Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

I ZNÓW KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY ZWYCIĘŻYŁ. Smutna walka, jaką rozpoczął rząd faszystowski we Włoszech ze Stolicą Apostolską, skończyła się. Chodziło tu najwięcej o działalność Akcji Katolickiej," którą chciano zgnębić i o wychowanie katolickiej młodzieży. Rozpoczęły się okrutne ataki wrogów na Kościół św. i na Ojca św. Jednak Papież nie ustąpił i dziś znów widzimy, że bramy piekielne nie zwyciężyły Opoki Piotrowej. życzyć należy faszystom, by gorszące wybryki i walka ze Stolicą Apostolską nie powtórzyła się nigdy, co pójdzie jedynie na pożytek państwu włoskiemu.

NAD ŚPIĄCEM WIECZNEM MIASTEM CZĘSTO CZUWA OKO OJCA ŚW. Podczas wizyty w Bazylice św. Piotra pielgrzymki robotniczej kobiet belgijskich, kiedy uformował się orszak na placu św. Piotra ze sztandarami związkowemi na czele, dostrzeżono w oknie apartamentu papieskiego Piusa XI. Robotnice belgijskie przyklękły, a wówczas Papież udzielił im błogosławieństwa apostolskiego, poczem zamknął własnoręcznie okiennice, widząc, że gromadzi się na placu olbrzymi tłum, zwabiony rozgłoszoną o tym fakcie wieścią. Od czasu zawarcia układu lateraneńskiego Piusa XI po raz drugi w dzień ukazał się pielgrzymom w oknie swego apartamentu. Mieszkańcy placu Rusticucci, przylegającego do placu św. Piotra, twierdzą z przekonaniem, że w nocy bardzo często pojawia się w oknie prywatnej bibljoteki biała postać Piusa XI, który wpatruje się długo w uśpione Wieczne Miasto.

LOTNICY JAPOŃSCY U OJCA ŚW. W dniu 3 września Ojciec św. przyjął na audjencji lotników japońskich Kurimura i Kuma-kawa, którzy przybyli drogą powietrzną do Rzymu, przywożąc ze sobą doręczone im przed odlotem pismo hołdownicze katolickich studentów uniwersytetu Hosci w Tokio dla Ojca św.

U NAS

POŚWIĘCENIE FIGURY M. BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ. Parafja Bądkowo (diec. włocławska) 2 sierpnia b. r. obchodziła podniosłą uroczystość. W wiosce Wysocinek odległej od kościoła parafjalnego o 5 klm., odbyło się poświecenie figury M. Boskiej Niepokalanie Poczętej. Statuę tę ufundował zastęp Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej z tej wioski. Po nieszporach z kościoła parafjalnego wyruszyła na plac poświecenia procesja, w której wzięło udział bardzo dużo starszych ludzi, młodzież S. M. P. i Krucjaty Eucharystycznej.

Poświęcenie figury Niepokalanej

Zdjęcie przedstawia poświecenie figury. Wypada zaznaczyć, że parafja Bądkowo jest rzeczywiście jakimś organem czci szczególnej Matki Najśw. A i "Rycerz Niepokalanej" chętnie bywa widziany, idzie tam bowiem 230 egzemplarzy.

