Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

ENCYKLIKA OJCA ŚW. W SPRAWIE PRZEŚLADOWAŃ W MEKSYKU. Pod datą 29 września b. r. w uroczystość św. Michała Archanioła, ogłoszona została nowa encyklika Piusa XI "Acerba animi anxitudo" skierowana przedewszystkiem do episkopatu meksykańskiego. Przedstawia ona sytuację Kościoła, katolickiego w Meksyku i piętnuje gwałty przeciw duchowieństwu i wiernym, pogwałcenie wolności wyznania i praw Kościoła. Następnie, przypominając encyklikę z 18 listopada 1926 r. "Inignis afflictisque", zwraca uwagę, że modus vivendi ustalony w roku 1929 stale jest gwałcony przez nowe uciski i prześladowania. Wielu biskupów wydalono z kraju, świątynie i seminaria diecezjalne pozamykano, liczbę duchowieństwa zredukowano do minimum: jednego księdza na sto tysięcy wiernych. Pius XI ponawia przeto energiczny protest wobec całego świata cywilizowanego, a jednocześnie podnosi bohaterstwo i karność episkopatu, duchowieństwa i ludu meksykańskiego. Papież potępia dalej prześladowania meksykańskie i prześladowania w Rosji, które stanowią dwa najpoważniejsze niebezpieczeństwa, zagrażające porządkowi społecznemu i wzywa wszystkie narody cywilizowane do położenia kresu temu niszczycielskiemu zalewowi.

Bardzo ważna, ostatnia część encykliki zawiera polecenia, w sprawie ustosunkowania się duchowieństwa do władz, świeckich w myśl tego artykułu konstytucji, który nakazuje kapłanom żądania od rządu upoważnienia do sprawowania kultu. Papież zwraca uwagę, że takie niesprawiedliwe wymaganie jest nie do przyjęcia, jednakże poleca duchowieństwu, by w interesie dusz znosili ten bolesny warunek. Duchowieństwo meksykańskie winno przeto, nie aprobując wspomnianego artykułu konstytucji i protestując przeciw gwałceniu praw hierarchji katolickiej, składać jednakże do władz cywilnych odpowiednie podania o upoważnienie do sprawowania kultu. Ojciec św. pragnie wszelkiemi środkami uniknąć przerwy w kulcie Bożym w Meksyku i wzywa episkopat i duchowieństwo do organizowania Akcji katolickiej, zwłaszcza wśród młodzieży, aby w ten sposób przygotować w nowem pokoleniu odrodzenie katolicyzmu w tym kraju.

SĄDOWNICTWO W MIEŚCIE WATYKAŃSKIEM. Ukazało się papieskie motu proprio powołujące do życia komisje, której powierzono zredagowanie projektu prawa o organizacji sądownictwa, i procedury cywilnej w trybunałach Miasta Watykańskiego. Na czele Komisji stanął Mgr. Massimo Massimi, dziekan trybunału św. Roty. Komisja ta ma przedstawić projekt w ciągu grudnia 1934 r.

SAMOLOTY DLA MISYJ. Z kół watykańskich informują, że w najbliższym czasie Ojciec św. wyda oderwę do całego świata chrześcijańskiego w sprawie zbierania ofiar na zakup 50 samolotów dla potrzeb misyjnych. Samoloty służyć będą przedewszystkiem w rejonach nawiedzonych głodem, epidemjami lub kataklizmami. W celu szybszego przewozu personelu ratowniczego i potrzebnych materjałów.

U NAS

SPRAWA BEATYFIKACJI BRATA ALBERTA. W roku bieżącym przypada 20 - ta rocznica założenia zakładu Br. Alberta w Krakowie. W związku z tą rocznicą przystąpili Bracia Albertyni do ekshumacji zwłok ś. p. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Zwłoki Czcigodnego Sługi przełożono ze zbutwiałej trumny do dębowej. Albertyni zamierzają niebawem rozpocząć zabiegi o beatyfikację swego Założyciela. - Ktoby wiec doznał jakiejś szczególnej łaski przez przyczynę Br. Alberta niech opisze ją i wyśle na adres: Bracia Albertyni, Kraków, ul. Krakowska.

figura Niepokalanej A. Polkowskiego

TRIUMF UCZONEGO POLSKIEGO KAPŁANA. Ks. prof. Bolesław Rosiński z Warszawy, docent antropologji na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie przed kilkoma dniami wrócił z Ameryki gdzie na zaproszenie amerykańskiego świata naukowego brał udział w kongresach międzynarodowych - w eugenicznym w Nowym Jorku i genetycznym w Ittaka, na których wygłosił dwa odczyty w języku angielskim. Jak wielką powagą naukową cieszy się ks. prof. B. Rosiński, świadczy jego wybór na przewodniczącego sekcji antropologicznej kongresu. Prace uczonego kapłana zostały opublikowane w języku angielskim na koszt amerykańskich zrzeszeń naukowych.

