Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

ILU PIELGRZYMÓW ODWIEDZIŁO OJCA ŚW. W CZASIE JEGO KAPŁAŃSKIEGO JUBILEUSZU? Jak wiadomo w bieżącym roku ostatniego czerwca zakończył się rok jubileuszowy 50-lecia kapłaństwa Ojca św. w bazylice św. Pawła "za Murami", przy licznym udziale wysokich dostojników kościelnych i przybyłych jeszcze pielgrzymów ze świata, w ostatnich dniach czerwca. Ilu on zbliżył do wspólnego Ojca wszystkich serc, świadczyły o tem liczne i pielgrzymki. Z samych Włoch przybyło 312 pielgrzymek. Z Francji przybyło do Wiecznego Miasta w pielgrzymkach ok. 15 tyś. osób, następnie z Niemiec ok. 10 tyś. osób. Z narodów słowiańskich: Polska dała 10 pielgrzymek, z Czechosłowacji ok. 900 osób, z Jugosławji ok. 700 osób, z Ameryki Północnej 4.200 osób, z Ameryki Południowej 600 osób, z Afryki 600 i Azji 160 osób. Ogólna liczba pielgrzymek dochodzi do 545.

OJCIEC ŚW. POUCZA LEKARZY KATOLICKICH O ICH OBOWIĄZKACH. Papież przyjął na specjalnej audjencji stu katolickich lekarzy pod przewodnictwem rektora uniwersytetu medjolańskiego, O. Gemelli’ego. W przemowie swej Papież podkreślił szczęśliwe zjawisko widomego upadku teorji materjalistycznych szczególnie na terenie medycyny, a następnie wskazał, jak wielki i szlachetny wpływ może wywierać lekarz na duszę człowieka, lecząc jego ciało. Lekarze katoliccy, z punktu widzenia medycznego, mogą również bardzo wpływać na opinję publiczną w sprawie mody kobiecej, obrony macierzyństwa, świętości życia małżeńskiego i moralności publicznej. Istotnie: od moralności lekarzy w wielkiej mierze zależy moralność społeczeństwa...

RADJO-STACJA W WATYKANIE. Wobec częstych zaburzeń atmosferycznych zwłaszcza we Włoszech środkowych, radjo-stacja watykańska będzie pracowała na fali krótkiej, co zapewnia jej większy zasięg. Długość fali i siła nadawcza będą wybrane w ten sposób, by słowa Ojca św. mogły dotrzeć do najdalszych zakątków ziemi. Otwarcie stacji ma nastąpić w październiku, przyczem Ojciec św. wygłosi przemówienie i udzieli całemu światu swego apostolskiego błogosławieństwa.

APEL MUZUŁMANÓW DO OJCA ŚW. Nie tylko chrześcijanie, lecz i nnuzułmanie są narażeni w Rosji na ciężkie prześladowania religijne ze strony bolszewików. Rosyjscy muzułmanie wystosowali pismo do Ojca św., w którem błagają Namiestnika Chrystusowego o pomoc. Szczególnie srogie są te prześladowania na Krymie i nad Wołgą.

ZE ŚWIATA

WMUROWANIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY NA SZCZYCIE WULKANU WEZUWJUSZA. Magistrat miasteczka Resina, w którego obwodzie znajduje się wulkan Wezuwjusz, z okazji roku jubileuszowego Papieża Piusa XI uchwalił wmurowanie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej wycieczkę Achillesa Ratti’ego na szczyt Wezuwjusza. Tablica ta była wmurowana w ścianę kościoła Zbawiciela, ostatnio odnowionego, napis głosi: "Zadymiony szczyt ziejącej ogniem góry Wezuwjusza, w nocy pomiędzy dwoma wiekami - 31 grudnia 1899 - widział -Achillesa Ratti’ego - kapłana z Lombardji, odważnego alpinistę, zanim ręka Boża nie wzniosła Go na szczyt świętej góry Boga, dotykający chmur i przewyższający wszystkie wierzchołki znane przez ludzkość, gdy został Piusem XI." Odsłonięcie tablicy nastąpiło w sierpniu w obecności kardynała Ascalessi’ego, który uwiadomił Ojca św. o decyzji magistratu Resina.

