Kronika
Drukuj

Z Watykanu

PROCES BEATYFIKACYJNY PAPIEŻA PIUSA X. Rzymski trybunał kościelny do sprawy beatyfikacji Papieża Piusa X odbył ostatnie posiedzenie, na którem omówiono wyniki czterech oddzielnych procesów, przeprowadzonych w diecezjach, gdzie Pius X spędził pewien okres życia. Akta tych procesów zostały już wręczone kongregacji obrządków przez postulatora jeneralnego opata wielkiego klasztoru Vallobrosa. Od tej chwili rozpoczął się właściwy proces apostolski, zakończony właśnie pierwszy okres sprawy trwał około ośmiu lat, ponieważ postulator jej, mianowany w r. 1923, musiał zgromadzić i zbadać krytycznie olbrzymi materjał, dotyczący życia i cnót świątobliwego Papieża.

CZY KOŚCIÓŁ UNIEWAŻNIA MAŁŻEŃSTWA ZA PIENIĄDZE? W roku 1930 trybunał Stolicy Apostolskiej "Sacra Romana Rota" ogłosił nieważność tylko 14 małżeństw z całego świata! Rozpatrywano 52 sprawy, z tego 27 bezpłatnie. Wśród owych czternastu spraw, w których uznana została nieważność małżeństwa, dziewięć było prowadzonych bezpłatnie. Cyfry te są bardzo ważne, ponieważ ludzie złej woli utrzymują, że kto ma pieniądze, może postarać się w Rzymie o nieuważnienie małżeństwa.

DARY PRZEMYSŁU FRANCUSKIEGO DLA OJCA ŚW. Wśród wielu podarków, ofiarowanych Ojcu św. przez przemysł francuski, należy wymienić wspaniały ornat, darowany przez "Union Catholique du Commerce et de l’Industrie de Lyon". Na ornacie tym, wykonanym ze złotego brokatu i jedwabiu znajdują się dwie osoby z haftu, przedstawiające Dobrego Pasterza oraz Najśw. Marję Pannę i Dzieciątko. Spod tkaniny wyobraża wręczenie kluczy św. Piotrowi.

U NAS

WALKI WŚRÓD SEKCIARZY NA WOŁYNIU. W sali teatru miejskiego w Łucku odbył się niedawno zjazd sekty sztundystów, w którym wzięli udział członkowie tej sekty: Polacy, Rosjanie i żydzi. Sztunda od niem "die Stunde" - godzina) - jest to sekta, będąca zlepkiem różnych sekt protestanckich z przewagą baptyzmu. Liczy sporo wyznawców w całej Rosji. Na zakończenie zjazdu odbyły się chrzciny sekciarzy w rzece Styrze, przyczem doszło do zaciętej walki między członkami sekty, aż wreszcie policja musiała wszystko rozpędzić.

KS. KARDYNAŁ PRYMAS POLSKI OPIEKUNEM WYCHODŹCÓW POLSKICH WE WSZYSTKICH KRAJACH. J. Em. Ks. Kardynał Prymas August Hlond otrzymał z Watykanu list, w którym Ojciec św. zleca naszemu Prymasowi opiekę religijną nad wychodźtwem polskiem we wszystkich krajach. Ojciec św. zrażać działalność, jaką Kardynał Hlond z dobrem powodzeniem rozwija w tej dziedzinie, chętnie aprobuje centralę opieki religijnej nad emigracją polską i ma przeświadczenie, że w ten sposób spotęguje się znacznie skuteczność tego apostolstwa. Jego Świątobliwość wyraża oczekiwanie, że starania Kardynała Hlonda, uzgodnione szczęśliwie z Dostojnym Episkopatem, a poparte chętnie współpracą ogółu, zapewnią wychodźcom polskim konieczną pomoc moralną i opiekę religijną. W tej myśli Ojciec św. zasyła jako zadatek i zapowiedź łask Bożych, błogosławieństwo Apostolskie Kardynałowi i wszystkim tym, którzy Mu w tej sprawie poparcia udzielają.

