Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

JUBILEUSZOWE PIELGRZYMKI W WATYKANIE. W dalszym ciągu liczne pielgrzymki katolików z całego świata składały wyraz hołdu Najwyższemu Pasterzowi z okazji 50-lecia jego kapłaństwa.

Ojciec św. podczas wielkiej audjencji udzielonej związkowi młodzieży włoskiej zaznaczył, że niektórzy twierdzą, jakoby świat już nie garnął się do Papieży, a oto na zaprzeczenie tego zdania w ostatnich dwóch tygodniach września odwiedziło Watykan 130 pielgrzymek różnych narodowości. - Jeszcze nie przebrzmiało echo mowy papieskiej a już robotnicy belgijscy pod przewodnictwem kardynała Van Roeya w liczbie 2.000 osób przybyli do Rzymu, by okazać swe przywiązanie Ojcu Chrześcijaństwa. Niezadługo potem dwie pielgrzymki polskie, jedna z Warszawy pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, druga z Katowic i Częstochowy z Ks. Biskupem Lisieckim i Kubiną na czele odwiedziły Ojca św. a Papież przyjmował wszystkich jako dobry Ojciec i przemawiał do zgromadzonych pielgrzymów nader serdecznie.

PRZEWODNICY W WATYKANIE. Z wielkiem zadowoleniem przyjęto i w Watykanie i wśród pielgrzymów nowe zarządzenie gubernatora Watykanu, które zabrania w obrębie miasta Watykanu wszelkiego handłu ulicznego, oraz reguluje normy dla patentowanych przewodników po Watykanie. doszło bowiem do tego, że pielgrzymi napastowani byli przez natrętnych handlarzy pamiątek i przez niepowołanych przewodników, którzy częsta nie mieli żadnego przygotowania historycznego dla wykonania odpowiedzialnie swej funkcji. Obecnie Watykan zorganizował dla przewodników specjalne kursa i będą oni poddawani egzaminom. Wysokie kary, do 9 tysięcy lirów, nakładane będą na tych, którzy nie poddadzą się obecnym rozporządzeniom.

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW ANGIELSKICH. Kongregacja Obrządków ukończyła już niemal całkowicie proces beatyfikacyjny 224 męczenników angielskich, którzy ponieśli śmierć za wiarę w latach 1594 - 1679 Po całkowitem ukończeniu procesu przez Kongregację, wyda swoją ostateczną decyzję Papież. Uroczystości beatyfikacyjne mają odbyć się w bazylice św. Piotra 21 grudnia r. b. t. j. w dzień jubileuszu kapłańskiego Ojca św.

NA PAMIĄTKĘ POJEDNANIA. W Rzymie zawiązał się komitet ufundowania lampy-votum do bazyliki św. Franciszka na górze Tabor na pamiątkę pojednania Watykanu i Kwirynału. Płomień w lampie tej podsycany byłby oliwą z drzew oliwnych z Gethsemani. Wykonanie tej lampy powierzone zostało pewnemu znakomitemu artyście włoskiemu. W skład komitetu wchodzi szereg wybitnych osobistości ze sfer zarówno duchownych, jak i świeckich.

ZE ŚWIATA

DZIENNIKARZ ZOSTAŁ ZAKONNIKIEM. Jak z Rzymu donoszą, odbyły się z początkiem października prymicje benedyktyna Don Giovanni Libri młody kapłan był przedtem w Rzymie dziennikarzem, uzyskawszy poprzednio doktorat praw. Pewnego dnia przybył on do klasztoru benedyktyńskiego i zażądał widzenia się z przeorem. Jakież było zdziwienie zakonnika, gdy młody elegancki człowiek oświadczył mu chęć wstąpienia do klasztoru. Zakonnik próbował odwieść dziennikarza od powziętego zamiaru jednak dr. Libri oświadczył, że sobie to postanowienie dobrze rozważył. Po tej decydującej rozmowie przyjęto dr. Libri do klasztoru.

