Kronika
Drukuj

Kronika

Z WATYKANU

BEATYFIKACJĄ WINCENTYNY GEROSA. Dnia 7 maja odbyła się uroczystość beatyfikacji S. Wincentyny Gerosa założycielki Sióstr Miłosierdzia z Bresci, urodzonej w r. 1784 a zmarłej w 1843 r. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia posiada dziś 500 domów w Europie, Ameryce, Indjach i Palestynie, liczących zgórą 7000 sióstr. Z rana odczytano w obecności Kapituły Watykańskiej i członków św. Kongregacji Obrzędów dekret beatyfikacyjny, poczem odsłoniono wobec tłumów przepełniających bazylikę watykańską wizerunek Błogosławionej, a patrjarcha Konstantynopola ks. Antoni Rossi odprawił uroczystą Mszę św. Po południu do bazyliki przybył Ojciec św. w towarzystwie 14 kardynałów dla złożenia hołdu nowej Błogosławionej. Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem zakończyło uroczystość.

beatyfikowane: Gemma Galgani i Wincentyna Gerosa
Bł. Gemma Galgani | Bł. Wincentyna Gerosa

BEATYFIKACJA GEMMY GALGANI. Dnia 15 maja odbyło się Ufb-, czyste ogłoszenie beatyfikacji Gemmy Galgani. Z rana w obecności Kapituły Watykańskiej i św. Kongregacji Obrzędów odczytano dekret beatyfikacyjny i odsłoniono wizerunek Błogosławionej wraz z relikwjami, poczem ks. arcybiskup Polica odprawił Mszę św. Po południu Ojciec św. zeszedł do bazyliki w otoczeniu 16 kardynałów, m. in. J. Em. Ks. Prymasa Hlonda, by w obecności wielkich tłumów wiernych złożyć pierwszy hołd nowej Błogosławionej.
Błogosławiona Gemma Galgani z Lukki urodziła się w 1878 r.; zmarła zaś w 1903 po żywocie pełnym cudownych wizyj i ekstazy religijnej, uwieńczonym nadnaturalnym darem stygmatów i współcierpienia w boleści ukrzyżowania i męki Pana Jezusa. Żywot Jej p. t. "Córka boleści" nabyć można w Księgarni św. Wojciecha, Poznań, Al. Marcinkowskiego 22.

ROZWÓJ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ZA PONTYFIKATU PIUSA XI. Za pontyfikatu Piusa XI organizacja kościelna uległa olbrzymiej rozbudowie. O rozmiarach tego wzrostu świadczą poniższe liczby: Przybyło 75 prefektur; apostolskich; 62 wikarjaty apostolskie; V administratur apostolskich; 68, biskupstw; 23 arcybiskupstwa; 9 delegatur apostolskich; 23 misje i wizytatura apostolska w Polsce dla Słowian obrządku bizantyjskiego poza diecezjami ruskiemi.

ZAWIESZENIE ODPUSTÓW ZE WZGLĘDU NA ROK WIELKIEGO POWSZECHNEGO JUBILEUSZU od dnia 2-go kwietnia 1933 r. do dnia 2-go kwietnia 1934 r. Ojciec św. Konstytucją Apostolską zawiesił wszelkie odpusty na przeciąg Roku Świętego.

Spośród odpustów dla żywych pozostały w mocy następujące:

I. Odpusty "W godzinę śmierci".

II. Odpust przywiązany do odmawiania na głos dzwonów modlitwy "Anioł Pański" lub "Królowo Nieba", albo gdyby tych modlitw nie można było odmówić, pięć "Zdrowaś Marja".

III. Odpusty przywiązane do czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

IV. Odpusty, które zyskują ci, którzy towarzyszą kapłanowi niosącemu Najśw. Sakrament do chorego, albo którzy posyłają kogoś ze świecą dla towarzystwa kapłanowi.

V. Odpust "toties quoties" dla tych, którzy pobożnie nawiedzą kaplicę Porcjunkuli koło Asyża.

Następnie zyskują odpusty nawiedzający miejsca święte w Palestynie i grotę w Lurd oraz odpusty, które nadają: wyżsi dostojnicy kościelni w czasie uroczystej celebry.

Wszystkie inne odpusty zupełne lub cząstkowe przez cały Rok Święty nie mogą być nigdzie aplikowane (ofiarowane) żywym, lecz tylko umarłym.

