Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

HOŁD ROSJAN DLA OJCA ŚW. Z związku z papieską Mszą św. na intencję Rosji w dniu św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, mieszkający w Rzymie Rosjanie złożyli Ojcu św. poniższy adres hołdowniczy: "Ojcze Święty! Członkowie kolonji rosyjskiej w Rzymie pod głębokiem wrażeniem podziwu godnych słów listu apostolskiego do JEm. Kardynała Wikarjusza spieszą złożyć ze czcią Waszej Świątobliwości wyrazy swych wzruszonych uczuć.

Papież Pius XI odprawia Mszę św. w dniu św. Józefa za Rosję
Ojciec św. odprawia Mszę św. w dniu św. Józefa za Rosję.

Nadzieja odżyła w naszych sercach pełnych wdzięczności wobec Waszej Świątobliwości, którego potężny apel do wszystkich wiernych winien uczynić powszechną i zwycięską walkę, podjętą przeciwko straszliwemu niebezpieczeństwu bezbożnego działania prześladowców wszelkiej religji, burzycieli wszelkiej moralności, świętokradzkich ciemiężców naszej nieszczęśliwej Ojczyzny! Kolonja Rosyjska w Rzymie będzie szczęśliwa, gdy połączy swe modły z temi wszystkiemi, które wzniosą się do Wszechmocnego, błagając Go o miłosierdzie". - Adres zawiera około 200 podpisów członków kolonji rosyjskiej w Rzymie, katolików i prawosławnych, z archimadrytą i duchowieństwem na czele. Wykonany kaligraficznie w sposób bardzo ozdobny, jest umieszczony w kopercie z białego atłasu. Ojciec św. był nim głęboko wzruszony.

MŁODZIEŻ POLSKA U OJCA ŚW. W drugie święto Wielkiejnocy Ojciec św. przyjął na audjencji polskich nauczycieli i uczniów szkół średnich, kolejarzy śląskich, oraz urzędników. W imieniu nauczycieli i młodzieży szkolnej przemówił ks. Józef Kowaliński z Warszawy, prosząc o błogosławieństwo. Ojciec św. wygłosił dłuższe przemówienie, w którem powiedział między innemi, że Polska i Polacy są zawsze drodzy Jego sercu, albowiem węzły, któremi Opatrzność połączyła Go z Polską, są Mu szczególnie drogie.

U grobu św. Stanisława Kostki młodzież polska podczas uroczystej Mszy św. przyjęła Komunję św. Po zwiedzeniu Rzymu udała się pielgrzymka do Kartaginy na Kongres Eucharystyczny.

ZE ŚWIATA

NAUKA RELIGJI KATOLICKIEJ W SZKOŁACH ŚREDNICH WE WŁOSZECH. Dnia 16-go marca b. r. parlament włoski przyjął jednogłośnie ustawę o nauce religji katolickiej w szkołach średnich we Włoszech. Ustawa ta ma ścisły związek z postanowieniami Konkordatu, którego art. 36 mówi m. in.: "Włochy uważają naukę chrześcijańską według tradycji katolickiej za podstawę i koronę publicznego nauczania. Jest przeto rzeczą zrozumiałą, że nauka religji, wykładana obecnie w szkołach powszechnych, będzie rozszerzona na szkoły średnie, zgodnie z porozumieniem między Stolicą Apostolską i państwem. Nauka religji powierzona jest nauczycielom lub profesorom z pośród duchowieństwa świeckiego lub zakonnego, uznanym przez władzę kościelną, lub profesorom świeckim, którzy otrzymali piśmienne upoważnienie od kurji biskupiej, W razie cofnięcia przez biskupa tego upoważnienia, nauczyciel traci automatycznie prawo udzielania nauki religji. Przy nauczaniu religji w publicznych zakładach naukowych mogą być używane tylko te podręczniki i pomoce naukowe, które zostały zatwierdzone przez władze duchowne".

MIĘDZYNARODOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY W KARTAGINIE. Od 7 do 12 maja odbył się w Kartaginę 30 z kolei Kongres Eucharystyczny. Ojca św. zastępował Kardynał Legat. Kongres kartagiński miał również sekcję polską. - Napiszemy o tem później więcej!