MSZE ŚW. NA DWORCACH KOLEJOWYCH W NIEMCZECH. Na większych dworcach kolejowych w Niemczech odprawiane będą Msze św. dla osób, które podróżują, w niedzielę. Dyrekcje kolejowe udzieliły już zezwolenia na wykorzystanie w tym celu poczekalni w poszczególnych-lokalach dworcowych różnych miast.

WSPANIAŁY DAR KATOLICKIEJ POETKI. Znana poetka norweska Sygryda Undset, która jak wiadomo, otrzymała nagrodę Nobla za swą wybitną literacką działalność, ofiarowała 60.000 koron, by zapewnić dzieciom ubogich rodzin norweskich katolickie wychowanie i wykształcenie.

STO LAT WOLNOŚCI RELIGIJNEJ W ANGLJI. Wiadomo, że protestantyzm w Anglji został z góry narzucony; zmienił religję lubieżny król Henryk VIII, a cały naród miał obowiązkowo uczynić to samo... Toż prześladowano i mordowano upornych katolików zapamiętale.,. Z czasem uspokoiło się w kraju nieco, ale pozostali przy wierze ojców katolicy pozbawieni byli bardzo wielu praw. Dopiero w roku 1829 przyznano równe prawa wszystkim obywatelom - i Kościół odetchnął!

Na pamiątkę setnej rocznicy tego wydarzenia, przypadającej właśnie w tym roku, urządzają katolicy tamtejsi wielkie obchody i kongresy i nabożeństwa: jak wielkie, świadczy choćby to, że Mszy św. pontyfikalnej, odprawionej z okazji jednego z kongresów, słuchało 400,000 angielskich katolików. Nie zgnębiono więc Kościoła! Owszem, jeszcze protestanci, co szlachetniejsi - nawracają się.

JAK SIĘ NAWRÓCIŁ? Lord Iddesleigh na publicznem zebraniu opowiedział historję swego nawrócenia się. W urzędowej misji został on wysłany do Goa (Indje Portugalskie), gdzie znajduje się grób św. Franciszka Ksawerego, nawiedzany tłumnie przez pielgrzymki katolickie. "Zrodziło się we mnie nieprzeparte pragnienie, by prosić Świętego o oświecenie mnie i doprowadzenie do poznania prawdy. I to był mój pierwszy krok, który spowodował powrót mój na łono Kościoła katolickiego".

KAPELANI MORSCY. Prawie na wszystkich okrętach płynących z Europy do Ameryki znajdują się już ołtarze, a nawet całe kaplice do użytku katolików. Starają się o to współzawodniczące linje okrętowe, by katolicy podczas kilkudniowej podróży przez ocean, mogli słuchać Mszy św. Na niektórych okrętach jeżdżą już nawet specjalni kapelani morscy. Nabożeństwa katolickie ściągają nietylko wiernych katolików, lecz i protestantów, którzy chętnie na nie uczęszczają: protestanckie nabożeństwa bowiem są owiane sztywnością i martwotą.

WALKA Z PORNOGRAFJĄ W KANADZIE. W mieście kanadyjskiem Montrealu, podjęto energiczną walkę z niemoralnością publiczną i wydawnictwami ubliżającemi godności ludzkiej, przyczem w krótkim czasie spalono około 8.000 różnych plugawych książek. Początkowo próbowano urządzić olbrzymi stos na głównym placu miejskim, jednakże wielu obywateli sprzeciwiło się temu z obawy pożaru. Tedy wyniesiono piśmidła poza miasto i dokonano uroczystego spalenia na stosie.

Z MEKSYKU. Prezydent Meksyku Portes Gil podpisał rozporządzenie, znoszące dotychczasowy zakaz pobytu cudzoziemskich duchownych w Meksyku. Na przyszłość będą oni mogli przyjeżdżać do kraju bez żadnych ograniczeń i utrudnień.

