KRONIKA
Drukuj

Z RZYMU

OJCIEC ŚW. DO CHIŃCZYKÓW. Po zwycięstwie wojsk narodowych chińskich nad zbolszewiczałemi pułkami, wystosował Ojciec św. piękny list do narodu chińskiego, czem wywołał tam ogromną radość, a u niektórych państw europejskich - zazdrosne oburzenie.

ARCYBRACTWO "JEZUSA ROBOTNIKA". Breve Ojca św. 1 dnia 11 lipca r. b. ustanowiło Arcybractwo "Jezusa Robotnika", zwane inaczej "Apostolskiem Dziełem Jezusa Robotnika", (Opus apostolicum a Jesu operario), oddając je pod pieczę OO. Dominikanów i ustanawiając centralną siedzibę jego w Rzymie u Generała Zakonu Dominikańskiego.

OJCIEC ŚW. PROSZONY NA KONGRES HISTORYKÓW. W Oslo, stolicy Norwegji, odbywał się z końcem sierpnia Kongres historyków całego świata. Z ramienia Komitetu, złożonego z samych norwegów - protestantów, otrzymał serdeczne, zaproszenie na ten Kongres i Ojciec św., jako wybitny historyk. Niestety, Ojciec św. mimo najlepszych chęci z zaproszenia skorzystać nie mógł, gdyż jest więźniem Watykanu ... A tylko wysłał w zastępstwie swojem o najtęższych znawców historji z pośród swego otoczenia.

PROŚBY WIERNYCH O BEATYFIKOWANIE PAPIEŻA PIUSA X. Z okazji 14-ej rocznicy śmierci Papieża Piusa X-go ogromne tłumy wiernych udały się na pielgrzymkę do krypty Kościoła św. Piotra, gdzie jest pochowany ten zmarły Papież. Pielgrzymka ta uzyskała w tym roku szczególny rozgłos wobec tego, że wierni spodziewają się w najbliższym czasie beatyfikacji Piusa X-go. Ze wszystkich stron napływają do Stolicy Świętej gorące prośby, aby Pius X był zaliczony w poczet błogosławionych. W pielgrzymkach wzięły udział zwłaszcza liczebne rodziny. Kobiety z ludu przyprowadziły z sobą wszystkie swe dzieci głosząc, że wiele matek wzywających pomocy zmarłego Papieża, zawdzięcza mu uzdrowienie swych dzieci. Często donoszą o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Piusa X-go; w tych dniach pewna zakonnica ogłosiła, że wyzdrowiała po odprawieniu nowenny do tego świętego Papieża. Jest nadzieja, że Kościół, jedyny sędzia w tym przedmiocie, przychyli się do próśb wiernych i że ci będą mogli oddawać publiczną cześć temu Papieżowi, który pozostawił po sobie tak błogosławioną pamięć.

ZE ŚWIATA

REGUŁY FRANCISZKAŃSKIE NA WYSTAWIE. Na wielkiej, międzynarodowej wystawie Prasy w Kolonji, trwającej od maja aż do października b. r. włącznie, wśród wielu zabytków drogich katolickiemu sercu, ukazano również oryginalne teksty reguły zakonnej, spisane przez św. Franciszka, a przechowywane stale w klasztorze OO. Franciszkanów w Asyżu. Dzięki wielkiej popularności św. Franciszka, wzmożonej jeszcze niedawnemi obchodami po całym świecie, reguły te wzbudzają żywe zainteresowanie zwiedzających.

MSZA ŚW. WYŁĄCZNIE DLA MĘŻCZYZN. W mieście Casale, w okolicy Turynu, we Włoszech, kurja biskupia wydała rozporządzenie znoszące w miejscowej katedrze ostatnie niedzielne nabożeństwo Mszy św. odprawianej dotychczas o dwunastej w południe, oraz przeznaczyła w drugim kościele św. Stefana Mszę południową wyłącznie dla mężczyzn. Rozporządzenie to zostało wydane ze względów; że oba nabożeństwa w wymienionych godzinach, służyły raczej miejscowemu społeczeństwu jako zebrania towarzyskie i wystawa mód niewieścich, nie zawsze wystarczająco przyzwoitych. Rozporządzenie władzy kościelnej weszło już w życie i w kościele św. Stefana byli na Mszy obecni wyłącznie mężczyźni, którzy jak donosi turyńska "La Stampa" - z niebywałą pobożnością uczestniczyli w obrzędach kościelnych.