PRASTARA ŚWIĄTYNIA POLSKI - BAZYLIKĄ. Ojciec św. na prośbę Ks. Kardynała Hlonda nadał kościołowi Katedralnemu w Gnieźnie tytuł i prawa Bazyliki (bazylika w znaczeniu liturgicznem jest to kościół, który dla doniosłego swego znaczenia został szczególnie wyróżniony).

NOWA USTAWA PRZECIWALKOHOLOWA. Według nowej, od 1-go lipca obowiązującej ustawy przeciwalkoholowej, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w niedzielę i święta są zakazane od godz. 6 rano do 2 po poł., a wogóle zakazane w tych dniach, w miejscach, gdzie stale odbywają się nabożeństwa, gromadzące liczne rzesze wiernych. Zabroniono sprzedawać alkohol do picia osobom do lat 21 i uczniom, również zakaz dawania alkoholu za pracę, zboże i pod zastaw został obostrzony. Ustawa wprowadza nowy przepis o odpowiedzialności gospodarza, a także osób za przebywanie w szynku po godzinie przepisanej. Ogólna liczba szynków w Polsce wyniesie 20 tys. czyli o 1155 mniej niż dotychczas. - Może wreszcie skończy się kradzież zboża przez chłopaków i wynoszenie go żydom za wódkę.

PRZYMUSOWE ZDJĘCIE SUKNI KAPŁAŃSKIEJ Z FSRONA BISKUPA "KOŚCIOŁA NARODOWEGO" W sprawie noszenia przez duchownego kościoła narodowego Władysława Marcina Farona sukni kapłana katolickiego, województwo krakowskie podało do wiadomości Kurji Biskupiej w Tarnowie następujące zarządzenie starostwa grodzkiego w Krakowie. "Do P T. Wadysława Marcina Farona w Krakowie. Na zasadzie art. 16 Roz. Pręż. RzpL Pol. z dnia 22. III. 1928 r. o postępowaniu przymusowem w Administracji, wzywam P. T. do uczynienia zadość w ciągu dni 14-tu Starostwa Grodzkiego z dn. 1 grudnia 1930 r. odnoszącego się do zaniechania noszenia sukni duchownej i stroju biskupiego, będących odznakami duchownych Kościoła rzymsko-katolickiego, a to pod zagrożeniem zastosowania środków przymusowych. Po bezskutecznym upływie zakreślonego niniejszem zagrożeniem terminu, zostanie wydane zarządzenie egzekucyjne, połączone z karą pieniężną, a w razie dalszego nieposłuszeństwa zastosowany będzie przymus bezpośredni. Zarazem oznajmiam, że od zagrożenia niema odwołania."

Starosta Grodzki (-) Małaszyński m. p.

Zakaz używania szat kapłana katolickiego przez Wł. Farona wypływa po pierwsze z faktu zdegradowania go przez władze kościelne, jako kapłana kat., oraz po drugie z racji sprawowania czynności duchownego t. zw. kościoła narodowego (sekty Hodura).

A radomska gazeta "Prawda Katolicka" donosi o tem tak: władze Państwowe zarządziły zdjęcie sutanny "biskupowi" Faronowi. Dowiedziawszy się o tem Faron, umknął z powrotem do Zamościa. Nakaz władz państwowych powędrował za nim do urzędu wojewódzkiego w Lublinie i już w niedługim czasie Faron będzie musiał zdjąć szaty biskupie.

Ze świata

JAPOŃSKIEGO MINISTRA OŚWIATY DO MISJONARZY W związku z wielu trudnościami, z jakiem w ostatnich czasach boryka się szkolnictwo japońskie, minister oświecenia publicznego rządu w Tokio wystosował taki apel do misjonarzy: "Dotychczas polityka naszego ministerstwa skłaniała się ku materjalizmowi. Stanowisko takie było zgodne z tendencjami epoki, lecz dało opłakane rezultaty: prawdziwy upadek moralności publicznej i prywatnej, rozkwit komunizmu a nawet w ostatnich latach zaczęto pomagać wzrostowi anarchji. Wobec tego odtąd nasz system wychowawczy musi być bardziej uduchowniony. W tym celu wydaje nam się konieczną współpraca wychowawców religijnych i dlatego gorąco pragnę ich pomocy..." Ten gest japońskiego ministra jest pięknym hołdem, złożonym wychowaniu wyznaniowemu, a w szczególności misyjnemu.

