Kronika
Drukuj

Z RZYMU

Mons. Hayasaka

Wyświęcenie pierwszego biskupa-japończyka. W niedzielę Chrystusa Króla, dn. 30 października r. b. wyświęcił Ojciec św. pierwszego biskupa narodowości japońskiej Mons. Hayasaka. Jednym ze współkonsekratorów, był arcybiskup de Guebriant gość polski podczas Kongresu Misyjnego. Stosownie do życzenia Ojca św. odbyła się konsekracja biskupa Mons. Hayasaki w nadzwyczaj uroczysty sposób. Zaproszono nietylko św. Kolegjum Kardynalskie ale również cały Korpus Dyplomatyczny, by podkreślić światowe znaczenie, które Ojciec św. temu aktowi przypisuje. Ojciec św. zaprosił na specjalną audjencję wszystkich bawiących w Rzymie prokuratorów Misyj i podał ponownie sprecyzowane wytyczne, co do pracy misyjnej.

Mons. Hayasaka był kooperatorem swojego proboszcza w rodzinnej wiosce. Diecezja Naojki, w której dotychczas Mons. Hayasaka pracował, liczy 63,000 katolików na 8 miljonów ludności, Ma 136 kościołów i kaplic, 30-stu księży tubylców, 36 kleryków, 10 szkół, wychowujących 2,250 uczniów,

ZE ŚWIATA

DWA NOWE UZDROWIENIA W LOURDES. W Lourdes miały miejsce znów dwa cudowne uzdrowienia. Jedno dotyczy panny Delot, która w Lourdes w cudowny sposób uleczona została z ciężkiej choroby raka w żołądku. Badający chorą lekarze orzekli, że naturalne tłumaczenie jest w tym wypadku zupełnie wykluczone.

Drugie uzdrowienie spotkało niekatolika, Anglika Tomasza Harrisona. Po ciężkiem zatruciu się dotknięty został całkowitym paraliżem. W czasie powtórnego wniesienia do groty, Harrison doznał całkowitego uzdrowienia i mógł odtąd chodzić normalnie o własnych siłach.

KATOLICKA NADAWCZA STACJA RADJOWA W HISZPANJI. W Hiszpanji stworzono katolicką radjową stację nadawczą. Stacja służy wyłącznie akcji katolickiej i katolickiej propagandzie w dziedzinie sztuki, literatury, nauki i ekonomji. W celu zachowania czystości katolickiej nauki i moralności, został jej przydzielony cenzor kościelny. Biskup obiecuje dziełu całkowite poparcie, błogosławi je i wyraża życzenie, że już wkrótce przystąpi do współpracy projektowany "Związek hiszpańskich radioamatorów", by pomóc akcji katolickiej w rozwinięciu tak potężnego środka propagandy, jakim jest radjo.

RADJO W XIII-YM WIEKU. - Pod tym sensacyjnym tytułem możnaby ująć notatkę, wielce ciekawą, którą zamieszcza "La Via Catholique". Oto w XIII w. mnich Katolicki, imieniem Gautier (Walter) powziął myśl przesyłania dźwięków mówionych na bardzo wielką odległość za pomocą horyzontalnie rozłożonych siatek stożkowych, rozszerzonych u góry. Na początku dziewiętnastego wieku uczony angielski, Thomas Dick, pisał na podstawie tego pomysłu i francuskiego współczesnego fizyka Biot, że podobne przesłanie dźwięków jest zupełnie możliwe. Równocześnie starano się w Anglji zastąpić sygnałowy telegraf Cliappa telegrafem akustycznym. Tak więc pierwszy pomysł radja wyszedł z klasztoru w XIII-go wieku. A jednak czyta się i mówi dziś jeszcze nierzadko, pomimo obszernych studjów nad historją nauk ścisłych, że wiedza przyrodnicza była całkowicie pominięta w wiekach średnich.

SYN CIEŚLI - PRYMASEM WĘGIER. Ojciec św. mianował Prymasem Węgier zakonnika benedyktyńskiego O. Justyna Szeredyi.

O. Justyn urodził się w r. 1884 w wiosce Deaki (pod Preszburgiem) jako syn ubogiego cieśli i otrzymał chrzestne imię Jerzy. Pierwotnie miał ojciec zamiar skierować syna do rękodzieła. Młody chłopiec jednak okazał w szkółce wiejskiej tak wybitne zdolności, że zwrócił uwagę otoczenia na siebie. Zajął się nim proboszcz miejscowy. Młody Szeredyi ukończył gimnazjum w Preszburgu, poczem wstąpił do zakonu Benedyktynów, gdzie otrzymał imię Justyn p&Suż jako ksiądz oddał się studjom matematyki i fizyki. Wysłany do Rzymu kształcił się w kolegjum benedyktyńskiem na; Monte Aventino, którego potem został profesorem.

Tutaj w Rzymie, zastała go wojna. Na polecenie kard. Gasparriego został zaproszony do komisji przygotowującej Nowy Kodeks Prawa kanonicznego. Po wojnie wrócił do kraju i objął obowiązki kapelana wojskowego; przez pewien czas wykonywał opiekę nad jeńcami w armji rosyjskiej. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej na Węgrzech udał się do Rzymu i tu spełniał funkcje profesora w kollegjum benedyktyńskiem.