SPRAWA KANONIZACJI BŁOG. BERNADETTY Z LURD. 16 mają w obecności Ojca św. odbyło się posiedzenie św. Kongregacji Obrzędów, w czasie którego omawiano i głosowano nad sprawą dwóch cudów przedstawionych jako motyw do kanonizacji błog. Bernadety Subiru ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Nevers, beatyfikowanej przez Piusa XI w dniu 14 czerwca 1925 r. Postulatorem sprawy jest O. Juljusz Grimal, oficjalnym oponentem kardynał Verde. Kanonizacja nastąpi jeszcze w ciągu Roku Jubileuszowego.

U NAS

200 - TNA ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁOG. JANA Z DUKLI. W tym roku przypada 200 - tna rocznica beatyfikacji błog. Jana z Dukli. W związku z tem w kościele OO. Bernardynów w Dukli w dniach od 6 do 10 lipca odbędą się uroczyste nabożeństwa ku czci błog. Jana. Niedzielne nabożeństwo dnia 9 lipca nadane też będzie przez radjo.

ZGON SŁAWNEGO UCZONEGO. W połowie maja b. r. zmarł w Warszawie, ś. p. inż. prof. Karol Adamiecki, uczony światowej sławy, wyróżniony wielu zagranicznemi odznaczeniami i stawiany na równi ze słynnym Taylorem, jako wynalazca zasad naukowego kierowania i organizacji prac.

Wraz z Polską i światem nauki i Niepokalanów ponosi dotkliwą stratę, ponieważ od ś. p. prof. Adamieckiego doznawaliśmy wiele życzliwości, dobrodziejstw i zrozumienia dla naszej idei. A z Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie, którego Zmarły był założycielem i dyrektorem, stale i zupełnie bezinteresownie otrzymywaliśmy wiele cennych rad i wskazówek przy organizacji Niepokalanowa.
Światopogląd Zmarłego niech zilustrują nam myśli, wypowiedziane przez Niego na katedrze wykładowej w Instytucie, wobec licznie zgromadzonych przedstawicieli świata naukowego, handlowego i przemysłowego: "Byłoby lepiej na świecie, gdyby wszyscy pamiętali o 10 Przykazaniach Bożych, a owiani ideą moralności i miłości bliźniego, zgodnie współpracowali nad wspólnym dobrobytem; wstałyby wówczas kryzysy, bezrobocia i wszelka nędza społeczna i moralna".
Cześć Jego świetlanej postaci. Niepokalana napewno wynagrodziła Mu to wszystko co dla Niej i Jej "Rycerza" uczynił, bo umarł bardzo przykładnie, wyspowiadamy przez jednego z naszych Ojców. Prawdziwy uczony nie może być niedowiarkiem...

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W KRAKOWIE. Stosownie do zapowiedzi zawartej w orędziu J. E. Księcia Metropolity Adama Stefana Sapiehy z dnia 2 kwietnia 1933 r. został zwołany na dnie 24 i 25 czerwca b. r. Zjazd Eucharystyczny archidiecezji krakowskiej do Krakowa. Spodziewane są liczne pielgrzymki na tę uroczystą manifestację i hołd Jezusowi Eucharystycznemu ta z archidiecezji krakowskiej, jak i sąsiednich.

W programie Zjazdu przewidziane są zbiorowe adoracje Przenajświętszego; Sakramentu, uroczysta pontyfikalna Sumą na Rynku, oraz procesja ogółu uczestników.

odznaka pamiątkowa

SPRAWA POMNIKA NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W POZNANIU nie jest jeszcze załatwiona. Z ogólnego sprawozdania Komitetu dowiadujemy się, że na Pomniku ciąży jeszcze zaległość w kwocie 202 tys. złotych. Komitet czyni zabiegi, by to wyrównać. Urządza więc akademje wieczornice i odczyty, a dochód przeznacza na pokrycie kosztów ostatnio z polecenia Komitetu fabryka J. Pendowskiego w Poznaniu (ul. Wrocławska 39) wykonała odznakę pamiątkową z okazji odsłonięcia Pomnika. Jest ona w trzech odmianach (patrz fot.): jako szpilka, broszka i medaljon z bronzu i ze srebra; w środku jest dokładna podobizna Pomnika wraz z figurą Chrystusa. W całem polsko - katolickiem społeczeństwie tak w kraju, jak i zagranicą, odznaka winna znaleźć licznych nabywców tem więcej, że jest nie drogą (od 1 zł. 30 gr.).

W REKOLEKCJACH DLA AKADEMIKÓW w czasie wielkiego postu wzięło udział w Krakowie 2.100 uczestników i uczestniczek, w Poznaniu 1.500, a w Warszawie liczono ich na 12.000.

