Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

BISKUPI RUSCY U OJCA ŚW. Episkopat greckokatolicki odbywał w Rzymie narady nad podniesieniem tej części owczarni Chrystusowej, która jest oddana ich opiece. Są to przeważnie rusini w Małopolsce Wschodniej i po stronie rumuńskiej na Podkarpaciu. Na zakończenie obrad przyjął Biskupów Ojciec św. i przemówiwszy serdecznie, pobłogosławił na dalsze prace, zmierzające ku odrodzeniu katolicyzmu w ich Diecezjach.

Ojciec św. w otoczeniu ruskiego Episkopatu
- Na rycinie: Ojciec św. w otoczeniu ruskiego Episkopatu; trzecim z siedzących od lewej strony jest Metropolita Lwowski Andrzej Szeptycki.

POSELSTWO PAPIESKIE W ABISYNJI. Sekretarz Kongregacji Rozkrzewienia Wiary jako legat papieski, odwiedził stolicę Abisynji Addis Abeba, gdzie został uroczyście przyjęty przez tamtejszą królowę Zeoditu i księcia panującego Ras Tafari Makonnen. Arcybiskup podczas audjencji wręczył listy i dary od Ojca św. przeznaczone dla królowej i księcia regenta, który niedawno temu bawiąc w Rzymie złożył hołd Papieżowi imieniem swego kraju.

Ojciec św. wielką uwagę poświęca rozwojowi życia katolickiego w Abisynji czyli Etjopji. Niedawno kolegjum Etjopskie, założone przez Benedykta XV zostało przeniesione do nowej siedziby w obrębie Miasta Watykańskiego, w pobliżu bazyliki św. Piotra i Pawła. Kiedy przy organizacji państwa Watykańskiego gubernator miasta zwrócił się z propozycją usunięcia kolegjum Etjopskiego, Ojciec św., z uśmiechem odpowiedział: "Zostawcie je, punkt czarny na białem tle robi miłe wrażenie".

MIĘDZYNARODOWA AKADEMJA KU CZCI OJCA ŚW. Dnia 4 listopada, klerycy "Papieskiego Kolegjum Urbanowego" urządzili w Watykanie akademję dla uczczenia jubileuszu Ojca św. Na program złożyły się śpiewy chóralne i przemówienia kleryków z wyżej wspomnianego kolegium. Przemówienia były w następujących językach: sanskryckim, malabarskim, hebrajskim, chaldejskim, sourath, arabskim, japońskim, chińskim, sjamskim, annamickim, w narzeczu Kafrów, greckim, irlandzkim, niemieckim, duńskim, norweskim, holenderskim, angielskim, marokańskim, polskim, czeskim, jugosławiańskim, francuskim, hiszpańskim, rumuńskim, i węgierskim. Wstęp był w języku łacińskim, a zakończenie wygłoszone przez Murzyna wywołało burzę długo niemilknących oklasków. Papież zna z tych języków: francuski, włoski angielski, grecki, niemiecki, hiszpański i łaciński.

PRZEDSTAWICIELE ROBOTNIKÓW KATOLICKICH U OJCA ŚW. Niedługo przed zamknięciem roku jubileuszowego Ojciec św. przyjął przedstawicieli związków robotniczych z różnych krajów, którzy w imieniu swych organizacji wyrazili gorące przywiązanie do Stolicy świętej. Delegaci wręczyli Ojcu św. adres, dotyczący ważnych zagadnień katolickiego ruchu robotniczego. Na zaproszenie papieskiego sekretarjatu stanu trzej członkowie z przybyłych delegacji brało udział w konsystorzu publicznym,