KATOLICKI DZIENNIK NA WYSPIE CEJLON. Z początkiem przyszłego roku zostanie urzeczywistnione długoletnie marzenie katolickich mieszkańców Cejlonu o założeniu własnego dziennika. Dziennik będzie wychodził w języku angielskim. Dla sfinansowania przedsięwzięcia zorganizowano towarzystwo akcyjne, do którego należą tylko katolicy. "Echo" - taka będzie nazwa czasopisma - nie będzie służyło żadnej partji. lecz pod hasłem. "Prawda i prawo" oświetlać będzie w duchu katolickim wszystkie ważniejsze wydarzenia i zagadnienia chwili. Wydawcy sądzą, że liczba prenumeratorów katolickich wyniesie 5000 osób i że z czasem odbiorcy pisma rekrutować się będą także ze sfer niekatolickich.

POMNIK ŚW. FRANCISZKA W PAMPLONIE. Dyktator hiszpański, generał Primo de Rivera, odsłonił pomnik św. Franciszka na placu imienia tego Świętego w Pamplona.

Poświęcenia dokonał przy niezmiernym udziale duchowieństwa i wiernych biskup Zaragza. Po odsłonięciu pomnika uczestnicy uroczystości z biskupem i generałem na czele udali się na plac Konsytucji, gdzie odprawiona została pontyfikalna Msza św.

SAMOLOT NA USŁUGACH KOŚCIOŁA. Pewna firma lotnicza angielska otrzymała zamówienie od proboszcza australijskiego, ks. Danielsa na samolot mniejszego typu. Ks. Daniels ukończył szkołę lotniczą w Anglji i obecnie przy pomocy samolotu chce dokonywać wizytacji rodzin osadników, zamieszkałych na rozległych obszarach jego parafji.

SPALENIE KSIĘDZA NA STOSIE. "Diario del Pase" podaje wiadomość o okrutnem pastwieniu się żołdaków meksykańskich nad księdzem, powieszonym i spalonym na stosie, utworzonym z figur kościelnych i innych przedmiotów, zrabowanych ze świątyń. Księdza tego schwytano ukrytego w kościele w mieście Ciutla; wyciągnięto go i w tak okrutny sposób pozbawiono życia. Zginął za wiarę, cierpiąc do ostatka z niezwykłym spokojem.

PREZYDENT MEKSYKU CALLES NAKAZUJE WYKONAĆ FILM P. T. "BUNT KLERU". Biuletyn "Catholic Welfarc Conferenc" podaje ze źródła pewnego kopję depeszy-cyrkularza, jaką skierował prezydent Calles do wszystkich dowódców wojskowych Meksyku, treści następującej: "Do wszystkich dowódców oddziałów wojskowych. Pilne! Zamierza się przygotować film na pokaz zagranicy, przedstawiający bunt kleru. Dlatego zechce pan jak najprędzej nadesłać do dowództwa sztabu generalnego wszystkie chorągwie, sztandary i inne przedmioty, które według pańskiego uznania mogłyby służyć do tego celu, łącznie z informacjami o sposobie i miejscu, w którem je pan zdobył. Podpis - P. E. Calles". Chorągwie i sztandary można zebrać i sfilmować, lecz gdzież jest kler? Nie trudno jednak będzie znaleźć chętnych artystów, którzy przedstawią księży buntowników, by pokazać zagranicy, jak łagodne są rządy Callesa.

U NAS

Ks. Biskup Władysław Krynicki

NOWY BISKUP WŁOCŁAWSKI. Ojciec św. zamianował dotychczasowego biskupa sufragana i wikarjusza kapitularnego J. E. Ks. Biskupa Władysława Krynickiego ordynarjuszem włocławskim.

Ks. Biskup Władysław Krynicki, ur. 1861 r. we Włocławku, studjował w Akademji Duchownej w Petersburgu, gdzie w r. 1886 uzyskał stopień magistra św. Teologji. Tegoż roku ks. Krynicki zostaje profesorem seminarjum Diecezjalnego we Włocławku, sprawuje nadto urząd wikarjusza tamtejszej katedry, prefekta szkoły realnej miejscowej, a od r. 1890 do 1901 pracuje też na odpowiedzialnem stanowisku wiceregensa seminarjum. Jako profesor seminarjum włocławskiego wykładał ks. Krynicki prawo kościelne i historję kościoła. Oprócz pracy pedagogicznej i wychowawczej Ks. Biskup Krynicki jest autorem dzieł "Rozmyślania o życiu i cnotach Matki Bożej", - "O sposobie rozmyślania według metody św. Ignacego", "U stóp krzyża", "Wymowa święta", czyli podręcznik do teorji kaznodziejstwa", "Dzieje Kościoła powszechnego" i in. Ks. Biskup Krynicki wydał tom kazań, drukowanych w Homiletyce. W r. 1910 w uznaniu zasług Ks. Biskup Zdzitowiecki mianował Ks. Krynickiego kanonikiem katedry kujawskiej i wizytatorem diecezji. W r. 1918 zamianował go Ojciec św. Benedykt XV biskupem tytularnym Achantyńskiem (Macedonja) i sufraganem włocławskim.

Nowemu Biskupowi Ordynarjuszowi przyjacielowi "Rycerza", składamy serdeczne życzenia i modlitwą poczynania Jego wspierać będziemy.