Jest to nowy wyłom w szeregu praw, skierowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu, które wydane były za czasów smutnej pamięci Callesa,

Również podano do wiadomości kongresu meksykańskiego, że dotychczas zwrócono władzom duchownym 858 kościołów. Za temi pójdą i dalsze w miarę odnawiania ich i uskutecznienia niezbędnych reperacyj.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W WENEZUELI. Miasto Coro w Wenezueli (Połudn, Ameryka) obchodziło uroczyście 400 rocznicę odprawienia pierwszej Mszy św. w tym kraju. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Episkopatu całego państwa z Nuncjuszem na czele. Na miejscu, gdzie poraz pierwszy odprawiła się Bezkrwawa Ofiara, zbudowano małą kapliczkę. W czasie obchodu jubileuszowego pewien miejscowy generał przyprowadził do Komunji św. wszystkie oddziały wojskowe ze swego okręgu, a Nuncjusz Apostolski dokonał poświęcenia sztandarów.

"INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH" W BOLSZEWJI. Bolszewicy sporządzili "indeks ksiąg zakazanych", jakie nie mogą znajdować się ani w bibljetekach państwowych i prywatnych, ani też nie mogą być sprowadzane z zagranicy. Indeks ten wypracowała żona Lenina N, Uljanowa i dzięki jej zabiegom został niedawno wysłany okólnik do wszystkich gubernjalnych komisarjatów i oddziałów G. P. U. Okólnik ten zawiera wyliczenie dzieł zakazanych z dziedziny filozofji, religji i dziedzin pokrewnych. Wszystkie te dzieła winny być spalone i tylko nieznaczna ich ilość może być za osobnem pozwoleniem zostawiona dla celów "naukowych i muzealnych". M. in. okólnik uznaje za dzieła "zakazane": Ewangelję, Koran, Talmud, dzieła Platona, Bescartesa, Kanta, Schopenhauera, Spencera, Sołowjewa, Taine’a i t. d. Zakazane są także biografje tych i podobnych uczonych. Wśród autorów rosyjskich są zakazane niektóre prace Tołstoja, Kropotkina i t. d. Jednocześnie okólnik nakazuje niszczyć nietylko wymienione powyższe dzieła, lecz wszystkie do nich zbliżone. W ślad za tem bolszewickie ministerstwo oświaty wydało okólnik do wszystkich drukarń państwa sowieckiego z poleceniem, by słowa "Jezus Chrystus", "Bóg", "Jahwe", "Sabaoth" i t. p., oraz wszystkie imiona świętych były drukowane małą literą. Mało tego, okólnik ten nakazuje drukowanie wielką literą nazw wszystkich bóstw pogańskich całego świata, jak również imiona "Judasza", "Mahometa", "Mojżesza" i wykonanie powyższych okólników opatrzone jest sankcjami karnemi.

UNIWERSYTET DLA BEZBOŻNIKÓW. "Krasnaja Gazieta" donosi, że pierwszy "Uniwersytet" dla propagandy antyreligijnej będzie utworzony w najbliższych dniach w Noworosyjsku. Po roku nauki w takim uniwersytecie student zdaje egzamin, otrzymuje kwalifikacje na bezbożnika i płatne stanowisko wśród religijnej ludności wiejskiej lub miejskiej.

To samo pismo podaje, że w Leningradzie usiłowano dla miejscowych związków robotniczych urządzić kursy antyreligijne. Na 500 miejsc znalazło się chętnych wśród robotników do uczęszczania na powyższe kursy wszystkiego 60 osób.

U NAS

ODZNACZENIE PAPIESKIE DLA POLSKIEJ AUTORKI. Ojciec Święty Pius XI obdarzył panią Marję z Wieniawskich Ejsmondową medalem "Dobrego Papieża" za gorliwą pracę propagandową, w kierunku zwalczania nieprzystojnych obyczajów doby obecnej.