RZEŹBA RELIGIJNA. Na urządzonej w tym roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie wystawie polskiej sztuki kościelnej uzyskała nagrodę Episkopatu rzeźba, figury Niepokalanej, dłuta Antoniego Polkowskiego. Na ilustracji naszej widzimy odznaczoną rzeźbę.

NARODOWA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I EGIPTU W końcu miesiąca stycznia 1933r, wyjedzie z Polski pod protektoratem J. E. Ks. Biskupa Kubiny narodowa pielgrzymka do Ziemi św. i Egiptu. Strona techniczna pielgrzymki powierzona została Polskiemu Biuru Podróży "Frankopol" w Warszawie, ul. Trębacka 9. Pielgrzymka oprócz Ziemi św. i Egiptu zwiedzi Konstantynopol, Ateny, Aleksandrje, Kair i Beyrut.

OSTRZEŻENIE PRZED SEKCIARZAMI. Mieszkańcy Warszawy, a może i innych miast, otrzymują ostatnio przesyłki pocztowe z wydawnictwami sekty t. zw. badaczy Pisma św. Broszurki te wydane są w Ameryce, w różnych językach i w ogromnych ilościach przesyłane są do Europy. "Badacze" jednocześnie załączają przekazy na P. K. O., oraz list, w którym, nie ujawniając swej organizacji, polecają się "wspaniałomyślności" i proszą o ofiary. Ostrzegamy społeczeństwo katolickie przed powyższemi wydawnictwami, których treść niezgodna jest z nauką katolicką.

OTWARCIE SEMINARJUM ZAGRANICZNEGO. Seminarjum Zagraniczne, wspaniałe dzieło J. Em. Ks. Kardynała Prymasa, Dostojnego Protektora wychodźctwa, rozpoczęło, jak wiadomo, już z dniem pierwszego września swa działalność w Potulicach, w pałacu darowanym na ten cel przez wielce zasłużoną wobec Kościoła i Ojczyzny p. hr. Anielę Potulicka, która zmarła 17 paźdź. b r. Przygotowuje się tam 21 kandydatów, zebranych z całej Polski, na przyszłych duszpasterzy oraz 17 kandydatów pomocników misjonarskich. Rektorem Seminarjum jest ks. Posadzy. Dnia 15 września kandydaci do stanu kapłańskiego, po krótkim postulacie rozpoczęli swój nowicjat, gdyż Seminarjum Zagraniczne zorganizowane jest w ramach zgromadzenia zakonnego. Po rocznym nowicjacie odbędą się pięcioletnie studja filozoficzno - teologiczne w Gnieźnie i w Poznaniu, poczem młodzi kapłani wyruszą do poszczególnych placówek polskiego wychodźtwa. Oby to Seminarjum, które Ojciec św. nazywa "dziełem opatrznościowem i pożytecznem i dlatego swemu sercu tak bardzo bliskiem", rozwinęło się jak najwspanialej na chwałę Boga i dla dobra naszej ukochanej rzeszy wychodźczej. Cale społeczeństwo katolickie winno poprzeć dążenie tego wielkiego dzieła misyjnego Polski. Ofiary należy kierować do P. K. O. Nr. 202,454.

HALLERCZYCY ZŁOŻYLI HOŁD KRÓLOWEJ POLSKI. Generał Józef Haller zwołał dawnych żołnierzy do Częstochowy i dnia 9 października b. r. wraz z nimi złożył hołd Królowej Polski. Rankiem żołnierze przystąpili do spowiedzi i Komunji świętej, potem generał Haller zrobił przegląd chorągwi na placu przed Katedrą. Stąd związek hallerczyków ze sztandarami udał się na Jasną Górę. W cudownej kaplicy w imieniu wszystkich swych żołnierzy Generał złożył jako wotum miecze hallerowskie. Ojcowie Paulini przyjmowali generała Hallera w klasztorze w gościnnych pokojach.

ZE ŚWIATA

ZŁOTE GODY ZAKONNE. Dnia 2 października b. r. obchodziła siostra św. Teresy od Dzieciątka Jezus jubileusz 50 - lecia wstąpienia do Karmelitanek Bosych. Jest ona przeoryszą u grobu swej świętej siostry w Lisieux. Nosi imię Matki Agnieszki (z domu Paulina Martin).

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE DLA INDJAN. 42 Indjan z plemienia Sioux w stanie Dakota odprawiło niedawno rekolekcje zamknięte w kaplicy w Pine Rodge. Poprzednio odbyły się już tam raz rekolekcje dla mężczyzn, a dwa razy rekolekcje dla kobiet z tego szczepu z bardzo pomyślnym skutkiem.

BISKUP - PILOTEM. Donoszą z Massachussettes, że nowy biskup sufragan Bostonu, Ks. Spelluman posiada od maja dyplom pilota, otrzymany we Włoszech, gdzie przez długi okres czasu przebywał w charakterze funkcjonarjusza sekretarjatu Stolicy Apostolskiej, Biskup Spelluman jest pierwszym i jedynym biskupem lotnikiem.