PROCESJA EUCHARYSTYCZNA NA OKRĘCIE. Dotychczas Stolica św. zezwalała księżom odprawiać mszę św. na okręcie o ile na to stosunki pozwalały, nigdy jednak nie dawała zezwolenia na stałe przechowywanie Najśw. Sakramentu na okręcie przez cały czas podróży. Pierwszy raz takie zezwolenie zostało wydane dla okrętu "Saturnia", który przybył z Nowego Jorku do Neapolu; przez cały czas podróży Najśw. Sakrament znajdował się w kaplicy tego morskiego olbrzyma. A gdy "Saturnia" przybiła do portu, na jej pokładzie urządzono procesję eucharystyczną - Najśw. Sakrament otoczyła załoga okrętu, a za nimi postępowali pasażerowie w liczbie 1. 200 Z okazji tej religijnej manifestacji nastąpiła wymiana radjowych telegramów między okrętem a Stolicą św.

Posąg św. Genowefy

POSĄG ŚW. GENOWEFY DLA PARYŻA. Słynny rzeźbiarz polski p. Paweł Landowski wykonał piękny posąg św. Genowefy, patronki miasta Paryża. Posąg ten, olbrzymich rozmiarów, w pełnej postaci, przeznaczony jest dla jednego z mostów nad rzeką Sekwaną, przecinającą Paryż.

PRACA DUSZPASTERSKA POD NAMIOTAMI. Katolickie misje Argentyny stosują obecnie na wielką skalę sposób prowadzenia pracy misyjnej pod namiotami. Ponieważ w portach i na przedmieściach wielkich miast tysiące ludzi żyje w zupełnem zaniedbaniu religijnem, postanowiono zorganizować ruchomą misję i namiotami. O przybyciu misji zawiadamiają ludność stowarzyszenia kobiece, lub zakonnicy. Liczne samochody ciężarowe przywożą namioty, które są ustawiane obok siebie. Namiot główny może Pomieścić więcej niż 1000 osób. Misja ruchoma jest więc przenośnym kościołem z salą zebrań i ze szkołą katechizmową, W namiocie kościelnym ustawia się ławki, ołtarze i konfesjonały. Wszystkie namioty mają elektryczne oświetlenie. W ciągu 14 dni odprawia t w tych prowizorycznych świątyniach nabożeństwa, wygłasza się nauki i kazania, udziela się Sakramentów św. i przygotowuje dzieci do pierwszej Komunji św.

NA NIC NAUKA WOBEC TAJEMNIC WSZECHŚWIATA! Gazeta "Gjornal de Brasil", z Rio de Janeiro donosi, że senator brazylijski Barbosa Lima, głośny matematyk i powszechnie poważany polityk, od kilkudziesięciu lat wolnomyślny pozytywista, - złożył wyznanie wiary katolickiej, przyznając szczerze, że wszystkie studia naukowe nie mogłyby mu wyjaśnić tajemnicy wszechświata.

A U NAS?... Podczas zjazdu przeszło 300-tu nauczycieli i nauczycielek pogańskich w Kobe, w Japonji, obradowano m. in. nad aktualnością nauki w szkołach, mianowicie - czy należy udzielać religji dziatwie szkolnej, czy też nie. Znaczna większość zebranych stanęła na stanowisku, że religja powinna być wykładana w szkołach oraz że sami nauczyciele powinni mieć odpowiednie i dostateczne wykształcenie religijne.

A u nas? Właśnie niedawno i Sejm i Senat polski głosował nad tem, by nauczyciele nie potrzebowali prowadzić dzieci do kościoła. . .

TAJEMNI BISKUPI W ROSJI Wobec wrogiego stanowiska sowietów względem wszelkiej religji a osobliwie katolickiej i jawnego, barbarzyńskiego jej prześladowania, Ojciec św., by nie zostawić wiernych tam zamieszkałych bez żadnej opieki, widział się zmuszonym ustanowić w Rosji biskupów tajemnych, którzy nieznani i niepoznawani, pełnią jednak gorliwie swoje trudne obowiązki. Zupełnie, jak w początkach Chrześcijaństwa, w okresie katakumb...

BOLSZEWICKIE OCHRONKI I BOLSZEWICKIE DZIECI. W jednej z ochronek moskiewskich zbuntowały się wychowywane tam dzieci, same sieroty. Rozchodziło się o lepsze pożywienie, ładniejsze ubranka, większą ilość bielizny. Ponieważ zarząd ochronki tych żądań nie brał na serjo, dzieci, jak ich było tam dwieście, z nożami, kamieniami i kijami rzuciły się na swych opiekunów, a następnie poniszczyły całe wewnętrzne urządzenie ochronki i na ostatku ochronkę podpaliły. - Tak się mści na bolszewikach wprowadzony przez nich system wychowania, polegający na tem, by od maleńkości dawać dziecku zupełną we wszystkiem swobodę.

