Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

NOWY, DAROWANY TELEFON W WATYKANIE. Ojciec św. dokonał poświęcenia nowej automatycznej centrali telefonicznej, darowanej przez nowojorską firmę "International telephone and telegraphe Corporation New York". Papież zwiedził wszystkie urządzenia i w krótkiej przemowie wyraził podziękowanie za iście książęcy dar i podkreślił mocno, że jest zwolennikiem postępu. Następnie udzielił dłuższej audjencji prezydentowi wspomnianego towarzystwa, Hermanowi Behn, który odznaczony został orderem św. Grzegorza.

WSPÓŁCZUCIE OJCA ŚW. DLA NAWIEDZONYCH KATASTROFAMI. Ojciec św., dowiedziawszy się o strasznych katastrofach kopalnianych w Alsdorf i Maybach, wysłał do nawiedzonych nieszczęściem mieszkańców list, wyrażający współczucie; wysłał równocześnie 22 tysiące zł., z poleceniem rozdania poszkodowanym bez względu na różnicę wyznania.

KSIĄŻĘCA PARA JAPOŃSKA NA AUDJENCJI U OJCA ŚW. W grudniu ub. r. książęca para japońska: książę Hohuhito Takamatsu, brat cesarza Japonji, i jego małżonka księżna Kikuko, złożyli wizytę Ojcu św., którego wpierw poprosili o audjencję.

ZE ŚWIATA

ILE JEST KATOLIKÓW NA ŚWIECIE? Statystyka Kościoła Katolickiego wykazała za rok 1929 następujące liczby katolików w poszczególnych częściach świata: w Europie 208.882.000, w Ameryce 109.097.000, w Azji 16.536.000, w Afryce 5.330.000 i w Australji 1,585.000. Na całym świecie jest więc obecnie ponad 341.420.000 katolików.

JĘZYK ŁACIŃSKI MA BYĆ JĘZYKIEM MIĘDZYNARODOWYM. W kołach najbardziej zbliżonych do Papieża z zadowoleniem podkreśla się kampanję rozpoczętą przez niektóre dzienniki cudzoziemskie i włoskie, traktowania języka łacińskiego jako międzynarodowego i uniwersalnego. Jest to w gruncie rzeczy pogląd wyrażony kilkakrotnie przez Ojca św., który zreformował nauczanie łaciny w seminarjach, kładąc nacisk na zaznajomienie się z literaturą klasyczną łacińską i na rozszerzenie znajomości języka łacińskiego.

ZWIĄZEK WŁOSKIEJ MŁODZIEŻY FASZYSTOWSKIEJ, A RELIGJA. Jaki jest stosunek stowarzyszeń włoskiej młodzieży do religji - mów i nam jasno rozporządzenie kierownictwa związku "Balilla". Wszyscy członkowie "Balilla", którzy należą do katolickich organizacyj młodzieży, w każdą niedzielę do godz. 10-ej rano muszą mieć wolny czas, by mogli wypełnić swoje obowiązki religijne, muszą też mieć zaświadczenie, że w ciągu roku wysłuchali conajmniej 20 godzin nauki religji. W razie specjalnych uroczystości, które zaczynają się przed godziną 10-tą, władze związku muszą postarać się o to, by we wczesnych godzinach była odprawiona Msza św.

SPÓŹNIONE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE. W paryskiem seminarjum duchownem studjuje obecnie 112 kleryków o opóźnionem powołaniu kapłańskiem. Niektórzy z pośród nich zajmowali poważne stanowiska społeczne. Szczególnie licznie są reprezentowani oficerowie: jeden były pułkownik, jeden dowódca bataljonu, 6 kapitanów, 12 poruczników 26 podporuczników i 4 oficerów marynarki. Wśród pozostałych znajduje się 5 techników, 5 inżynierów, 6 adwokatów, jeden inspektor finansowy i jeden dyrektor fabryki.

"ZWYCIĘZCY OCEANU O SWYM CZYNIE. Amerykański dziennik "The Catholic Daily Tribune" opowiada interesujące szczegóły o lotnikach francuskich Costes i Bellonte, którzy jak wiadomo przelecieli ostatnio z Europy do Ameryki.

Lot z Europy do Ameryki, 1930 r.