ZGON ś. K KS. IGNACEGO KŁOPOfOWSKIEGO, Dnia 7-go września b. r. zmarł na anewryzm serca Ś. P. ks. Ignacy Kłopotowski, proboszcz parafji św. Florjana w Warszawie, prałat domowy Ojca św. i kanonik kapituły. Zmarły był wybitną postacią, znaną w szerokich kołach naszego społeczeństwa. Ks. Kłopotowski założył w Warszawie pismo codzienne "Polak Katolik", w którem nieustraszenie bronił ideałów katolickich. Dla szerokich warstw ludu ś. p. ks. Kłopotowski założył poczytny tygodnik "Posiew". dla inteligencji zaś przeznaczył tygodnik "Przegląd Katolicki". Zakupiwszy i urządziwszy dom na drukarnię i wydawnictwa, rozwinął działalność wydawniczą, szerząc wiedzę religijną. W. ostatnich latach do chwili śmierci wydawał miesięcznik ascetyczny "Głos Kapłański", ś. p. Ks. Kłopotowski był założycielem zgromadzenia zakonnego pod wezwaniem Najśw. Panny Marji Loretańskiej. Pozostawił po sobie niezatartą pamięć pracownika ideowego oddanego sprawie Bożej całą duszą. Dla siebie nic nie pożądał. Wszystko, co zebrał i zapracował, oddawał umiłowanej swej idei. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

DRUGA KONFERENCJA UNIJNA W PIŃSKU. Tegoroczna konferencja unijna w dniach 1 - 3 września zgromadziła do seminarium duch. w Pińsku 98 uczestników. Z Episkopatu polskiego wzięli udział w konferencji JJEE. Ks. Metropolita Ropp, Ks. Biskup Łoziński, Ks. Biskup Przeździecki, Ks. Biskup Łukomski oraz wizytator Apostolski wschodn. obrz. Ks. Biskup Czarnecki. Pod względem narodowościowym na konferencji byli obecni Polacy, Rusini, Białorusini i Rosjanie. Referaty wygłaszali: ks. Urban T. J. "O obecnem staiiie prawosławia w Polsce, Rosji i inych krajach", ks. prof. świrski "O głównych różnicach między systemem moralnym katolickim a prawosławnym", ks. prof. Hałuszczyński "O prawie celibatu duchowieństwa w kościołach Wschodnich", ks. prof. Kułak wygłosił "O celu i organizacji pińskich konfefencyj unijnych". W trzecim dniu był obchód 1500-lecia soboru efeskiego z referatem ks. prof. Cichowskiego p. t. "Prymat na soborze efeskim". W końcu nastąpiło uroczyste zakończenie konferencji "Te Deum" i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. Zdjęcie przedstawia część uczestników zjazdu.

Uczestnicy konferencji unijnej w Pińsku

ZE ŚWIATA

ODWAŻNY KAPŁAN ZWIEDZA SPELUNKI I NAWRACA ZBRODNIARZY. WT jednej z dzielnic Chicago, należącej do parafji św. Karola Boromeusza, mieści się kilkadziesiąt knajp, w których gromadzi się świat przestępczy. Od pewnego czasu zjawia się w tych norach człowiek o niezwykłej sile, o rękach jak młoty i rudych włosach, odziany suknią kapłana. Jest to proboszcz parafji Mathew Canning, na którego oczach zamordowali zbrodniarze 19-letniego młodzieńca, i który od tego czasu podjął na własną rękę walkę z bandytyzmem. Bez lęku wchodzi on sam jeden do najbardziej okrzyczanych nor, do których żaden urzędnik policyjny nie wchodzi bez towarzysza. Spotkanych zbrodniarzy obejmuje wzrokiem pełnem litości i miłości a potem pyta: "Chcesz pozostać zbrodniarzem, czy pójdziesz za mną?". Niejednego zbrodniarza ten sposób walki ze złem sprowadził na drogę uczciwego życia. Zazwyczaj zbrodniarze, zebrani w spelunkach na sam widok odważnego kapłana rozchodzą się spokojnie do domu. Kryjówki przestępców pustoszeją, ale żaden właściciel tych nor nie odważy się zaprotestować przeciw "szkodzeniu interesom". Ks. Canning liczy się z tem, że kiedyś napotka na zbrodniarza, który na niego podniesie rękę, mimo to trwa przy swej ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Przysięgał bowiem, że nie spocznie, dopóki nie oczyści parafji swej z bandytyzmu.