Pani Ejsmondową wydała niedawno zbiór satyrycznych wierszy p. t.: W epoce dzikich "jazzów" i trujących gazów, w którym jej cięte pióro rozprawia się ze wszystkiemi wybrykami doby obecnej.

Wiersze te są niejako zwierciadłem, w którem odbijają się z całym realizmem prawie wszystkie obecne nasze niedomagania i dziwolągi społeczne w całej ich ostrości.

WIELKI ARTYSTA - GORLIWYM KATOLIKIEM. W Krakowie zmarł jeden z najsłynniejszych malarzy polskich Jacek Malczewski. W twórczości swej malarskiej wyznaczył nowe drogi sztuce polskiej. W życiu prywatnem, był Jacek Malczewski człowiekiem prostym, a św. Franciszka uważał za ideał swego życia.

Zgłębiając ukochanego mistrza swej duszy, wżywał się coraz bardziej w czasy średniowiecza i jego ideały duchowe. Nic dziwnego, że poznawszy dobrze Biedaczynę z Asyżu, wstąpił do Trzeciego Zakonu franciszkańskiego. życie jego nacechowane było dobrocią i miłością bliźniego; gdy kogoś zastał w biedzie, nie ominął okazji, by mu dopomóc. Jak pamiętał na obecność Boskiego Mistrza w ołtarzu i cierpienia swe jednoczył z cierpieniami Jezusa, niech świadczy następujące zdarzenie: Pewnego razu bogaty sąsiad odwiedził go i w rozmowie stale narzekał na błahe zresztą przykrości. Malczewski wówczas zwrócił się do jednego ze swych przyjaciół obecnych przy rozmowie: "Widzisz - mówił - gdyby sobie choć raz pomyślał, że tu obok nas w Zakliczynie w tabernakulum jest Pan Jezus, toby się tak nie martwił byle czem".

Jako gorliwy czciciel św. Franciszka, został na własne życzenie pochowany w habicie franciszkańskim, a zwłoki jego spoczęły w grobach zasłużonych na Skałce.

KAPLICA POLSKA W LORETO. W słynnej bazylice Matki Boskiej w Loreto, gdzie, jak utrzymuje pobożne podanie, zachowuje się Domek Najśw. Panny z Nazaretu, znajduje się obok kaplic, fundowanych przez różne narodowości, także kaplica polska. Niestety kaplica ta, budowana od wielu lat, nie jest ostatecznie wykończona. Obecnie zadanie doprowadzenia do końca tej budowy powierzono O. Wojciechowi Topolińskiemu, franciszkaninowi, który też dyplomem Stolicy Apostolskiej mianowany został penitencjarzem apostolskim w papieskiej bazylice loretańskiej. Nowy rektor Kaplicy Polskiej rozpoczął kampanję, i sprawi niezawodnie, że w krótkim czasie zostanie uwieńczone pomyślnym końcem dzieło wzniesienia kaplicy polskiej pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej. Całem sercem mu tego życzymy. Dla wszystkich spraw loretańskich, także w przesyłaniu ofiar na powyższy cel, należy adresować tylko: O. Wojciech Topoliński, Loreto, Italia.

DZIESIĘCIOLECIE "POD ZNAKIEM MARJI". Znany w kołach młodzieży szkolnej miesięcznik sodalicyjny "Pod Znakiem Marii" doczekał się dziesięciolecia wydawnictwa. Zaczął od 800 egzemplarzy, a obecnie wychodzi w nakładzie 9200. Jak na pismo stanowe - jest to bardzo wiele! A życzymy- z okazji dziesięciolecia - czcigodnemu i niezmordowanemu Ks. redaktorowi Józefowi Winkowskiemu, by nakład wzrósł dziesięciokrotnie: z ogromnym pożytkiem będzie to dla polskiej, szkolnej młodzieży!

Adres: Red. i Adm. "Pod Znakiem Marji", Ks. Józef Winkowski, Zakopane-Łukaszówka.