INSTYTUT MISYJNY W LUBLINIE. Przeznaczony jest do wychowywania świeckich kapłanów łacińskiego obrządku, święconych do dyspozycji Stolicy świętej dla wykonywania posług duchownych ku pożytkowi Rosjan. Jest on zależny od Komisji Biskupów polskich. Prezesem tej komisji jest J. E. Ks. Kardynał August Hlond, Prymas Polski. Instytut Misyjny przyjmuje jako kandydatów, bez względu na wiek i narodowość, absolwentów gimnazjum ze świadectwami dojrzałości, oraz studentów uniwersytetów. Podania o przyjęcie należy składać pod adresem: Rektor Instytutu Misyjnego, Lublin ul. Zielona 3. Do podania należy dołączyć: metrykę Chrztu, odpis świadectwa dojrzałości, życiorys, polecenie prefekta lub proboszcza, świadectwo lekarskie i fotografję.

ROZWIĄZANIE WOLNOMYŚLICIELI ŚLĄSKICH SPOWODU UPRAWIANIA AGITACJI KOMUNISTYCZNEJ. W dniu 5 maja r. b. śląski urząd wojewódzki zawiesił i rozwiązał istniejącą na Górnym Śląsku organizację pod nazwą "Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Śląskich" z siedzibą w Królewskiej Hucie, ponieważ działalność tego stowarzyszenia wykraczała przeciw obowiązującemu i prawu i zagrażała bezpieczeństwu i spokojowi publicznemu.

"Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Śląskich" opanowane zostało prawie całkowicie przez komunistów i uprawiało od dłuższego czasu wywrotową działalność komunistyczną. Jednocześnie urząd wojewódzki zakazał dalszej działalności tej organizacji pod jakąkolwiek inną formą oraz należenia do innej lub współdziałania z nią, a to pod groźbą skutków karnych.

ZE ŚWIATA.

WIELKI POSĄG NAJŚW. MARJI PANNY W WALJI. W walijskiej miasteczku Dowlas wzniesiono ostatnio przy miejscowym kościele wielki posąg Najśw. Marji Panny z Lurd. Budowy dokonali parafjanie własnemi siłami i własną pracą. Uroczystość poświęcenia odbyła się przy niezwykle wielkim napływie wiernych, którzy w posągu tym widzą nową swą świętość narodową. Posąg widoczny jest na wielką odległość.

6.000 POLICJANTÓW W NEW YORKU PRZYSTĄPIŁO DO KOMUNJI; ŚWIĘTEJ. W dniu otwarcia Roku Świętego 2 kwietnia b. r. w katedrze w New Yorku odbyło się uroczyste nabożeństwo, celebrowane przez kardynała Hayes, na którem było obecnych przeszło 6.000 policjantów, członków Towarzystwa Imienia i Jezus. W czasie Mszy św. wszyscy obecni członkowie policji przystąpili do Komunji św. Pochód policjantów z katedry do hotelu Astor, w którym odbyło się przyjęcie, wywołał wielkie wrażenie wśród publiczności na ulicach miasta.

ROK ŚWIĘTY SOLĄ W OKU BEZBOŻNIKÓW. - Centralny zarząd międzynarodowego związku stowarzyszeń bezbożniczych rzucił hasło zwalczania przy pomocy wszelkich środków Roku świętego, ogłoszonego przez Stolicę Apostolską. Wszelkie organizacje wolnomyślicielskie zobowiązały się urządzać manifestacje, w celu osłabienia wpływów Kościoła katolickiego, a przedewszystkiem zachwiania wiary religijnej w masach katolickich. Walce tej ma towarzyszyć propaganda prasowa. Djabeł przeczuwa, że Rok Jubileuszowy odrodzi w wielu duszach Królestwo Chrystusowe, więc już zawczasu organizuje obronę zagrożonych szańców.

NAWRÓCENIE MASONA W ANGLJI. W końcu marca b. r. zmarł w Londynie Daniel Mc. Neill, który był zażartym wrogiem Kościoła, a przed samą śmiercią nawrócił się na wiarę katolicką. Mc. Neill jeszcze jako młodzieniec mając lat 20, wystąpił z Kościoła i zapisał się do wolnomularzy. Parę lat później założył lożę masońską, której niebawem został mianowany "mistrzem". Przez 50 lat coraz bardziej oddalał się od Kościoła, zwalczając go na każdym kroku i dopiero 3 lata temu, gdy został dotknięty nieuleczalną chorobą, poczęły się w nim przejawiać pewne zmiany wewnętrzne. Jednakże dopiero przed samą śmiercią Mc. Neill zdecydował się ostatecznie zerwać ze swem dotychczasowem życiem bezbożniczem i przejść na łono Kościoła katolickiego. Były mason umarł po otrzymaniu ostatnich Sakramentów św.

