Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

WATYKAN PRZECIW PRZEŚLADOWANIOM W ROSJI. Papież Pius XI wręczył Kardynałowi Pompiliemu, gen. wikarjuszowi rzymskiemu, pismo, które przynosi dawno oczekiwaną zapowiedź wielkiej akcji Kościoła katolickiego przeciwko pogaństwu, szerzonemu przez bolszewików w Rosji.

Papież Pius XI przed Najśw. Sakramentem
Ojciec św. modli się przed Najświętszym Sakramentem.

Pismo Ojca św. zaczyna się od następujących słów: "Potworne i wołające o pomstę do Boga zbrodnie, przeciwko Bogu i duszy ludu rosyjskiego, zbrodnie, które dzień w dzień powtarzają się w coraz ostrzejszej formie, poruszyły do głębi nasz umysł i serce".

W dalszym ciągu przypomina Papież, że już na początku swego pontyfikatu porobił wszelkie możliwe starania, by ulżyć doli ludu rosyjskiego. Udało się Papieżowi przeprowadzić akcję ratunkową i ocalić od śmierci głodowej 150 tyś. dzieci, przy pomocy materjalnej całego świata katolickiego. Udało mu się również na drodze bezpośrednich rokowań uratować skazanego na śmierć patrjarchę Tychona. Akcja ratunkowa głodnych dzieci wstrzymana została naskutek przeszkód czynionych przez Moskwę, która wolała patrzeć na głodową śmierć setek tysięcy niewinnych ofiar, niż zgodzić się na to, by im przyszedł ratunek, prowadzony w imię chrześcijańskiej miłości.

W dalszym ciągu wskazuje Ojciec św. na to, że bolszewizm jest groźny w pierwszym rzędzie dla młodzieży, którą demoralizuje, popychając do wszelkiego rodzaju zbrodni, a nawet do grzechów przeciw naturze.

Podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia zamknięto w Rosji znowu setki kościołów, spalono tysiące świętych obrazów, zakazano odpoczynku w dnie świąteczne i posunięto się nawet tak daleko, że pod groźbą odebrania robotnikom kart żywnościowych i mieszkaniowych, zmuszono ich do wyrzeczenia się wiary.

Poza tem urządzano świętokradzkie pochody karnawałowe. Podczas takich pochodów rozwydrzone niedorostki, przybrane w szaty duchowne pastwiły się i pluły na symbol chrześcijaństwa, krzyż. Na wozach ustawiono choinki, na których jako ozdoby wisiały lalki, ubrane za księży katolickich i prawosławnych.

Wobec powyższego Ojciec święty postanowił w dniu św. Józefa t. j. 19 marca odprawić osobiście przy grobie św. Piotra mszę błagalną na intencję tych wszystkich cierpiących pod uciskiem bolszewickim.

NOWY KATECHIZM POWSZECHNY. Ojciec św. powierzył kardynałowi Gasparriemu przygotowanie nowego tekstu katechizmu powszechnego. Z chwilą zatwierdzenia tekstu łacińskiego, będzie on przetłumaczony na różne języki i oddany do obowiązkowego użytku we wszystkich diecezjach świata katolickiego.

STATYSTYKA NARODOWOŚCIOWA MIASTA WATYKAŃSKIEGO. Obywatele państwa watykańskiego, które liczy 526 mieszkańców, pochodzą z 11 różnych narodowości. Najwięcej jest tam Włochów, bo aż 389, następnie Szwajcarów - 113, Francuzów - 11, Niemców - 5, Hiszpanów - 2, i po jednym: Amerykanin, Austrjak, Abisyńczyk, Belg, Holender, Norweg. Wszyscy mieszkańcy, z wyjątkiem Abisyńczyka, są katolikami,

OFFICIUM I MSZA N. MARJ1 PANNY, KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ. Św. Kongregacja Obrządków zatwierdziła dnia 15 stycznia rb. przesłany jej przez JEm. Ks. Kardynała Dra Augusta Hlonda, Prymasa Polski, liturgiczny tekst Mszy i officium Najśw. Marji Panny Królowej Korony Polskiej. Officium i Msza będą od połowy marca rb. do nabycia w Drukarni Katolickiej w Katowicach.

