Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

WYKOPALISKA NA TERENIE MIASTA WATYKAŃSKIEGO. Na Via dei Pellegrini, niedaleko drukarni watykańskiej, przy kopaniu fundamentów pod budynek, mający pomieścić składy żywnościowe Miasta Watykańskiego, natrafiono na dość ciekawe wykopaliska. Jest to cmentarz, pochodzący z I wieku po Chrystusie z kilkoma starożytn. grobami, licznemi urnami i paru grobowcami. Interesujące zwłaszcza są trzy najpierw odkryte kolumbarja (groby rzymskie), posiadające dobrze zachowane podłogi mozaikowe, a nawet resztki dekoracyj kwiatowych. Odkryte groby przypominają grobowce z cmentarzyska na Isola Sacra. Niema tam śladów marmuru, jest to więc zapewne cmentarz ludności mniej zamożnej, prawdopodobnie wyzwoleńców z czasów cesarza Klaudjusza.

RADA NACZELNA PROPAGANDY NA AUDJENCJI U OJCA ŚW Ojciec św. przyjął radę naczelną Dzieła Propagandy Wiary, przyczem wygłosił przemówienie, dając wyraz swej żywej radości z powodu stale osiąganych rezultatów, które są nie tylko wielkie ale wprost olbrzymie. Wprawdzie rezultat tegoroczny jest nieco mniejszy niż w latach, ubiegłych, ale jeżeli weźmie się pod uwagę obecny kryzys ogólnoświatowy, to naprawdę cudem jest zachowanie tego, co zdołano zachować. Dlatego Papież wyraża swoje najwyższe zadowolenie z powodu rozwoju misyj, których liczba w ostatnim roku wzrosła o 17 jednostek. Kończąc mowę błogosławieństwem apostolskiem, Pius XI życzył jeszcze pomyślniejszego rozwoju pracy na przyszłość.

ZE ŚWIATA

ODRODZENIE DUCHA KATOLICKIEGO W WYŻSZYCH SZKOŁACH FRANCUSKICH. Coraz liczniejszy udział wychowanków wyższych uczelni francuskich w wielkanocnej Komunji św. świadczy, że odrodzenie ducha religijnego zespołu świeckiej inteligencji wzrasta z roku na rok. W tym roku rekolekcje wielkopostne i wspólne przystąpienie do Komunji św. zorganizowano w wielkich kościołach Paryża i w 140 miastach i miejscowościach prowincjonalnych. W roku 1930 ogólna liczba uczestników tych nabożeństw wynosiła 13.800. Szkoły tak zwane naukowe dały 11.845 rekolektantów, w roku bieżącym liczba ta jeszcze wzrosła.

ks. bp.Gibier

PIĘKNA POSTAĆ BISKUPA FRANCUSKIEGO. J. Ekscelencja bp Wersalu, Gibier zmarł 3 kwietnia w 82 r. życia. Była to znakomita postać episkopatu francuskiego, jak również gorący patrjota. Zanim był wyświęcony na kapłana, brał czynny udział w wojnie pruskiej 1870-71 roku, z której nosił z dumą narodowy medal pamiątkowy. Do godności biskupiej wyniesiony w 1906 r. przez Ojca św. Piusa X, na stolicę biskupią w Wersalu, trwał na posterunku w mozolnej pracy jako żarliwy i niestrudzony pasterz przez 25 lat, aż do śmierci.

ŚMIERĆ BRATA BŁ. BERNADETTY. W lutym b. r. zmarł w Lurd w podeszłym wieku brat Bł. Bernadetty, Piotr Soubirous. Nie był on świadkiem objawień, jakie miewała siostra w grocie Massabielle, gdyż urodził się w rok później po tych wypadkach; lecz, kiedy parę lat temu została policzona w poczet Błogosławionych, był obecnym w Rzymie na tych wzniosłych uroczystościach. Należał on też do III - go Zakonu św. O. Franciszka i odznaczał się w życiu wielką skromnością i pobożnością.

AGITACJA MASONERJI WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ. Jak donoszą z Wiednia, powstał tam związek córek masońskich, który nosi się z zamiarem połączenia z podobnemi zrzeszeniami młodzieży żeńskiej w innych krajach, przedewszystkiem w Stanach Zjednoczonych Szwajcarji i Holandji.

