Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

NOWA ENCYKLIKA OJCA ŚW. Z okazji święta Serca Jezusowego Ojciec święty wydał encyklikę, w której wzywa do pokuty i modłów o odwrócenie ciężkich doświadczeń, jakie nawiedziły ludzkość. Encyklika piętnuje ruch ateistyczny, kierowany głównie przez komunistów, i wzywa wierzące narody, aby utworzyły jednolity front przeciwko wrogom idei chrześcijańskich podstaw społeczeństwa, działając środkami legalnemi oraz modlitwą i pokutą. Encyklika potępia pozatem imperjalizm nacjonalistyczny, który w każdym narodzie stwarza własnego boga. - Streszczenie tej encykliki umieściliśmy na 196 stronie tego numeru.

DAR DLA OJCA ŚW. X. W. van Berkel z Arnheim w Holandji przesłał Ojcu św. zegar ścienny tak skonstruowany, że trzy razy dziennie (o wpół do 6-ej rano, w południe i wpół do 6-ej wieczorem) dzwoni na Anioł Pański. Zegar ten sporządził dla Ojca św. pewien protestant holenderski.

OJCIEC ŚW. O NOWOCZESNYCH ŚRODKACH LOKOMOCJI DLA MISYJ. Do jednego z biskupów misyjnych Ojciec św. tak niedawno powiedział: "Niechaj misjonarze używają wszystkich nowoczesnych środków lokomocji, szybszych i mniej męczących. Skoro rzeczy te przyczyniają się do tego, że Królestwo Boże szybciej i szerzej może być rozpowszechnione, trzeba używać je bez wahania. Obowiązkiem zaś każdego, kto sprzyja dziełu misyjnemu, jest wspomaganie misjonarzy i dostarczenie im tego wszystkiego, co czyni możliwem oszczędzanie sił przy wypełnianiu apostolstwa, albowiem życie misjonarzy jest drogocenne".

UTWÓR KARD. PACELLI’EGO O ŚW. ALBERCIE WIELKIM. Kardynał sekretarz stanu Pacelli z okazji proklamowania św. Alberta Wielkiego Doktorem Kościoła napisał na cześć wielkiego świętego utwór, w którym sławi jego apostolstwo w dziedzinie nauki, rozwijane w Niemczech, Francji i Włoszech. W utworze swym autor wyraża gorące życzenie, ażeby te trzy wielkie narody imię św. Alberta Wielkiego poszły wspólna droga. sprawiedliwości, miłości i pokoju dla wspólnego, dla wszystkich narodów dobra w obecnej krytycznej dobie.

U NAS

UZNANIE OJCA ŚW. DLA ROBOTNIKA WIELKOPOLSKIEGO. Z okazji 40 - lecia Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej, otrzymało siedmiu wybitnych członków - robotników ordery papieskie, a mianowicie: "Pro Ecclesia et Pontifice" pp. Piotr Jańczak z Poznania, Jan Cywiński z Bydgoszczy, Jan Matelski z Poznania, Józef Urban z Ostrowa, oraz "Bene Merenti": pp. Stanisław Dopierała ze Skokowa pod Borkiem, Szczepan Czub z Poznania, Michał Switek z Inowrocławia. Dekoracji dokonał J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond podczas uroczystej akademji robotniczej na zakończenie XXVIII Zjazdu delegatów wszystkich 254 Towarzystw w Poznaniu w niedziele dnia 12 czerwca r. b.

GŁOŚNY LIST PASTERSKI. W Poznaniu został ogłoszony list pasterski J. Em. Ks. Kardynała Prymasa. List ten przypomina o obowiązkach i prawach Kościoła, państwa i obywatela. Sprawa tych obowiązków i praw została poruszona w najodpowiedniejszej chwili, jakby w samą porę. Wszystkie dzienniki z kraju, niektóre w całości, podały treść listu. Posłowie nasi na jednem z zebrań poruszyli m. in. i sprawę tego listu. Zaproponowano uchwalenie rezolucji, będącej odpowiedzią na ten list. A brzmi ona tak: Parlamentarny Klub, zebrany W dniu 11-go maja, składa Ks. Prymasowi Polski wyrazy hołdu i głębokiej wdzięczności w chwili, gdy Jego List Pasterski porusza umysły i sumienia społeczeństwa, wskazując Polsce dzisiejszej obowiązki, jakie nakłada na nią wielka przyszłość, a życiu państwowem dając drogowskaz jasnych, prostych i niezłomnych zasad chrześcijańskich, które obowiązują państwo i życie zbiorowe, tak samo jak życie jednostki. Odpowiedź tę prezes Klubu przesłał telegraficznie Ks. Prymasowi.