Przybywszy do miasta Saint Paul, na pograniczu Kanady, dzielni lotnicy udali się zaraz do Kościoła św. Ludwika i weszli do świątyni podczas kazania. Proboszcz poznawszy ich, prosił, by zbliżyli się do wielkiego ołtarza. Costes i Bellonte wysłuchali wezwania i uklękli na stopniach ołtarza, modląc się. Wówczas ksiądz odmówił z ambony modlitwę, dziękując Bogu za szczęśliwy wynik lotu i za to, że obaj bohaterowie przyszli do małego kościółka, by wyrazić Bogu swą wdzięczność za opiekę.

Przed śniadaniem, wydanem przez kolonję francuską dla uczczenia pilotów, Costes przeżegnał się i prosił ks. Rulquin o odmówienie modlitwy, a na toast, który potem wzniósł proboszcz, odpowiedział krótko w słowach, pełnych głębokiej wiary: Myśmy byli tylko pionkami, w ręku Boga. Podczas całej nocy, którą spędziliśmy nad oceanem, mój ojciec, moja matka i moja siostra klęczeli w swym kościele przed Najświętszym Sakramentem. Trwali tak na modlitwie podczas tej długiej nocy mając jedynie przed Sanktuarjum lampkę, która oświetlała im ołtarz. A modlili się by Wszechmogący utrzymał nas w przestworzach; gdyż wystarczało bardzo niewiele, byśmy byli strąceni do morza, gdyby - można to śmiało powiedzieć - pilotem naszym nie był dobry Bóg".

NAWRÓCENIE SIĘ ARTYSTKI. Słynna artystka dramatyczna w Paryżu Yvonne Hautin, z "Comedie du Francaise", wstąpiła do klasztoru. Wiadomość o tem wywarła w stolicy Francji, a zwłaszcza w kołach artystycznych, wielkie wrażenie.

PIANISTA AMERYKAŃSKI JEZUITA Znany pianista i profesor konserwatorjum w Baltimore M. K. Oswald postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. żona jego, która wykłada w tem samem konserwatorjum, zwróciła się do władz kościelnych z prośbą, by została przyjęta do zakonu SS. Karmelitanek.

POMYŚLNY ROZWÓJ RADJOSTACJI KATOLICKIEJ W HOLANDJI. Katolicy holenderscy w wielu rzeczach wyprzedzają katolików innych krajów. Od pięciu lat np. posiadają własną radjostację nadawczą, której liczba abonentów wzrasta w bardzo szybkiem tempie. Pismo, wydawane przez tę stację, ma już nakład 90 tysięcy egzemplarzy. Obawy, że wskutek radja prasa katolicka poniesie straty, okazały się płonne. Katolicka prasa i katolickie radjo nie tylko nie przeszkadzają sobie wzajemnie, lecz przeciwnie, wspierają się w sposób bardzo skuteczny.

MAŁŻEŃSTW CYWILNYCH NIE BĘDZIE W GRECJI. Rząd grecki przygotował projekt ustawy, na mocy której małżeństwa cywilne będą zakazane. Projekt został opracowany przez ministra sprawiedliwości, przy rzeczowej poradzie władz kościelnych.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA-KRÓLA ŚWIĘTEM NARODOWEM W KOLUMBJI. Pięknym owocem współpracy rządu, kleru i ludu katolickiego w Kolumbji jest wprowadzenie i uznanie uroczystości Chrystusa-Króla jako święta narodowego. Konstytucja narodowa w Kolumbji uznaje religję katolicką jako państwową i nakazuje strzec jej i popierać, jako "główny czynnik i fundament życia społecznego". Idąc za przykładem sąsiedniej republiki Equadoru, cały naród poświęcił się w szczególniejszy sposób jeszcze w roku 1898 Najsłodszemu Sercu Jezusowemu. W roku 1902 wybudowano na koszt państwa w stolicy Bogota wspaniałą świątynię pod nazwą: "Kościół Najsłodszego Serca Jezusowego". Prezydent państwa corocznie odmawia "akt poświęcenia całego narodu Najsłodszemu Sercu Jezusowemu".

POŚWIĘCENIE SERCU PANA JEZUSA WYSPY JAWY. Na wyspie Jawie odbyła się wzruszająca uroczystość. Tysiączne rzesze miejscowych katolików zgromadziły się u stóp oryginalnego pomnika, zbudowanego w postaci piramidy z potężnych bloków lawy. Przed figurą Boskiego Serca Jezusowego, umieszczonego w wydrążeniu piramidy, dokonano uroczystego aktu poświęcenia całej wyspy ze wszystkimi jej mieszkańcami Chrystusowi-Królowi.