ZE ŚWIATA

ZAPOWIADAJĄCE SIĘ WIELKIE UROCZYSTOŚCI W PADWIE. Z okazji 700-letniej rocznicy śmierci św. Antoniego Padewskiego, przypadającej w roku 1931, odbędą się w Padwie wspaniałe obchody. Uroczystości rozpoczną się już w czerwcu bieżącego roku. Komitet organizacyjny otrzymuje zewsząd zgłoszenia wielkich pielgrzymek. Generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych O. Alfons Orlich przedłożył Papieżowi program uroczystości padewskich, przygotowanych przez Komitet, jak również i zaproszenie, ale na razie nic jeszcze nie wiadomo, czy Ojciec św. zaproszenie przyjął i czy sam weźmie udział w uroczystościach. Gdyby Ojciec św. nie wziął udziału, przyśle zastępcę, Kardynała Legata. Stolica Apostolska zwoła również do Padwy wielki Kongres Eucharystyczny włoski. Aby uświetnić owe uroczystości, rząd włoski wydał specjalne znaczki pocztowe, oraz udzieli pielgrzymom ulgi w zniżkach kolejowych.

WYSOKI DOSTOJNIK CZŁONKIEM III ZAKONU ŚW. FRANCISZKA. Prezes rady ministrów holenderskich, Ruys de Beerenbrouck, przywódca katolickiej partji niderlandzkiej, jest nietylko katolikiem, ale żarliwym wielbicielem św. Franciszka i członkiem III-go zakonu.

W czasie uroczystości w związku z 700-letnim jubileuszem św. Biedaczyny z Assyżu, wybitny ten mąż stanu pisał: "Utwierdzanie pokoju chrześcijańskiego, to święty obowiązek zwłaszcza w naszych czasach tak niespokojnych, a Trzeci Zakon jest tu jedynym środkiem praktycznym, ponieważ jest on przepojony duchem ewangelicznym".

NIGDY ZAPÓŹNO. Obecnie w duchownem seminarjum kończy ostatni kurs teologji niezwykły alumn były pułkownik armji austryjackiej, R. Richter, który dźwiga na swych barkach już szósty krzyżyk.

Przed pięciu laty do książęcej arcybiskupiej kancelarji w Wiedniu zgłosił się 63-letni pułkownik dymisjowany, Richter, z prośbą o przyjęcie go do seminarjum duchownego, gdyż ma powołanie kapłańskie. Pułkownik Richter, służąc w armji, już dawno pragnął zamienić mundur na sutannę, to też po uzyskaniu zwolnienia z wojska zaczął się uczyć języków, -greckiego i łacińskiego. Wreszcie dopiął celu i uzyskawszy pozwolenie od arcybiskupa i papieża, wstąpił do wiedeńskiego seminarjum. Wyjątkowy ten alumn okazał tak wielką gorliwość, i pracowitość, że już wkrótce ma zdawać egzamin ostateczny, a w czerwcu lub w lipcu będzie wyświęcony na kapłana.

POŁOŻENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W ANGLJI. Rocznik angielski "Catholic Directory" na 1930 r. podaje ciekawy rozwój katolicyzmu w Anglji.

Liczba katolików w Anglji wynosiła w 1929 r. 2.175.000 dusz, przyczem wzrosła ona w ciągu ostatniego roku o 18.500, Archidiecezja liverpoolska, licząca 374.000 wiernych, jest najliczniejszą.

Podkreślić należy, że wzrost wiernych przypisać trzeba głównie nawracaniu się protestantów na katolicyzm. Nawróconych było w 1929 r. -12.372, przyczem liczba ta wzrosła w porównaniu z rokiem 1928 o 307. Najliczniejsze wypadki nawróceń miały miejsce w diecezji Westminsterskiej.