W związku z tem warto zanotować, że masoni w Los Angelos wydali w roku zeszłym około 30 tysięcy dolarów na zapomogi dla studentów uniwersyteckich, co wskazuje, jak zależy masonerji na pozyskaniu młodzieży akademickiej.

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO W SOWIETACH. W obozach koncentracyjnych sowieckich, tych jedynie, których zadaniem jest przygotowanie drzewa do eksportu, przebywa obecnie 570.000 mężczyzn, 74.000 kobiet i 18.000 dzieci, pochodzących z najrozmaitszych warstw społecznych. Dane te zaczerpnięte zostały z relacji zbiegłego pracownika G.P.U. W ciągu bieżącej zimy 73.000 tych zesłańców zginęło z głodu i licznych chorób.

MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ BISKUPA. Z wiarogodnych źródeł dowiadujemy się o zaszłej śmierci męczeńskiej biskupa mohilewskiego, ks. Bolesława Sloskana. Był on więziony przez bolszewików długie lata na wyspach Sołowieckich, Mimo młodego wieku, zdrowie jego nie zdołało przetrwać stęchłego więzienia oraz srogiego znęcania się; stał się ślepym, głuchym i kaleką. Jednak nie narzekał na swój los, owszem, z więzienia pisał do swoich rodziców: "Niewola i więzienie to najszczęśliwszy okres w mojem życiu". Poszedł po nagrodę za męczeństwo.

KATEDRA SW. IZAAKA W PETERSBURGU JAKO MUZEUM BEZBOŻNIKÓW. Dnia 20 marca rb. również i katedra św. Izaaka w Petersburgu, najwspanialsza świątynia w Rosji, której budowa kosztowała 23 miljony rubli, padła ofiarą bezbożników. Plan był już dawno przygotowany, ale rząd bolszewicki zwlekał, obawiając się wrażenia, jakie ten krok mógłby wywołać zagranicą. Równocześnie z soborem św. Izaaka zamknięto w Podolsku synagogę, która zamieniona została na klub robotniczy. Zamknięcia dokonano pod pretekstem, że w sąsiednim budynku znaleziono aparat do wyrabiania żydowskiego wina wielkanocnego.

400-LECIE OBJAWIENIA SIĘ N.M.P Z GUADELUPY. W mieście Meksyku i w całym kraju czynione się wielkie przygotowania do obchodu 400-lecia objawienia Najświętszej Marji Panny Gwadelupeńskiej. Przewidywane są liczne pielgrzymki z kraju, prawie z wszystkich okolic Ameryki łacińskiej.

PRZECIW KONKURSOM PIĘKNOŚCI. Z Debreczyna (na Węgrzech) donoszą, że miejscowy komitet młodzieży akademickiej postanowił ogłosić bojkot tych wszystkich panien, które biorą udział w konkursach piękności. Bojkot ten ma być rozciągnięty również na rodziny konkursistek. - Rozumna i wierząca młodzież!

REKOLEKCJE DLA POSŁÓW. Posłowie parlamentu węgierskiego, za przykładem lat ubiegłych, odprawili trzydniowe rekolecje w całkowitem odosobnieniu. Takież same rekolekcje odprawiają i senatorowie węgierscy. - W innych państwach też by się przydały takie rekolekcje.

NAWRÓCONY MASON. Jeden z najbardziej wpływowych polityków na Filipinach, prezydent Quezon, wystąpił formalnie z masonerji i oświadczył, że ten krok swój przypisuje lekturze żywota św. Teresy od Dz. Jezus (czytał tę książkę 14 razy) i modlitwom do świętej Karmelitanki z Lisieux. Podpisując dokument powrotu do Kościoła katolickiego, Quezon krzyknął: "Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie!"

KU CZCI ŚW. ANTONIEGO. W marcu odbyła się w Padwie audycja poematu muzyczno-wokalnego. W części pierwszej kompozytor, O. Gorlatto, franciszkanin, przedstawił śmierć św. Antoniego i jakby krzyk rozpaczy całej Padwy na wieść o śmierci ukochanego Cudotwórcy. W drugiej części chóry anielskie niosą z radością duszę Świętego przed tron Boga, śpiewając Alleluja. - Śpiewy i ceremonje wykonali artyści w habitach braci franciszkańskich, przy akompanjamencie orkiestry, a pod kierownictwem kompozytora. - Utwór ma być powtarzany w czasie przybywania pielgrzymek do Padwy.