ZWYCIĘSTWO WIARY W MEDYCYNIE. Na fakultecie medycznym, Uniwersytetu Paryskiego przedstawił swą pracę habilitacyjną dr. Ludwik Monnier na temat: "Badania medyczne niektórych uzdrowień w Lourdes". Dr. Monnier rozpatruje w swej pracy uzdrowienia p. Augault z Craon w r. 1926, p. Charlotte Renauld w r. 1892 i p. Emilji Cailleux w r. 1921, na podstawie przebiegu chorób i orzeczeń Biura Lekarskiego w Lourdes. We wniosku swym dr. Monnier stwierdza wyraźnie, iż bez uznania działalności nadprzyrodzonej z punktu widzenia lekarskiego wypadki te nie dadzą się w inny sposób wytłumaczyć. Fakultet pracę tę zatwierdził i przyznał jej odznaczenie. Katolicka prasa francuska podkreśla ten fakt jako nowe zwycięstwo Wiary w medycynie.

KONGRES MARJAŃSKI W LOURDES. Od 23-27 lipca odbywał się w Lourdes francuski Kongres Maryjny, któremu przewodniczył Legat Papieski Ks. Kardynał Verdier, arcybiskup Paryża. Uczestniczyło w nim wielu biskupów francuskich i mnogie tysiące wiernych.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PRASY KATOLICKIEJ W BRUKSELI. We wrześniu r. b. zostanie zorganizowana w Brukseli wielka międzynarodowa wystawa prasy katolickiej. Protektorat nad nią objął kardynał van Roey arcybiskup Mechlina, oraz biskupi belgijscy. Wystawa będzie zawierała sekcję, zarezerwowaną dla prasy belgijskiej, oraz sekcję prasy cudzoziemskiej. Eksponatami oprócz dzienników będą wszelkiego rodzaju czasopisma, broszury, książki i t. d. Publiczność zwiedzająca wystawę, będzie miała również możność zapoznania się z organizacją bibljotek parafjalnych i t.d. Wszelkich informacyj, dotyczących wystawy, udziela p. Felicien Delcourt, prezydent towarzystw prasowych archidiecezji mechlińskiej; Bruxelles, 207 rue des Tanneurs.

TROSKA KATOLIKÓW BELGIJSKICH O ŚWIĘCENIE NIEDZIELI. W Antwerpji otworzona została wystawa światowa - świecka. W niedzielę rano przyjeżdżały do miasta pociągi z tysiącami osób, pragnących zwiedzić wystawę. Miejscowy Związek Najśw. Serca Jezusowego zdobył się na czyn prawdziwie katolicki: na wszystkich dworcach kolejowych i na stacjach autobusów ustawił on swoich członków, którzy trzymali wielkie plakaty z napisami: "Katolicy, bądźcie wierni swemu obowiązkowi niedzielnemu!" Wszędzie też znajdowali się przewodnicy, którzy informowali, gdzie i o której godzinie odprawia się Msza św.

BUDOWA OLBRZYMIEJ KATEDRY KATOLICKIEJ W LIVERPOOLU. Rada miejska w Liwerpoolu, mimo silnego sprzeciwu kół protestanckich, zgodziła się na sprzedanie arcybiskupowi Downey’owi wzgórza Brownlow pod budowę katedry metropolitalnej. Projektowana katedra będzie drugą co do wielkości świątynią na świecie, przewyższy ją rozmiarami tylko bazylika św. Piotra w Rzymie. Pomieści ona 50,000 osób, nad wielkim ołtarzem umieszczona zostanie kopuła równa kopule św. Piotra. Koszty budowy wyniosą trzy miljony funtów szterlingów. Ojciec św. pochwalił inicjatywę Mgra Downeya i przesłał mu swoje błogosławieństwo.

KONFERENCJA BISKUPA HAYASAK1 W KYOTO (JAPONJA). Z okazji 50-Iecia misji katolickiej w mieście Kyoto, dawnej stolicy japońskiej, wygłosił J. E. ks. biskup Haysaka, rodowity japończyk, odczyt w wielkiej sali miejskiej na temat: "Katolicyzm w Japonji". Przybyło ponad 1600 osób, w tem wiele ze sfer wyższych. Przemówienie Biskupa spotkało się z gorącemi oklaskami. Pod koniec konferencji rozdano ulotki propagandy katolickiej. - Zaznaczyć wypada, że w diecezji tego Biskupa wychodzi japoński "Rycerz Niepokalanej".

Japoński Rycerz
Tak wygląda "Rycerz" japoński.

DALSZE PRZEŚLADOWANIA DUCHOWIEŃSTWA W ROSJI SOWIECKIEJ. Administrator apostolski diecezji Kamieniec Podolski, Ks. Jan Swiderski, który ostatnio mieszkał w Barze, oraz kanonik i proboszcz z Winnicy ks .Jan Lewiński zostali skazani na dziesięć lat obozu koncentracyjnego. Aresztowany równocześnie z nimi ks. prał. Ryszard Szyszko został uniewinniony. Razem z nim w całej diecezji znajduje się na wolności pięciu księży.