Również robi znaczne postępy w Anglji katolickie szkolnictwo. I tak, było w końcu 1929 r. 1331 szkół powszechnych, liczących ogółem 374.000 uczniów. Kościołów liczono w Anglji w ub. roku 2.205, a duchownych było 1.350, w tem 2.750, należących do różnych zakonów, a l.000 świeckich księży.

WZRUSZAJĄCE POŚWIĘCENIE MISJONARZA. Misjonarz, ks. Ignacy d’Ispra, kapucyn, pracujący wśród trędowatych w Permanbucco (Brazylja), zaraził się tą straszliwą chorobą, która od szeregu miesięcy powoli ale nieubłaganie niszczy jego członki i zadaje mu nieznośne cierpienia. O. Ignacy kierował wielką parafją, a mimo że uległ zarażeniu, chciał pracować i pracował dalej, dopóki choroba nie pozbawiła go całkiem sił.

Obecnie żyje on w zupełnem odosobnieniu od ludzi zdrowych w chacie pośród trędowatych, którymi opiekuje się nadal jako duszpasterz. Ostatni jego list do zwierzchności zakonnej jest dowodem niezwykłego bohaterstwa:

"W chacie swojej - pisze ten cichy apostoł cierpienia - przebywam stale i tylko z Bogiem. Spędzam czas na modlitwie, opłakuję grzechy swoje i składam Bogu w ofierze cierpienia strasznej choroby. Mimo wszystko staram się służyć ludziom, którzy mnie otaczają i którzy mnie lubią. Szczególnie w niedzielę przychodzą licznie, by wysłuchać Mszy św. Mam wówczas krótkie kazanie i pouczam ich, jak modlić się do Boga i jak czcić Jego i Najśw. Pannę. Ponieważ zabrakło deszczu, więc zbiory nie dopisały, Nie mają ani żywności ani odzieży i są w najgłębszej biedzie. Napisałbym dłuższe sprawozdanie, gdyby moje biedne ręce nie odmawiały mi posłuszeństwa. Są one prawie całkowicie stoczone przez chorobę. Stopy moje są w tym samym stanie, a nogi ledwie mnie już noszą.

Niech się dzieje wola Pana! Módlcie się za biednego opuszczonego, który bardzo chciałby jeszcze pracować, a już nie może. Proszę o błogosławieństwo!"

I PROTESTANCI PRZYZNAJĄ SŁUSZNOŚĆ PAPIEŻOWI. Organ metodystów w Stanach Zjednoczonych, "Southern Methodist" pisze:

"Dnia 5 listopada Papież rzymski ogłosił nowy wykaz słynnego indeksu książek zakazanych. Dzieło to liczy 500 stron i zabrania katolikom, czytania 5000 tomów. Donoszą że książki o charakterze zmysłowym są specjalnie potępiane przez Najwyższego Kapłana. Są ludzie, którzy skarżą się na tę akcję, jako na gwałcenie osobistej wolności człowieka. Lecz, jeżeli chodzi o nas, to my raczej jesteśmy skłonni widzieć w tem akt koniecznej czujności. Kościoły protestanckie, według naszego zdania, dobrzeby zrobiły, stwarzając podobne dzieło, celem ochrony swych wyznawców przed występną i zgubną literaturą".

NAWET RABINI POPIERAJĄ ENCYKLIKĘ PIUSA XI O WYCHOWANIU. I rabini umieją ocenić encyklikę Ojca św. Piusa XI o wychowaniu chrześcijańskiem. Oto jeden z nich, znany i wykształcony dr. Jacob Katz, przełożony synagogi Montefiore w Bronx N. Y. pochwalił to ważne orędzie. Papieża, omawiające podstawy wychowania i szkoły.