Tak się zapratruje na wychowanie religijne i moralne państwo, w którem na 90,000,000 ludności pogańskiej jest zaledwie 40.000 katolików. Zawstydzają nas naprawdę pod tym względem Japończycy.

OCALIŁ ŻYCIE WŁASNĄ SWĄ KRWIĄ 150 OSOBOM. Howard M. Kennedy, Amerykanin, lat 47, weteran wojny światowej, zmarł tu skutkiem osłabienia ze stałego udzielania swej krwi chorym bliźnim. W ciągu ostatnich osiemnastu lat Kennedy ocalił życie około 150 mężczyznom, kobietom i dzieciom. Kennedy zawsze udzielał swej krwi bezpłatnie. Ostatecznie osłabiło go to tak, że zmarł. Służąc w armji amerykańskiej we Francji, uratował już tam życie 18-tu kolegom przez transfuzję swojej krwi.

UKARANY ŚWIĘTOKRADCA. W Sewilli tłum z dzikiemi okrzykami wtargnął do kościoła OO. karmelitów, rabując i rozbijając figury. Posąg Najśw. Marji Panny zrzucono na ziemię. Wtedy jakiś młokos chwycił drąg żelazny i zaczął rozbijać szczątki rzeźby. Następnie wdrapał się na ołtarz, rąbiąc i niszczeć wszystko. Nagle padł na kolana, zaczęła mu się toczyć z ust piana i w ataku epilepsji runął na ziemię. Wtedy dzikie okrzyki nagle ustały a tłum, widząc w tem karę Bożą, opuścił świątynię. - Pan Bóg nie pozwoli domu Swego czynić jaskinią zbójców.

TORTURY KAPŁANÓW KATOLICKICH W SOWIETACH. W czerwcu nadeszła wiadomość do Rzymu o śmierci kapłana Rosjanina, Aleksandra Aleksiejewa, który przyjął katolickie święcenia kapłańskie na początku prześladowania bolszewickiego. Ś. p. ks. Aleksiejew kierował przez pewien czas parafją św. Piotra w Odesie. W r. 1928 po deportowaniu księży katolickich z Kijowa, ks. Aleksiejew otrzymał trudne zadanie zastąpienia ich, lecz już po kilku miesiącach, mimo podeszłego wieku, został aresztowany i wywieziony w okolice Archangielska, skąd od czasu do czasu udawało mu się przesłać przyjaciołom kartki ze słowami, które zdradzały całkowite poddanie się woli Bożej i ledwie napomykały o straszliwych cierpieniach, powodowanych przez głód, mróz i brutalne postępowanie straży bolszewickiej. O śmierci jego dowiedziano się całkiem przypadkowo, dzięki temu, że do Rzymu został obecnie zwrócony polecony list, wysłany pod adresem zmarłego w styczniu br. Na liście tym pocztowe władze sowieckie umieściły notatkę, że adresat nie żyje.

Obecnie w Rosji sowieckiej więzionych jest około 300 księży katolickich. Przebywają oni w t. zw. "izolacji politycznej" w okolicach Jarosławia, na wyspach Sołowieckich i w innych miejscowościach. Wśród nich znajduje się ks. biskup Małecki 72-letni starzec, którego w grudniu r. ub. wywieziono nad jezioro Bajkalskie i z którego w chwili aresztowania zdarto szaty kapłańskie, dostarczone mu przez wiernych. Wszyscy ci księża narażeni są na najokrutniejsze prześladowania, którymi bolszewicy chcą wymóc na nich wyrzeczenie się kapłaństwa i odstępstwa od wiary katolickiej, ale im się to nie uda, bo wierni słudzy Boży raczej życie gotowi są oddać niż Boga się zaprzeć.

