Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

OJCIEC ŚW. O WZNIOSŁEM ZADANIU NAUCZYCIELI. Grupa włoskich nauczycieli szkół publicznych, będących członkami włoskiej Akcji Katolickiej, ukończyła obecnie specjalne kursa, zorganizowane w Rzymie. Zakończeniem tych kursów było przyjęcie na audjencji u Ojca św. Papież wyraził swoją radość, z tego, że się znajduje w tak wielkiem gronie nauczycielstwa i przypomniał czasy gdy sam był nauczycielem, poczem mówił o znaczeniu wpływów, jakie mogą mieć nauczyciele na młode umysły, oraz o pięknej nazwie nauczyciel. Nie tylko społeczeństwo, ojczyzna i państwo oczekują wiele od nauczycieli, lecz jednocześnie i Kościół.

OJCIEC ŚW. A PRASA, Ojciec św. przy każdej sposobności ze szczególnym naciskiem podkreśla znaczenie prasy katolickiej i jej wpływ na współpracę społeczeństwa świeckiego z hierarchją kościelną. Świeżo Papież znów stwierdził to swoje zaufanie pokładane w prasie i wielką dla niej miłość, udzielając błogosławieństwa dla prac prezesa związku dziennikarzy katolickich w Belgji, p. Zwaeneponl.

PAPIESKA KOMISJA DLA STUDJÓW NAD SPIRYTYZMEM. W ub. r. Ojciec św. powołał do życia specjalną komisję, mającą za zadanie studja nad spirytyzmem w całym świecie. Ostatnio ukazało się pierwsze sprawozdanie tej komisji. Na podstawie danych statystycznych sprawozdanie obrazuje przedewszystkiem rozwój spirytyzmu w całym, świecie. Z danych tych okazuje się, że krajem, gdzie spirytyzm jest najbardziej rozpowszechniony, są Stany Zjednoczone Am. Półn. Tam zwolennicy spirytyzmu przeważnie są zorganizowani, a literatura spirytystyczna jest tam największą i ma najłatwiejszy zbyt. Drugim z kolei krajem o silnym ruchu spirytystycznym jest Anglja, dalej następuje Francja, Niemcy, Polska, Austrja, wreszcie kraje wschodnie. Najmniej rozwinięty jest spirytyzm w Hiszpanji i we Włoszech, ale i tam zdołał się już zakorzenić. Sprawozdanie komisji papieskiej daje również odpowiedź na dwa zasadnicze pytania z dziedziny spirytyzmu, a mianowicie: czy ludzie żyjący mogą rozmawiać z duszami umarłych i czy może istnieć jakiekolwiek porozumiewanie się między naszym światem a światem pozagrobowym? Odpowiedź na oba te pytania brzmi: Nie!

DAR OJCA ŚW. DLA KONGRESU W DUBLINIE. Pius XI z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, przesłał przez Kardynała - legata dla katedry dar papieski w postaci drogocennego kielicha mszalnego, wykonanego w złocie i w srebrze w stylu barokowym, Na kielichu będzie upamiętniona uroczystość w dedykacji, przez Ofiarodawcę.

ZAKAZ SZTUCZNYCH KWIATÓW PRZED OBRAZAMI ŚWIĘTEMI I ZDJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH ŚW. OBRZĘDÓW. Kardynał - Wikarjusz Marchetti, odbywający obecnie wizytację diecezji rzymskiej w zastępstwie Ojca św. wydał zakaz umieszczania przed świętemi obrazami sztucznych kwiatów, robienia zdjęć fotograficznych w czasie trwania funkcyj świętych w kościele oraz ofiarowywania świeczek woskowych jako wota.

ALPINIŚCI U OJCA ŚW. Dnia 12 lipca Ojciec św. przyjął na posłuchaniu grupę alpinistów, do których przemówił ze wzruszeniem, wspominając Swoje drogie góry, które jednak również starzeją się wskutek wietrzenia. Ojciec św. przypomniał przytem o pięknym epizodzie z czasów swoich wycieczek górskich, gdy przewodnik po wspięciu się na jeden ze wspaniałych szczytów ukląkł i rzekł: Tu trzeba się modlić! Nawiązując zaś do tego wypadku, wzywa Papież zgromadzonych przed Nim alpinistów, by w wycieczkach swoich nie zapominali o duszy, które wznosić trzeba na najwyższe szczyty uwielbienia dla Stwórcy.

NA KONGRES HISTORYCZNY. Ojciec św. zamianował Ks. Biskupa d-ra M. Godlewskiego, profesora historji Kościoła na Uniwersytecie Jagiellońskim, swym reprezentantem na międzynarodowy Kongres historyków, który ma się odbyć w roku 1933 w Warszawie.

U NAS

Bp Kazimierz Bukraba
J. E. Ks. Bp. Kazimierz Bukraba
Biskup - Nominat piński.