Każdy rozumny człowiek - mówił rabin w swem kazaniu do żydów - musi się zgodzić z encykliką papieską. Ogłoszony niedawno pełny tekst tego wspaniałego dokumentu odsłania wielkość serca Papieża, dojrzałość jego myśli i wzniosłe pojęcie misji nauczyciela religji. Któż nie zgodzi się z nim, gdy wytyka błędy nowoczesnego wykształcenia i nowoczesnego życia? Oby encyklika ta stała się natchnieniem dla katolików, a żydów pobudziła do wychowania młodzieży w religji żydowskiej". -

NOWE NIEDORZECZNOŚCI BOLSZEWICKIE. Jak donoszą zagraniczne dzieniki, miasto Bogorodzk w Bolszewji, pierwsze uznało siebie za "miasto bez Boga". Na wniosek związku bezbożników, miasto to ma być przemianowane na "Czortowo Gorodiszcze". W myśl sowieckich wskazań zabroniono tam odprawiania jakichkolwiek obrzędów religijnych. Rada miejska w swojej wściekłości antyreligijnej zakazała nadawania imion chrześcijańskich niemowlętom przy spisywaniu metryk i ustaliła spis imion rewolucyjnych, jedynie dozwolonych, np.: Wsiechświet, Armiej, Dzierżyn i t. d. Imiona żeńskie brzmią: Komuna, Socija, Rewola i t. d.

U NAS

ZWYCIĘSTWO NAD NIESKROMNĄ MODĄ. Może się niem pochwalić wieś kościelna Szpetal Górny, położona na prawym brzegu Wisły, naprzeciwko Włocławka. Dzięki wytrwałej walce księdza proboszcza, który zniósł za to niejedną przykrość od modniś, a także od ich męskich obrońców, w kościele górnoszpetalskim już oddawna nie zobaczy nikt niewiasty ani panny w podkasanej sukni, ani też w pończochach cielistych, chyba jaką "cudzoziemkę", którą się zaraz po owych znamionach poznaje. Obecnie w parafji młodzież przestrzega tego również na zabawach, odbywanych pod opieką księdza proboszcza. W pierwszą niedzielę po Trzech Królach koło młodzieży katolickiej w Szpetalu-Górnym urządziło choinkę z opłatkiem, a następnie zabawę taneczną. W ogłoszeniach o tem było napisane: "Pannom w strojach żydowsko-masońskich wstęp wzbroniony".

KATOLIKOWI WOLNO BRONIĆ WIARY PRZED NAPAŚCIĄ WOLNOMYSLICIELI! W Łodzi odbyła się interesująca rozprawa przeciw p. W. Chadzińskiemu, oskarżonemu o zakłócenie spokoju na odczycie bezwyznaniowca Hanemana. Sprawa ta budziła zaciekawienie ze względu na swój charakter zasadniczy, sąd bowiem miał rozstrzygać: czy katolikowi wolno wobec bezwyznaniowców stawać w obronie swej religji, czy też wykroczenie takie jest karalne? Sąd po zbadaniu świadków stwierdził, że Haneman w odczycie swoim użył zwrotów, obrażających Kościół katolicki i religie, i wydał wyrok uniewinniający Chadzińskiego.

ZACIEKŁA WALKA O RELIGJĘ. Włodzimierz na Wołyniu był przez parę dni widownią zaciekłych walk. Powód do tego nastręczyła 19-letnia Szejer Sura, która pragnąc przejść na katolicyzm pobierała naukę katechizmu u tamtejszego proboszcza. Spotkała się jednak z gwałtownym sprzeciwem rodziców i żeby ujść ich zemsty, przeniosła się do domu niejakich pp. Bielińskich. Skoro plan uprowadzenia młodej żydówki do domu się nie udał, zgromadzili się żydzi w liczbie 50 osób i pod wodzą matki Sury napadli na dom pp. Bielińskich, usiłując podpalić zabudowania na wszczęty alarm przybiegła policja, co widząc tłum natychmiast się -rozprószył. Wystraszona neofitka uciekła na posterunek policji, szukając tam schronienia; wówczas tłum żydów zebrał się ponownie i ruszył za nią, spotkał się jednak z oddziałem policji, który rozpędził napastników i aresztował kilku przywódców. Zajścia te wywołały zrozumiałe poruszenia wśród ludności miasta i okolicy.