NOWE SZYKANY WOBEC KOŚCIOŁA W MEKSYKU. Policja meksykańska chwyta się każdego najbłahszego nawet pretekstu, by prześladować i gnębić katolików. Ostatnio pisma amerykańskie notują znów dwa wypadki, które powinny wywołać energiczny protest w całym świecie katolickim. Takich wypadków (których większa część nie jest wcale notowana) jest tysiące. W mieście Guadalajara został aresztowany pewien kapłan katolicki za to, że pośpieszył na wezwanie umierającego. Sąd nałożył na aresztowanego grzywnę w wysokości 50 pesos. Wobec niemożności zapłacenia tej kary, "nieposłuszny" kapłan został uwięziony.

Drugim wypadkiem podobnej szykany jest fakt aresztowania księdza Gonzaleza, któremu jeden z policjantów włożył do kieszeni uprzednio napisane listy, świadczące o jego "burzycielskich zamiarach". Listy te zostały następnie odczytane przed sądem i stały się główną podstawą do oskarżenia. - Biedny Meksyk, gdzie rządzi masonerja i bezbożnicy!

ZAKONNIK OTRZYMAŁ NAGRODĘ AKADEMJI. Główną nagrodę tegoroczną Akademji nauk moralnych i politycznych w Paryżu, w sumie 15.000 franków, otrzymał Ojciec Sanson, oratorjanin, za wybitną akcję w kierunku zwalczania gruźlicy.

HINDUSKIE TŁUMACZENIE KSIĄG O "NAŚLADOWANIU". Hindus Shri-Ram-Nath-Suman wydał w mieście Ajmer przekład trzech pierwszych ksiąg "Naśladowania Jezusa Chrystusa" Tomasza a Kempis pod tytułem: "Jivan Sutra" (Reguła życia). Prasa hinduska przyjęła to tłumaczenie bardzo życzliwie. Należy zaznaczyć, że przed dziesięciu laty przekładu tego samego dzieła na język Hindusów dokonał ks. Konstanty Cornel, któremu w pracy tej pomagali OO. Jezuici amerykańscy.

BYŁY NASTĘPCA TRONU SASKIEGO JEZUITĄ. Do Wiednia przybył celem wygłoszenia nauk rekolekcyjnych w klasztorze Najśw. Serca Pana Jezusa O. Jerzy, jezuita, były następca tronu saskiego i książę Miśni.

Książę Jerzy urodził się w 1893 roku jako syn późniejszego króla Fryderyka Augusta Saskiego. W czasie wojny światowej służył w sztabie 3-ciej armji niemieckiej, a następnie był dowódcą bataljonu i pułku: Po rewolucji, która pozbawiła tronu również rodzinę Wettin’ów, oddał się naukom teologicznym. Odbył je w Tübingen i we Wrocławiu i w dniu 15-tym lipca 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studjował w Innsbrucku, gdzie w roku 1925 wstąpił do Tow. Jezusowego.

PONAD STO TYSIĘCY CUDZOZIEMCÓW W RZYMIE. Już w pierwszą niedzielę Roku Świętego napływ cudzoziemców do Rzymu osiągnął nigdy dotąd niewidziane rozmiary. Liczbę pielgrzymów i turystów" przebywających wówczas w murach Wiecznego Miasta, oceniano na przeszło sto tysięcy. Z powodu braku lokali, znaczną część pielgrzymek musiano umieścić w pobliskich miastach gór Albańskich.

PIERWSZY KONGRES EUCHARYSTYCZNY W AFRYCE CENTRALNEJ. W dniu 15 sierpnia br. odbędzie się w Kisantu (Kongo belgijskie) pierwszy Kongres Eucharystyczny Afryki Centralnej. Przewidywany jest bardzo liczny zjazd duchowieństwa tubylczego oraz wiernych z całego Konga belgijskiego.

NAGRODA AKADEMJI FRANCUSKIEJ ZA DZIEŁO TEOLOGICZNE. Liczne fundacje umożliwiają Akademji Francuskiej udzielanie co roku odznaczeń w formie nagród tym, którzy zdołali się wsławić bądź pracą naukową, bądź działalnością społeczną, lub też czynem szlachetnym; tym roku jedną z takich nagród otrzymał kapłan katolicki Ks. J. M. Anger za pracę z zakresu teologji p. t. "Nauka o mistycznem Ciele Chrystusowem. Dzieło Ks. Angera już przetłumaczone na kilka języków, między innemi na język angielski, cieszy się powodzeniem w Stanach Zjednoczonych.