UZNANIE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU W PEKINIE PRZEZ RZĄD CHIŃSKI. Rząd pekiński przyznał ostatnio katolickiemu uniwersytetowi w Pekinie, założonemu i prowadzonemu przez OO. Benedyktynów amerykańskich, wszystkie prawa, z jakich korzystają inne uniwersytety.

NOWA FALA PRZEŚLADOWAŃ KOŚCIOŁA W MEKSYKU. Delegat apostolski w Meksyku, Msgr. Ruizy Flores, donosi o nowej fali prześladowań katolików w tym kraju. Sejm stanu meksykańskiego Yucatan przyjął projekt ustawy, na mocy której liczba księży katolickich w tym stanie ma być zmniejszona do dziewięciu. Arcybiskup Yucatanu zaznacza, że dotychczas liczba ta była określona na 41, co dawało stosunek: jeden ksiądz na 10.000 katolików. Obecnie mała ta cyfra ma być jeszcze zmniejszona o 32. Tekst tej ustawy nie jest jeszcze znany, ale Stolica Święta poleciła delegatowi apostolskiemu, by duchowieństwo, mimo wszystko, spełniało swój obowiązek aż do ostatka. Podobne prawo uchwalone zostało w stanach: Veracruz - 13 księży na przeszło miljon dusz, Chiapas - 49 księży na 350.000 dusz. Natomiast sejm stanu Coahuila dużą większością głosów odrzucił projekt elementów radykalnych o ograniczeniu liczby księży do jednego na 10.000 mieszkańców. Antykościelne zarządzenia, zwrócone przeciwko duchowieństwu, przewidywane są również w czterech innych stanach meksykańskich.

PRASA KATOLICKA W JAPONII. W Tokjo pojawiły się pierwsze numery japońskiego tygodnika katolickiego, p. t. "Nippon Katoriku Shinbun". Jest to pismo, które powstało z połączenia dawnego organu archidiecezji tokijskiej z kilku innemi tygodnikami katolickiemi. Na stanowisko dyrektorów nowego organu powołani zostali: ks. Candau, dyrektor seminarjum duchownego w Tokio, i ks. Ugolino Noll, dyrektor zakładu typograficznego i franciszkańskiego domu wydawniczego w Sapporo. Pierwszy numer tygodnika rozprzedany został w ilości 10.000 egzemplarzy.

NOWI KATOLICCY KAPŁANI JAPOŃSCY. Arcybiskup Tokio, Msgr. Chambon udzielił w nowej kaplicy miejscowego seminarjum duchownegomśw. Franciszka Ksawerego święceń kapłańskich dwom pierwszym kapłanom japońskim diakonom: Marcinowi Horri i Augustynowi Seno, oraz święceń niższych sześciu innym klerykom. Uroczystość odbyła się przy wielkim napływie przedstawicieli wszystkich misyj i licznych wiernych pragnących otrzymać pierwsza błogosławieństwo.

ZAKAZ GRY W KARTY W RUMUNJI. Rumuński minister sprawiedliwości wystosował okólnik do wszystkich sędziów i urzędników sądowych w całej Rumunji, w którym stwierdza, że gra w karty jest poniżającem zajęciem, wskutek czego zakazuje im wszystkim grani w karty i należenia do klubów karcianych. Każdy sędzia i urzędnik, który przekroczy ten zakaz, traci automatycznie półmiesięczną gażę, a prócz tego podlega komisji dyscyplinarnej, która ma prawo zawiesić go w urzędowaniu, a nawet zupełnie usunąć ze służby.

