Kronika
Drukuj

Z RZYMU

PISMO OJCA ŚW. DO CESARZA JAPONJI. W tych dniach wyjechał z Rzymu Mgre Giardini, delegat apostolski dla Japonji i powiózł do Japonji list Ojca św. do mikada, czyli cesarza japońskiego, wypisany na artystycznie ozdobionym pergaminie. W liście tym Ojciec św. składa cesarzowi Japonji najlepsze życzenia z okazji jego koronacji.

ŚW. SEBASTIANA PATRONEM GWARDJI PAPIESKIEJ. Ojciec św. ogłosił św. Sebastjana za szczególnego patrona gwardji papieskiej. W związku z tem w dzień tego Świętego gwardja wysłuchała Mszy św., odprawionej przez jej kapelana, Mgra, Mella, przyczem odmówiła specjalnie dla korpusu gwardzistów ułożoną modlitwę, z którą Ojciec św. połączył określone odpusty.

PIERWSZE PODRÓŻE OJCA ŚW. Dyrekcja włoskich kolei państwowych przystąpiła już do budowy pociągu papieskiego, który idzie podobny do pociągów królewskich, a oprócz tego będzie posiadał artystyczną kaplicę. Wagony będą wewnątrz wybite materją z herbami papieskiemi. Te same herby będą wybite w metalu na zewnątrz wagonów. Pociąg cały będzie ogrzewany elektrycznością.

Madrycki dziennik "Debate" podaje z Rzymu wiadomość, jakoby Ojciec św. zamierzał pierwszą swą podróż, po opuszczeniu murów Watykanu, odbyć do Monte Cassino pod Neapolem, słynnego klasztoru, założonego przez św. Benedykta, gdzie spoczywają relikwje tego świętego, twórcy pierwszej wzorowej reguły zakonnej. Potem: do Medjolanu, Asyża, Lourdes, a podobno także do naszej Częstochowy, dla odwiedzenia Matki Najśw. na Jasnej Górze!

OJCIEC ŚW. OTRZYMAŁ SAMOLOT W DARZE. Pisma londyńskie przynoszą wiadomość, że zamówiono w jednej z angielskich fabryk samolotów, aeroplan dla Watykanu. Fabryka owa otrzymawszy to zaszczytne zamówienie, wyraziła gotowość dostarczenia Stolicy Apostolskiej żądanego samolotu w prezencie. Samolot będzie ozdobiony godłami państwa watykańskiego.

ZE ŚWIATA.

Biuro Badań Lekarskich przy grocie w Lourdes
Biuro Badań Lekarskich przy grocie w Lourdes, mieszczące się w schodach wiodących do Bazyliki Matki Najświętszej.

CUDA W LOURDES. Dyrektor wydziału badań lekarskiech przy grocie w Lourdes, dr. Vallet podaje następującą wiadomość o pracy, dokonanej w Lourdes w r. 1928: Zbadano okrągło 50 sprawozdań o tyluż wypadkach, które miały miejsce w r. 1926-27. Z pośród tej liczby dwanaście wypadków zostało oficjalnie uznanych za uzdrowienia nadzwyczajne. Oprócz tego za rok 1928 odnotowano dalszych 87 wypadków znacznej poprawy zdrowia. Pewna liczba z pośród nich będzie mogła być rozpatrywana z punktu widzenia uzdrowienia, jeżeli wchodzący tu w grę chorzy poddadzą się ścisłemu badaniu i jeżeli spędzą jakiś czas w zupełnem zdrowiu.

UDZIAŁ W PIELGRZYMCE DO LOURDES NAGRODA W KONKURSIE LITERACKIM DLA DZIECI KATOLICKICH W ANGLJI. Katolickie czasopismo rozrywkowe "Domowe ognisko katolickie" ogłosiło konkurs literacki dla dzieci szkolnych, wyznaczając dwie pierwsze nagrody dla zwycięzcy wśród chłopców i dla zwyciężczyni wśród dziewcząt w postaci bezpłatnego udziału w tegorocznej angielskiej pielgrzymce narodowej do Lourdes.. Temat zadania konkursowego brzmi tak: "Jakie znaczenie ma dla nas równouprawnienie katolików?" Do konkursu dopuszczeni są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice wyznania katolickiego w Anglji. Przy ocenie prac konkursowych brany będzie naturalnie pod uwagę wiek ich autorów.

PRZECIWKO NIEMORALNYM WIDOWISKOM WE WŁOSZECH. Władze państwowe we Włoszech występują energicznie przeciwko wszelkim rozsadnikom niemoralności. Ostatnio sąd w Reggio Emiija skazał właściciela teatru i dyrektora zespołu kabaretowego za wystawienie rewji obrażającej moralność, na 40 dni bezwzględnego aresztu.

TRZEŹWE ODPOWIEDZI. Jedno z pism angielskich rozpisało ankietę na pytanie: "Jaką zaletę ceni pan w kobiecie najbardzej"?

Z pośród 17,324 odpowiedzi nadesłanych, 16,112 brzmiało: "Dobre prowadzenie domu i gospodarstwa".

Tylko 51 odpowiadających postawiło na pierwszem miejscu piękność.