350-LECIE SEMINARJUM WILEŃSKIEGO. W bieżącym roku mija 350 lat od założenia Seminarjum Duchownego w Wilnie w r. 1582, w trzy lata po założeniu Wszechnicy Stefana Batorego. Założycielem jej jest ks. kardynał Jerzy Radziwiłł. Seminarjum wileńskie powstało w niespełna 19 lat po soborze trydenckim, który zalecał zakładanie specjalnych zakładów dla przyszłych kapłanów.

SEMINARJUM MISYJNE W LUBLINE. Seminarjum Misyjne w Lublinie jest przeznaczone do wychowywania wyłącznie łacińskich kapłanów, święconych do dyspozycji Stolicy świętej dla wykonywania posług duchownych ku pożytkowi Rosjan. Od 1 stycznia r. b. zostało ono przez samą Stolicę Świętą oddane w zależność od Komisji Biskupów polskich. Komisję tę stanowią: JEm. Ks. Kardynał Hlond, Prymas Polski, jako prezes i Ich Eksc. Ks. Arcybiskup Ropp i Ks. Biskup Fulman, jako członkowie. Na sekretarza Komisji wybrany został prowizorycznie przez JE. Ks. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. kań. P. F. Chodniewicz, rektor Seminarjum Misyjnego.

Dzisiejszy stan rzeczy w Rosji uniemożliwia kapłanom katolickim udanie się tam w celu pracy nad zbawieniem dusz. Skoro jednak tylko Opatrzność pozwoli na to, otworzy się tam niezmierzone poprostu pole pracy dla kapłanów katolickich. Trzeba ich wiec zawczasu do tego przygotować. Zadanie to właśnie spełnia od kilku lat Instytut Misyjny w Lublinie. Seminarjum Misyjne przyjmuje jako kandydatów, bez względu na wiek i narodowość, absolwentów gimnazjum ze świadectwem dojrzałości oraz studentów uniwersytetu, a także alumnów seminarjów duchownych za pozwoleniem miejscowego biskupa.

Podania o przyjęcie należy składać pod adresem: Rektor Instytutu Misyjnego, Lublin, ul. Zielona 3. Do podania należy załączyć: metrykę chrztu, odpis świadectwa dojrzałości, curriculum vitae, polecenie prefekta lub proboszcza, świadectwo lekarskie i fotografje. Wszelkie informacje można otrzymać listownie, lub telefonicznie.

ZE ŚWIATA

PRZEDSTAWICIEL CHIN W LIDZE NARODÓW PROSI OJCA ŚW. O WSTAWIENNICTWO. Przewodniczący chińskiej delegacji przy Lidze Narodów, p. Jen, zwrócił się do Ojca św. z prośbą o wstawiennictwo za Chinami przy obecnym konflikcie na Dalekim Wschodzie. Kardynał Sekretarz Stanu Pacelli odpowiedział telegraficznie, że Papież, jako wspólny Ojciec, obejmuje swą miłością wszystkie narody, a narodowi chińskiemu dał niewątpliwe dowody swojej dla niego przychylności. W obecnej chwili Ojciec św. pragnie gorąco i modli się o to, by pomiędzy obu wielkiemi narodami, którym Opatrzność Boża wyznaczyła miejsce obok siebie, zapanował pokój, aby mogły w zgodnem współżyciu korzystać z dobrodziejstw pokoju. Ten apel narodu chińskiego do Stolicy Św. posiądą wielkie znaczenie, albowiem jest to jeden z rzadkich wypadków odnoszenia się o pośrednictwo do Stolicy Apostolskiej ze strony narodu pogańskiego.

BOŻE DZIWY. Wobec wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Siostry Róży Gattoro, założycielki Zakonu Sióstr św. Anny, nastąpiło na cmentarzu rzymskim odkopanie grobu, w którym świątobliwa zakonnica złożona została w roku 1900. Po otwarciu trumny okazało się, że ciało jest zachowane bez śladu rozkładu, co jest tem dziwniejsze, że przy składaniu do grobu już okazywały się drobna objawy rozkładu. Palce i członki zmarłej przed trzydziestu laty Siostry Róży wykazują giętkość, a nawet oczy są zupełnie nietknięte.