PIELGRZYMKI DO RZYMU W MIESIĄCACH ROKU JUBILEUSZOWEGO. Liczba uczestników pielgrzymek, które przybyły do Rzymu w związku ze złotym jubileuszem kapłańskim Ojca św. Piusa XI w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy zeszłego roku, wynosiła przeszło sto tysięcy. Ogółem zarejestrowano w tem czasie 439 pielgrzymek, w tem 295 z Włoch, 124 z różnych krajów europejskich, jedną z Armenji, 4 z Afryki, 11 ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i 4 z Ameryki Południowej. Z pośród państw europejskich największą liczbę pielgrzymek wysłała Francja - 34, potem idą: Belgja - 17, Niemcy - 11, Szwajcarja - 8, Hiszpanja i Holandja - po 7, Bawarja i Polska - po 6, Węgry - 5, Austrja i Czechosłowacja - po 4, Malta - 3, Grecja i W. Brytanja - po 2, wreszcie Bułgarja, Jugosławja, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Portugalja, Turcja - po jednej. Pod względem ilości uczestników wyróżniły się: pielgrzymka francuska z wczesnej wiosny złożona z 5.000 osób, francuska pielgrzymka robotnicza, która liczyła 1.000 pracodawców i 500 robotników, pielgrzymka salezjańska, która przybyła na uroczystości beatyfikacji don Bosco w liczbie przeszło 30.000 osób, oraz międzynarodowa pielgrzymka seminarzystów w czasie pierwszego wyjścia Ojca św. z murów watykańskich. Ta miała przeszło 5.000 uczestników.

Osobliwością była pielgrzymka prałatów hiszpańskich, którzy przybyli na hydroplanie, -

REKOLEKCJE OJCA ŚW. Wiadomo, że obecny odpust jubileuszowy zawdzięczamy złotemu jubileuszowi kapłańskiemu Ojca świętego: w grudniu 1879 roku obecny Rządca Kościoła otrzymał święcenia kapłańskie i pierwszą Mszę św. odprawił. Dla odniesienia jak największej korzyści duchowej z tej wielkiej rocznicy, odprawił Ojciec św. w dniach od 8 do 14 grudnia zamknięte rekolekcje, wśród których nie przyjmował żadnych wizyt i żadnych pielgrzymek.

ZE ŚWIATA

JUBILEUSZOWE ZNACZKI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY. Włochy przygotowują się dŠ uroczystego obchodu 700-letniej rocznicy śmierci św. Antoniego, który zmarł 13 czerwca 1231 r. Rząd włoski, podobnie jak na uroczysty jubileusz, św. Franciszka Serafickiego, wyda specjalne znaczki pocztowe, które będą przedstawiały sceny z życia Wielkiego Cudotwórcy, Marki te będą ważne we wszystkich krajach. Taryfa dla nich zostanie nieco podwyższona, a różnica w cenie przeznaczona będzie na misje i różne dobroczynne cele.

BAZYLIKA KU CZCI ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS. Niewiele lat minęło od śmierci "Małej Świętej", a kilka zaledwie od jej kanonizacji, a już buduje się ku jej czci wspaniała bazylika w Lisieux we Francji. Tam w klasztorze Karmelitanek przebywała, tam umarła, tam też na grobie swoim, najwięcej łask rozdaje...

Poświęcenia kamienia węgielnego
Rycina nasza przedstawia chwilę uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod przyszłą bazylikę.

MUSSOLINI PRZECIW KONKURSOM PIĘKNOŚCI. We Włoszech zakazał Mussolini urządzania konkursów piękności. "Skromność niewieścia, - pisze dyktator włoski - jest symbolem cnoty kobiecej i czemś zbyt świętem, by miała służyć konkursom publicznym! Skromność wywyższa godność kobiety, podczas gdy bezwstyd jest szyderstwem, upodobniającem niewiastę do nierozumnych stworzeń. Pochylamy czoło we czci przed kobietą, która spełnia swoje rzeczywiste obowiązki. Wychowanie, organizacje społeczne - oto pole pracy dla kobiety w nowoczesnem życiu. Gdy obserwujemy niewiastę w jej wielkości macierzyńskiej, to nie możemy się zgodzić, by, ograbiona uprzednio z wysokich uczuć, była następnie oprowadzana w tryumfie po ulicach jako przedmiot piękności!"