JAK SOCJALIŚCI WIEDEŃSCY TERRORYZUJĄ ROBOTNIKÓW ZA ICH PRZEKONANIA RELIGIJNE? W roku bieżącym do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło w Wiedniu niewiele dzieci robotniczych. Stało się to dlatego, że ojcowie tych niewinnych dzieci pod groźbą natychmiastowego usunięcia zostali zmuszeni przez władze zawodowe do wystąpienia z Kościoła katolickiego - w przeciwnym razie miano ich pozbawić ochrony ich praw zawodowych - i musieli złożyć przyrzeczenie, że odbiorą dzieci z nauki religji. Pewna część robotników wiedeńskich, którzy, chcąc zachować pracę, muszą powierzać się opiece związków zawodowych, zgodziła się poniewoli na zarządania socjaldemokratów i wycofała dzieci z lekcyj religji katolickiej. Zdarzyły się wypadki (a nie były one odosobnione!), że dzieci błagały rodziców o pozwolenie przystąpienia do bierzmowania, jednakże rodzice z obawy, by nie narazić się na terror ze strony czerwonych związków, prośbom tym odmówili.

Fakty te, potwierdzone przez dzienniki wiedeńskie, wykazują ponownie, do jakich środków w walce z religją i z Kościołem ucieka się wolnomyślicielstwo socjalistyczne! Przy pomocy terroru ekonomicznego zmusza się robotników Wiednia, by występowali z Kościoła katolickiego, i zabrania się dzieciom korzystać z dobrodziejstw wiary, chociaż statuty związków zawodowych mówią, że "religja jest rzeczą prywatną każdego towarzysza". - Jak to hasło wygląda w praktyce, o tem świadczy opisany wyżej gwałt.

STAŁA POPRAWA STOSUNKÓW RELIGIJNYCH W MEKSYKU. Kościół w Meksyku powraca stopniowo do swych dawnych praw. Widomym tego znakiem jest stanowisko prasy, która nietylko ogłasza listy pasterskie biskupów, ale opatruje je przychylnemi objaśnieniami.

Wygnani biskupi z Gaudalajara, Durango i Huejutla powrócili do swych diecezyj. Zwolniono również z więzienia trzech księży, oskarżonych o udział w ostatnim zamachu na prezydenta, gdyż z przeprowadzonego śledztwa przekonano się, że zamach miał podłoże czysto polityczne. Od czasu porozumienia między władzami świeckiemi i religijnemi w Meksyku, (co nastąpiło w czerwcu 1929 r.) zwróconych zostało do użytku religijnego i oddanych do dyspozycji biskupów pięć tysięcy kościołów.

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA OPIEKUJĄ SIĘ POGAŃSKIMI WIĘŹNIAMI. Dyrektor więzienia centralnego w mieście Pao Ting Fu w prowincji Szich-li w Chinach Półn., zachęcony przez lekarza miejscowego szpitala katolickiego dra Tsai, zwrócił się z prośbą do sióstr Szarytek, by zaopiekowały się więźniami. Zakonnice odwiedziły najpierw więzienie celem zbadania, jak się przedstawiają stosunki w tym domu karzącej sprawiedliwości i odtąd co środa i sobota udają się tam w towarzystwie lekarza. Wizyta zakonnic jest prawdziwem świętem dla tych nieszczęśliwych.

ŻYDZI JESZCZE WYCZEKUJĄ MESJASZA! W ostatnim tygodniu czerwca ludność Jerozolimy miała możność ubawienia się zebraniami, które odbywały się obok bramy damasceńskiej. Zgromadziło się tam kilka tysięcy żydów, słuchających pewnego żyda, który nazywał siebie wysłannikiem niebios, zwiastującym bliskie przyjście Mesjasza, oczekiwanego przez żydów

U NAS

NOMINACJA KS. BISKUPA-SUFRAGANA ŁOMŻYŃSKIEGO. Ojciec św. mianował Ks. prałata Bernarda Dembka Biskupem tytularnym Troady i Biskupem-Sufraganem diecezji Łomżyńskiej.
Ks. Bernard Dembek urodzony, w roku 1878, wyświęcony na kapłana w r. 1903, prałat domowy Jego Świątobliwości, był dotychczas proboszczem w Grudziądzu.
Biskup-nominat znany jest ze swych prac i zasług dla Kościoła i Ojczyzny, zarówno w odrodzonej Polsce jak i w chwilach dla narodu polskiego najcięższych - pod panowaniem pruskiem.