UPADEK SEKT PROTESTANCKICH W AMERYCE. Protestancki pastor Stelzle zwraca uwagę w "Current History" na fakt, że w ostatnich czasach, pomimo zwiększającego się przyrostu ludności w Stanach Zjednoczonych, co najmniej trzecia część większych protestanckich sekt nie wykazuje żadnego przyrostu wyznawców, odwrotnie - niektóre z nich zwolenników swych tracą. Najdotkliwiej odczuwają to presbiterjanie, a za niemi metodyści, którzy w ciągu jednego tylko roku 1929 utracili około 25 tysięcy wyznawców. Ponadto wśród oficjalnie należących do kościołów protestanckich stwierdzono tylko bardzo nieznaczny procent uczęszczających na nabożeństwa, reszta okazuje najzupełniejszą obojętność w rzeczach wiary. Tak zwane szkoły niedzielne, których zadaniem jest nauka religji, liczą coraz mniej słuchaczy, składki na misje są coraz bardziej skąpe i nawet kobiety przestają interesować się religją. - Przyjdzie czas, że stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.

CZUJNOŚĆ RZĄDU BAWARSKIEGO W WALCE Z PROPAGANDA BEZBOŻNICTWA, Bawarskie ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego wydało rozporządzenie, w którem, stwierdziwszy, że istnieją oznaki, iż bolszewicki "Związek bezbożników usiłuje szerzyć swoje antyreligijne idee wśród młodzieży szkolnej, poleca władzom szkolnym, by sprawie tej poświęciły baczną uwagę. Przeciwko osobom winnym tej propagandy, ma być niezwłocznie podejmowane dochodzenie sądowe, a dzieci, co do których będzie podejrzenie, że znajdują się pod wpływem związku bezbożników, muszą być otoczone specjalną opieką i czujnością.

ZGON ŚWIĄTOBLIWEJ STYGMATYCZKI W NEAPOLU. Dnia 27 marca w Neapolu zmarła w opinji świętości zakonnica Marja Landi. Na ciele zmarłej komisja lekarska, złożona z pięciu profesorów uniwersytetu i dwóch innych lekarzy, znalazła stygmaty. Komisja przedłożyła odpowiednie sprawozdanie arcybiskupowi Neapolu, kardynałowi Ascalesi.

EPIZODY Z REWOLUCJI HISZPAŃSKIEJ. Wysłannik "Popolo di Roma" pisze z Barcelony, że w czasie radosnych manifestacyj na ulicach Walencji w związku z ogłoszeniem republiki zaszedł charakterystyczny wypadek. Wielki tłum publiczności zapełnił główny plac tego miasta i wznosił entuzjastyczne okrzyki przed sztandarami republikańskiemi. Nagle dał się słyszeć dzwonek, wskazujący, że zbliża się kapłan, który wiezie wiatyk do umierającego. Krzyki momentalnie ustają a wszyscy uczestnicy manifestacji klękają, jak jeden mąż, i żegnają się. Dorożka wioząca księdza, przejeżdża i oto znowu zaczynają się rozmowy o polityce i o republice.

ks. kard. Verdier

Każdego roku w dzień św. Józefa przepasuje kard. paryski fartuchem sutannę kardynalską, by usługiwać najuboższym w jednym z licznych zakładów Miłosierdzia. Na obrazku widzimy kard. Verdier właśnie w chwili rozdawania ubogim pokarmu.

REKOLEKCJE DLA DZIENNIKARZY. W domu rekolekcyjnym OO. Franciszkanów w Hofheim, niedaleko Frankfurtu n/M., w dniach 14-18 lipca: rb. odbędą się pod kierownictwem biskupa dra. S. Waitza z Feldkirchen rekolekcje dla dziennikarzy. Biskup Waitza sam był niegdyś dziennikarzem i stąd doskonale orjentuje się w potrzebach duchownych tego stanu. Dla pogłębienia zapowiedzianych ćwiczeń duchownych odbędą się następnie wykłady o prasie katolickiej i o przygotowaniu do stanu dziennikarskiego, które wygłoszą dr. Messner z Wiednia i dr. Wunderle z Würzburga.