NASTĘPCA TRONU JAKO PRAKTYKUJĄCY KATOLIK. Z okazji zaręczyn włoskiego następcy tronu księcia Huberta z księżniczką belgijską Marją, warto przypomnieć, że na wiosnę 1928 roku odwiedził książę Hubert Ziemię Świętą i jako pielgrzym odbył drogę krzyżową w stroju pokutniczym, modląc się i klęcząc podczas czytania o Męce Pańskiej; w Wielkim Tygodniu przystąpił wraz z żołnierzami i marynarzami pancernika "San Giorgio" do Komunji św. Pamiątkowy złoty krzyż, ofiarowany księciu przez kustosza Ziemi Świętej, jest dziś przechowywany w jednym z kościołów turyńskich, do którego książę Hubert przybywa w każdą niedzielę i święta, a często także w dni powszednie.

KATOLICKI ZWIĄZEK OFICERÓW W HOLANDJI. Związek katolicki oficerów holenderskich obchodził uroczyście 10-lecie swego istnienia. Do tego stowarzyszenia należy przeszło 600 członków, którzy są podzieleni na 17 grup miejscowych. Zadaniem związku jest troska o rozwój życia religijnego wśród oficerów katolickich.

TROSKA O MORALNOŚĆ FILMU. Katolicka centrala filmowa w Holandji otrzymała od ministerstwa spraw wewnętrznych prawo cenzurowania filmów, przeznaczonych dla katolickich okręgów kraju. Instytucja ta rozpocznie wydawać własne czasopismo, które będzie informowało o rozwoju kinematografji i różnych spraw dotyczący filmu.

CO MÓWI PROTESTANT O KATOLICKIEJ SPOWIEDZI. Niemiecki profesor Dr. Eryk Meyer, przytaczając w jednem z pism bawarskich statystykę samobójstw w różnych państwach, podaje ciekawe spostrzeżenie, które poniżej zamieszczamy.

"Z wyjątkiem Francji - pisze uczony - wszędzie widzimy, że liczba samobójstw wśród katolików jest znacznie niższa, niż wśród protestantów. Zawdzięczać to należy instytucji spowiedzi usznej. Sam jestem protestantem, nie zależy mi więc zupełnie na wychwalaniu rzeczy katolickich. Lecz przyznaję z całym przekonaniem lekarza, że spowiedź uszna, którą katolicy od lat dziecięcych praktykują, jest dla nich najskuteczniejszym środkiem przeciw rozpaczy. Spowiadający się katolik wie, że kapłan występuje tutaj w imieniu Boga i że powierzonego sekretu nie zdradzi nikomu. Możność wypowiedzenia przed nim wszystkich swoich bólów i wątpliwości przynosi każdemu z nich ulgę i uspokojenie".

"Nie byłoby tyle samobójstw w świecie - kończy szlachetny doktor - gdyby człowiek znalazł takiego przyjaciela, przed którym mógłby zawsze otworzyć swoją duszę".

NAWRÓCENIE SIĘ SZWEDZKIEGO PASTORA. Wielkie wrażenie wywołało w Szwecji nawrócenie się jednego z tamtejszych pastorów Nilsa Gustawa Beskowa, którego rodzina znana jest całemu Sztokholmowi.

Gustaw Beskow urodził się w 1863 roku i jako pastor pracował w różnych miejscowościach. Kazania jego i pisma teologiczne cieszyły się wielkiem uznaniem wśród rodaków. Ostatnie dzieła jakie napisał, ujawniały już silne zbliżenie do katolicyzmu.

POTOMEK LUTRA ZAKONNIKIEM KATOLICKIM. Niedawno umarł w Baltimore potomek Lutra w prostej linji, którego też nosił nazwisko. Zmarły był katolikiem. Syn jego, ksiądz katolicki, jest benedyktynem i przebywa w Balmoral. Zakonnik ten w czasie pogrzebu ojca odprawił żałobną Mszę św. i odmówił modlitwy dla zadośćuczynienia za zło, które wyrządził Kościołowi wiarołomny przodek zarówno zmarłego jak i celebransa.