NAWRÓCENIE WYBITNEGO PROFESORA. Wielkie wrażenie wywarło w sferach uczonych na Węgrzech nawrócenie z ka lwinizmu na katolicyzm profesora prawa kościelnego na uniwersytecie w Budapeszcie prof. Kovacsa. Stało się to w dniu 29 grudnia ub. roku,

Hiszpańskie Znaczki pocztowe z papieżem

HISZPAŃSKIE ZNACZKI POCZTOWE Z PAPIEŻEM. By uczcić pięćdziesięciolecie kapłaństwa Ojca św. Piusa XI, wypadające jak wiadomo w tym roku, władze pocztowe w Hiszpanji przystąpiły do drukowania nowych znaczków pocztowych z wyobrażeniem Ojca św. Piusa XI i króla hiszpańskiego Alfonsa XIII.

KATOLICKIE KINO W BERLINIE. Delegatura biskupia w Berlinie zakłada na Niederwallstrasse kino, w. którem wyświetlane będą tylko filmy katolickie.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY POSĄG NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO. Towarzystwo Subirana w Barcelonie rozpisało międzynarodowy konkurs i wyznaczyło 50.000 pesetów nagrody na najpiękniejszy posąg Najświętszego Serca Jezusowego. Dotychczas złożonych zostało 27 prac artystów hiszpańskich, 30 niemieckich, 28 francuskich, 6 belgijskich, 6 włoskich, 2 angielskich, oraz 15 projektów nadesłali przedstawiciele różnych innych narodów. W chwili obecnej oczekiwane jest nadejście prac amerykańskich. Po otworzeniu wszystkich kopert zorganizowana zostanie wystawa, nadesłanych projektów.

KONFISKATA NIEMORALNEJ POWIEŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Policja skonfiskowała w jednym z domów nakładowych w Nowym Jorku 865 egzemplarzy, romansu miss Radcliffe-Hall pt. "Studnia samotności". Równocześnie położono areszt na tę książką w jednej z księgarń miasta. Oprócz tego wytoczono proces wydawcom tej powieści, której druk niedawno zabroniony został również w Anglji.

NAWET SĄDY HINDUSKIE UZNAJĄ KATOLICKIE PRAWO MAŁŻEŃSKIE ZA OBOWIĄZUJĄCE. Donoszą z Madras w Indjach angielskich, że trybunał w dystrykcie Nasik pod przewodnictwem sędziego Shannon w sprawie o bigamję wydał wyrok, który uznaje prawo kanoniczne za obowiązujące katolików tamtejszych w sprawach małżeńskich. Zadowolenie stąd wśród wiernych jest bardzo wielkie. Szczególnie prasa katolicka podnosi niezwykłe znaczenie tego, wyroku, który katolikom daje prawo korzystania z własnego prawodawstwa religijnego, a nie cywilnego.

Więc chyba i u nas w Polsce katolickie prawo małżeńskie obowiązywać będzie!

U NAS

WEZWANIE BISKUPA KATOLICKIEGO DO NIEWIERNYCH. Na dni. 28, 29 i 30 czerwca b, r. zapowiedział JE. Biskup Podlaski ks. Dr. Henryk Przeździecki Diecezjalny Kongres Eucharystyczny i przygotował do tej uroczystości wiernych serdecznym i gorącym Listem - Pasterskim. Na szczególną uwagę zasługuje odważne, a równie jak List cały serdeczny zaproszenie, skierowane do prawosławnych i żydów, zamieszkujących licznie tereny, które w opiekę duchowną oddał Biskupowi- Przeździeckiemu Ojciec św. przed dziesięcioma laty. Posłuchajmy:

"Zwracamy się do Braci naszych chrześcijan, nie będących z nami w jedności kościelnej i niechrześcijan, z prośbą: przyjdźcie i popatrzcie się na nasze uroczystości! Kongres Eucharystyczny to jeden wielki poryw miłości, bo Chrystus - to miłość, a my Go pragniemy naśladować. Jak Chrystus nikogo nie odtrąca, tak samo i my nikogo nie odtrącamy, jak Chrystus do wszystkich ramiona wyciąga, tak samo i my wyciągamy, jak Chrystus wszystkim dobrze życzy i czyni, tak samo i my pragniemy wszystkim dobrze czynić. Przyjdźcie i popatrzcie. My będziemy błagali Pana Zastępów, aby i wam błogosławił. Przyjdźcie i popatrzcie i mówcie w pokorze: Panie, zmiłuj się nade mną, daj mi Twe światło! Bóg dobry. On pokorne modły wysłuchuje".

Tak serdeczne wezwanie gorliwego Arcypasterza, użyźnione łaską eucharystycznego Jezusa - niezawodnie przywiedzie wielu, wielu zbłąkanych do Owczarni Chrystusowej. Oby się tak stało!

CZWARTKOWA ADORACJA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ŁOMŻY. Od początku bieżącego roku Ks. Biskup St. Łukomski zarządził, by księża prefekci wszystkich szkół łomżyńskich gromadzili młodzież w kościele katedralnym na Adorację Najśw. Sakramentu, która odbywa się po południu każdego czwartku. Przy tej okazji ks. ks. prefekci wygłaszają krótkie nauki eucharystyczne. Młodzież i starsi bardzo licznie nawiedzają ukrytego Chrystusa Króla, wykazując w ten sposób, że zarządzenie Dostojnego Pasterza jest bardzo na czasie.

WYKŁAD PISMA ŚW. W KATEDRZE PŁOCKIEJ. Z inicjatywy JE. ks. Biskupa Sufragana L. Wetmańskiego odbywają się w katedrze płockiej, co niedzielę o godz, 5-ej popoł. systematyczne wykłady Pisma św. Nowego Testamentu. Wykłady są bardzo licznie uczęszczane i niewątpliwie przyczynią się do pogłębienia znajomości Pisma św. oraz wytrącą broń licznym sekciarskim zwolennikom, którzy wszędzie zapuszczają swe zagony.