NAWRÓCENIE PROTESTANTKI. Pani May, żona bogatego kupca w Nowym Jorku, która wyjechała do Europy dla rozrywki, udała się z ciekawości do Lurd, gdzie głęboka wiara pątników i obsługa chorych, przez panie wysokiego stanu wykonywana, tak wielkie na niej uczyniły wrażenie, że powróciwszy do Ameryki dała się pouczyć o zasadach wiary katolickiej i przeszła na katolicyzm.

POSTĘPY KATOLICYZMU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁN. Wzrost katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych .postępuje w stosunku do przyrostu ludności pięciokrotnie szybciej. Gdy przed 150 laty John Caroli został pierwszym biskupem amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych było zaledwie 6 kościołów i około 20 tysięcy wiernych. Dziś ilość kościołów wynosi 18 tysięcy a liczba wiernych 20 miljonów. Jeszcze przed 90 laty było w stanach Zjedn. jedno tylko arcybiskupstwo - Baltimore, dziś terytorjum Stanów obejmuje 105 diecezyj. W samym tylko r. 1929 było 38.000 nawróceń na katolicyzm. Siła katolików amerykańskich spoczywa w ich szkołach i na to szczególniejszą zwraca się uwagę. Katolicy amerykańscy pochwalić się mogą utrzymywaniem (państwo nie łoży nic ani na kościoły, ani na duchowieństwo, ani na szkoły katolickie) osiem tysięcy szkół ludowych, w których 50 tysięcy nauczycieli wychowuje 2.300.000 dzieci; dalej, 2.400 szkół średnich, 150 szkół wyższych i uniwersytetów oraz 80 seminarjów nauczycielskich. Do tego doliczyć należy jeszcze 190 seminarjów i szkół duchownych.

Przed dziesięciu laty biskupi amerykańscy założyli "The National Catholic Welfare Conference", której wydział prasowy wydaje rocznie 80.000 dolarów na propagandę prasową. Przy wydziale prasowym istnieje urząd propagandy radjowej, organizuje on co tydzień t. zw. "godzinę" radjową nadawaną przez 46 stacyj amerykańskich.

U NAS

ODEZWA KS. BISKUPA SZELĄŻKA W SPRAWIE POTRZEB WOŁYNIA. J. E. Ks. Dr. Adolf Szelążek, Biskup diecezji Łuckiej, wydał odezwę do księży dziekanów, w której wskazuje na niezwykle ciężkie położenie gospodarcze Wołynia, na niebezpieczeństwo, zagrażające polskiemu stanowi posiadania, co wszystko w poważnej mierze odbić się może również na religijności społeczeństwa katolickiego na Wołyniu. Aby złemu zaradzić, poleca Ks. Biskup tworzyć komitety obrony wiary.

REKOLEKCJE DLA ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO TEATRÓW POZNAŃSKICH. Za zgodą i arcypasterską zachętą J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Agusta Hlonda odbyły się w Poznaniu w czasie Wielkiego Tygodnia rekolekcje dla artystek i artystów teatrów poznańskich. Rekolekcjami kierował ks. prał. Aleksander żychliński przy b. licznym udziale uczestników. - Godne uwagi i naśladowania.

WSZECHPOLSKI KONGRES MUZYKI RELIGIJNEJ. Drugi wszechpolski kongres muzyki religijnej odbędzie się w listopadzie b r. w Krakowie pod hasłem polskiej twórczości religijno-muzycznej.

Jak wiadomo, pierwszy tego rodzaju kongres odbył się w Poznaniu w roku 1929. Realizacją drugiego kongresu zajął się krakowski Związek chórów kościelnych; przygotowania są już w pełnym toku.

We wszelkich sprawach, związanych z kongresem, należy się zwracać pod adresem: Związek chórów kościelnych, Kraków, ul. Straszewskiego 18.

OBCHÓD 40-LECIA ISTNIENIA SODALICJI AKADEMIKÓW KRAKOWSKICH. W ramach 1-go krajowego Kongresu Mariańskiego w Krakowie obchodziła krakowska Sodalicja Marjańska akademików 40-lecie swego istnienia. Uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele starszego społeczeństwa z rektorem Uniwersytetu Jagielońskiego, prof. Załęskim na czele oraz członków wszystkich środowisk Sodalicji akademickich w Polsce, odbyła się w pierwszej połowie kwietnia w salach Domu sodalicyjnego im. ks. Bratkowskiego.