Kronika
Drukuj

Z RZYMU

OJCIEC ŚW. O PRASIE. Przyjmując przedstawicieli katolickiej młodzieży rzymskiej, Ojciec św. ze szczególnem zadowoleniem podkreślił fakt, że studenci włoscy pracują czynnie dla dobra prasy. "Prasa - mówił Ojciec św. - jest w naszych czasach najpotężniejszą siłą, ponieważ w sprawach tego świata może się okazać zarówno najszkodliwszą, jak i najbardziej błogosławioną potęgą. Dotyczy to i życia samego Kościoła. Gdyby się nawet nic innego nie robiło oprócz rozpowszechniania czasopism i druków dobrej; prasy, to już to samo byłoby świętą rzeczą. Tem więcej i pożyteczniej czyni ten, kto, osiągnąwszy rozległe wykształcenie i wzniosły cel życia, z miłości dla Pana Naszego Jezusa Chrystusa poświęca dobrej prasie pióro i zdolności.

OJCIEC ŚW. O WADACH WYCHOWANIA MŁODZIEŻY. Ojciec św. przyjął grupę katolickiej młodzieży włoskiej, złożonej z tysiąca delegatów. W przemówieniu wygłoszonem do niej Papież poruszył między innemi sprawami kwestję wychowania fizycznego, zaznaczając, że troska o rozwój fizyczny w żadnym razie nie może usuwać na dalszy pian wychowania i wykształcenia duchowego, oraz wypełniania obowiązków religijnych, zwłaszcza tych, których Kościół wymaga ze szczególną surowością.

KRZYŻ STANIE NA BIEGUNIE PÓŁNOCNYM. Papież przyjął jenerała Nobile, naczelnika ekspedycji, która udaje się samolotem na biegun północny. Papież błogosławił uczestników ekspedycji i wręczył jen. Nobile, drewniany inkrustowany srebrem krzyż z prośbą, aby jen. Nobile zrzucił go razem ze sztandarem narodowym włoskim na biegun północny.

ZE ŚWIATA

700-LETNI JUBILEUSZ ŚMIERCI ŚW. ANTONIEGO (1931). Włochy, a przedewszystkiem Padwa, przygotowują się już do uroczystego obchodu 700-letniego jubileuszu śmierci św. Antoniego. Przygotowaniom tym służyć będzie specalne czasopismo, poświęcone św. Antoniemu. Wychodzić ono będzie w Padwie, a redagować je będą uczeni i artyści franciszkańscy.

KATOLICKA KOMISJA KSIĄŻKOWA WE FRANCJI. W myśl decyzji "Tygodnia katolickich pisarzy" utworzono w Paryżu katolicką komisję książkową. Komisja ta będzie miała następujące zadania: utrzymywać stałą wystawę książek, zapoznawać społeczeństwo za pośrednictwem miesięcznika z najlepszemi książkami, wreszcie zorganizować stałe biuro przekładów. Książki antyreligijne, niemoralne i bez wartości artystycznej nie znajdą na wystawie miejsca. - Przykład ze wszech miar godny naśladowania!

NIEBYWAŁE POWODZENIE POWIEŚCI KATOLICKIEJ. Niezwykłem powodzeniem cieszy się we Francji książka p. t. "Niewiasta z zamkniętemi oczyma", która dotychczas rozeszła się w liczbie 110000 egzemplarzy. Autorem jej jest Pierre Permite. Pod tym pseudonimem kryje się nazwisko M. Leutil, proboszcza parafji św. Franciszka Salezego w Paryżu.

WALKA ZE ZWYCZAJEM PRZEKLINANIA W HOLANDJI. Rada gminy Botel w Holandji wydała niedawno formalny zakaz przeklinania. Przeklinanie na drogach, albo w miejscach publicznych podlega karze aresztu do 6-ciu dni, albo grzywnie do 25 guldenów. Należy zaznaczyć, że władze pilnie dbają o przestrzeganie tego rozporządzenia i dlatego niejeden już "przeklętnik" odpokutował" swe brzydkie przyzwyczajenie.

POSĄG CHRYSTUSA NA OCEANIE ATLANTYCKIM. Na oceanie Atlantyckim, w odległości jednej mili od wybrzeża miasta Texas. wzniesiony zostanie potężny posąg Chrystusa Pana. Pomysł wzniesienia posągu powziął rzeźbiarz G. Borglon, odwiedziwszy wspomniane miasto. Statua przedstawiać będzie Zbawiciela z podniesionemi nieco rękami, uśmierzającemi jakgdyby wzburzone wiatry i fale.

RADJO NA USŁUGACH MISYJ. Radjo i w misjach także święci swoje tryumfy. Dziś już z Kanady utrzymuje się kontakt z odciętemi od świata misjami dalekiej, mroźnej północy a wkrótce .nie będzie placówki misyjnej, nawet wśród tych. najbardziej oddalonych, króraby nie miała stałego połączenia ze światem przez radio.