NOWY BISKUP PIŃSKI. Ojciec św. zamianował ks. Kazimierza Bukrabę, proboszcza i dziekana w Brześciu n. Bugiem, biskupem diecezji pińskiej, osieroconej po zgonie śp. ks. biskupa Łozińskiego. Nowy biskup - nominat urodził się w roku 1885 w ziemi grodzieńskiej. Seminarjum duchowne ukończył w Petersburgu, tamże został wyświęcony na kapłana w r. 1909. Dziekanem brzeskim został mianowany w r. 1928. Ks Biskup - nominat Bukraba znany jest szerszemu ogółowi, a zwłaszcza na ziemiach wschodnich, jako gorliwy pasterz i niestrudzony pracownik na niwie ojczystej.

NOWA PARAFJA W POZNANIU J. E. Ks. Kardynał Prymas wydał akt erekcyjny, dotyczący utworzenia nowej parafji św. Michała przy tymczasowym kościele przy ul. Stolarskiej w Poznaniu.

PAULINI Z JASNEJ GÓRY OBEJMUJĄ KLASZTOR W BUDAPESZCIE. Odpowiadając na zaproszenie sfer kościelnych węgierskich zdecydowali się OO. Paulini objąć klasztor w Budapeszcie. Plany klasztoru zostały ustalone w porozumieniu z Jasną Górą. Kilku Ojców opanowało już należycie język węgierski. Zdobycz tę należy zanotować z największą radością na marginesie tegorocznego jubileuszu 550-lecia sprowadzenia cudownego obrazu do Częstochowy,

DWAJ MĘCZENNICY ŚLĄSCY. Na wspólną prośbę wszystkich biskupów polskich Ojciec św. zaprowadził we wszystkich diecezjach obrządku łacińskiego Polski uroczystość bł. Jana Sarkandra, którą obchodzić się będzie 17 marca i uroczystość bł. Melchiora Grodzieckiego T. J. w dniu 7 - go września. Obaj męczennicy, urodzeni i wychowani na Śląsku Cieszyńskim, w diecezji katowickiej, ponieśli męczeńską śmierć z rąk innowierców za wierność wobec Kościoła katolickiego. Stolica św. godzi się na wyniesienie obu błogosławionych Polaków na ołtarze całej Polski, stawia ich jako wzór wytrwania w wierności wobec Kościoła katolickiego.

BUDOWA KOŚCIOŁA WOTYWNEGO WE LWOWIE NA GÓRNYM ŁYCZAKOWIE. Za szczęśliwy powrót Lwowa i Kresów wschodnich na łono odrodzonej Ojczyzny, rozpoczęto budowę kościoła wotywnego pod wezwaniem M. B. Ostrobramskiej na górnym Łyczakowie we Lwowie. Lecz do ukończenia budowy tego kościoła - pomnika - brak funduszów. Pomimo tak ciężkich czasów, Polacy,Katolicy Lwowa opodatkowali się na ten cel, jednak i to nie wystarcza, to też Komitet budowy kościoła, zwraca się do społeczeństwa całego z prośbą o poparcie tego szlachetnego dzieła, składając ofiary na P. K. O. 154.325.

ZE ŚWIATA

KATOLICYZM DOCIERA DO WRÓT TYBETU. Jeszcze przed 50-ciu laty do Sikkim, położonego nad granicą tybetańsko-indyjską, wyruszyła misja katolicka z Mgr, Douenelem z paryskiego misyjnego Seminarjum duchownego na czele. Misjonarze, nie mogąc wejść do tego zamkniętego dla misyj chrześcijańskich kraju, zajęli posterunek w odległości 40 km, od granicy i tam przez lat dziesiątki w bardzo trudnych warunkach trwali na niezwykle niewdzięcznej placówce. Mimo braku widocznych rezultatów pracy, O. Douenel nie ustawał w. pracy i pisał: "Nasze nogi nie chcą nas nieść dalej: dzisiaj, po 11 latach wciąż jeszcze jesteśmy na tem samem miejscu".. Dopiero w r. 1929 sędziwy misjonarz, obecnie prefekt Delegacji Apostolskiej w Sikkim, urzeczywistnił swój wytęskniony zamiar i wkroczył ze Słowem Bożem do tak długo przed Ewangelją zamkniętego kraju. Miejscowy król i królowa powitali go przyjaźnie i nie czynili wstrętów jego działalności. Niebawem też w Stolicy Sikkim udzielony został pierwszy chrzest św.