A są i gorsze tego dzikiego systemu skutki! Jak już "Rycerz" donosił, tysiące dzieci pouciekało ze szkól, zakładów lub od rodziców, potworzyło bandy zbójeckie, niszczące wszystko, co napotkają; toż ostatnio uchwalono w Rosji takie dzieci, wałęsające się gromadami, poprostu - strzelać, jak szkodliwe zwierzęta...

Calles (karykatura)

Oto jak sobie wyobraża dowcipny, ale i pouczający tygodnik warszawski "Mucha" meksykańskiego prześladowcę katolików Callesa! namordował już tylu, nóż ręce krwią niewinnych ociekają a mordowałby jeszcze !...

Ubiór, zwłaszcza dziwaczny kapelusz - z czasów, gdy jeszcze Chrześcijaństwa w Meksyku nie było. I dziś jeszcze po wsiach podobnie się tam noszą.

U NAS

SYNOD DIECEZJALNY W TARNOWIE. Od 21 sierpnia przez kilka kolejno dni odbywał się Synod diecezjalny tarnowski. Synod rozpoczął się uroczystem nabożeństwem, w którem wziął udział ks. biskup Wałęga. ks. biskup Komar i 147 delegatów diecezji, delegaci wszystkich klasztorów znajdujących się na tery-torium diecezji tarnowskiej. Obrady były ściśle poufne i odbywały się częściowo w Katedrze, częściowo w seminarjum duchownem.

KS. BISKUP TYMIEN1ECKI UFUNDOWAŁ W ŁODZI DOM ZDROWIA. Pod koniec września odbędzie się w Łodzi poświęcenie domu zdrowia, ufundowanego z własnych funduszów ks. biskupa Tymienieckiego. Dom został przeznaczony na Całoroczne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, potrzebujących wypoczynku zdrowotnego. Dom obliczony jest na 700 miejsc, posiadać będzie zdrowe i higieniczne sypialnie, stołownie i t. d. nadto mieścić się tam będą sale rekreacyjne, bibljoteki, Czytelnie i werandy.

KATOLICKA SZKOŁA SPOŁECZNA, W Poznaniu otwarto katolicką Szkołę Społeczną. Rozpoczyna ona w październiku r. b, dwuletni kurs pracy społecznej, mający przygotować dla naszych organizacyj i instytucyj społecznych pracowników. Nasza więc młodzież inteligentna, która czuje w sobie powołanie do jednego z najwznioślejszych zawodów, ma nareszcie uczelnie o typie wyższym, która jej da odpowiednie gruntowne wykształcenie społeczne i ułatwi jej zdobycie w życiu poważnych stanowisk.

Bliższe informacje o tej uczelni otrzymać można w Sekretarjacie Katolickiej Szkoły Społecznej, Poznań, ul. Podgórna 12 B., za nadesłaniem znaczka pocztowego.

KRZYŻ W HALI GĄSIENICOWEJ. Dnia 2 września odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża w Tatrach na Hali Gąsienicowej w pobliżu słynnego pięknością stawu. - Stanął zatem drugi krzyż w Tatrach; pierwszy, olbrzymi, postawiono na szczycie góry Giewontu z napisem takim: "Zbawicielowi Świata na przełomie wieków 1900-1901 wystawiła krzyż ten parafja Zakopane ze swoim proboszczem".

NOWY ZAKON W POLSCE. W pobliżu Włocławka osiedlił się Bracia Zakonu Niepokalanego Poczęcia, polacy, przebywający dotychczas w Rzymie i zakładają zaraz Dom Sierot, albowiem to stanowi główny kierunek ich pracy.

SCENICZNE PRZEDSTAWIENIE MĘKI PAŃSKIEJ. Na wzór słynnych przedstawień w bawarskiem mieście Oberammergau, choć na mniejszą skalę, poczęto i u nas w Polsce organizować przedstawienia Męki Pańskiej, by ludowi naszemu żywiej przypomnieć, jak

wiele Pan Jezus dla zbawienia dusz naszych cierpiał. Po raz pierwszy przedstawienie takie odbyło się podczas tegorocznego odpustu wniebowzięcia N. M. P. w Piekarach na polskim Śląsku, gdzie słynie łaskami cudowny obraz Matki Najświętszej. Wrażenie ogromne.

Tłumy do łez wzruszone wracały z przedstawienia, odbytego pod gołemem niebem, jakby z rzeczywistej Golgoty. Zaznaczyć należy, że całość uzyskała zatwierdzenie Kurji Biskupiej w Katowicach.

Przedstawienie Męki Pańskiej
Św. Piotr, Pan Jezus - na przedstawieniu Męki Pańskiej.

Wśród Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie przedstawienie to święte również tam się odbyło.