Administrator Apostolski Wikarjatu Napo w Ekwadorze (Amer. połudn.) co wieczór między godziną 8,30 i 9, przesyła ze swej rezydencji instrukcje w sprawie pracy, nowości dnia i wiadomości z Europy wszystkim placówkom misyjnym swego okręgu. Większa-część tych placówek znajduje, się w niedostępnych miejscach górzystych, odległych niekiedy od stacji nadawczej o 10 dni uciążliwej drogi.

MIĘDZYNAR. KATOLICKI KONGRES FILMOWY. W dniach 23 do 25 kwietnia b. r. odbył się w Hadze, w Holandji, międzynarodowy katolicki kongres filmowy. Przedmiotem było zainteresowanie szerokiego ogółu katolickiego sprawą wytwarzania katolickich filmów wychowawczych i założenie katolickich komitetów filmowych w poszczególnych krajach.

KATOLICY W HOLANDJI WOBEC RADJA. Biskup Dieperr z Hertogenbosch, w Holandji ogłosił rozporządzenie; na mocy którego wszyscy katolicy holenderscy będą musieli wycofać swe uczestnictwo z radiostowarzyszeń niekatolickich. Zarządzenie to zostało wywołane koniecznością obrony przed wzmożoną propagandą wolnomyślicieli za pośrednictwem radja. Katolicy holenderscy mają, własną radiową stację nadawczą i abonuj czasopismo "Katolicki. Radjo-Przewodnik", stojący na bardzo wysokim poziomie pod; względem technicznym.

POCHÓD PRZECIWKO RELIGJI. Rząd sowiecki wyasygnował komsomolskim organizacjom 800.000 rub. na urządzenie podczas tegorocznych świąt Wielkanocnych wszelkich widowisk i zabaw, które mają na celu odciągnięcie ludności od chodzenia do kościoła i wykonywania obrządków religijnych.

U NAS

NUNCJUSZ PAPIESKI A MŁODZIEŻ POLSKA. W dniu 29 mar . u. b. delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, w osobach przewodniczącego Z. H. P. Ks. Jana Mauersbergera i sekretarza gener "Z. H. P Olgierda Grzymatowskiego, została przyjęta przez J. E. Ks. Arcyb. Franciszka Marmaggiego, Nuncjusza Papieskiego. J. Ekscelencja zainteresował się ruchem harcerskim w Polsce, gdyż nie obcy mu jest ruch skautowy, w którym z ramienia Stolicy Apostolskiej brał udział we Włoszech. J. E. Ks. Arcybiskup udzielił błogosławieństwa delegacji, mówiąc: "Pozdrawiając was, pozdrawiam w waszej osobie całą organizacje harcerską". Na zakończenie J. E. Ks. Nuncjusz podkreślił, że z wielkiem zainteresowaniem będzie śledził rozwój harcerstwa.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA Ś. P. ARCYB. BILCZEWSKIEGO. W dzień 21 marca b. r., jako w piątą rocznicę śmierci wielkiego arcybiskupa, ś. p. X. Józefa Bilczewskiego, odbyło się w kościele archikatedralnym we Lwowie żałobne nabożeństwo i odsłonięcie pomnika wzniesionego w kaplicy bł. Jakóba Strepy. Mszę św. żałobną celebrował X. arcyb. Twardowski w otoczeniu całej kapituły, poczem celebrans i wszyscy obecni udali się do kaplicy bł. Jakóba Strepy, gdzie X. arcyb. Twardowski dokonał poświęcenia pomnika i wygłosił serdeczne przemówienie o działalności i zasługach wiekopomnych ś. p. X. arcyb. Bilczewskiego. Spadła zasłona a oczom obecnych ukazał się wspaniały pomnik ś. p. X arcyb. Bilczewskiego, wykuty w białym marmurze karraryjskim, naturalnej wielkości. Odziany w strój biskupi z pastorałem w lewej a krzyżem w prawej ręce, X. Bilczewski przemawia do pobożnych z dobrotliwy uśmiechem na zawsze pogodnej twarzy.

FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO. Dn. 14 marca rb. Rada Ministrów zatwierdziła fundację, utworzona dla uniwersytetu w Lublinie przez hr. Anielę Potulicką z Potuli Wielkopolskiej. Fundatorka oddała na cele nauki katolickiej cały swój majątek, pragnąc, aby z jego dochodów uczelnia lubelska czerpała środki na swe cele naukowe. Wielki czyn hr. Potulickiej powitany został z wdzięcznością przez Episkopat Polski i odbije się. silnem echem w duszy całego Narodu, jako przykład ofiary i poświęcenia dla Kościoła i wiedzy katolickiej.

KONGRESY RELIGIJNE W POLSCE W ROKU 1928. W roku bieżącym odbędą się następujące kongresy religijne w Polsce: W dniach 16 i 17 czerwca - Kongres Eucharystyczny we Lwowie, w dniach 23 i 24 czerwca - Kongres Maryjny w Gostyniu i koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej, w dniach od 29 czerwca do 1 lipca - Kongres Eucharystyczny w Łodzi, dnia 8 i 9 września - Kongres Eucharystyczny w Częstochowie, pod koniec zaś września Kongres Misyjny w Warszawie. -W Kongresie Łódzkim przyobiecał wziąć udział Nuncjusz Marmaggi.