G. P. U. ROZSTRZELAŁO 17 DUCHOWNYCH ZA ODMOWĘ WYRZECZENIA SIĘ KAPŁAŃSTWA. W Leningrandzie G. P. U. rozstrzelało 17 duchownych katolickich i prawosławnych, którzy byli trzymani dłuższy czas w więzieniu. Wiadomości o egzekucji nie ogłoszono w dziennikach sowieckich i nawet rodziny straconych dowiedziały się o losie swych najbliższych dopiero w kilka dni po ich śmierci. Powodem rozstrzelania była odmowa wyrzeczenia się kapłaństwa.

NOWI MĘCZENNICY. Do Watykanu nadeszła wiadomość, że na rozkaz czerezwyczajki zostali roztrzelani: ks. prałat Roth, administrator apostolski północnego Kaukazu, oraz ks. proboszcz Wolf.

KOŚCIÓŁ NIE CHCE UMRZEĆ. Bolszewicki organ ateistów wojujących "Bezbożnik" pisze: Kościół nie chce umrze. Już Lenin powiedział kto ma młodzież ma przyszłość" A co z naszą młodzieżą? W gub. Rjazjańskiej założono dla młodzieży wiejskiej, do której przyłączyła się już młodzież z miast, związek, mający być przeciwieństwem "komsomoła" (komunistyczna organizacja młodzieży). Przystąpiło już doń wielu komsomołców. Nazywa się on "Christomoł" (młodzież chrześcijańska)". W dalszym ciągu "Bezbożnik" skarży się na skuteczność pracy założycieli tego stowarzyszenia, na jego popularność wśród młodych komunistów, oskarża go przed władzami i kończy słowami: "Jeżeli dalej tak rzeczy pójdą, to wkrótce w guberni Rjazańskiej nie będziemy mieli wcale zwolenników nawet wśród komsomolców".

U NAS

MEDAL PAMIĄTKOWY KU CZCI KS. PRYMASA POLSKI. Staraniem Związku Kapłanów "Unitas" został wybity medal pamiątkowy ku uczczeniu 25-lecia kapłaństwa J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda.

Cena medalu bronzowego wynosi zł. 10 -, srebrnego zł. 40, - Uzyskany ze sprzedaży medali fundusz przeznaczony jest na seminarjum duchowne, którego budowa niebawem rozpocznie się w Poznaniu, a w którem kształcić się będą kapłani dla naszego wychodźtwa.

Zamówienia na medal oraz należytość wraz z kosztami przesyłki (zł. 10. - wzgl. zł. 40, - plus zł. 1,50) uprasza się przesyłać pod adr. Związek Kapłanów "Unitas", Poznań, al. Marcinkowskiego 22, Konto PKO Nr. 200.711.

UDZIAŁ POLSKI W DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA, Dyrektor "Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary" ks. Kazimierz Bajerowicz stwierdza, że w obecnej chwili na misjach katolickich pracuje 69 kapłanów polskich. Liczba ta nie jest jednak zupełna!

Jak widać Polska, która niedawno uzyskała swój byt niepodległy, już na polu misyjnem dzielnie pracuje. Jest nadzieja, że przy pomocy Bożej udział jej w tej świętej sprawie, szerzenia Królestwa Chrystusowego wśród pogan, będzie stale wzrastał.

NOWA SEKTA NA WOŁYNIU. Wśród prawosławnej ludności na Wołyniu pojawiła się nowa sekta t. zw. "stefanowiczów". Założycielem jej jest niejaki Stefan Bochoniuk, z miasteczka Bohuszek, który w sposób schlebiający prowadzi agitację sekciarską. Nauka sekciarzy jest pomieszaniem pojęć sekty żydującej - sabbatystów - z bezbożnictwem bolszewickiem. Sekciarze odnoszą się wrogo do inteligencji, głosząc, że tylko ludzie prości, analfabeci, mogą zrozumieć Pismo św. Również wrogim jest ich stosunek do klas posiadających, zachęcają do tępienia ludzi uczonych i wreszcie do rewolucji światowej. - Strzeżmy się tej sekty i wszelkich innych, co po naszym kraju bezkarnie grasują!