46.170 MISJONARZY KATOLICKICH. Oficjalna statystyka, wydana przez pawilon misyjny stwierdza, że ogólna liczba misjonarzy katolickich, którzy czynni są we wszystkich okolicach globu ziemskiego wynosi 46.170, z czego jest 12.959 księży, 5.112 braci i 28.099 sióstr. Liczby te obejmują 4.304 księży tubylczego pochodzenia, 1315 braci, takiegoż pochodzenia i 11.399 sióstr. 3.852 misjonarzy pełni swoje szczytne obowiązki od przeszło trzydziestu lat.

ZDROWIE A MODA. Paryska gazeta "La Croix" podała w jednym ze swych numerów artykuł znanego lekarza, występujący przeciw modnemu dziś zbyt lekkiemu sportowemu ubieraniu się młodzieży. Lekarz ten twierdzi, że niedostateczne okrywanie pleców, piersi i nóg jest powodem licznych chorób. Można bez przesady powiedzieć, że jeszcze wciąż wielka śmiertelność wśród dzieci i młodzieży ma przyczynę w tej zbytnio "nudyzmowi" hołdującej modzie. Na tę sprawę powinni jak najrychlej zwrócić uwagę rodzice i wychowawcy, odpowiedzialni przecież za zdrowie swego potomstwa.

TEOLOGOWIE PROTESTANCCY WZDYCHAJĄ ZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM. W kołach protestanckich coraz poważniej myśli się o konieczności poddania rewizji zasad na podstawie których opierają swoje istnienie kościoły protestanckie, przeżywające dziś wyraźny kryzys różni i różnie myślą o wybrnięciu z tej sytuacji bez wyjścia, w jakiej znalazły się najprzeróżniejsze sekty protestanckie. Jedni naprzykład zdają sobie jasno sprawę, że istnieje jedna tylko droga wyjścia (i to najpewniejsza) - powrót do macierzystego Kościoła Katolickiego; inni pragną odnowić przez odrodzenie duchowe amoralne z punktu widzenia chrześcijańskiego prądy społeczne, inni wreszcie - przez stwarzanie nowej teologji naturalnej.

ZAMKNIĘCIE LOŻY MASOŃSKIEJ W PORTUGALJI. Agencja Havasa donosi z Lizbony, że rząd portugalski, chcąc zapobiec rozruchom, postanowił zamknąć lożę masońską Wielkiego Wschodu. Lokal loży strzeżony jest przez policję.

Znaczki pocztowe

ZNACZKI POCZTOWE Z WIZERUNKIEM ŚW. ANTONIEGO. Z okazji jubileuszu św. Antoniego państwo włoskie wybiło znaczki pocztowe, których fotografie widzimy na obrazku, z wizerunkiem Wielkiego Cudotwórcy. Na I-szym znaczku u góry widać św. Antoniego, przywdziewającego ubogi habit św. Franciszka, na II-gim - św. Antoni przemawia do ryb, na III - im, obok - św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus na rękach.

WSPANIAŁE MANIFESTACJE RELIGIJNE WE FRANCJI. W dn. 21 czerwca w Marsylji odbyła się podniosła uroczystość koronacji posągu Najśw. Marji Panny, znanej powszechnie pod nazwą Notre Dame de la Garde, specjalnej Opiekunki marynarzy i rybaków. W uroczystościach wzięła udział flota francuska, stacjonująca w Marsylji, nieprzeliczona ilość statków, jachtów i łodzi rybackich oraz tłumy ludności. Sprawozdawca "Echo de Paris" podaje liczbę uczestników uroczystości koronacyjnych Najśw. Marji Panny na Pół miliona. Świadczy to wymownie o wzrastających stale uczuciach religijnych narodu francuskiego.

ŚMIERĆ NA POSTERUNKU MŁODEGO MISJONARZA. Z Hyderabat w Indjach donoszą o śmierci młodego, bo zaledwie 29 lat liczącego misjonarza O. Pawła Fontana, który, udzielając choremu Ostatnich Sakramentów, zaraził się cholerą. Poprzednik jego, O. Tontoria, zmarł również w podobnych okolicznościach. - Oto przykład zachowania przykazania miłości bliźniego, które Pan Jezus nazwał najważniejszem.