zabicia kiełkującego życia ludzkiego. Episkopat uczynił co mógł, aby zapobiec temu artykułowi Kodeksu Karnego i utrzymać w pełni powagę piątego przykazania Boskiego, zabraniającego pozbawiania życia istoty niewinnej. Należy się spodziewać, że katolicy nie będą przykładali ręki do takiej zbrodni i że także lekarze będą przestrzegali prawa Boskiego, związanego najściślej z dobrem narodu i Ojczyzny.

Wskutek wieści, jakoby wpływy antyreligijne i antypaństwowe na tle ciężkiego położenia gospodarczego zyskiwały na sile i terenie, - Episkopat zastanawiał się nad sposobami pogłębienia działalności Akcji Katolickiej dla przeciwdziałania wpływom wywrotowym. Jako jeden z tych sposobów poleca dalszą rozbudowę katolickich dzieł miłosierdzia na rzecz ubogich.

W związku z ustawą o stowarzyszeniach Księża Biskupi poświęcili także swoją uwagę dalszej działalności organizacyj katolickich oraz tym objawom w szkolnictwie, które uważa za szkodliwe dla należytego religijnego oddziaływania na społeczeństwo.

WALKA Z SEKCIARSTWEM. Od trzech lat wychodzi w Sandomierzu jedyne w Polsce pismo antysekciarskie pod nazwą "Prawda Katolicka". Czasopismo to informuje społeczeństwo polskie a w szczególności duchowieństwo o ruchach sekciarskich w Polsce i sposobach ich zwalczania.

Dotychszas czasopismo prowadziło walkę z hodurowcami, tak zwanym kościołem narodowym, o przywłaszczanie sobie sutann i katolickich szat liturgicznych. Jako skutek tej walki są wyroki Sądu Najwyższego zabraniające noszenia sutann, a o szaty liturgiczne sprawa jest w Sądzie Najwyższym. Obecnie "Prawda Katolicka" zajęła się sektami jak: marjawici, baptyści, badacze Pisma św. i inne.

"Prawda Katolicka" ukazuje się przy końcu każdego miesiąca. Prenumerata roczna wynosi 5 zł. Przy zamawianiu większej ilości znaczny rabat. Zamawiać można: Diecezjalny Zakład Graficzno - Drukarski w Sandomierzu.

ZE ŚWIATA

M.B. w Chinach

KULT MATKI BOSKIEJ W CHINACH. W mieście Tonglu, w Chinach wznosi się wspaniała świątynia Matki Bożej. Przepych tego kościoła nie licuje z ubogą okolicą, świadczy natomiast o wielkim kulcie Matki Boskiej w tej dzielnicy Chin. Okoliczni mieszkańcy prześcigają się wprost w składaniu darów dla tej świątyni. Sto lat temu nie było tu ani jednego katolika. Obecnie jest ich 4.000. Nawrócenia rozpoczęły się, gdy mieszkańcy ujrzeli na niebie świetlisty krzyż. Od tej chwili zaczęli zaznajamiać się z prawdami wiary chrześcijańskiej i przyjmować katolicyzm. Matka Boża zawsze specjalnie opiekowała się miastem Tonglu. W czasie powstania Bokserów, gdy bandy nieprzyjaciół podchodziły pod miasto, ujrzano niewiastę odzianą w białą szatę i niebieski płaszcz, osłaniającą mury miasta. Mieszkańcy odparli najeźdźców, a wdzięczni za ocalenie obiecali Królowej Niebios składać w ofierze wszystko, cokolwiek najlepszego będzie w mieście. Stąd, dzięki ich staraniom, powstał prześliczny kościół nawiedzany przez liczne pielgrzymki.

ZNIESIENIE WIELOŻEŃSTWA W CHINACH. Z Szanghaju donoszą, że według nowego chińskiego kodeksu cywilnego, wielożeństwo jest obecnie na terenie Chin zabronione.

ODKRYCIE MIEJSCA ,W KTÓREM CHRYSTUS NAKARMIŁ 5000 LUDZI. Dokładne miejsce, na którem Chrystus Pan dokonał cudu nakarmienia 5.000 rzeszy 5-cioma bochenkami chleba i 2-ma

Obraz M. Bożej malowany przez Chińczyka.

rybami, zostało po długich poszukiwaniach odnalezione. Odkrycia dokonał mnich z zakonu Św. Zbawcy, Ewaryst Andrzej Madera, który czynił poszukiwania z ramienia Niemieckiego T-wa Historycznego. Wybrzeże jeziora Tyberjackiego, gdzie napotkano szczątki bazyliki, odpowiada zupełnie wszystkim szczegółom, pozostawionym w opisach przez pielgrzymkę Silwję Akwitanję z końca 4 stulecia. Bazylika ta wybudowana była na krótko po uznaniu religji chrześcijańskiej, na miejscu, gdzie Chrystus Pan dokonał cudu. Bazylika odnaleziona przez Madera, posiada wspaniałe desenie. Pod ołtarzem znaleziono wielki kamień, na którym - według przypuszczeń uczonych - zasiadał Chrystus w chwili cudownego rozmnożenia chleba.

NAWRÓCENIE WYBITNEGO DOSTOJNIKA LUTERSKIEGO W DANJI. Wielkie wrażenie w Danji wywołało przejście na katolicyzm dr. Pawła Erichsena, znanego teologa luterskiego i dostojnika duńskiego kościoła. Ostatnio dwa miesiące spędził dr. Erichsen w znanym klasztorze benedyktyńskim w Maria-Laach. Jako wybitny teolog protestancki napisał i wygłosił wiele prac z dziedziny teologji i obecnie również zamierza poświęcić się piśmiennictwu katolickiemu.

LICZBA DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO W ŚWIECIE. Według najnowszych statystyk na całym świecie jest okrągło 321.000 katolickich kapłanów, z czego 64 tysiące zakonnych i 257 tysięcy świeckich. Z liczby tej na Europie przypada 252 tysiące, na Amerykę 51.500, na Afrykę 4.800, na Azję 10.500 i na Australję 2.200. Statystyka z przed 30 lat wykazywała okrągło 230 tysięcy kapłanów katolickich.