UDZIAŁ KRÓLA ALFONSA XIII W UROCZYSTOŚCIACH WIELKIEGO TYGODNIA W SEWILLI. Królewska rodzina hiszpańska wzięła w tym roku udział w uroczystościach religijnych Wielkiego Tygodnia, które odprawił kardynał arcybiskup Andaluzji, Sam król uczestniczył w procesjach i niósł chorągiewkę, należącą do Bractwa Najśw. Panny z Montserrat. Stało się to poraz pierwszy od 1907 r.

W Wielki Piątek, z okazji ceremonij (religijnych, które się odbywają w pałacu królewskim, monarcha podpisuje dekrety ułaskawienia więźniów. W tym roku uczynił to w katedrze sewilskiłej.

WŚCIEKŁOŚĆ BOLSZEWICKA. Bolszewików ogarnia w dalszym ciągu szał antyreligijny. Ofiarą czerwonych katów padają przedewszystkiem księża katoliccy. W ostatnim czasie aresztowali bolszewicy na pograniczu Wołynia ostatniego polskiego kapłana katolickiego ks. St. Kuczyńskiego, proboszcza parafji Zwiahel. Kapłan ten cieszył się wielkiem poważaniem całej ludności bez względu na wyznanie. Kilkakrotnie aresztowany, zwalniany zostawał dzięki pośrednictwu miejscowej ludności. Przed kilku dniami bolszewicy wpadli o północy na plebanię w Zwiahlu, gdzie znowu aresztowali ks. Kuczyńskiego, wywożąc go do żytomierza, gdzie został osadzony w miejscowem więzieniu. Uchodźcy ze stron Zwiahla, którzy przybyli do Polski, opowiadają dramatyczne sceny związane z aresztowaniem kapłana. Ludność bowiem pomimo nocy natychmiast dowiedziała się o najściu bolszewików na plebanję. Katolicy i prawosławni wyszli na ulicę miasta, klękając przed prowadzonym przez bolszewików księdzem, całując jego sutannę... Smutnemu temu pochodowi towarzyszył silny płacz olbrzymiego tłumu. Ks. Kuczyński znakiem krzyża błogosławił wiernych.

U NAS

WIELKIE MISJE W CZĘSTOCHOWIE. Z polecania JE. Ks. Biskupa Dr. Kubiny odbyły się jednocześnie we wszystkich czterech parafjach m. Częstochowy misje od 30 marca do 13 kwietnia r. b. Prowadzili je OO. Jezuici. W pierwszym tygodniu odprawione były misje dla niewiast (panien i matek), w drugim tygodniu dla mężczyzn (młodzieńców i ojców). Prócz tego odbyły się specjalne konferencje dla pracowników umysłowych.

Wszystkie kościoły i olbrzymia katedra były zapełnione. W obu tygodniach rozdano Komunji św. 71,000.

POMNIK SERCA JEZUSOWEGO W BYDGOSZCZY. W niedzielę, dn. 30 marca b. r. odbyło się W Bydgoszczy uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod pomnik wdzięczności Najsłodszemu Sercu Jezusowemu, Któremu Polska przedewszystkiem zawdzięcza swoją wolność. W wielkiej uroczystości brały czynny udział nieprzeliczone tłumy ludności ze wszystkich sfer. - Jak wiadomo w Warszawie i Poznaniu staną- w najbliższym czasie podobne pomniki.

STATYSTYKA KAPŁANÓW KATOLICKICH W POLSCE. W Polsce mamy 17,655 osób stanu duchownego, - w czem katolików 14,099 [obrządku łacińskiego 11,602, greckiego (unici) 2,432, ormiańskiego 65], prawosławnych, 2,943, ewangelików 574, mahometan 39.

Duchowieństwo katolickie Rzeczypospolitej pod względem hierarchji dzieli się w następujący sposób: kardynałów, arcybiskupów i biskupów mamy 46; członków kapituł - 357; urzędników konsystorskich - 155; profesorów seminarjów i zakładów teologicznych - 229; proboszczów - 6,619; rektorów kościołów filjalnych - 354; wikarjuszy - 2,859; kleryków - 2,832; zakonników - 648.

STATYSTYKA WYZNANIOWA POLSKI. Według tablic Urzędu Statystycznego ludność Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła w dniu 1 stycznia 1929 r. (w tysiącach): 30.408, z czego przypadało na wyznania: rzymsko-kat. 19,459, prawosławne 3,738, grecko-kat. 3,317, żydowskie 2,968, i ewangelickie 838.