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE NA JASNEJ GÓRZE POD PRZEWODNICTWEM KSIĘŻY BISKUPÓW. Na mocy uchwały Episkopatu odbywać się będą co roku na Jasnej Górze dwie serje rekolekcyj kapłańskich, głoszonych przez Księży Biskupów, które policzone zostaną na poczet rekolekcyj, przepisanych kapłanom przez prawo kościelne. W roku bieżącym przewodniczył JEm. Ks. Kardynał Prymas pierwszej serji, która rozpoczęła się dn. 29 lipca o godz 9-ej rano, a skończyła 1-go sierpnia rb wieczorem. Mimo dość spóźnionego zawiadomienia, zjazd księży z całej Polski liczny: 130 księży proboszczów brało udział w rekolekcjach. Nastrój wśród uczestników bardzo podniosły.

DZIESIĘCIOLECIE "CUDU NAD WISŁĄ. W tym roku obchodzi Polska 10-lecie "Cudu nad Wisłą", a więc uwolnienia Ojczyzny od zalewu bolszewickiego. Generał OO. Paulinów w Częstochowie wydał odezwę nawołującą wszystkich katolików do oddania hołdu Królowej Korony Polskiej w dniu 15 sierpnia. Na Jasnej Górze odbyły się wspaniałe uroczystości, poprzedzone nocną adoracją Przenajśw. Sakramentu, a zakończone uroczystą sumą pontyfikalną, odprawioną przez JEm. Ks. Biskupa Dr. Kubinę. przed "Szczytem". Liczne rzesze zebranej ludności świadczyły o gorącem przywiązaniu do Swej Królowej.

Na pamiątkę Dziesięciolecia "Cudu nad Wisłą" wybito w Mennicy Państwowej w Warszawie artystycznie wykonany medal pamiątkowy, Na jednej stronie widnieje na nim wizerunek Ojca św. Piusa XI, który, jako Nuncjusz Apostolski w Polsce, w owych tragicznych dniach sierpniowych 1920 r. nie opuścił Warszawy. Na słowa, ostrzegające Go o niebezpieczeństwie, odrzekł: "Zdaję sobie sprawę z powagi położenia, ale dziś we Mszy św. ofiarowałem swe życie Bogu. Przygotowany jestem na wszystko". Wówczas sam krzepił podupadłego ducha w narodzie, śląc modlitwy do Pana Zastępów o zwycięstwo dobrej sprawy.

Na drugiej stronie wyryto mapę Polski z zaznaczeniem pola walki. na którem rozegrały się przyszłe losy naszej Ojczyzny. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczony nad mapą przypomina Tę, której orędownictwo sprawiło "Cud nad Wisłą". Wydano również broszurkę p. t. "Prześladowanie religji w Rosji sowieckiej". Cena bronzowego medalu wynosi 10 zł. (koszta przesyłki: 1 zł.) srebrnego 50 zł. Po książeczkę i medale zwracać się do Komitetu Medalu "Cudu nad Wisłą", Warszawa, ul. Akademicka 5.

Buduje się również z ofiar wiernych świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku w Warszawie dla upamiętnienia tej wielkiej chwili.

NOWA KANDYDATKA NA ŚWIĘTĄ. Kościółek Karmelitanek Bosych w Krakowie jest świadkiem licznych rzesz wiernych, które modlą się u grobu Teresy Marchockiej, za której przyczyną została uzdrowiona pewna młoda dziewczyna, Katarzyna Skalska. Chora złożona ciężką niemocą cierpiała już 5 lat na gruźlicę kości w nogach. Wszelkie zabiegi lekarskie okazały się bezskutecznemi. Chora szukała jedynie pociechy w modlitwie i z gorącą wiarą prosiła Matkę Teresę o wstawiennictwo. Po długich ale żarliwych modlitwach wyprosiła sobie za jej przyczyną zdrowie i bez niczyjej pomocy wstała sama po 5 i pół latach z łoża boleści, wielbiąc głośno Matkę Teresę. Powyższem wydarzeniem zajęły się władze kościelne, które spiszą swe sprawozdanie i orzeczenia komisji lekarskiej a następnie prześlą do kancelarji papieskiej, skąd należy się spodziewać wyroku Stolicy Apostolskiej i przyspieszenia beatyfikacji tej Przyszłej świętej Polski.

Z NOWICJATU MISJI WSCHODNIEJ W ALBERTYNIE. Jak lat poprzednich, tak i w tym przyjmują OO. Jezuici grecko-słowiańskiego obrządku młodzieńców do Nowicjatu w Albertynie, tych mian., którzy co najmniej IV-tą klasę gimn. ukończyli i dla celów misyjnych gotowi są przyjąć obrządek grecko-słowianski, lub w tym obrządku już się znajdują. Informacji udziela: Ks. Superjor Misji Wschodniej w Albertynie pod Słonimem.