W związku z tem "Przegląd Katolicki" w Baltimore stwierdza, że w Stanach Zjednoczonych żyje obecnie 20 rodzin, mające nazwisko "Luter". Wszystkie one pochodzą od Lutra i wszystkie są katolickie.-

DALSZY KROK NA DROGĘ USPOKOJENIA MEKSYKU." Wydane niedawno rozporządzenie sądu najwyższego w Meksyku oznacza dalsze ułatwienie w odprawianiu nabożeństw i wykonywaniu czynności religijnych. Dotychczas odprawianie nabożeństwa dozwolone było tylko wewnątrz kościołów; obecnie po wydaniu wspomnianego rozporządzenia zarówno księża, jak i misjonarze mogą odprawiać Mszę św. i udzielać sakramentów św. w mieszkaniach i lokalach prywatnych, oraz na wolnem powietrzu. Jest

to wielkie ułatwienie zwłaszcza dla tych okręgów, które posiadają ograniczoną liczbę księży.

"CZY WYSTĄPIŁ Z KOŚCIOŁA?" Kwestjonarjusze, które w związku z wyborami w Berlinie, partja socjalno-demokratyczna przedstawiła kandydatom swoim do wypełnienia, zawierają między innemi następujące rubryki: Imię i nazwisko, Wiek, Odkąd należy do organizacji politycznej, Odkąd należy do organizacji zawodowej, Czy wystąpił z Kościoła ? Jasne jest, iż kandydat, który na ostatnie pytanie da odpowiedź przeczącą, nie-może mieć żadnej nadziei, by umieszczono go na bliższym miejscu listy wyborczej, czyli: że szansę wyboru w praktyce mają jedynie ci, którzy wyparli się religji. Socjaliści, należący do Kościoła katolickiego uznani są w ten sposób za socjalistów niższego rzędu.

Tak to w praktyce wygląda zasada głoszona przez socjalistów, że religja jest prywatną sprawą jednostek.

ZA TO, ŻE PRAGNĄŁ DOBRA SWOICH PARAFJAN. W Marjampolu na Ukrainie skazano ks. Makelka na 7 lat ciężkiego więzienia i zesłanie na Syberję. Ks. Makelek, jako proboszcz parafji katolickiej zabraniał młodzieży należeć do organizayj komunistycznych.

U NAS

KURS DUSZPASTERSKI W WARSZAWIE. Dnia 4 listopada J. Em. Ks. Kardynał Kakowski w obecności J. Em. Ks. Prymasa Hlonda, J. E. Ks.. Arcybiskupa Sapiehy, J. E. Ks. Biskupa Galla i licznie zgromadzonego duchowieństwa otworzył kurs duszpasterski dla kapłanów przybyłych z różnych djecezyj Polski w liczbie 300 osób. Na program kursu złożyły się referaty, w których omawiano sposoby pracy duszpasterskiej po wielkich miastach. Osobne kursa odbyły się potem dla proboszczów z prowincji.

DRUGI KONGRES "ODRODZENIA". Katolicka młodzież uniwersytecka obchodziła w listopadzie uroczyste dziesięciolecie akademickiego ruchu stowarzyszeniowego "ODRODZENIA". Z tej okazji zwołano do Warszawy kongres, na który przybyło wielu członków z różnych stron kraju; nie brakło też i delegatów z zagranicy. J. Em. Ks. Kardynał Kakowski odprawił pontyfikalną Mszę św. a J. E. Ks. Arcybiskup Teodorowicz wygłosił podniosłe kazanie. W ciągu trzech dni t. j. od 17 do 19 odbywały się uroczystości kongresowe z udziałem licznie zgromadzonych działaczy katolickich. Pełne mocy i najlepszych nadziei na przyszłość było przemówienie J. Ern. Ks. Kard. Kakowskiego. W drugim dniu zjazdu podczas wspaniałej akademji ogłoszono św. Pawła Apostoła Patronem ruchu odrodzeniowego. Na zakończenie kongresu przemówił J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond zachęcając młodzież do gorliwego apostołowania wśród ludzi świeckich na wzór nowoobranego Patrona, Wielkiego Apostoła narodów.