KRZYŻ NIESIONY NA PROCESJI PRZEZ POGAN. Przechodząc przez wieś pogańską w Indochinach, spotkał się jeden z misjonarzy katolickich z wielką procesją buddystów. Było tam, jak zawsze, dużo chorągwi, muzyka ogłuszająca: talerze, flety, mandoliny, bębny, a na końcu - wielki drewniany krzyż, niesiony uroczyście pod parasolem żółtym (jest to barwa królewska tej okolicy), a za nim tłum ogromny. Misjonarz przyglądał się zaciekawiony procesji, która weszła do pagody i tam wzniesiono także krzyż i postawiono na dawnem miejscu. Pytał się potem jej uczestników, dlaczego urządzili tę dziwną ceremonję. "Widzieliśmy nieraz - odpowiedzieli mu - jak chrześcijanie, gdy jakaś bieda ich przycisnęła, nieśli krzyż w procesji; i my tak raz zrobiliśmy i zostaliśmy wysłuchani. W tym roku przesilenie tak jest ciężkie i dlatego uciekliśmy się znowu do krzyża". Usłyszawszy to ksiądz, zapytał się owych poczciwych pogan, czy nie myślą, że zrobiliby leniej, gdyby sami zostali chrześcijanami? Ale z pewnością! odrzekli - Już przed kilku laty cała nasza wieś myślała przejść na katolicyzm. Zaproszono też jednego misjonarza, żeby przybył i w pagodzie mówił o swej religji; ale po jego odjeździe ludzie szanowani i starzy poradzili nam, abyśmy odłożyli nawrócenie". Można spodziewać się, że misjonarz w najbliższym czasie przezwycięży to wahanie się i że ci powiększą liczbę katolików Anamitów. Prowincja Tan-Hoa, do której należy owa wieś, ma ich dzisiaj około 35.000, na ogólną liczbę ludności: 1,500.000.

BRAMINI KU CZCI CHRYSTUSA. Rzymska agencja FIDES donosi z Krisnagar w Indjach że w czasie ostatnich świąt Wielkiejnocy miejscowi bramini postanowili w świątyni swojej odbyć wielkie uroczystości ku czci "wielkiej duszy Chrystusa i Jego wielkiej miłości ku ludziom". W czasie obchodu jeden z braminów, szczególnie poważany przez współziomków dla wysokiego wykształcenia i wyrobienia intelektualnego, wygłosił wielkie przemówienie, w którem dał wyraz swoim poglądom monoteistycznym, a następnie, po wyczerpującym opisie życia "wielkiego męża z Palestyny", wystąpił ze śmiałem, jak dla pogan, twierdzeniem, że "Chrystusa trzeba uważać nie tylko za Syna Bożego, ale i za Boga Samego". Uroczystość, w której wzięło udział wielu wybitnych hindusów, paru misjonarzy protestanckich i katolickich "baboes", zakończono odśpiewaniem hymnu ku czci Chrystusa.

GŁOS PROTESTANCKI, NAWOŁUJĄCY DO PÓJŚCIA ZA APELEM PAPIEŻA. Na łamach wychodzącego w Chicago miesięcznika "The Christian Century", redagowanego przez pastora protestanckiego, Karola Claytona Morrisona, ukazał się ostatnio artykuł wstępny p. t. "Papież nawołuje do pokuty". Znamienny ten głos protestanckiego pisma zasługuje na szczególną uwagę. Autor pisze w nim m. in: Papież zwrócił się (w encyklice "Caritate Christi") nie tylko do wiernych, lecz do całego świata! Znajdujemy się - mówi on - w chwili tak ciężkiej, jakiej świat nie przeżywał dotychczas jeszcze. Z Bogiem albo przeciw Bogu! Oto alternatywa, która rozstrzygnie o losach ludzkości, zarówno w dziedzinie polityki, jak i finansów, moralności, wiedzy, sztuki, tak w pogaństwie, jak i w rodzinie, na Zachodzie i Wschodzie. Gdyby treść orędzia papieskiego została ogłoszona z jakiejś wysokiej katedry protestanckiej, powiedzielibyśmy: Chwała Bogu, oto głos w tak żywotnej kwestji! Część apelu papieskiego odnosi się tylko do katolików, lecz większość jego dotyczy całego Chrześcijaństwa... Papież nie naśladuje tych próżnych pisarzy, którzy to... nawołują do cierpliwości. Szuka On natomiast sedna zła, które widzi w przesadnym nacjonalizmie... Tu tkwi źródło wielkiego zła w łonie ludzkości dzisiejszej doby. Jeśli Papież mówi o modlitwie, widzi On w niej środek do zażegnania tego zła".

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W BRAZYLJI. W październiku rb. ma odbyć się w San Salvador de Bahia pierwszy brazylijski narodowy Kongres Eucharystyczny. W Kongresie tym weźmie udział nuncjusz apostolski w Brazylji i cały episkopat brazylijski. Archidiecezja San Salvador de Bahia liczy około 2 i pół miljona wiernych.

BAZYLIKA ŚW. JOANNY d’ARC W PARYŻU. Arcybiskup Paryża, kardynał Verdier, dokonał poświecenia kamienia węgielnego pod budowę wspaniałej bazyliki ku czci św. Joanny d’Arc w Paryżu, w dzielnicy Saint Denis de la Chapelle.