A znów w Bangalore w Indjach zmarł przed półtora rokiem i tam został pogrzebany misjonarz z Pondichory (Indje francuskie), O. Paillot, który jako misjonarz działał w Indjach w ciągu 45 lat. Gdy grób rozkopano, okazało się, - jak podaje gazeta indyjska "The Hindu", - że, chociaż trumna drewniana była całkowicie zniszczona i rozsypała się, ciało zmarłego nie tylko nie rozłożyło się, ale zachowało giętkość i elastyczność, jak u człowieka śpiącego, co oficjalnie stwierdziły władze miejscowe. Fakt ten wywołał zrozumiałe poruszenie wśród miejscowej ludności.

BUDOWA NOWYCH 60 KOŚCIOŁÓW W PARYŻU. Władze państwowe francuskie przy poparciu prezydenta Rzeczypospolitej podarowały na własność arcybiskupstwu paryskiemu 60 terenów w Paryżu i okolicy pod budowę nowych kościołów, których brak daje się poważnie odczuwać ludności. Na 24 z tych terenów budowa kościołów jest już w toku.

ŹRÓDŁO SŁABOŚCI PRAWOSŁAWIA. Na jednem z ostatnich zebrań Stowarzyszenia św. Jana Chryzostoma w Londynie przemawiał na temat obecnego stanu prawosławia Hr. Bennigsen, konwertyta z prawosławia na katolicyzm, a więc dobrze w tych sprawach orjentujący się. Według niego głównym powodem słabości prawosławia jest zbytnie przywiązanie do formy zewnętrznej przy całkowitem prawie poniechaniu wewnętrznego życia duchowego. Inaczej sprawy przedstawiają się w katolicyzmie, gdzie pierwiastek duchowy odgrywa rolę najważniejszą i przeważającą wszystkie inne. Dlatego Kościół katolicki posiada wielkich mistyków a wśród nich nawet kobiety, jak św. Katarzyna ze Sieny lub św. Teresa z Avila, nietylko w czasach dawniejszych, ale w nieprzerwanym ciągu aż do dni dzisiejszych. Prawosławie nie może się pochwalić mistykami doby ostatniej w rodzaju św. Teresy od Dz. Jezus, lub św. Jana Vianney. Ten moment zaś stanowi niezaprzeczalny dowód prawdziwej ciągłości nauki i rzeczywistego trwania Kościoła katolickiego.

NAJWIĘKSZA KATEDRA ŚWIATA. Katolicy angielscy budują w Liwerpoolu katedrę, która będzie większa od największej dotąd na świecie bazyliki św. Piotra w Rzymie. Zajmie przestrzeń 70.000 metrów kwadratowych i będzie mieć 246 m. długości. Stanie w niej 46 ołtarzy, a główny poświęcony będzie Chrystusowi-Królowi.

OFIARA ROBOTNIKÓW WŁOSKICH NA UNIWERSYTET KATOLICKI. Robotnicy zajęci przy budowie katolickiego uniwersytetu w Medjolanie, postanowili część swoich zarobków tygodniowych przeznaczyć na ufundowanie ołtarza w kaplicy uniwersyteckiej. Przy składaniu tej ofiary, która wynosiła około 6.000 lir, przedstawiciel związku robotniczego oświadczył, że robotnicy, rozumiejąc wielkie znaczenie Uniwersytetu dla rozwoju kultury katolickiej, gotowi są bezpłatnie poświęcić ze swej pracy po dwie godziny tygodniowo dla tego Uniwersytetu.

KATOLIK W PARLAMENCIE JAPOŃSKIM. Katolicy Japońscy odnieśli znaczny triumf. 22 lutego został wybrany na posła do parlamentu w Tokio Oszima Torakiczi z Hakodate. Jest to pierwszy katolik, który wchodzi do parlamentu cesarstwa Wschodzącego Słońca. Wypadek ten ma ogromne znaczenie dla katolicyzmu w tym kraju.

ABSTYNENCJA WŚRÓD STUDENTÓW JAPOŃCZYKÓW. Zabiegi studenckiej ligi przeciwalkoholowej w Japonji w ciągu ostatnich lat 8-miu doprowadziły do wyrugowania alkoholu ze wszystkich stowarzyszeń, młodzieży japońskiej Liga szerzy zasady abstynenckie przez odbywanie miesięcznych zebrań, wygaszanie wykładów, wydawanie organu związkowego, tłumaczenie i ogłaszanie zagranicznej literatury, dotyczącej zagadnienia alkoholizmu. Członkowie ligi mają obowiązek szerzenia idei abstynenckiej w czasie wakacji w tych okolicach, z których pochodu. Obecnie Liga japońska liczy 8.700 członków w 79 zakładach naukowych.