WALKA Z PORNOGRAFJĄ I KARY NA AUTORÓW. Pocieszającym objawem jest fakt organizowania w wielu krajach walki z wydawnictwami pornograficznymi. I tak: Danja zabroniła wydawnictw propagujących nudyzm w Szwajcarji utworzył się związek antypornograficzny, we Włoszech syndykat dziennikarski urządza ścisłą cenzurę, w Paryżu duchowieństwo rozwinęło silną agitację oczyszczającą literaturę z brudów i naleciałości. W Peru wyszło niedawno prawo, skazujące każdego autora lub wydawcę rzeczy uznanych za niemoralne na karę pieniężną, a w razie niemożności jej zapłacenia - na czteromiesięczną pracę jako grabarz na cmentarzu. Jest to dobrą karą dla krzewicieli brudów i niemoralności, prawdziwych grabarzy społecznych.

ECHA JUBILEUSZU KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY. W całych Włoszech głośno o cudzie, jakim św. Antoni poruszył tłumy pielgrzymów pod koniec tegorocznego jubileuszu. Oto Alfred Simoncini, paralityk, od lat 12 beznadziejnie chory i pozbawiony możności chodzenia, po 3 godzinnej modlitwie u grobu Świętego odzyskał siły i zdrowie, a wszystkie objawy paraliżu zniknęły bezpowrotnie.

PIĘKNY CZYN WŁOSKIEGO KAPŁANA, śmiertelnie chorej matce, na której barkach spoczywało utrzymanie 7-rga dzieci groziła śmierć. Lekarze orzekli, że jedynie transfuzja, t. j. przelanie większej ilości krwi obcego człowieka w żyły chorej, mogłoby ją uratować. I oto znalazł się ksiądz Gwido Gasporotto, który do tego krew swą ofiarował. Kapłana otacza powszechny podziw wśród lekarzy i uwielbienia ludności.

KORONACJA SŁYNNEJ FIGURY NIEPOKALANEJ. W Asyżu odbyła się uroczystość koronacji tysiącletniego posągu Najśw. Marji Panny t. zw. "Virgine del Pianto", przechowywanej w miejscowej katedrze. Koronacji dokonał delegat papieski, kardynał Giulio Serafini’ego w obecności licznych biskupów, władz świeckich i wielkiej rzeszy wiernych. Po uroczystości koronacji statua przewiezioną została procesjonalnie do bazyliki św. Franciszka, a po zachodzie słońca przez oświetlone pochodniami ulice odniesiona zpowrotem do katedry.

PRZENIESIENIE SZCZĄTKÓW TOWARZYSZY ŚW. FRANCISZKA. W dniu 3 - go października w Asyżu w obecności kardynałów Lega i Serafiniego nastąpiło uroczyste przeniesienie szczątków pierwszych towarzyszy św. Franciszka, braci: Leona, Masseo, Anioła i Rufina, oraz matrony rzymskiej Jakobiny de Settesoli. Szczątki zamknięte w urnach po publicznem ich wystawieniu umieszczone zostały w bazylice św. Franciszka w krypcie obok grobowca tego świętego.

DWA NIEZWYKŁE POWOŁANIA ZAKONNE WE FRANCJI. Ostatnio Francja ma do zanotowania dwa głośne powołania zakonne: Profesor prawa administracyjnego na uniwersytecie w Nancy, Georges Renard, wstąpił do nowicjatu dominikanów w Amiens; równocześnie ulubieniec paryżan, artysta dramatyczny Henry Vermeil, porzucił zawód sceniczny i zgłosił się do klasztoru kartuzów.

PISMO HINDUSKIE O KOŚCIELE KATOLICKIM. W sierpniu b. r. na łamach najpoczytniejszego miesięcznika hinduskiego "Prabuddha Bharata" (Budzące się Indje) ukazał się wyczerpujący artykuł o Kościele katolickim. Artykuł ten z wielkim podziwem pisze o organizacji Kościoła, nazywając ją "najlepszą organizacją na świecie", wylicza naukowe i dobroczynne instytucje, założone dzięki niemu, oraz podaje w przybliżeniu sumy, wkładane przez Kościół na cele dobroczynne.

KONGRES TERCJARZY FRANCISZKAŃSKICH W ANGLJI. W Leeds w diecezji Liverpool odbył się niedawno trzydniowy doroczny kongres franciszkańskich tercjarzy angielskich. Przybyło nań 3 arcybiskupów, 2 biskupów i 1.600 delegatów. Lord Howard of Penrith, były ambasador brytyjski w Waszyngtonie, który jako tercjarz ma imię Franciszek, wygłosił referat o encyklice "Quadragesimo anno". Arcybiskup Downey z Liverpool nawoływał do antykomunistycznej krucjaty miłości, modlitwy i odrodzenia moralnego (również w dziedzinie gospodarczej). Formą tej krucjaty jest "Akcja katolicka", której obrady kongresu były w szczególniejszy sposób poświęcone.