CUD KRWI ŚW. JANUAREGO W NEAPOLU. 18-go września wieczorem w Neapolu rozpoczęły się doroczne uroczystości ku czci św. Januarego, Patrona tego miasta. W związku z tem do Neapolu przybyły bardzo liczne pielgrzymki z Włoch i różnych krajów Europy. W sobotę rano katedrę neapolitańską zapełniły olbrzymie tłumy wiernych, którzy gorąco modlili się o powtórzenie się cudu. O godzinie 9-ej duchowieństwo rozpoczęło modły .liturgiczne. Cud wzburzenia się krwi i jej rozpuszczenia nastąpił o godz. 10 m. 30 wśród nieopisanego entuzjazmu wiernych. W nabożeństwie wzięli udział kardynał Ascalesi, arcybiskup Neapolu oraz przedstawiciele władz państwowych miejskich. Uroczystości trwały przez szereg dni i osiągnęły swój punkt kulminacyjny w pielgrzymce do Pozzuoli, gdzie święty był skazany na śmierć i ścięty wraz z innymi męczennikami.

Neapol corocznie trzy razy jest świadkiem cudu krwi św. Januarego, przechowywanej w dwu ampułkach. Krew ta jest zeschnięta i zgęszczona. Lecz gdy ampułkę przybliżą do głowy Świętego, krew zaczyna się burzyć i staje się płynną. Gdy oddalą ampułki od relikwij Męczennika, krew znów staje się gęstą i zsycha się, jak przedtem. Cud ten powtarza się corocznie: w pierwsza niedziele maja, 19 września i 16 grudnia. Miał on miejsce już w XII wieku.

PRZYKŁADNA RODZINA JAPOŃSKA. Poniższe zdjęcie przedstawia katolicką rodzinę japońską doktora Szhabara, słynnego lekarza-okulisty z miasta Osaka, który za pośrednictwem licznych swych broszur z gorliwością apostoła szerzy katolicyzm w Japonji. Swoim kosztem wydrukował i rozdał 50.000 odbitek tych broszur. - Oby takich rodzin było w Japonji jak najwięcej, wtedy pogaństwo z tego kraju uciekłoby "gdzie pieprz rośnie".

Japońska rodzina Szhabara

JAPONJA ROZWIĄZUJE ZWIĄZKI BEZBOŻNIKÓW. Według doniesienia rosyjskiego z Tokio, japońska policja przeprowadziła, na podstawie rozporządzenia min. spraw wewnętrznych, liczne rewizje w związkach bezbożników w stolicy. Znaleziono obszerną korespondencję z Kominternem, 8 klg. materjałów wybuchowych i broń i aresztowano 10 przywódców organizacyj. W wyniku rewizji rozwiązano wszystkie związki bezbożników w całej Japonji.

CUDOWNE UZDROWIENIE W LOURDES W OPISIE POLSKIEGO ŚWIADKA. Ks. Jan Piskorz, prefekt gimnazjum w Olkuszu, który przypadkowo wziął udział w tegorocznej wielkiej narodowej pielgrzymce francuskiej do Lourdes, w korespondencji do Kat. Ag. Pras. opisuje wrażenia z tej pielgrzymki.

W pielgrzymce tej uczestniczyło 25. 000 osób, a w tej liczbie 1000 chorych. Ks. Piskorz podaje dwa ciekawe fakty cudownych uzdrowień, jakich sam osobiście był świadkiem. Jeden z tych faktów to uzdrowienie Michaliny Morlet z Orleanu, osoby niewierzącej, chorej na gruźlicę kości, a uleczonej nagle w czasie błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Drugi wypadek zdarzył się w pociągu, którym ks. Piskorz wracał z Lourdes z innymi pielgrzymami, około stacji Le Mans, gdy nagle ozdrowiało troje młodych dziewcząt: Rajmonda Fontana, lat 18-tu, Berta Asselin lat 19, i trzecia również 19-letnia, której nazwiska ks. Piskorz nie podaje. Wszystkie trzy od dłuższego czasu były chore na gruźlice kości (nogi i stos pacierzowy), nie mogąc o własnych siłach ani chodzić ani podnosić się z łóżka.

Tegoroczne cudowne uzdrowienia w Lourdes wywarły ogromne wrażenia w całym świecie.